جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:01:38:27
 • پایان برنامه: 01:58:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

ازلاک جیغ تاخدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:58
 • پایان برنامه: 02:56:33
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال "باغ وحش ما"- بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:24
 • پایان برنامه: 03:18:54
 • طول برنامه:20 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:53
 • پایان برنامه: 04:44:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

بی حاشیه(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:13
 • پایان برنامه: 05:10:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:57
 • پایان برنامه: 06:18:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

تلاوت نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:21:54
 • پایان برنامه: 06:31:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:56
 • پایان برنامه: 06:39:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:28
 • پایان برنامه: 06:45:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:33
 • پایان برنامه: 07:55:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

صبح قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:08:05
 • پایان برنامه: 09:02:40
 • طول برنامه:54 دقیقه

سریال "باغ وحش ما"- بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:40
 • پایان برنامه: 09:08:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:30
 • پایان برنامه: 09:53:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:30
 • پایان برنامه: 09:58:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:35
 • پایان برنامه: 10:50:35
 • طول برنامه:36 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:37
 • پایان برنامه: 11:24:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

یه جای خوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:55
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:35:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:04
 • پایان برنامه: 12:08:22
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:07
 • پایان برنامه: 12:17:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:51
 • پایان برنامه: 12:28:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:20
 • پایان برنامه: 13:15:20
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی " حلقه سیاه"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:07
 • پایان برنامه: 14:02:40
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:54
 • پایان برنامه: 15:29:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

نشاط(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:21
 • پایان برنامه: 16:24:36
 • طول برنامه:53 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:54
 • پایان برنامه: 17:18:41
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال "باغ وحش ما"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:41
 • پایان برنامه: 17:23:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:46
 • پایان برنامه: 17:31:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:24
 • پایان برنامه: 17:56:54
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:08
 • پایان برنامه: 18:04:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:30
 • پایان برنامه: 18:19:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

ازلاک جیغ تاخدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:28
 • پایان برنامه: 18:27:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:21
 • پایان برنامه: 18:37:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:00
 • پایان برنامه: 18:48:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نمازمغرب به افق قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:13
 • پایان برنامه: 19:33:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

در مسیر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:27
 • پایان برنامه: 19:45:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:46
 • پایان برنامه: 19:50:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:53
 • پایان برنامه: 19:59:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی قبل خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:18:14
 • پایان برنامه: 20:37:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

با نمایندگان(بابایی صالح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:55
 • پایان برنامه: 21:23:55
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی ویژه خبری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:55
 • پایان برنامه: 21:29:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ولادت امام باقر(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:36
 • پایان برنامه: 21:36:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

آنونس سینمایی نوروز(23:15)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:36:41
 • پایان برنامه: 21:42:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام قبل محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:51
 • پایان برنامه: 22:47:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شب های مینودری(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:58
 • پایان برنامه: 22:59:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:21:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

مولودی ولادت امام باقر(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:47
 • پایان برنامه: 23:33:47
 • طول برنامه:12 دقیقه

روزی روزگاری قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:33:47
 • پایان برنامه: 23:39:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل سینمایی23:20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:40:25
 • پایان برنامه: 23:59:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

سینمایی "سیکاریو"

توضیحات برنامه درج نشده است.