جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:06:18
 • پایان برنامه: 02:06:18
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:01
 • پایان برنامه: 02:16:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:16:56
 • پایان برنامه: 03:03:44
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "گسل"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:44
 • پایان برنامه: 03:09:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:08
 • پایان برنامه: 03:45:50
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:45:50
 • پایان برنامه: 03:51:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدبهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:21
 • پایان برنامه: 04:37:30
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند"آمریکای شمالی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:08
 • پایان برنامه: 04:52:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:01
 • پایان برنامه: 05:08:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:13
 • پایان برنامه: 06:12:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:11
 • پایان برنامه: 06:48:51
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند مسابقه "ضد گلوله"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:27
 • پایان برنامه: 07:59:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:48
 • پایان برنامه: 09:15:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سریال "قهرمان"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:49
 • پایان برنامه: 09:55:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند "ایران - قزوین"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بعد از خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:21
 • پایان برنامه: 11:38:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی کودک"نیک و نیکو"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:42
 • پایان برنامه: 12:30:12
 • طول برنامه:44 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:41
 • پایان برنامه: 13:02:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:54
 • پایان برنامه: 13:14:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:45
 • پایان برنامه: 13:26:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:37
 • پایان برنامه: 14:38:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

هم محلی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:25
 • پایان برنامه: 15:32:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

پلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:02
 • پایان برنامه: 16:35:56
 • طول برنامه:59 دقیقه

سریال "گسل"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:59
 • پایان برنامه: 17:28:06
 • طول برنامه:49 دقیقه

باغچه آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:16
 • پایان برنامه: 17:57:09
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند"کارون شریان تمدن"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:02
 • پایان برنامه: 18:27:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:50
 • پایان برنامه: 19:11:08
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند مسابقه "ضد گلوله"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:08
 • پایان برنامه: 19:16:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدبهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:21
 • پایان برنامه: 19:50:46
 • طول برنامه:34 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:46
 • پایان برنامه: 19:59:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:40
 • پایان برنامه: 20:31:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:52
 • پایان برنامه: 20:52:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:47
 • پایان برنامه: 22:07:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

هم محلی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:20
 • پایان برنامه: 22:17:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصدبهار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:44
 • پایان برنامه: 22:48:44
 • طول برنامه:31 دقیقه

جای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:06
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:12
 • پایان برنامه: 23:59:22
 • طول برنامه:38 دقیقه

سینمایی "راز"

توضیحات برنامه درج نشده است.