جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:23:11
 • طول برنامه:23 دقیقه

شورحسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:23:40
 • پایان برنامه: 01:24:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختارنامه

قسمت 7

 • شروع برنامه:01:26:37
 • پایان برنامه: 02:15:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند آخرین روزهای زمستان

قسمت 4

 • شروع برنامه:02:17:38
 • پایان برنامه: 02:36:14
 • طول برنامه:18 دقیقه

تله تاتر خورشید برنیزه

قسمت 4

 • شروع برنامه:02:36:14
 • پایان برنامه: 03:09:17
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند قرارگاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:17
 • پایان برنامه: 03:59:49
 • طول برنامه:50 دقیقه

تعزیه عشق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:49
 • پایان برنامه: 04:44:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند میراث مرثیه

قسمت 3 - محرم

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:11:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز صبح . دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:13
 • پایان برنامه: 05:59:28
 • طول برنامه:35 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:28
 • پایان برنامه: 06:44:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:56
 • پایان برنامه: 06:57:44
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن قصه های کهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:44
 • پایان برنامه: 07:18:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:42
 • پایان برنامه: 07:43:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند غریب غرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:43:56
 • پایان برنامه: 08:34:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

تعزیه عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:28
 • پایان برنامه: 09:07:31
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند قرار گاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:31
 • پایان برنامه: 10:08:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختار نامه

قسمت 7

 • شروع برنامه:10:08:33
 • پایان برنامه: 10:57:16
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند آخرین روزهای زمستان

قسمت 4

 • شروع برنامه:10:57:16
 • پایان برنامه: 11:15:52
 • طول برنامه:18 دقیقه

تله تاتر خورشید بر نیزه

قسمت 4

 • شروع برنامه:11:21:49
 • پایان برنامه: 12:04:39
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند صارم

شهید صارم طهماسبی

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:37:50
 • طول برنامه:16 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:19
 • پایان برنامه: 13:13:24
 • طول برنامه:34 دقیقه

حماسه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:29
 • پایان برنامه: 14:45:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی بوسه باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:25
 • پایان برنامه: 15:46:25
 • طول برنامه:1 ساعت

عاشوراییان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:25
 • پایان برنامه: 16:16:16
 • طول برنامه:29 دقیقه

شورحسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:16
 • پایان برنامه: 16:58:16
 • طول برنامه:42 دقیقه

زرینه و سیمینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:39
 • پایان برنامه: 17:45:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

یادگیری برتر

قسمت 11

 • شروع برنامه:17:50:20
 • پایان برنامه: 18:20:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی آیت الله سعیدی گلپایگانی

نماینه خبرگان

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:00
 • پایان برنامه: 18:46:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:10
 • پایان برنامه: 19:24:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

روی خط جوانی

جوانان و کربلا

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:44
 • پایان برنامه: 21:00:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

عاشوراییان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:05
 • پایان برنامه: 21:14:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند آسمان حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:29
 • پایان برنامه: 21:51:02
 • طول برنامه:33 دقیقه

حماسه حسینی

شهرستانها

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:16:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:00
 • پایان برنامه: 22:21:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:03
 • پایان برنامه: 23:39:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی وصل نیکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:39:02
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:20 دقیقه

شور حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.