جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:17:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی بچه های ابدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:17:35
 • پایان برنامه: 01:19:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی مبارزی که از کوه پایین آمد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:05
 • پایان برنامه: 02:14:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

پزشک شما(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:55
 • پایان برنامه: 02:34:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

ایامیدانید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:34:45
 • پایان برنامه: 02:36:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بچه های ابدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:15
 • پایان برنامه: 03:26:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پاستا قسمت دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:50
 • پایان برنامه: 03:28:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کمربند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:30
 • پایان برنامه: 03:50:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:04
 • پایان برنامه: 03:51:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر واما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:51
 • پایان برنامه: 03:53:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله مسجد جامع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:26
 • پایان برنامه: 03:54:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نماز شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:38
 • پایان برنامه: 04:16:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

دعای توسل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:55
 • پایان برنامه: 04:21:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قران کریم سوره توبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:43
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:25:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:55
 • پایان برنامه: 04:33:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:55
 • پایان برنامه: 04:38:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز آیت الله حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:44
 • پایان برنامه: 05:11:19
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:19
 • پایان برنامه: 05:12:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:21
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

ضدگلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودجمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلام برحسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:03:02
 • طول برنامه:

ذکر روز سه شنبه

یاارحم الراحمین

 • شروع برنامه:06:03:02
 • پایان برنامه: 06:04:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:14
 • پایان برنامه: 06:12:24
 • طول برنامه:8 دقیقه

ان روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:24
 • پایان برنامه: 06:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

شعار سال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:31
 • پایان برنامه: 06:44:31
 • طول برنامه:31 دقیقه

رایحه فیض

موضوع : خطبه های نماز جمعه شهرستانها توضیحات : این برنامه روز های دوشنبه ساعت 17:30 پخش و بازپخش آن سه شنبه ساعت : 06:15 می باشد.

 • شروع برنامه:06:44:31
 • پایان برنامه: 06:45:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

خانواده گلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:38
 • پایان برنامه: 07:05:52
 • طول برنامه:20 دقیقه

داستان خروس و روباه قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:05:52
 • پایان برنامه: 07:06:50
 • طول برنامه:

تیزر خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:50
 • پایان برنامه: 08:24:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:04
 • پایان برنامه: 08:25:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی بچه های ابدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:34
 • پایان برنامه: 09:14:06
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال همدوماد قسمت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:14:06
 • پایان برنامه: 09:15:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:15:11
 • پایان برنامه: 09:16:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:16:36
 • پایان برنامه: 09:28:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

این چیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:54
 • پایان برنامه: 09:30:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

سیخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:24
 • پایان برنامه: 09:53:51
 • طول برنامه:23 دقیقه

معماهای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:51
 • پایان برنامه: 09:55:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:18
 • پایان برنامه: 09:59:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرودعکسهای قدیمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:24
 • پایان برنامه: 10:55:24
 • طول برنامه:56 دقیقه

پزشک شما(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:24
 • پایان برنامه: 10:56:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی بچه های ابدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:49
 • پایان برنامه: 11:47:24
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پاستا قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:24
 • پایان برنامه: 11:49:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:13
 • پایان برنامه: 12:51:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

خونه زندگی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:44
 • پایان برنامه: 12:52:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:56
 • پایان برنامه: 12:53:12
 • طول برنامه:

وکال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:12
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قران کریم سوره اعراف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 13:03:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهربه افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:47
 • پایان برنامه: 13:05:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:07
 • پایان برنامه: 13:14:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:31
 • پایان برنامه: 13:17:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

زیارت روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:17:41
 • پایان برنامه: 13:21:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیک اشنا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:40
 • پایان برنامه: 13:30:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

ان روزها

این برنامه به روزهای دفاع مقدس و اتفاقات آن و همچنین به حضور رزمندگان یزدی و شهدای استان یزد می پردازد .

