جدول پخش

ایلام
 • شروع برنامه:00:01:16
 • پایان برنامه: 00:44:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند از سرزمین های شمالی

گذر بهشت

 • شروع برنامه:00:48:55
 • پایان برنامه: 02:01:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی تمیل گرندین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:42
 • پایان برنامه: 03:17:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستنددنیای اسرار آمیزسخت پوستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:39
 • پایان برنامه: 03:48:58
 • طول برنامه:29 دقیقه

داستانی به رنگ قرمز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:17
 • پایان برنامه: 04:26:28
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند آداب و رسوم1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:51
 • پایان برنامه: 05:00:10
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

شهید ترابیان

 • شروع برنامه:05:10:00
 • پایان برنامه: 05:25:09
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ونمازصبح -دعاومناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:29:54
 • پایان برنامه: 05:41:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:54
 • پایان برنامه: 05:48:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

خون و غیرت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:48:09
 • پایان برنامه: 06:37:52
 • طول برنامه:49 دقیقه

روایت فتح

گردان خیبر والفجر10

 • شروع برنامه:06:37:52
 • پایان برنامه: 06:44:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ ایرانه جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:03
 • پایان برنامه: 07:27:44
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند از سرزمین های شمالی

گذر بهشت

 • شروع برنامه:07:31:21
 • پایان برنامه: 08:00:40
 • طول برنامه:29 دقیقه

داستانی به رنگ قرمز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:40
 • پایان برنامه: 08:05:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

گزارش پشت قلعه1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:56
 • پایان برنامه: 08:40:07
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند آداب ورسوم1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:44:26
 • پایان برنامه: 09:05:52
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

82

 • شروع برنامه:09:05:52
 • پایان برنامه: 09:14:37
 • طول برنامه:8 دقیقه

آثار طبیعی و دیدنی شهرستان بدره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:37
 • پایان برنامه: 09:43:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایلامی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:26
 • پایان برنامه: 10:12:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

داستانی باوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:21:21
 • پایان برنامه: 10:48:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستندایران

قم1

 • شروع برنامه:10:51:08
 • پایان برنامه: 10:57:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

گزارش طنزدوچرخه فروشی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:35
 • پایان برنامه: 11:51:13
 • طول برنامه:49 دقیقه

بنه مال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:48
 • پایان برنامه: 11:59:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

مالیات

مشارکتی29

 • شروع برنامه:12:00:34
 • پایان برنامه: 12:19:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند برای اقدام

توبافی خراسان

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:50:44
 • طول برنامه:26 دقیقه

درانه رحمت

ظهر8دقیقه

 • شروع برنامه:12:56:31
 • پایان برنامه: 13:40:12
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند از سرزمین های شمالی

گذربهشت

 • شروع برنامه:13:43:25
 • پایان برنامه: 13:50:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

معرفی شهرستان چرداول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:21
 • پایان برنامه: 14:54:21
 • طول برنامه:1 ساعت

مانگه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:03:01
 • پایان برنامه: 15:32:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

داستانی به رنگ قرمز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:12
 • پایان برنامه: 16:02:01
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ایلامی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:01
 • پایان برنامه: 16:48:01
 • طول برنامه:46 دقیقه

تیزرمعرفی پرتال جامع گردشگری1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:01
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

زرینه و سیمینه

تلویزیون

 • شروع برنامه:21:42:47
 • پایان برنامه: 21:48:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

مالیات

مشارکتی

 • شروع برنامه:21:49:47
 • پایان برنامه: 22:07:47
 • طول برنامه:18 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:51
 • پایان برنامه: 22:43:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

ریوار

روستای نرگسی

 • شروع برنامه:22:43:51
 • پایان برنامه: 22:49:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ جاذبه های دیدنی ایلام-نوروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:09
 • پایان برنامه: 23:15:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

درانه رحمت

مغرب

 • شروع برنامه:23:17:53
 • پایان برنامه: 23:24:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

میزان

شهابی

 • شروع برنامه:23:28:47
 • پایان برنامه: 23:53:14
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.