جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:04:40
 • پایان برنامه: 02:04:40
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:06:23
 • پایان برنامه: 02:50:36
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال "جاده چالوس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:39
 • پایان برنامه: 03:26:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:27:09
 • پایان برنامه: 04:01:23
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:22
 • پایان برنامه: 04:49:36
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند"کشنده ترین حیوانات جهان"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:02
 • پایان برنامه: 05:01:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:54
 • پایان برنامه: 05:16:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:41
 • پایان برنامه: 05:50:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:26
 • پایان برنامه: 06:02:26
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:24
 • پایان برنامه: 06:43:01
 • طول برنامه:38 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:13
 • پایان برنامه: 07:45:57
 • طول برنامه:1 ساعت

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:13
 • پایان برنامه: 07:59:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

روزخدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:46
 • پایان برنامه: 08:53:56
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال "نقاش باد "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:56
 • پایان برنامه: 09:00:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:05
 • پایان برنامه: 10:09:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

نورباران(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:25
 • پایان برنامه: 10:58:03
 • طول برنامه:44 دقیقه

باغچه آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:59
 • پایان برنامه: 12:08:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه ما(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:15
 • پایان برنامه: 12:27:19
 • طول برنامه:16 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:44
 • پایان برنامه: 13:01:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:21
 • پایان برنامه: 13:12:21
 • طول برنامه:8 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:51
 • پایان برنامه: 13:24:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:27
 • پایان برنامه: 14:40:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

ستاره باران(باز پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:45
 • پایان برنامه: 15:32:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:13
 • پایان برنامه: 16:22:26
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال "جاده چالوس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:15
 • پایان برنامه: 17:08:57
 • طول برنامه:41 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:13
 • پایان برنامه: 18:16:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه ما(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:41
 • پایان برنامه: 18:49:41
 • طول برنامه:32 دقیقه

مسابقه تلفنی ستاره ها(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:34
 • پایان برنامه: 19:53:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

قله افتخار(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:37
 • پایان برنامه: 19:59:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:51
 • پایان برنامه: 20:21:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:18
 • پایان برنامه: 20:35:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:21
 • پایان برنامه: 20:51:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:42
 • پایان برنامه: 22:15:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ستاره باران(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:47
 • پایان برنامه: 22:34:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:58
 • پایان برنامه: 22:51:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:32
 • پایان برنامه: 22:59:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:30
 • پایان برنامه: 23:59:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی " خواستگار محترم "

توضیحات برنامه درج نشده است.