جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:12:28
 • پایان برنامه: 02:12:28
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:11
 • پایان برنامه: 02:21:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:21:58
 • پایان برنامه: 03:08:04
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "جاده چالوس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:19
 • پایان برنامه: 03:50:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:53
 • پایان برنامه: 04:42:33
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند"آخرین شیرها"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:52
 • پایان برنامه: 05:00:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:45
 • پایان برنامه: 05:12:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:24
 • پایان برنامه: 06:05:24
 • طول برنامه:51 دقیقه

جزءخوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:18
 • پایان برنامه: 06:55:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:23
 • پایان برنامه: 07:59:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:11
 • پایان برنامه: 08:58:05
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال "نقاش باد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:53
 • پایان برنامه: 09:58:53
 • طول برنامه:1 ساعت

قله افتخار(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بعد از خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:28:00
 • پایان برنامه: 11:44:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی کودک" آجیل فروشی "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:13
 • پایان برنامه: 12:27:50
 • طول برنامه:38 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:18
 • پایان برنامه: 13:01:03
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:36
 • پایان برنامه: 13:12:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:45
 • پایان برنامه: 13:24:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:59
 • پایان برنامه: 13:35:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:06
 • پایان برنامه: 14:42:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

هم محلی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:51:47
 • پایان برنامه: 15:36:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال "جاده چالوس"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:12
 • پایان برنامه: 16:23:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

باغچه آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:36
 • پایان برنامه: 16:56:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:15
 • پایان برنامه: 19:16:15
 • طول برنامه:2 ساعت و 15 دقیقه

دعای عرفه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:39
 • پایان برنامه: 19:52:39
 • طول برنامه:35 دقیقه

قله افتخار(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:31
 • پایان برنامه: 19:59:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:12:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:40
 • پایان برنامه: 20:22:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:53
 • پایان برنامه: 20:54:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

قله افتخار(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:56
 • پایان برنامه: 22:08:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ستاره باران(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:52
 • پایان برنامه: 22:48:52
 • طول برنامه:32 دقیقه

جای زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:36
 • پایان برنامه: 22:59:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:24
 • پایان برنامه: 23:59:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی "حاجی واشنگتن"

توضیحات برنامه درج نشده است.