جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:46:43
 • پایان برنامه: 01:47:28
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:28
 • پایان برنامه: 02:23:17
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند "جای زندگی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:17
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 02:25:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:45
 • پایان برنامه: 03:16:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند حوادث واقعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:44
 • پایان برنامه: 03:17:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بوی عیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:44
 • پایان برنامه: 03:58:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال شوخی کردم - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:27
 • پایان برنامه: 04:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:10
 • پایان برنامه: 04:29:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:17
 • پایان برنامه: 04:31:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

حرکت وبرکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:52
 • پایان برنامه: 04:33:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:35
 • پایان برنامه: 05:33:06
 • طول برنامه:59 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:06
 • پایان برنامه: 05:34:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:51
 • پایان برنامه: 05:35:48
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:48
 • پایان برنامه: 05:41:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:52
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:46:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:45
 • پایان برنامه: 05:52:49
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:49
 • پایان برنامه: 05:58:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:59
 • پایان برنامه: 06:00:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:18
 • پایان برنامه: 06:27:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

بنای بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:08
 • پایان برنامه: 06:28:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:51
 • پایان برنامه: 06:29:36
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:36
 • پایان برنامه: 07:11:31
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستدمن نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:31
 • پایان برنامه: 07:13:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس مجموعه مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:31
 • پایان برنامه: 07:14:16
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:16
 • پایان برنامه: 08:14:57
 • طول برنامه:1 ساعت

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:14:57
 • پایان برنامه: 08:15:36
 • طول برنامه:

آنونس ترامپولین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:36
 • پایان برنامه: 08:16:21
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:21
 • پایان برنامه: 09:20:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

ایرانگرد(تمشیلانه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:48
 • پایان برنامه: 09:23:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرش مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:57
 • پایان برنامه: 09:24:42
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:42
 • پایان برنامه: 10:01:22
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:22
 • پایان برنامه: 10:04:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرمسابقه ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:19
 • پایان برنامه: 11:09:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بوی عیدی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:19
 • پایان برنامه: 11:10:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس 162 روابط عمومی نوروز98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:36
 • پایان برنامه: 11:12:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررادیو نوروز98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:21
 • پایان برنامه: 11:22:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:41
 • پایان برنامه: 11:34:58
 • طول برنامه:12 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:58
 • پایان برنامه: 11:37:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرش مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:59
 • پایان برنامه: 11:41:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس سینمایی کودک نوروز98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:59
 • پایان برنامه: 11:42:44
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:44
 • پایان برنامه: 12:56:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی کودک "عصر یخبندان2 "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:18
 • پایان برنامه: 12:59:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرمسابقه ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:15
 • پایان برنامه: 13:00:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

اوقات شرعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:58
 • پایان برنامه: 13:05:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری نوروز98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:09
 • پایان برنامه: 13:06:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:54
 • پایان برنامه: 13:07:49
 • طول برنامه:

حدیث اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:49
 • پایان برنامه: 13:15:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:20
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:20:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:43
 • پایان برنامه: 13:27:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:10
 • پایان برنامه: 13:33:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:14
 • پایان برنامه: 13:37:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:30)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:14
 • پایان برنامه: 15:20:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی درهم و برهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:16
 • پایان برنامه: 15:28:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:16
 • پایان برنامه: 16:02:33
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند" ارونه ماد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:33
 • پایان برنامه: 16:05:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرمسابقه ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:30
 • پایان برنامه: 16:08:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرش مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:59
 • پایان برنامه: 16:59:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال شوخی کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:10
 • پایان برنامه: 17:07:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:10
 • پایان برنامه: 17:07:55
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:55
 • پایان برنامه: 17:26:49
 • طول برنامه:18 دقیقه

فوتبالیست ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:49
 • پایان برنامه: 17:27:29
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:29
 • پایان برنامه: 17:38:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:06
 • پایان برنامه: 17:38:46
 • طول برنامه:

وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:46
 • پایان برنامه: 17:45:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

پت و مت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:18
 • پایان برنامه: 17:45:38
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:38
 • پایان برنامه: 17:47:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزررادیو نوروز98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:23
 • پایان برنامه: 18:27:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه برگ سبز(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:23
 • پایان برنامه: 18:51:23
 • طول برنامه:24 دقیقه

ترامپولین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:23
 • پایان برنامه: 19:26:43
 • طول برنامه:35 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:43
 • پایان برنامه: 19:35:03
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:03
 • پایان برنامه: 19:36:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:48
 • پایان برنامه: 19:43:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:40
 • پایان برنامه: 19:44:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:00
 • پایان برنامه: 19:47:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:33
 • پایان برنامه: 19:55:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:21
 • پایان برنامه: 19:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:40
 • پایان برنامه: 19:59:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

فرش مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:44
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

ساعت خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:15:45
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:45
 • پایان برنامه: 20:59:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال مرد هزار چهره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:09
 • پایان برنامه: 21:04:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:15
 • پایان برنامه: 22:19:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بهارجانان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:15
 • پایان برنامه: 22:42:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

ترامپولین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:15
 • پایان برنامه: 22:50:35
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:35
 • پایان برنامه: 22:55:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

باقلوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:52
 • پایان برنامه: 23:46:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

اقیانوس آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:46:24
 • پایان برنامه: 23:49:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرمسابقه ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:21
 • پایان برنامه: 23:54:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی قبل سینمایی 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:09
 • پایان برنامه: 23:54:54
 • طول برنامه:

آرم تایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:54:54
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

سینمایی " پاکباخته "

توضیحات برنامه درج نشده است.