جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:41:16
 • پایان برنامه: 01:44:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:44:16
 • پایان برنامه: 02:12:56
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند "ایران شیراز"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:56
 • پایان برنامه: 02:14:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:56
 • پایان برنامه: 02:57:55
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال بانوی عمارت-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:55
 • پایان برنامه: 02:58:43
 • طول برنامه:

میان برنامه انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:43
 • پایان برنامه: 03:32:34
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:34
 • پایان برنامه: 03:33:12
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:12
 • پایان برنامه: 04:22:10
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند "مکان های وحشی استرالیا"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:10
 • پایان برنامه: 04:23:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:14
 • پایان برنامه: 04:23:59
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:59
 • پایان برنامه: 05:23:24
 • طول برنامه:59 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:24
 • پایان برنامه: 05:25:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:24
 • پایان برنامه: 05:26:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:29
 • پایان برنامه: 05:31:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:16
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:35:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:50
 • پایان برنامه: 05:40:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:48
 • پایان برنامه: 05:43:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:30
 • پایان برنامه: 05:45:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

صبح و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:36
 • پایان برنامه: 05:50:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:42
 • پایان برنامه: 05:52:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:42
 • پایان برنامه: 05:53:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:46
 • پایان برنامه: 05:57:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

انتخابات در کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:06
 • پایان برنامه: 05:58:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:15
 • پایان برنامه: 06:30:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:15
 • پایان برنامه: 06:35:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

تکیه برجای مدرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:58
 • پایان برنامه: 06:40:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ای عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:16
 • پایان برنامه: 06:45:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک بهترین انتخاب ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:26
 • پایان برنامه: 07:35:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:26
 • پایان برنامه: 07:36:14
 • طول برنامه:

میان برنامه انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:14
 • پایان برنامه: 07:38:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

در قاب میهنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:38:18
 • پایان برنامه: 07:54:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

برنامه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:54:18
 • پایان برنامه: 07:55:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:30
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:15
 • پایان برنامه: 08:39:14
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال بانوی عمارت-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:14
 • پایان برنامه: 08:43:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:43:05
 • پایان برنامه: 09:11:41
 • طول برنامه:28 دقیقه

آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:41
 • پایان برنامه: 09:14:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ آواز سحر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:42
 • پایان برنامه: 09:15:27
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:27
 • پایان برنامه: 09:51:27
 • طول برنامه:36 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:27
 • پایان برنامه: 09:52:15
 • طول برنامه:

میان برنامه انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:15
 • پایان برنامه: 09:55:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه با قانون آشنا شویم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:15
 • پایان برنامه: 09:59:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:23
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:15:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

خرده روایت ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:09
 • پایان برنامه: 10:16:04
 • طول برنامه:

وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:04
 • پایان برنامه: 10:22:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:23
 • پایان برنامه: 11:27:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

رنگ زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:23
 • پایان برنامه: 11:30:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ من و تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:45
 • پایان برنامه: 11:37:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:58
 • پایان برنامه: 12:09:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:58
 • پایان برنامه: 12:11:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:58
 • پایان برنامه: 12:15:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

انتخابات در کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:12
 • پایان برنامه: 12:16:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:14
 • پایان برنامه: 12:23:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:45
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:28:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:46
 • پایان برنامه: 12:35:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:00
 • پایان برنامه: 12:39:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:33
 • پایان برنامه: 12:41:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:57
 • پایان برنامه: 12:47:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی12:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:23
 • پایان برنامه: 14:24:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

چک برگشتی1-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:46
 • پایان برنامه: 14:27:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ایرانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:30
 • پایان برنامه: 14:58:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:07
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:

وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

چهل ستون (گزیده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:00
 • پایان برنامه: 15:54:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:10
 • پایان برنامه: 16:40:28
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال بانوی عمارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:28
 • پایان برنامه: 16:50:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:15
 • پایان برنامه: 17:12:28
 • طول برنامه:22 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:28
 • پایان برنامه: 17:15:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ خاک مهرآیین2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:06
 • پایان برنامه: 17:49:11
 • طول برنامه:34 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:11
 • پایان برنامه: 17:59:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:05
 • پایان برنامه: 18:01:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:45
 • پایان برنامه: 18:02:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:52
 • پایان برنامه: 18:09:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:44
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:00
 • پایان برنامه: 18:14:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:46
 • پایان برنامه: 18:20:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:46
 • پایان برنامه: 18:22:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:05
 • پایان برنامه: 19:12:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

ملت ایران خانه ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:05
 • پایان برنامه: 19:12:49
 • طول برنامه:

میان برنامه انتخاب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:49
 • پایان برنامه: 19:47:15
 • طول برنامه:34 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:15
 • پایان برنامه: 19:49:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:32
 • پایان برنامه: 19:56:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:43
 • پایان برنامه: 19:59:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخابات در کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:28
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:21:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک بهترین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:51
 • پایان برنامه: 20:52:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:51
 • پایان برنامه: 20:59:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:33
 • پایان برنامه: 21:39:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهل ستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:39:33
 • پایان برنامه: 21:44:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:44:22
 • پایان برنامه: 22:14:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه چهل ستون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:22
 • پایان برنامه: 22:15:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

در قاب میهنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:46
 • پایان برنامه: 22:50:46
 • طول برنامه:35 دقیقه

سروش آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:46
 • پایان برنامه: 22:51:16
 • طول برنامه:

وله انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:16
 • پایان برنامه: 22:58:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:08
 • پایان برنامه: 22:59:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

بیانات رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:25
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:24:47
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:47
 • پایان برنامه: 23:27:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ خاک خوبی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:48
 • پایان برنامه: 23:32:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:08
 • پایان برنامه: 23:32:53
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:53
 • پایان برنامه: 23:59:53
 • طول برنامه:27 دقیقه

"چک برگشتی2 "

توضیحات برنامه درج نشده است.