جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:17:39
 • پایان برنامه: 01:20:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:49
 • پایان برنامه: 03:11:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

سینمایی هپی خواهد گریخت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:27
 • پایان برنامه: 03:59:26
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:53
 • پایان برنامه: 04:40:39
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:53
 • پایان برنامه: 05:06:32
 • طول برنامه:24 دقیقه

سفیران هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:00
 • پایان برنامه: 05:34:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان و نماز صبح، دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:43
 • پایان برنامه: 05:46:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:47:21
 • پایان برنامه: 06:20:47
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:48
 • پایان برنامه: 07:16:39
 • طول برنامه:51 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:28
 • پایان برنامه: 07:59:51
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند قوم نگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:53
 • پایان برنامه: 08:49:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:30
 • پایان برنامه: 09:30:16
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:15
 • پایان برنامه: 10:11:21
 • طول برنامه:38 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:11:57
 • پایان برنامه: 10:17:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش کارآفرینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:30
 • پایان برنامه: 11:02:40
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:26
 • پایان برنامه: 11:12:25
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:40
 • پایان برنامه: 11:35:03
 • طول برنامه:22 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:44:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش مردمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:25
 • پایان برنامه: 12:36:57
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند محرمانه خانوادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:43
 • پایان برنامه: 13:07:42
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند آشپزخانه کونگ فو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:25
 • پایان برنامه: 13:16:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

بر کرانه کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:46:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:49
 • پایان برنامه: 14:51:49
 • طول برنامه:1 ساعت

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:53:32
 • پایان برنامه: 15:33:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:10
 • پایان برنامه: 16:12:33
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند قوم نگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:41
 • پایان برنامه: 16:57:14
 • طول برنامه:43 دقیقه

زرینه و سیمینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:28
 • پایان برنامه: 17:43:51
 • طول برنامه:22 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:22
 • پایان برنامه: 18:15:54
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:19
 • پایان برنامه: 18:30:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش کارآفرینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:27
 • پایان برنامه: 19:18:37
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:41
 • پایان برنامه: 20:13:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند 152 نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:41:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:18
 • پایان برنامه: 20:52:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

حمایت از کالای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:22
 • پایان برنامه: 21:32:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

چل وینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:11
 • پایان برنامه: 21:40:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش مردمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:05
 • پایان برنامه: 23:31:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:35:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.