جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:31:36
 • پایان برنامه: 02:31:36
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:24
 • پایان برنامه: 03:20:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:45
 • پایان برنامه: 03:43:57
 • طول برنامه:21 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:45
 • پایان برنامه: 04:19:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:34
 • پایان برنامه: 05:34:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:53
 • پایان برنامه: 05:41:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 06:30:33
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:58
 • پایان برنامه: 06:56:37
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند"دشت ارژن"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:03:29
 • پایان برنامه: 07:59:29
 • طول برنامه:56 دقیقه

صبح به خیر قزوین(گزیده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:25
 • پایان برنامه: 08:46:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال "پریا"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:47
 • پایان برنامه: 09:02:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:04:59
 • پایان برنامه: 09:44:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:55
 • پایان برنامه: 09:59:50
 • طول برنامه:14 دقیقه

162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:42:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

نبض(باز پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:00
 • پایان برنامه: 11:22:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

فرزند ایران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:28
 • پایان برنامه: 11:54:28
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:08
 • پایان برنامه: 12:03:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:45
 • پایان برنامه: 12:15:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:21
 • پایان برنامه: 12:44:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:13
 • پایان برنامه: 13:45:13
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های مینودری(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:11
 • پایان برنامه: 14:30:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند"طبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:19
 • پایان برنامه: 15:19:06
 • طول برنامه:46 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:58
 • پایان برنامه: 16:05:28
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:13
 • پایان برنامه: 16:48:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

پلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:04
 • پایان برنامه: 17:03:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:56
 • پایان برنامه: 17:15:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:31
 • پایان برنامه: 17:27:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:51
 • پایان برنامه: 18:02:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:50
 • پایان برنامه: 18:10:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفی استان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:38
 • پایان برنامه: 18:20:33
 • طول برنامه:9 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:20
 • پایان برنامه: 18:57:02
 • طول برنامه:35 دقیقه

جای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:02
 • پایان برنامه: 19:07:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:02
 • پایان برنامه: 19:47:02
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه تلفنی ستاره ها(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:53
 • پایان برنامه: 20:36:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزی روزگاری قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:53
 • پایان برنامه: 20:55:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:14
 • پایان برنامه: 22:01:14
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای مینودری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:45
 • پایان برنامه: 22:19:44
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:39
 • پایان برنامه: 22:51:17
 • طول برنامه:26 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:01
 • پایان برنامه: 23:44:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

سینمایی " شمشیر اژدها "

توضیحات برنامه درج نشده است.