 • شروع برنامه:13:30:00
 • پایان برنامه: 13:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرنیمروزی

پیام رسان سروش : Yazd irib news@ تماس بینندگان : 38221042 ارسال پیامک : 300072188 ارسال ویدئو : 09108994790 نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir آخرین اخبار استان بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:13:45:00
 • پایان برنامه: 13:50:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود زیر باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:29
 • پایان برنامه: 13:55:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

قصه های شنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:02
 • پایان برنامه: 13:56:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:31
 • پایان برنامه: 15:43:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی بچه های ابدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:41
 • پایان برنامه: 15:48:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران بیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:33
 • پایان برنامه: 15:49:25
 • طول برنامه:

تیزر فیلم کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:49:25
 • پایان برنامه: 16:12:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:59
 • پایان برنامه: 16:15:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:10
 • پایان برنامه: 16:38:47
 • طول برنامه:23 دقیقه

معماهای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:47
 • پایان برنامه: 16:42:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:41
 • پایان برنامه: 16:43:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

معرفی روز تولد شهدای هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:16:43:53
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرنیمروزی

پیام رسان سروش : Yazd irib news@ تماس بینندگان : 38221042 ارسال پیامک : 300072188 ارسال ویدئو : 09108994790 نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir آخرین اخبار استان بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:40:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

شکوفه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:33
 • پایان برنامه: 17:42:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر واما امشب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:20
 • پایان برنامه: 18:26:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

آینه ذکر

برنامه آیینه ذکر برنامه آیینه ذکر روزهای سه شنبه ساعت 30/17 پخش و بازپخش برنامه پنجشنبه ها ساعت 15/06 می باشد/این برنامه به سوالات شرعی بینندگان توسط کارشناس برنامه حجت الاسلام والمسلمین سید محمد کاظم مدرسی می پردازد /تلفن تماس38226000 و پیامک برنامه 30

 • شروع برنامه:18:26:50
 • پایان برنامه: 18:30:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:56
 • پایان برنامه: 19:32:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

خونه زندگی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:56
 • پایان برنامه: 19:33:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:58
 • پایان برنامه: 19:42:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:42:56
 • پایان برنامه: 19:46:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرودپری روی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:56
 • پایان برنامه: 19:48:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی مبارزی که از کوه پایین امد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:26
 • پایان برنامه: 19:50:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:41
 • پایان برنامه: 19:57:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:13
 • پایان برنامه: 19:58:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:25
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضاعلیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:18:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبرشامگاهی

پیام رسان سروش : Yazd irib news@ تماس بینندگان : 38221042 ارسال پیامک : 300072188 ارسال ویدئو : 09108994790 نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir آخرین اخبار استان بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:20:18:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب به افق یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:10
 • پایان برنامه: 20:31:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازایت الله اشرفی شاهرودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:52
 • پایان برنامه: 20:34:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:27
 • پایان برنامه: 20:42:08
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:08
 • پایان برنامه: 21:02:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال ناخونک

سریال ناخونک به تهیه کنندگی محمد صالحیان و کارگردانی و سرپرستی نویسندگان یزدان فتوحی بازیگران : مریم امیرجلالی ، عزت اله مهرآوران ، حسین رفیعی ، شهاب عباسی ، ابراهیم شفیعی ، یزدان فتوحی، مهرناز افلاکیان ، آرش میراحمدی ، نادر داهیم ، ژاکلین آوازه ، میرحامد

 • شروع برنامه:21:02:08
 • پایان برنامه: 21:04:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:04:49
 • پایان برنامه: 21:23:23
 • طول برنامه:18 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:23
 • پایان برنامه: 21:30:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:08
 • پایان برنامه: 21:53:28
 • طول برنامه:23 دقیقه

واما امشب(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:28
 • پایان برنامه: 21:56:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:02
 • پایان برنامه: 22:20:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:02
 • پایان برنامه: 22:21:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:49
 • پایان برنامه: 22:23:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

خانواده گلها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:53
 • پایان برنامه: 22:41:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

سیمای کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:12
 • پایان برنامه: 22:42:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سینمایی مبارزی که از کوه پایین امد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:42
 • پایان برنامه: 22:45:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود قلبم رو تکراره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:57
 • پایان برنامه: 22:49:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:50
 • پایان برنامه: 22:57:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:47
 • پایان برنامه: 22:58:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

امروز روز توست

معرفی روز تولد شهدای هشت سال دفاع مقدس

 • شروع برنامه:22:58:59
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ارم خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشبانگاهی

پیام رسان سروش : Yazd irib news@ تماس بینندگان : 38221042 ارسال پیامک : 300072188 ارسال ویدئو : 09108994790 نشان اینترنتی : Yazd.irib news.ir آخرین اخبار استان بخش های خبری 13:30 16:45 20:00 23:00

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:20:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:09
 • پایان برنامه: 23:21:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شعارسال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:16
 • پایان برنامه: 23:22:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

سیخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:37
 • پایان برنامه: 23:26:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:07
 • پایان برنامه: 23:27:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویرستارگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:36
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی مبارزی که از کوه پایین آمد

توضیحات برنامه درج نشده است.