جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:53:55
 • پایان برنامه: 01:53:55
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:26
 • پایان برنامه: 02:39:11
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:12
 • پایان برنامه: 03:19:29
 • طول برنامه:36 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:21:38
 • پایان برنامه: 03:52:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند "مردان مقاومت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:57
 • پایان برنامه: 04:17:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:53
 • پایان برنامه: 05:04:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند"طبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:17
 • پایان برنامه: 05:18:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:54
 • پایان برنامه: 06:28:01
 • طول برنامه:57 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:08
 • پایان برنامه: 07:00:08
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:02
 • پایان برنامه: 08:04:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

صبح به خیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:32
 • پایان برنامه: 08:35:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند " مردان مقاومت "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:42
 • پایان برنامه: 08:46:16
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ یادامام وشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:16
 • پایان برنامه: 09:59:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

کنگره سه هزار شهید استان قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

کنگره سه هزار شهید استان قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:01
 • پایان برنامه: 11:42:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:44
 • پایان برنامه: 11:53:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:45
 • پایان برنامه: 12:05:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:58
 • پایان برنامه: 12:41:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:08
 • پایان برنامه: 13:50:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

چلچراغ(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:38
 • پایان برنامه: 14:44:50
 • طول برنامه:53 دقیقه

فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:30
 • پایان برنامه: 15:28:27
 • طول برنامه:41 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:27
 • پایان برنامه: 15:33:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سریال15:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:34
 • پایان برنامه: 16:22:19
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:49
 • پایان برنامه: 17:10:49
 • طول برنامه:47 دقیقه

پلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:14
 • پایان برنامه: 17:20:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:31
 • پایان برنامه: 17:30:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:20
 • پایان برنامه: 17:42:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

کلیپ یادامام وشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:24
 • پایان برنامه: 17:56:34
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزخدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:17
 • پایان برنامه: 19:10:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

مستند"من و حمید"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:10:59
 • پایان برنامه: 19:16:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:57
 • پایان برنامه: 19:51:57
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه تلفنی ستاره ها(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:40
 • پایان برنامه: 19:59:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:20
 • پایان برنامه: 20:59:20
 • طول برنامه:36 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:03
 • پایان برنامه: 22:06:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

هم محلی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:03
 • پایان برنامه: 22:35:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران- قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:28
 • پایان برنامه: 22:53:06
 • طول برنامه:17 دقیقه

کنگره سه هزار شهید استان قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:06
 • پایان برنامه: 22:59:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:21
 • پایان برنامه: 23:14:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:04
 • پایان برنامه: 23:23:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

شمس ولایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:51
 • پایان برنامه: 23:57:19
 • طول برنامه:33 دقیقه

سینمایی " دلبری "

توضیحات برنامه درج نشده است.