جدول پخش

یزد
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی توپ شوت شیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

دعای کمیل/کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:00
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

خونه زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:30
 • پایان برنامه: 04:00:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

زیارت ال یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 04:21:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

به افق بهشت(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:54:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند وقت باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:00
 • پایان برنامه: 07:07:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

وقت اضافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:15:00
 • پایان برنامه: 07:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم بالا دست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی توپ شوت شیشه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:00
 • پایان برنامه: 09:49:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:27:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

رصد(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:30
 • پایان برنامه: 12:42:30
 • طول برنامه:30 دقیقه

بهارنارنج(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:23:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

ختم سوره یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:00
 • پایان برنامه: 13:59:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:11:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

انیمیشن ریو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:00
 • پایان برنامه: 16:13:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

وقت اضافه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:00
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزارش خبری تفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:00
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

شکوفه های تابان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:41:00
 • پایان برنامه: 17:56:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ابروی محله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 19:01:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مردم بالادست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

حوالی اسمان(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرشامگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 21:12:30
 • طول برنامه:25 دقیقه

گفتگوی ویژه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادگاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند فرایند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:21:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

نسیم یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبرشبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:21:21
 • طول برنامه:6 دقیقه

آن روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:54:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی فرشته

توضیحات برنامه درج نشده است.