جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:22:47
 • پایان برنامه: 01:49:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:17
 • پایان برنامه: 02:09:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:12:12
 • پایان برنامه: 02:58:39
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "پادری"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:03
 • پایان برنامه: 03:33:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:38
 • پایان برنامه: 03:57:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:08
 • پایان برنامه: 04:04:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:45
 • پایان برنامه: 04:19:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 05:36:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

ضیافت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:08
 • پایان برنامه: 06:04:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند "ایران - تهران"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:59
 • پایان برنامه: 06:45:02
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:02
 • پایان برنامه: 06:52:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:26
 • پایان برنامه: 07:41:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند "سیاره زمین"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:09
 • پایان برنامه: 07:57:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

شگفتیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:54
 • پایان برنامه: 08:57:47
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال "ماه و پلنگ"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:35
 • پایان برنامه: 09:31:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:33
 • پایان برنامه: 10:04:43
 • طول برنامه:32 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:07:33
 • پایان برنامه: 11:07:58
 • طول برنامه:1 ساعت

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:58
 • پایان برنامه: 11:13:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:34
 • پایان برنامه: 12:09:31
 • طول برنامه:55 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:02
 • پایان برنامه: 12:23:32
 • طول برنامه:13 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:14
 • پایان برنامه: 13:01:26
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:15
 • پایان برنامه: 13:11:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:17:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:04
 • پایان برنامه: 13:26:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امام زمان(عج)- فانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:30
 • پایان برنامه: 14:32:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

هم محلی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:33:51
 • پایان برنامه: 15:17:44
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند "داستان طبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:01
 • پایان برنامه: 15:51:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

پرنیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:09
 • پایان برنامه: 16:40:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال "پادری"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:40
 • پایان برنامه: 17:01:42
 • طول برنامه:19 دقیقه

مشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:15
 • پایان برنامه: 17:38:27
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:28
 • پایان برنامه: 17:59:28
 • طول برنامه:20 دقیقه

نگاه هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:08
 • پایان برنامه: 19:06:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

مستند" ایرانگرد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:07:04
 • پایان برنامه: 19:55:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

شاعرانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:31
 • پایان برنامه: 20:33:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

سکانس برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:47
 • پایان برنامه: 20:41:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:28
 • پایان برنامه: 20:51:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:33
 • پایان برنامه: 21:02:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازجماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:16
 • پایان برنامه: 22:38:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

نشاط (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:23
 • پایان برنامه: 22:54:05
 • طول برنامه:14 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:07
 • پایان برنامه: 23:56:07
 • طول برنامه:40 دقیقه

سروش آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.