جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:47:43
 • پایان برنامه: 00:50:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:43
 • پایان برنامه: 01:10:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:43
 • پایان برنامه: 01:11:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس صبح بخیرقزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:11:49
 • پایان برنامه: 01:12:37
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:37
 • پایان برنامه: 01:48:46
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال "نفس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:46
 • پایان برنامه: 01:50:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:29
 • پایان برنامه: 01:51:17
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:17
 • پایان برنامه: 02:28:22
 • طول برنامه:37 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:22
 • پایان برنامه: 02:30:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:22
 • پایان برنامه: 03:30:22
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:30:22
 • پایان برنامه: 03:32:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:10
 • پایان برنامه: 03:32:58
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:58
 • پایان برنامه: 04:22:56
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند"شکار لحظه ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:56
 • پایان برنامه: 04:24:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:04
 • پایان برنامه: 04:25:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:47
 • پایان برنامه: 04:26:35
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:35
 • پایان برنامه: 05:17:35
 • طول برنامه:51 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:35
 • پایان برنامه: 05:18:05
 • طول برنامه:

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:05
 • پایان برنامه: 05:19:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:50
 • پایان برنامه: 05:20:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:54
 • پایان برنامه: 05:28:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:37
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:33:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:45
 • پایان برنامه: 05:38:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روزسه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:01
 • پایان برنامه: 05:44:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:30
 • پایان برنامه: 05:47:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:12
 • پایان برنامه: 05:52:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:18
 • پایان برنامه: 06:24:18
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:18
 • پایان برنامه: 06:25:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:28
 • پایان برنامه: 06:27:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:11
 • پایان برنامه: 06:28:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:59
 • پایان برنامه: 06:29:47
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:47
 • پایان برنامه: 06:57:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

عصرخمینی(ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:22
 • پایان برنامه: 07:01:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:24
 • پایان برنامه: 07:02:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

قزوین 40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:59
 • پایان برنامه: 07:52:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:59
 • پایان برنامه: 07:54:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:05
 • پایان برنامه: 07:58:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاویرزنده شهرقزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:35
 • پایان برنامه: 07:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:41
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:03:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:15
 • پایان برنامه: 08:04:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:58
 • پایان برنامه: 08:06:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:58
 • پایان برنامه: 08:07:46
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:46
 • پایان برنامه: 08:43:55
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال "نفس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:55
 • پایان برنامه: 08:47:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

دستاوردهای پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:48
 • پایان برنامه: 08:49:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:04
 • پایان برنامه: 08:50:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:52
 • پایان برنامه: 08:51:40
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:40
 • پایان برنامه: 09:29:46
 • طول برنامه:38 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:46
 • پایان برنامه: 09:35:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:46
 • پایان برنامه: 09:37:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه از نفس افتاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:46
 • پایان برنامه: 09:38:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:55
 • پایان برنامه: 09:40:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:38
 • پایان برنامه: 09:42:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

قزوین 40

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:12
 • پایان برنامه: 09:59:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:12
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:00
 • پایان برنامه: 10:12:58
 • طول برنامه:

سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:58
 • پایان برنامه: 10:54:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

بیدارباش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:42
 • پایان برنامه: 10:56:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو در فصل زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:23
 • پایان برنامه: 10:59:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:13
 • پایان برنامه: 11:31:13
 • طول برنامه:32 دقیقه

نبض(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:13
 • پایان برنامه: 11:34:13
 • طول برنامه:3 دقیقه

تصاویرزنده شهرقزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:13
 • پایان برنامه: 11:37:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرگل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:36
 • پایان برنامه: 11:39:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:36
 • پایان برنامه: 12:11:36
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:36
 • پایان برنامه: 12:13:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:19
 • پایان برنامه: 12:13:49
 • طول برنامه:

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:49
 • پایان برنامه: 12:15:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:34
 • پایان برنامه: 12:16:32
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:32
 • پایان برنامه: 12:23:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:09
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:28:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:45
 • پایان برنامه: 12:35:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:19
 • پایان برنامه: 12:39:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:35
 • پایان برنامه: 12:42:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:04
 • پایان برنامه: 12:42:55
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی قبل تکرارمحلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:55
 • پایان برنامه: 13:42:55
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای مینودری(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:42:55
 • پایان برنامه: 13:44:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:55
 • پایان برنامه: 13:45:43
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:43
 • پایان برنامه: 14:20:14
 • طول برنامه:34 دقیقه

درخشش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:14
 • پایان برنامه: 14:22:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:22:02
 • پایان برنامه: 14:25:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:46
 • پایان برنامه: 15:10:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

به وقت باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:10:46
 • پایان برنامه: 15:14:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

دستاوردهای پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:50
 • پایان برنامه: 15:15:38
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:38
 • پایان برنامه: 15:55:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:38
 • پایان برنامه: 15:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس صبح بخیرقزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:44
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سریال15:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 15:58:48
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:48
 • پایان برنامه: 16:38:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال "نفس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:11
 • پایان برنامه: 16:43:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:43
 • پایان برنامه: 16:44:31
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:31
 • پایان برنامه: 17:05:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

مزه غذای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:03
 • پایان برنامه: 17:05:47
 • طول برنامه:

سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:47
 • پایان برنامه: 17:06:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی14جشنواره رادیو2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:47
 • پایان برنامه: 17:23:47
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:47
 • پایان برنامه: 17:27:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:35
 • پایان برنامه: 17:57:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:35
 • پایان برنامه: 18:02:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:37
 • پایان برنامه: 18:04:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:22
 • پایان برنامه: 18:05:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:26
 • پایان برنامه: 18:12:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:14
 • پایان برنامه: 18:13:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:00
 • پایان برنامه: 18:17:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:40
 • پایان برنامه: 18:23:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:10
 • پایان برنامه: 18:25:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:52
 • پایان برنامه: 18:27:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:35
 • پایان برنامه: 18:28:23
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:23
 • پایان برنامه: 18:50:17
 • طول برنامه:21 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:17
 • پایان برنامه: 18:54:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

تصاویرزنده شهرقزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:17
 • پایان برنامه: 18:55:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی14جشنواره رادیو1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:17
 • پایان برنامه: 18:57:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:04
 • پایان برنامه: 19:28:04
 • طول برنامه:31 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:04
 • پایان برنامه: 19:28:54
 • طول برنامه:

وله اماکن تاریخی قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:54
 • پایان برنامه: 19:30:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:37
 • پایان برنامه: 19:36:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:37
 • پایان برنامه: 19:37:28
 • طول برنامه:

آنونس شب های مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:37:28
 • پایان برنامه: 19:54:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:28
 • پایان برنامه: 19:59:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:41
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه آمین بزودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:23:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:43
 • پایان برنامه: 20:58:43
 • طول برنامه:35 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:43
 • پایان برنامه: 21:02:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی قبل محلی21:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:31
 • پایان برنامه: 22:02:31
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های مینودری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:31
 • پایان برنامه: 22:04:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:18
 • پایان برنامه: 22:05:06
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:06
 • پایان برنامه: 22:41:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند " نگارستان ایران"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:43
 • پایان برنامه: 22:46:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:51
 • پایان برنامه: 22:47:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس برنامه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:57
 • پایان برنامه: 22:53:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:57
 • پایان برنامه: 22:59:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:27
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:15:51
 • طول برنامه:

آنونس شب های مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:51
 • پایان برنامه: 23:17:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی 23:20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:03
 • پایان برنامه: 23:17:51
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:51
 • پایان برنامه: 23:55:11
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی " من زمین را دوست دارم "

توضیحات برنامه درج نشده است.