جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:30:30
 • پایان برنامه: 01:29:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

رادیو شب

20

 • شروع برنامه:01:29:37
 • پایان برنامه: 01:36:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

اوج هیجان

3

 • شروع برنامه:01:36:12
 • پایان برنامه: 02:39:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

ق51

 • شروع برنامه:02:41:37
 • پایان برنامه: 02:55:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند نگارستان ایران

آزادشهر

 • شروع برنامه:02:56:28
 • پایان برنامه: 04:31:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی افتخار همه موریس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:03
 • پایان برنامه: 04:40:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

5

 • شروع برنامه:04:41:19
 • پایان برنامه: 05:08:23
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند یه لقمه نون

فصل1 ق12

 • شروع برنامه:05:08:23
 • پایان برنامه: 05:15:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

امام زادگان علی صالح و سید حسن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

علیخانی

 • شروع برنامه:05:30:00
 • پایان برنامه: 05:44:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان ونماز صبح،دعا ومناجات5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:43
 • پایان برنامه: 05:56:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:40
 • پایان برنامه: 06:31:20
 • طول برنامه:34 دقیقه

حدیث سرو

شیخ محمد نجفی

 • شروع برنامه:06:32:12
 • پایان برنامه: 06:45:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:39
 • پایان برنامه: 07:13:53
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند قوم نگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:29
 • پایان برنامه: 07:59:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:32
 • پایان برنامه: 08:40:36
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال در حاشیه

ق4

 • شروع برنامه:08:40:36
 • پایان برنامه: 08:46:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:15
 • پایان برنامه: 09:13:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

نسیم ایلام

11

 • شروع برنامه:09:17:28
 • پایان برنامه: 09:38:34
 • طول برنامه:21 دقیقه

پی جور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:07
 • پایان برنامه: 09:45:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش مردمی شایعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:13
 • پایان برنامه: 10:15:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند آرنگ کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:19
 • پایان برنامه: 10:44:40
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن با خانمان

ق5

 • شروع برنامه:10:46:25
 • پایان برنامه: 10:56:28
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

24

 • شروع برنامه:10:59:28
 • پایان برنامه: 11:54:28
 • طول برنامه:55 دقیقه

بنه مال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:28:47
 • طول برنامه:14 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:35
 • پایان برنامه: 13:34:01
 • طول برنامه:56 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:01
 • پایان برنامه: 13:39:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ساغر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:09
 • پایان برنامه: 14:31:10
 • طول برنامه:51 دقیقه

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:14
 • پایان برنامه: 15:14:18
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:20
 • پایان برنامه: 15:45:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

47

 • شروع برنامه:15:49:11
 • پایان برنامه: 16:34:47
 • طول برنامه:45 دقیقه

زرینه و سیمینه

راستگویی

 • شروع برنامه:16:35:02
 • پایان برنامه: 16:58:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

انیمیشن با خانمان

ق5

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار17:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:24:10
 • پایان برنامه: 17:29:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر های دستی در سیروان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:00
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 18:01:08
 • طول برنامه:14 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:47
 • پایان برنامه: 18:09:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

مستند از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:29
 • پایان برنامه: 19:07:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:29
 • پایان برنامه: 19:21:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

شادمانه1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:10
 • پایان برنامه: 20:00:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

آکهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:51
 • پایان برنامه: 20:53:54
 • طول برنامه:53 دقیقه

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:31
 • پایان برنامه: 21:04:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:46
 • پایان برنامه: 21:49:48
 • طول برنامه:45 دقیقه

ورزش استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار22:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:13
 • پایان برنامه: 23:08:27
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال در حاسیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:10:21
 • پایان برنامه: 23:36:39
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند تقاطع سئول

ق4

 • شروع برنامه:23:37:06
 • پایان برنامه: 23:57:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.