جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:50:52
 • پایان برنامه: 00:53:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:53:52
 • پایان برنامه: 01:32:45
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند" انسان و طبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:45
 • پایان برنامه: 01:34:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:28
 • پایان برنامه: 02:27:41
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:41
 • پایان برنامه: 02:28:22
 • طول برنامه:

تیزربرنامه نبض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:22
 • پایان برنامه: 02:49:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند"اکسیر فولاد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:21
 • پایان برنامه: 02:49:59
 • طول برنامه:

وله فرش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:59
 • پایان برنامه: 03:22:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:20
 • پایان برنامه: 03:23:10
 • طول برنامه:

وله اماکن تاریخی قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:10
 • پایان برنامه: 04:11:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند "نهنگ ها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:25
 • پایان برنامه: 04:13:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:08
 • پایان برنامه: 04:14:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:53
 • پایان برنامه: 04:15:51
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:51
 • پایان برنامه: 04:20:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:44
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:00
 • پایان برنامه: 04:24:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:50
 • پایان برنامه: 04:31:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:39
 • پایان برنامه: 04:32:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:58
 • پایان برنامه: 05:33:57
 • طول برنامه:1 ساعت

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:57
 • پایان برنامه: 05:35:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:40
 • پایان برنامه: 06:07:40
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:40
 • پایان برنامه: 06:08:37
 • طول برنامه:

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:08:37
 • پایان برنامه: 06:54:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند"پاناما میراث طبیعی جهان"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:34
 • پایان برنامه: 06:56:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:16
 • پایان برنامه: 07:42:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند" دکوپاژ"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:42:11
 • پایان برنامه: 07:44:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزربرنامه صبح و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:31
 • پایان برنامه: 08:37:44
 • طول برنامه:53 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:44
 • پایان برنامه: 08:39:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:11
 • پایان برنامه: 09:54:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح و زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:11
 • پایان برنامه: 09:59:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:33
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:13:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:10
 • پایان برنامه: 10:13:51
 • طول برنامه:

تیزربرنامه نبض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:51
 • پایان برنامه: 10:30:51
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:51
 • پایان برنامه: 10:32:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس جشنواره سینمایی های تابستان 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:51
 • پایان برنامه: 10:35:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزربرنامه صبح و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:11
 • پایان برنامه: 10:35:56
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:56
 • پایان برنامه: 10:58:02
 • طول برنامه:22 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:02
 • پایان برنامه: 10:58:42
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:42
 • پایان برنامه: 11:12:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:17
 • پایان برنامه: 11:12:57
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:57
 • پایان برنامه: 11:14:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:47
 • پایان برنامه: 11:16:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

دفع آفات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:39
 • پایان برنامه: 11:17:24
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:24
 • پایان برنامه: 11:52:36
 • طول برنامه:35 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:36
 • پایان برنامه: 11:54:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه تا آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:12
 • پایان برنامه: 12:26:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:12
 • پایان برنامه: 12:27:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:49
 • پایان برنامه: 12:28:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:53
 • پایان برنامه: 12:34:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:03
 • پایان برنامه: 13:06:03
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:03
 • پایان برنامه: 13:07:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:46
 • پایان برنامه: 13:09:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:31
 • پایان برنامه: 13:10:27
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:27
 • پایان برنامه: 13:15:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:47
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:20:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:51
 • پایان برنامه: 13:27:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:11
 • پایان برنامه: 13:31:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:15
 • پایان برنامه: 13:35:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازتامینی13:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:26
 • پایان برنامه: 14:58:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی" ویروس "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:58:22
 • پایان برنامه: 15:00:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:39
 • پایان برنامه: 16:15:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

نشاط(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:39
 • پایان برنامه: 16:20:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل ازسریال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:59
 • پایان برنامه: 17:16:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

مجموعه"وضعیت سفید"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:06
 • پایان برنامه: 17:16:57
 • طول برنامه:

تیزر برنامه بی حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:57
 • پایان برنامه: 17:17:42
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:42
 • پایان برنامه: 17:39:42
 • طول برنامه:22 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:42
 • پایان برنامه: 17:40:22
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:22
 • پایان برنامه: 17:54:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:01
 • پایان برنامه: 17:54:41
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:41
 • پایان برنامه: 18:25:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:19
 • پایان برنامه: 18:26:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:26
 • پایان برنامه: 18:59:18
 • طول برنامه:32 دقیقه

نقطه سر خط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:18
 • پایان برنامه: 19:04:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل برنامه زنده 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:46
 • پایان برنامه: 19:36:46
 • طول برنامه:32 دقیقه

نبض(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:46
 • پایان برنامه: 19:38:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:28
 • پایان برنامه: 19:54:28
 • طول برنامه:16 دقیقه

برنامه162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:28
 • پایان برنامه: 19:59:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بارزگانی قبل ازخبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:33
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:23:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:54
 • پایان برنامه: 20:33:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:43
 • پایان برنامه: 20:37:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:43
 • پایان برنامه: 20:39:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:28
 • پایان برنامه: 20:40:24
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:24
 • پایان برنامه: 20:46:46
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:46
 • پایان برنامه: 20:47:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:51:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:51
 • پایان برنامه: 20:57:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:02
 • پایان برنامه: 20:59:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:44
 • پایان برنامه: 21:01:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:27
 • پایان برنامه: 21:07:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی قبل برنامه محلی 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:07:42
 • پایان برنامه: 22:22:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بی حاشیه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:42
 • پایان برنامه: 22:24:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:09
 • پایان برنامه: 22:31:27
 • طول برنامه:7 دقیقه

فرزند امتداد زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:27
 • پایان برنامه: 22:32:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نقطه سرخط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:27
 • پایان برنامه: 22:49:27
 • طول برنامه:17 دقیقه

انعکاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:27
 • پایان برنامه: 22:52:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:01
 • پایان برنامه: 22:52:42
 • طول برنامه:

تیزرهمین حوالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:42
 • پایان برنامه: 22:54:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:25
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل اخبار23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:10
 • پایان برنامه: 23:19:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:53
 • پایان برنامه: 23:29:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:42
 • پایان برنامه: 23:34:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی23:30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:23
 • پایان برنامه: 23:35:08
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:08
 • پایان برنامه: 23:52:30
 • طول برنامه:17 دقیقه

سینمایی "ایستگاه اعداد"

توضیحات برنامه درج نشده است.