جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:57
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی سریع وخشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:57
 • پایان برنامه: 00:52:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:07
 • پایان برنامه: 00:57:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:31
 • پایان برنامه: 01:45:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:31
 • پایان برنامه: 01:56:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

آواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:13
 • پایان برنامه: 02:28:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

ملک آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:27
 • پایان برنامه: 02:37:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:45
 • پایان برنامه: 03:00:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:32
 • پایان برنامه: 03:49:19
 • طول برنامه:47 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:52
 • پایان برنامه: 04:00:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:29
 • پایان برنامه: 04:06:24
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:24
 • پایان برنامه: 04:22:36
 • طول برنامه:16 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:09
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

زیارت حضرت رسول (ص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:15
 • پایان برنامه: 05:13:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:59
 • پایان برنامه: 05:29:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

درس اخلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:44
 • پایان برنامه: 05:59:38
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:10:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:54
 • پایان برنامه: 06:51:54
 • طول برنامه:38 دقیقه

به افق بهشت(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:54
 • پایان برنامه: 07:01:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:24
 • پایان برنامه: 07:21:12
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن پینوکیو قسمت 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:12
 • پایان برنامه: 07:30:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:21
 • پایان برنامه: 07:46:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:02
 • پایان برنامه: 07:58:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:03:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

صبح عالی بخیر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:10
 • پایان برنامه: 09:12:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:40
 • پایان برنامه: 09:25:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن کشتیبان ایرانی قسمت 9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:11
 • پایان برنامه: 09:32:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن بره ناقلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:38
 • پایان برنامه: 09:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:39:00
 • پایان برنامه: 09:50:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:30
 • پایان برنامه: 10:37:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

پزشک شما (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:59
 • پایان برنامه: 11:30:34
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال شوخی کردم قسمت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:00
 • پایان برنامه: 11:42:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهربه افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:10
 • پایان برنامه: 11:50:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:59
 • پایان برنامه: 12:01:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:14
 • پایان برنامه: 12:08:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

برنامه شیطان قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:46
 • پایان برنامه: 12:15:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:39
 • پایان برنامه: 13:19:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

خونه زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:09
 • پایان برنامه: 13:24:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:34
 • پایان برنامه: 13:29:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر نیمروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:16
 • پایان برنامه: 14:44:15
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمایی سریع و خشن 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:57
 • پایان برنامه: 14:52:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:58
 • پایان برنامه: 16:13:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

با ورزش (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:50
 • پایان برنامه: 16:26:58
 • طول برنامه:11 دقیقه

جشنواره قصه گویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:25
 • پایان برنامه: 16:34:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

انیمیشن پلنگ صورتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:08:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:19:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان مغرب به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:25:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:52
 • پایان برنامه: 18:06:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

قرار جمعه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:27
 • پایان برنامه: 18:15:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:12
 • پایان برنامه: 19:13:42
 • طول برنامه:58 دقیقه

خونه زندگی (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:12
 • پایان برنامه: 19:47:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:12
 • پایان برنامه: 19:55:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

خبرشامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:27:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:56
 • پایان برنامه: 21:07:06
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال شوخی کردم قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:18
 • پایان برنامه: 21:18:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:55
 • پایان برنامه: 21:25:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:56
 • پایان برنامه: 22:20:53
 • طول برنامه:50 دقیقه

و اما امشب (زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:58
 • پایان برنامه: 22:50:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

بیراهه قسمت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:13
 • پایان برنامه: 22:55:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:28
 • پایان برنامه: 23:26:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود ایران جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی سریع وخشن

توضیحات برنامه درج نشده است.