جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:13:37
 • پایان برنامه: 01:12:24
 • طول برنامه:58 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:14
 • پایان برنامه: 03:18:19
 • طول برنامه:2 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی معجزه ی یک سیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:50
 • پایان برنامه: 03:49:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:58
 • پایان برنامه: 04:31:05
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:05
 • پایان برنامه: 04:38:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند کوتاه جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:31
 • پایان برنامه: 05:04:36
 • طول برنامه:25 دقیقه

سفیران هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:00
 • پایان برنامه: 05:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:41:30
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز صبح، دعا و مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:30
 • پایان برنامه: 05:53:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:43
 • پایان برنامه: 06:30:18
 • طول برنامه:36 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:42
 • پایان برنامه: 06:43:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:52
 • پایان برنامه: 06:50:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ ایرانه جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:55
 • پایان برنامه: 07:29:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند قوم نگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:18
 • پایان برنامه: 08:19:42
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:57
 • پایان برنامه: 08:56:04
 • طول برنامه:36 دقیقه

دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:22
 • پایان برنامه: 09:33:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:49
 • پایان برنامه: 10:21:37
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:40
 • پایان برنامه: 10:30:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:37
 • پایان برنامه: 10:54:09
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال انیمیشن خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:48
 • پایان برنامه: 11:55:48
 • طول برنامه:55 دقیقه

بنه مال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:12
 • پایان برنامه: 12:55:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

مستند محرمانه خانوادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:56
 • پایان برنامه: 13:07:45
 • طول برنامه:6 دقیقه

امامزادگان علی صالح و سید حسن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:00
 • پایان برنامه: 13:44:11
 • طول برنامه:28 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:08
 • پایان برنامه: 13:55:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:53
 • پایان برنامه: 15:00:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:11:53
 • پایان برنامه: 16:42:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

دعای عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:05
 • پایان برنامه: 16:48:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

نریشن حج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار 17:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:20
 • پایان برنامه: 17:45:52
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال انیمیشن خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:45
 • پایان برنامه: 17:52:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

کار آفرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:05
 • پایان برنامه: 18:22:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:02
 • پایان برنامه: 19:16:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:48
 • پایان برنامه: 20:15:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

پاتوق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:16:00
 • پایان برنامه: 20:41:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:20
 • پایان برنامه: 20:54:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

مستند برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:52
 • پایان برنامه: 21:49:13
 • طول برنامه:50 دقیقه

ورزش استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:51
 • پایان برنامه: 21:58:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار22:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:54
 • پایان برنامه: 22:26:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:02
 • پایان برنامه: 23:27:02
 • طول برنامه:1 ساعت

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:36:24
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال دزد و پلیس

توضیحات برنامه درج نشده است.