جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمایی کودک وفرشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:20:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دعای افتتاح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:00
 • پایان برنامه: 01:58:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:49:00
 • پایان برنامه: 02:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

تاسپیده(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:00
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

سخنرانی ایت الله ناصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی کودک وفرشته(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:24:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

رصد(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:00
 • پایان برنامه: 12:19:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال درد سرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:14:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

ختم سوره یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

انیمیشن موش سراشپز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 16:49:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

بسته خبری تفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:00
 • پایان برنامه: 17:24:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

بهارنارنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ترتیل قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه مهربانی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:00
 • پایان برنامه: 22:36:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:00
 • پایان برنامه: 22:55:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

درس اخلاق بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:21:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:54:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی نان شب

توضیحات برنامه درج نشده است.