جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:53:43
 • پایان برنامه: 00:59:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اجتماع عزاداران آبگرم01

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:49
 • پایان برنامه: 01:35:49
 • طول برنامه:35 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:39:44
 • پایان برنامه: 02:25:47
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "رخصت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:40
 • پایان برنامه: 02:47:35
 • طول برنامه:18 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:35
 • پایان برنامه: 02:52:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ بیت المقدس(دفاع مقدس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:39
 • پایان برنامه: 03:13:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

خطبه عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:48
 • پایان برنامه: 03:44:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

مردان هور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:44:04
 • پایان برنامه: 03:50:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:34
 • پایان برنامه: 04:20:46
 • طول برنامه:28 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:46
 • پایان برنامه: 04:27:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

امربه معروف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:34
 • پایان برنامه: 04:35:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:40
 • پایان برنامه: 04:46:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:44
 • پایان برنامه: 04:52:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:27
 • پایان برنامه: 05:54:45
 • طول برنامه:1 ساعت

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:45
 • پایان برنامه: 06:05:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

انصارالحسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:37:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:53
 • پایان برنامه: 07:03:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

با فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:21
 • پایان برنامه: 07:56:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "رخصت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:42
 • پایان برنامه: 08:29:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

پاسخ (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:00
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

احرام سرخ (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:26
 • پایان برنامه: 10:29:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

چاووش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:38
 • پایان برنامه: 10:35:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:39:43
 • پایان برنامه: 11:49:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

رنگ زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:09
 • پایان برنامه: 12:01:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:50
 • پایان برنامه: 12:14:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:45
 • پایان برنامه: 12:20:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:49
 • پایان برنامه: 13:50:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اجتماع عزاداران بوئین زهرا(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:15
 • پایان برنامه: 15:25:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی " رادیوآبادان"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:21
 • پایان برنامه: 15:51:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

با فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:19
 • پایان برنامه: 16:16:53
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:43
 • پایان برنامه: 17:08:54
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال "رخصت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:14
 • پایان برنامه: 17:53:10
 • طول برنامه:40 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:16
 • پایان برنامه: 18:14:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

میدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:22
 • پایان برنامه: 18:20:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:00
 • پایان برنامه: 18:30:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

اذان ونمازمغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:59
 • پایان برنامه: 19:52:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

احرام سرخ(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:05
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:20:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:41
 • پایان برنامه: 20:26:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاب معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:12
 • پایان برنامه: 22:00:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

اجتماع عزاداران آبگرم(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:10
 • پایان برنامه: 22:16:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:48
 • پایان برنامه: 22:50:48
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:18
 • پایان برنامه: 22:59:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:49
 • پایان برنامه: 23:50:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی "حمله به اچ 3 "

توضیحات برنامه درج نشده است.