جدول پخش

قزوین
 • شروع برنامه:00:49:50
 • پایان برنامه: 01:18:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

گنجینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:24:23
 • پایان برنامه: 01:54:19
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند " مردان مقاومت "

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:34
 • پایان برنامه: 02:49:19
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:19
 • پایان برنامه: 02:58:04
 • طول برنامه:8 دقیقه

رنگارنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:32
 • پایان برنامه: 03:30:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند"ایران - یزد"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:39
 • پایان برنامه: 03:46:24
 • طول برنامه:12 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:12
 • پایان برنامه: 04:12:04
 • طول برنامه:24 دقیقه

شرح پریشانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:10
 • پایان برنامه: 04:57:27
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند"طبیعت"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:32
 • پایان برنامه: 05:12:05
 • طول برنامه:11 دقیقه

مواهب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:40
 • پایان برنامه: 05:20:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:43
 • پایان برنامه: 05:31:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:02
 • پایان برنامه: 06:34:01
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:44
 • پایان برنامه: 06:49:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

بنای بندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:31
 • پایان برنامه: 07:59:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

صبح بخیر قزوین(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:46
 • پایان برنامه: 08:59:37
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال "پریا"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:42
 • پایان برنامه: 09:13:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:33
 • پایان برنامه: 09:57:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

باغچه آفتابگردون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:14:07
 • پایان برنامه: 10:34:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:59
 • پایان برنامه: 11:43:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه ما(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:27
 • پایان برنامه: 11:54:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:51
 • پایان برنامه: 12:06:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:21
 • پایان برنامه: 12:41:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

تاآسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:09
 • پایان برنامه: 14:12:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

نشاط( بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:13:52
 • پایان برنامه: 15:06:03
 • طول برنامه:52 دقیقه

فرزندان ایران زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:08:28
 • پایان برنامه: 15:31:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

گلخونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:37
 • پایان برنامه: 15:52:37
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال "شمعدونی"

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:53:21
 • پایان برنامه: 16:23:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:01
 • پایان برنامه: 17:11:01
 • طول برنامه:46 دقیقه

پلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:54
 • پایان برنامه: 17:19:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:51
 • پایان برنامه: 17:30:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:01
 • پایان برنامه: 18:43:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خانه ما(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:38
 • پایان برنامه: 18:58:38
 • طول برنامه:14 دقیقه

روزی روزگاری قزوین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:38
 • پایان برنامه: 19:07:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:27
 • پایان برنامه: 19:51:43
 • طول برنامه:43 دقیقه

وزرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:40
 • پایان برنامه: 20:42:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:17
 • پایان برنامه: 20:50:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:56
 • پایان برنامه: 22:11:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بی حاشیه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:33
 • پایان برنامه: 22:53:41
 • طول برنامه:34 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:34
 • پایان برنامه: 22:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام قبل خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:31:14
 • طول برنامه:16 دقیقه

نوای مینودری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:38:28
 • پایان برنامه: 23:58:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

سینمایی "سریع و خشن(1) "

توضیحات برنامه درج نشده است.