جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:29:22
 • پایان برنامه: 01:33:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

بازپخش

 • شروع برنامه:01:35:44
 • پایان برنامه: 02:12:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند گنجینه کره زمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:16
 • پایان برنامه: 04:09:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 54 دقیقه

سینمایی یادداشتهای یک سامورایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:28:43
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان و نمازصبح دعا و مناجات3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:43
 • پایان برنامه: 05:40:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:49
 • پایان برنامه: 06:12:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

حدیث سرو

سید محمد تقی عاملی1

 • شروع برنامه:06:14:44
 • پایان برنامه: 06:56:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

روایت فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:32
 • پایان برنامه: 07:23:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند با سیمره

13

 • شروع برنامه:07:23:51
 • پایان برنامه: 08:14:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند مسابقه فاز

ق14

 • شروع برنامه:08:18:12
 • پایان برنامه: 09:06:27
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال ولایت عشق

بازپخش

 • شروع برنامه:09:08:42
 • پایان برنامه: 09:16:58
 • طول برنامه:8 دقیقه

از دیار حبیب

بازپخش

 • شروع برنامه:10:11:01
 • پایان برنامه: 10:32:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن پسر شجاع

ق58

 • شروع برنامه:10:33:14
 • پایان برنامه: 10:43:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

ق16

 • شروع برنامه:10:45:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار صبح گاهیویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:56
 • پایان برنامه: 11:56:56
 • طول برنامه:55 دقیقه

بنه مال

بازپخش

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:27:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:31
 • پایان برنامه: 12:50:31
 • طول برنامه:20 دقیقه

ارتباط با پایانه مرزی مهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:31
 • پایان برنامه: 12:58:47
 • طول برنامه:8 دقیقه

الزامات اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:47
 • پایان برنامه: 13:15:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند گزارش زکات برکت زندگی

ق10

 • شروع برنامه:13:23:38
 • پایان برنامه: 14:18:38
 • طول برنامه:55 دقیقه

مانگه شو

بازپخش

 • شروع برنامه:14:19:30
 • پایان برنامه: 15:07:45
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال ولایت عشق

ق3 بازپخش

 • شروع برنامه:15:11:13
 • پایان برنامه: 15:37:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

ق38

 • شروع برنامه:15:38:19
 • پایان برنامه: 15:47:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

معرفی شهرستان مهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:38
 • پایان برنامه: 16:32:03
 • طول برنامه:44 دقیقه

زرینه و سیمینه

بازپخش

 • شروع برنامه:16:32:03
 • پایان برنامه: 16:53:41
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن پسر شجاع

ق58

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:08
 • پایان برنامه: 17:41:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

ارتباط با پایانه مرزی مهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 18:02:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

درانه رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:01
 • پایان برنامه: 19:23:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سریال افسانه جومونگ

ق38

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:56
 • پایان برنامه: 20:11:14
 • طول برنامه:21 دقیقه

ارتباط زنده با پایانه مرزی مهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:31
 • پایان برنامه: 21:10:39
 • طول برنامه:55 دقیقه

با زائران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:13
 • پایان برنامه: 21:55:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

چل وینه

علی گهرسودی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:00
 • پایان برنامه: 23:03:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال ولایت عشق

ق4

 • شروع برنامه:23:04:32
 • پایان برنامه: 23:58:32
 • طول برنامه:54 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.