جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:19:18
 • پایان برنامه: 00:51:47
 • طول برنامه:32 دقیقه

شاعرانه - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:42
 • پایان برنامه: 01:40:53
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2"- باز پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:27
 • پایان برنامه: 02:14:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:17:10
 • پایان برنامه: 03:42:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نشاط(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:10
 • پایان برنامه: 03:52:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:49
 • پایان برنامه: 04:12:18
 • طول برنامه:17 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:53
 • پایان برنامه: 05:17:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:55
 • پایان برنامه: 05:30:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:35
 • پایان برنامه: 05:46:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:11
 • پایان برنامه: 06:26:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:41
 • پایان برنامه: 06:39:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:27
 • پایان برنامه: 07:55:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

صبح قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:22
 • پایان برنامه: 08:07:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:42
 • پایان برنامه: 08:56:53
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2"-باز پخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:11
 • پایان برنامه: 09:54:37
 • طول برنامه:52 دقیقه

باغچه آفتابگردون - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:04
 • پایان برنامه: 11:31:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رنگ زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:01
 • پایان برنامه: 12:12:56
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:23
 • پایان برنامه: 12:23:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:34:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:46
 • پایان برنامه: 14:02:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی" کلاهبرداران"- بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:46
 • پایان برنامه: 14:49:27
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند "شهری در باغ"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:44
 • پایان برنامه: 15:25:13
 • طول برنامه:32 دقیقه

شاعرانه - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:29
 • پایان برنامه: 16:12:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:50
 • پایان برنامه: 16:17:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:33
 • پایان برنامه: 17:04:44
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:33
 • پایان برنامه: 17:44:33
 • طول برنامه:37 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:15
 • پایان برنامه: 18:00:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند"ازلاک جیغ تاخدا"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:28
 • پایان برنامه: 18:10:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:23:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ونمازمغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:00
 • پایان برنامه: 19:42:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رنگ زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:37
 • پایان برنامه: 19:59:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:18
 • پایان برنامه: 20:38:54
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند "ایران - تهران"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:54
 • پایان برنامه: 20:45:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام قبل محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:54
 • پایان برنامه: 22:10:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بی حاشیه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:42
 • پایان برنامه: 22:49:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

قرارگاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:01
 • پایان برنامه: 22:59:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:07
 • پایان برنامه: 23:59:07
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی "جاده رزرویشن"

توضیحات برنامه درج نشده است.