جدول پخش

بوشهر
 • شروع برنامه:00:07:55
 • پایان برنامه: 00:09:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:00:09:40
 • پایان برنامه: 00:41:17
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعای کمیل

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:00:41:17
 • پایان برنامه: 00:45:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:00:45:57
 • پایان برنامه: 01:13:44
 • طول برنامه:27 دقیقه

بهارستان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:13:44
 • پایان برنامه: 01:16:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:16:08
 • پایان برنامه: 01:20:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:20:23
 • پایان برنامه: 01:35:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

تریبون آزاد

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:35:23
 • پایان برنامه: 01:38:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:01:38:56
 • پایان برنامه: 02:47:28
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سینمایی انتقام خانوادگی/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:02:47:28
 • پایان برنامه: 02:53:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:02:53:48
 • پایان برنامه: 03:20:29
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند فصل انتخاب/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:03:20:29
 • پایان برنامه: 03:23:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:03:23:45
 • پایان برنامه: 03:33:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

گزارش انتخاب با شما

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:03:33:45
 • پایان برنامه: 03:35:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:03:35:07
 • پایان برنامه: 05:10:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سریال غیر علنی/بازپخش

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:10:17
 • پایان برنامه: 05:13:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:13:02
 • پایان برنامه: 05:14:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:14:04
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:35:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان نماز دعا

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:35:32
 • پایان برنامه: 05:49:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

دعای صباح

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:49:24
 • پایان برنامه: 05:50:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان ونیکوکاری

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:50:34
 • پایان برنامه: 05:55:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

فرمانداران /عسلویه

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:55:34
 • پایان برنامه: 05:59:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعوت به انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:05:59:07
 • پایان برنامه: 06:00:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:00:22
 • پایان برنامه: 06:05:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آرم و قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:05:57
 • پایان برنامه: 06:15:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:15:57
 • پایان برنامه: 06:20:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنان آیت الله صفایی بوشهری

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:20:47
 • پایان برنامه: 06:51:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

دعای ندبه

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:51:50
 • پایان برنامه: 06:56:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:06:56:30
 • پایان برنامه: 07:00:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر دعوت به انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:07:00:04
 • پایان برنامه: 12:07:04
 • طول برنامه:5 ساعت و 7 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:07:04
 • پایان برنامه: 12:11:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

سخنان آیت الله صفایی بوشهری

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:11:54
 • پایان برنامه: 12:12:43
 • طول برنامه:

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:12:43
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:25:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان نماز دعا

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:25:34
 • پایان برنامه: 12:26:04
 • طول برنامه:

مکتب حاج قاسم

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:26:04
 • پایان برنامه: 12:28:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:12:28:54
 • پایان برنامه: 13:28:54
 • طول برنامه:1 ساعت

ادامه ویژه برنامه انتخابات/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:28:54
 • پایان برنامه: 13:29:50
 • طول برنامه:

تیزر پویش مردمی فضای مجازی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:29:50
 • پایان برنامه: 13:34:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی 1

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:13:34:50
 • پایان برنامه: 15:07:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی آخرین مجرد

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:07:30
 • پایان برنامه: 15:11:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:11:10
 • پایان برنامه: 15:26:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

تریبون آزاد

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:26:10
 • پایان برنامه: 15:32:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی 3

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:32:10
 • پایان برنامه: 15:59:57
 • طول برنامه:27 دقیقه

بهارستان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:15:59:57
 • پایان برنامه: 16:03:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:16:03:08
 • پایان برنامه: 18:11:38
 • طول برنامه:2 ساعت و 8 دقیقه

ویژه برنامه انتخابات/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:11:38
 • پایان برنامه: 18:12:08
 • طول برنامه:

مکتب حاج قاسم

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:12:08
 • پایان برنامه: 18:12:42
 • طول برنامه:

تصویر موزیک

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:12:42
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:27:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان نماز دعا

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:27:51
 • پایان برنامه: 18:30:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبری/اهمیت انتخابات برامنیت ملی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:30:16
 • پایان برنامه: 18:33:39
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:18:33:39
 • پایان برنامه: 20:35:39
 • طول برنامه:2 ساعت و 2 دقیقه

ادامه ویژه برنامه انتخابات/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:35:39
 • پایان برنامه: 20:36:35
 • طول برنامه:

تیزر پویش مردمی فضای مجازی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:36:35
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی4

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:10:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اخبار استان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:10:00
 • پایان برنامه: 21:13:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:13:11
 • پایان برنامه: 21:28:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند پارلمان

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:28:06
 • پایان برنامه: 21:31:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:21:31:48
 • پایان برنامه: 22:31:48
 • طول برنامه:1 ساعت

ویژه برنامه انتخابات/زنده

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:31:48
 • پایان برنامه: 22:32:44
 • طول برنامه:

تیزر پویش مردمی فضای مجازی

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:32:44
 • پایان برنامه: 22:36:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:36:25
 • پایان برنامه: 22:55:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند بیم و امید

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:55:12
 • پایان برنامه: 22:58:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه انتخابات

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:22:58:42
 • پایان برنامه: 23:06:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی 5

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399

 • شروع برنامه:23:06:32
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال غیر علنی/قسمت آخر

پیام رسان سروش boushehr_irib@ /شماره پیامک 30000773 /شماره تماس روابط عمومی 162 / شماره فضای مجازی 09108994399