جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:50:42
 • پایان برنامه: 01:35:53
 • طول برنامه:45 دقیقه

شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:00
 • پایان برنامه: 02:22:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2" - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:26:50
 • پایان برنامه: 03:51:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نشاط(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:50
 • پایان برنامه: 04:09:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:06
 • پایان برنامه: 05:10:26
 • طول برنامه:59 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:46
 • پایان برنامه: 05:22:29
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:35
 • پایان برنامه: 05:38:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:01
 • پایان برنامه: 06:17:46
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:15
 • پایان برنامه: 06:25:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:21
 • پایان برنامه: 06:35:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:20
 • پایان برنامه: 07:55:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

صبح قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:22
 • پایان برنامه: 08:08:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:02
 • پایان برنامه: 08:55:51
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2" - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:25
 • پایان برنامه: 09:54:10
 • طول برنامه:53 دقیقه

باغچه آفتابگردون - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:15:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:16:53
 • پایان برنامه: 11:31:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رنگ زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:42
 • پایان برنامه: 12:13:42
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:27
 • پایان برنامه: 12:22:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:00
 • پایان برنامه: 12:33:01
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:46
 • پایان برنامه: 13:59:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی"بوران" - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:24
 • پایان برنامه: 14:45:08
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند " پارا "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:06
 • پایان برنامه: 15:31:17
 • طول برنامه:45 دقیقه

شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:21
 • پایان برنامه: 16:20:02
 • طول برنامه:47 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:41
 • پایان برنامه: 17:10:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال "هوش سیاه 2"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:16
 • پایان برنامه: 17:38:41
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:20
 • پایان برنامه: 17:55:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند"ازلاک جیغ تاخدا"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:06
 • پایان برنامه: 18:08:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

مراسم تشییع شهدای گمنام ضیاءآباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:51
 • پایان برنامه: 18:17:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:30:39
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان ونمازمغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:51
 • پایان برنامه: 19:49:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

رنگ زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:59
 • پایان برنامه: 19:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:18
 • پایان برنامه: 20:40:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند"کیتل"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:53
 • پایان برنامه: 20:49:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام قبل محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:53
 • پایان برنامه: 22:14:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بی حاشیه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:41
 • پایان برنامه: 22:50:04
 • طول برنامه:32 دقیقه

قرارگاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:06
 • پایان برنامه: 22:59:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:05
 • پایان برنامه: 23:59:12
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی " آفتاب بعدازبارون "

توضیحات برنامه درج نشده است.