جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:47:04
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی نردبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:04
 • پایان برنامه: 00:48:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یک ببر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:04
 • پایان برنامه: 00:51:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود گل افشان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:18
 • پایان برنامه: 00:56:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:58
 • پایان برنامه: 00:59:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیا ساکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:45
 • پایان برنامه: 01:00:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:45
 • پایان برنامه: 01:32:15
 • طول برنامه:31 دقیقه

مردم بالا دست

روستای حسین آباد سرکازه

 • شروع برنامه:01:32:15
 • پایان برنامه: 01:33:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:30
 • پایان برنامه: 01:34:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فشارخون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:34:45
 • پایان برنامه: 01:35:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:48
 • پایان برنامه: 01:55:41
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند ایا می دانید؟

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:41
 • پایان برنامه: 01:56:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبر نگاران جوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:46
 • پایان برنامه: 01:59:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

سیا ساکتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:33
 • پایان برنامه: 02:00:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:33
 • پایان برنامه: 02:17:57
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند کویر سبز

موضوع:ماهی قزل آلا

 • شروع برنامه:02:17:57
 • پایان برنامه: 02:19:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال رئیس بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:22
 • پایان برنامه: 02:22:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود تمام قلب من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:19
 • پایان برنامه: 02:23:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:34
 • پایان برنامه: 03:05:04
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ناخونک قسمت 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:04
 • پایان برنامه: 03:06:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:06:07
 • پایان برنامه: 03:29:39
 • طول برنامه:23 دقیقه

داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:39
 • پایان برنامه: 03:31:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:31:08
 • پایان برنامه: 03:34:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر نماز شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:38
 • پایان برنامه: 04:03:08
 • طول برنامه:28 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:08
 • پایان برنامه: 04:08:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران کریم سوره اسراء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:55
 • پایان برنامه: 04:10:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک و تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:00
 • پایان برنامه: 04:14:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:37
 • پایان برنامه: 04:24:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:37
 • پایان برنامه: 04:29:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز آیت الله خاتمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:12
 • پایان برنامه: 04:30:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:29
 • پایان برنامه: 04:36:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

همیشه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:53
 • پایان برنامه: 05:10:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

دلنوازان قسمت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:10:53
 • پایان برنامه: 05:12:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:08
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

مسابقه ضد گلوله قسمت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلام برحسین علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:03:02
 • طول برنامه:

ذکر روز چهارشنبه

یاحی و یا قیوم

 • شروع برنامه:06:03:02
 • پایان برنامه: 06:04:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:14
 • پایان برنامه: 06:04:50
 • طول برنامه:

تیزر یاد واره شهدای اصناف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:50
 • پایان برنامه: 06:10:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:25
 • پایان برنامه: 06:13:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

ره توشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:21
 • پایان برنامه: 06:14:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبر نگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:26
 • پایان برنامه: 06:16:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

هنر متعهد به حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:28
 • پایان برنامه: 06:18:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مسجد جامع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:18:03
 • پایان برنامه: 06:50:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

تفسیرقران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:59
 • پایان برنامه: 06:53:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

وله جنگلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:17
 • پایان برنامه: 06:57:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود تو کیستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:03
 • پایان برنامه: 06:58:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فشارخون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:18
 • پایان برنامه: 06:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال رئیس بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:43
 • پایان برنامه: 07:20:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

تاریخ از این ور قسمت37

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:26
 • پایان برنامه: 07:21:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:31
 • پایان برنامه: 08:21:11
 • طول برنامه:59 دقیقه

ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:11
 • پایان برنامه: 08:22:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:26
 • پایان برنامه: 09:10:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال زن بابا قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:10
 • پایان برنامه: 09:11:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:15
 • پایان برنامه: 09:12:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تلنگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:51
 • پایان برنامه: 09:14:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:24
 • پایان برنامه: 09:15:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:39
 • پایان برنامه: 09:28:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

این چیه؟

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:45
 • پایان برنامه: 09:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:50
 • پایان برنامه: 09:30:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:50
 • پایان برنامه: 09:54:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

معما های بزرگ قسمت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:48
 • پایان برنامه: 09:56:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان 49

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:03
 • پایان برنامه: 09:57:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:36
 • پایان برنامه: 09:58:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:36
 • پایان برنامه: 10:53:46
 • طول برنامه:55 دقیقه

پزشک شما(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:46
 • پایان برنامه: 10:54:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باسگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:51
 • پایان برنامه: 10:57:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود عروسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:19
 • پایان برنامه: 10:58:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:52
 • پایان برنامه: 10:59:12
 • طول برنامه:

ارم یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:12
 • پایان برنامه: 11:40:42
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ناخونک قسمت 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:42
 • پایان برنامه: 11:41:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیرین دیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:46
 • پایان برنامه: 11:42:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

خانواده گلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:54
 • پایان برنامه: 11:44:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:27
 • پایان برنامه: 12:41:57
 • طول برنامه:57 دقیقه

خونه زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:57
 • پایان برنامه: 12:43:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی نردبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:12
 • پایان برنامه: 12:45:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:04
 • پایان برنامه: 12:46:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبرنگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:09
 • پایان برنامه: 12:46:45
 • طول برنامه:

یادواره شهدای اصناف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:45
 • پایان برنامه: 12:48:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:07
 • پایان برنامه: 12:48:31
 • طول برنامه:

یادواره شهدای ثانی اباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:31
 • پایان برنامه: 12:48:59
 • طول برنامه:

وکال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:59
 • پایان برنامه: 12:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قران سوره علق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:00
 • پایان برنامه: 12:59:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:15
 • پایان برنامه: 13:02:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:49
 • پایان برنامه: 13:12:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:13
 • پایان برنامه: 13:15:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

زیارت روز چهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:07
 • پایان برنامه: 13:22:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

همیشه باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:49
 • پایان برنامه: 13:24:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:22
 • پایان برنامه: 13:29:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:57
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:

ارم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:06
 • پایان برنامه: 13:51:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه خبر نگاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:11
 • پایان برنامه: 13:53:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود درخت دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:38
 • پایان برنامه: 13:57:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:38
 • پایان برنامه: 13:59:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال رئیس بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:03
 • پایان برنامه: 14:00:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:36
 • پایان برنامه: 15:17:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

سینمایی نردبان 49(باز پخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:15
 • پایان برنامه: 15:18:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی یک ببر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:18:15
 • پایان برنامه: 15:19:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:48
 • پایان برنامه: 15:20:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

شهر بدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:53
 • پایان برنامه: 15:24:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود زندگی کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:47
 • پایان برنامه: 15:28:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

برق نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:43
 • پایان برنامه: 15:29:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر باشگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:48
 • پایان برنامه: 15:30:08
 • طول برنامه:

آرم یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:08
 • پایان برنامه: 15:55:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند کاوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:00
 • پایان برنامه: 15:56:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:05
 • پایان برنامه: 15:57:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:10
 • پایان برنامه: 15:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فشار خون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:25
 • پایان برنامه: 16:11:31
 • طول برنامه:13 دقیقه

این چیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:11:31
 • پایان برنامه: 16:12:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:36
 • پایان برنامه: 16:36:34
 • طول برنامه:23 دقیقه

معماهای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:34
 • پایان برنامه: 16:38:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود عزیز بیشینه کنارم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:25
 • پایان برنامه: 16:39:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:58
 • پایان برنامه: 16:41:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

به همیند سادگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:41:56
 • پایان برنامه: 16:43:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:08
 • پایان برنامه: 16:44:06
 • طول برنامه:

تیزر یاد واره شهدای بنیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:06
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:

ارم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرعصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.