جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:48:37
 • پایان برنامه: 00:51:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:37
 • پایان برنامه: 01:27:49
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند"قرارگاه بی قرار"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:49
 • پایان برنامه: 01:29:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:32
 • پایان برنامه: 01:58:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند"یه لقمه نون"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:47
 • پایان برنامه: 01:59:25
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:25
 • پایان برنامه: 02:00:10
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:10
 • پایان برنامه: 02:59:38
 • طول برنامه:59 دقیقه

مجموعه"محکومین"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:38
 • پایان برنامه: 03:00:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:45
 • پایان برنامه: 03:01:30
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:30
 • پایان برنامه: 03:35:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند" ایران- مشهد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:12
 • پایان برنامه: 03:36:09
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:09
 • پایان برنامه: 03:36:54
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:36:54
 • پایان برنامه: 04:06:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند"روایت نصر"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:28
 • پایان برنامه: 04:07:21
 • طول برنامه:

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:21
 • پایان برنامه: 04:08:06
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:06
 • پایان برنامه: 04:43:37
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند"آفرینش"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:37
 • پایان برنامه: 04:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:20
 • پایان برنامه: 04:47:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:05
 • پایان برنامه: 04:48:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:11
 • پایان برنامه: 04:53:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:14
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:00
 • پایان برنامه: 04:58:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:46
 • پایان برنامه: 05:03:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:44
 • پایان برنامه: 05:06:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:26
 • پایان برنامه: 06:06:02
 • طول برنامه:59 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:02
 • پایان برنامه: 06:11:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:08
 • پایان برنامه: 06:12:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:51
 • پایان برنامه: 06:44:51
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:51
 • پایان برنامه: 06:46:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

صبح و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:57
 • پایان برنامه: 07:36:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:57
 • پایان برنامه: 07:42:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ در مسیر چزابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:12
 • پایان برنامه: 07:58:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:12
 • پایان برنامه: 07:59:09
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:09
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:14
 • پایان برنامه: 08:02:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرراهپیمایی پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:58
 • پایان برنامه: 08:21:50
 • طول برنامه:18 دقیقه

ذره بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:50
 • پایان برنامه: 08:23:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

خشت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:03
 • پایان برنامه: 08:23:48
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:48
 • پایان برنامه: 08:45:05
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند"چشم نرگس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:05
 • پایان برنامه: 08:45:57
 • طول برنامه:

تیزر باشگاه خبرنگاران 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:57
 • پایان برنامه: 09:16:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

ارساسیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:16:13
 • پایان برنامه: 09:17:10
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:17:10
 • پایان برنامه: 09:17:55
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:17:55
 • پایان برنامه: 09:55:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:59
 • پایان برنامه: 09:58:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:09
 • پایان برنامه: 09:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:43
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:10:57
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:57
 • پایان برنامه: 11:13:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

رنگ زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:57
 • پایان برنامه: 11:16:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:01
 • پایان برنامه: 11:45:01
 • طول برنامه:29 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:01
 • پایان برنامه: 11:46:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:44
 • پایان برنامه: 11:48:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:29
 • پایان برنامه: 11:49:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:31
 • پایان برنامه: 11:54:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:51
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:59:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:45
 • پایان برنامه: 12:06:51
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:51
 • پایان برنامه: 12:10:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:58
 • پایان برنامه: 12:17:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:06
 • پایان برنامه: 12:18:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرراهپیمایی پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:50
 • پایان برنامه: 12:20:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی12:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:57
 • پایان برنامه: 13:38:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی " روز لیلا"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:36
 • پایان برنامه: 13:39:33
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:39:33
 • پایان برنامه: 14:44:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شبهای مینودری(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:33
 • پایان برنامه: 14:47:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:15
 • پایان برنامه: 15:19:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:15
 • پایان برنامه: 15:21:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

خشت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:53
 • پایان برنامه: 15:26:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:31
 • پایان برنامه: 16:20:45
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه"محکومین"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:45
 • پایان برنامه: 16:30:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:36
 • پایان برنامه: 16:31:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:21
 • پایان برنامه: 17:11:06
 • طول برنامه:39 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:06
 • پایان برنامه: 17:13:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

طرح بازگشت زائرین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:10
 • پایان برنامه: 17:13:55
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:13:55
 • پایان برنامه: 17:38:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند"سفر از چزابه"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:55
 • پایان برنامه: 17:40:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:40
 • پایان برنامه: 17:41:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث دُر آدینه(نمازجمعه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:45
 • پایان برنامه: 17:49:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:16
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 17:54:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:31
 • پایان برنامه: 18:00:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:03
 • پایان برنامه: 18:02:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:14
 • پایان برنامه: 18:03:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:57
 • پایان برنامه: 18:04:54
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:54
 • پایان برنامه: 18:08:58
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:58
 • پایان برنامه: 19:09:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

رنگ زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:09:58
 • پایان برنامه: 19:11:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

خشت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:55
 • پایان برنامه: 19:12:40
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:40
 • پایان برنامه: 19:36:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند"حقیقت سرخ"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:11
 • پایان برنامه: 19:38:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:10
 • پایان برنامه: 19:54:10
 • طول برنامه:16 دقیقه

برنامه162(پاسخگویی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:10
 • پایان برنامه: 19:55:07
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:07
 • پایان برنامه: 19:59:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:25
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:20:57
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:57
 • پایان برنامه: 21:11:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه خورشید شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:07
 • پایان برنامه: 21:15:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:37
 • پایان برنامه: 22:20:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شبهای مینودری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:37
 • پایان برنامه: 22:30:28
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:28
 • پایان برنامه: 22:31:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:34
 • پایان برنامه: 22:33:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرراهپیمایی پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:18
 • پایان برنامه: 22:51:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

ذره بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:03
 • پایان برنامه: 22:54:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ای اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:36
 • پایان برنامه: 22:59:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:13
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:15:57
 • طول برنامه:

روز شمار اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:57
 • پایان برنامه: 23:17:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرراهپیمایی پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:41
 • پایان برنامه: 23:19:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:24
 • پایان برنامه: 23:24:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ شکوفه های اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:07
 • پایان برنامه: 23:26:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:36
 • پایان برنامه: 23:27:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:21
 • پایان برنامه: 23:58:51
 • طول برنامه:31 دقیقه

سینمایی "یک اسم"

توضیحات برنامه درج نشده است.