جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی قدمگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

رصد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم بالادست (روستای شیطور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:00
 • پایان برنامه: 04:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال وضعیت سفید قسمت 27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند گلستان ، نگارستان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:00
 • پایان برنامه: 05:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:20:00
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

رایحه فیض

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن سرزمین کوچولوها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:00
 • پایان برنامه: 07:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح عالی بخیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن بالا رود و پایین رود قسمت1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم بالادست (روستای ابراهیم آباد)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال وضعیت سفید قسمت 27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند گلستان ، نگارستان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 12:50:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی قدمگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:00
 • پایان برنامه: 16:20:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

و اما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

آبروی محله (شهید دانش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

دعای عرفه (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:00
 • پایان برنامه: 19:40:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

آینه ذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرشامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

گزارش ورزشی (فوتبال ساحلی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

واما امشب (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دیار یزدان (تفت)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:54:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی معتاد اجباری

توضیحات برنامه درج نشده است.