جدول پخش

بوشهر
 • شروع برنامه:00:19:53
 • پایان برنامه: 00:24:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:00:24:03
 • پایان برنامه: 01:28:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

یه خونه یه دریا/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:28:38
 • پایان برنامه: 01:34:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:34:58
 • پایان برنامه: 03:17:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی شرکت/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:03:17:33
 • پایان برنامه: 04:16:07
 • طول برنامه:58 دقیقه

نغمه ها

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:04:16:07
 • پایان برنامه: 04:19:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:04:19:58
 • پایان برنامه: 05:12:18
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال غیر علنی/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:12:18
 • پایان برنامه: 05:15:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلنگر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:15:18
 • پایان برنامه: 05:15:59
 • طول برنامه:

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:15:59
 • پایان برنامه: 05:26:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:26:00
 • پایان برنامه: 05:40:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان نماز دعا

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:40:25
 • پایان برنامه: 05:54:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعای صباح

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:54:17
 • پایان برنامه: 06:00:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:00:51
 • پایان برنامه: 06:06:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم و قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:06:26
 • پایان برنامه: 06:16:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:16:26
 • پایان برنامه: 06:52:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:52:01
 • پایان برنامه: 06:56:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:56:21
 • پایان برنامه: 06:58:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:58:46
 • پایان برنامه: 08:10:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

شونشینی/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:08:10:01
 • پایان برنامه: 08:11:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:08:11:14
 • پایان برنامه: 08:56:09
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال چک برگشتی /قسمت6

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:08:56:09
 • پایان برنامه: 08:59:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:08:59:49
 • پایان برنامه: 09:01:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:09:01:45
 • پایان برنامه: 10:02:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

بچه های آفتاب/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:10:02:45
 • پایان برنامه: 10:06:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:10:06:27
 • پایان برنامه: 10:10:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه اخلاق در انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:10:10:17
 • پایان برنامه: 10:15:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی 1

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:10:15:17
 • پایان برنامه: 11:20:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه خونه یه دریا/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:11:20:17
 • پایان برنامه: 11:30:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

برنامه مشارکتی آشپزی ایرانی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:11:30:39
 • پایان برنامه: 11:33:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:11:33:09
 • پایان برنامه: 11:36:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات/شهید رجایی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:11:36:43
 • پایان برنامه: 12:01:33
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند عصر خمینی(ره)

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:01:33
 • پایان برنامه: 12:06:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:06:43
 • پایان برنامه: 12:11:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

بهارستان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:11:08
 • پایان برنامه: 12:13:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان امام خمینی(ره)

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:13:19
 • پایان برنامه: 12:14:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:14:38
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:33:02
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ظهر به وقت بوشهر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:33:02
 • پایان برنامه: 12:35:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فهما

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:35:36
 • پایان برنامه: 12:38:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:38:56
 • پایان برنامه: 12:40:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی 2

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:40:59
 • پایان برنامه: 13:01:44
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب/قسمت3

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:01:44
 • پایان برنامه: 13:02:29
 • طول برنامه:

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:02:29
 • پایان برنامه: 13:37:29
 • طول برنامه:35 دقیقه

بزرگداشت شهید سپهبد سلیمانی/باغک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:37:29
 • پایان برنامه: 13:39:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:39:29
 • پایان برنامه: 13:43:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی 3

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:43:00
 • پایان برنامه: 15:28:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی یه قلب مثه دریا

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:28:20
 • پایان برنامه: 15:31:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:31:40
 • پایان برنامه: 16:32:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

بچه های آفتاب

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:16:32:40
 • پایان برنامه: 16:36:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:16:36:17
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی 5

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:04:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه عمارت دهدشتی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:17:04:11
 • پایان برنامه: 17:07:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

اخلاق در انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:17:07:43
 • پایان برنامه: 17:38:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

برنامه مشارکتی حرف آخر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:17:38:43
 • پایان برنامه: 17:41:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:17:41:55
 • پایان برنامه: 18:08:55
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند بیم و امید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:08:55
 • پایان برنامه: 18:10:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:10:01
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:26:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان مغرب به افق بوشهر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:26:15
 • پایان برنامه: 18:29:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان امام خمینی(ره)

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:29:09
 • پایان برنامه: 18:31:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فهما

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:31:43
 • پایان برنامه: 18:36:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:36:04
 • پایان برنامه: 19:06:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

یاری گران زندگی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:06:04
 • پایان برنامه: 19:08:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:08:14
 • پایان برنامه: 19:11:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:11:38
 • پایان برنامه: 19:16:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

بهارستان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:16:20
 • پایان برنامه: 19:21:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:21:23
 • پایان برنامه: 19:31:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

برنامه مشارکتی آشپزی ایرانی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:31:45
 • پایان برنامه: 19:41:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

برنامه مشارکتی حرف آخر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:41:27
 • پایان برنامه: 19:51:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

گزارش انتخاب با شما

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:51:27
 • پایان برنامه: 19:53:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:53:08
 • پایان برنامه: 19:56:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:19:56:58
 • پایان برنامه: 20:00:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:00:38
 • پایان برنامه: 20:36:38
 • طول برنامه:36 دقیقه

انتخاب با شما/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:36:38
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی 6

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:04:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه طبیعت آبپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:04:05
 • پایان برنامه: 21:08:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:08:15
 • پایان برنامه: 21:15:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی 7

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:15:21
 • پایان برنامه: 22:18:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شونشینی/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:18:11
 • پایان برنامه: 22:19:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه ای

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:19:41
 • پایان برنامه: 22:30:03
 • طول برنامه:10 دقیقه

برنامه مشارکتی آشپزی ایرانی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:30:03
 • پایان برنامه: 22:39:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

برنامه مشارکتی حرف آخر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:39:45
 • پایان برنامه: 22:41:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعه میانبر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:41:02
 • پایان برنامه: 22:49:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی 9

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:49:08
 • پایان برنامه: 22:56:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

بهارستان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:56:38
 • پایان برنامه: 23:00:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:23:00:18
 • پایان برنامه: 23:15:13
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:23:15:13
 • پایان برنامه: 23:17:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:23:17:13
 • پایان برنامه: 23:22:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی 10

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:23:22:16
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال غیر علنی/قسمت8

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399