جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:34:49
 • پایان برنامه: 00:58:06
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:12
 • پایان برنامه: 02:15:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش بازباران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:16
 • پایان برنامه: 02:59:16
 • طول برنامه:41 دقیقه

مناجات حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:55
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سحرگهان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:32:49
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:27
 • پایان برنامه: 04:54:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه وفات حضرت خدیجه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:48
 • پایان برنامه: 05:53:03
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:28
 • پایان برنامه: 06:27:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:44
 • پایان برنامه: 07:16:13
 • طول برنامه:48 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:56
 • پایان برنامه: 07:56:09
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند اهل ایمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:16
 • پایان برنامه: 08:29:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار بادبادک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:54
 • پایان برنامه: 09:34:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی انیمیشن ووک روباه کوچک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:34:03
 • پایان برنامه: 09:42:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

انیمیشن قصه های رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:17
 • پایان برنامه: 10:00:24
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:03
 • پایان برنامه: 10:59:03
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل قران ویژه نوجوانان حرم مطهر - روز قبل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:42
 • پایان برنامه: 11:51:17
 • طول برنامه:51 دقیقه

تکرار مستند وارستگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:58
 • پایان برنامه: 12:43:19
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی دردسرهای عظیم 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:33
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:09
 • پایان برنامه: 13:31:03
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:56
 • پایان برنامه: 14:13:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

سخنرانی دکتر رفیعی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:56
 • پایان برنامه: 14:38:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار مستند ویژه آزادسازی خرمشهر - راهیان نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:35
 • پایان برنامه: 16:00:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ترتیل قران کریم از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:04:40
 • پایان برنامه: 16:14:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

تکرار درشهر - ارز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:14:22
 • پایان برنامه: 16:21:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه دزفول و روز مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:12
 • پایان برنامه: 16:32:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران - دزفول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:14
 • پایان برنامه: 17:04:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

بادبادک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:07
 • پایان برنامه: 17:38:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

تکرار مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:37
 • پایان برنامه: 18:15:52
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند تهران تقاطع سئول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:47
 • پایان برنامه: 18:28:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

تجربه های ماندگار - جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:00
 • پایان برنامه: 18:57:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

چشمه معرفت - آیة ا... مکارم شیرازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:31
 • پایان برنامه: 20:14:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

باز باران - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان و نماز از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:59:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه دزفول و روز مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:50
 • پایان برنامه: 21:50:50
 • طول برنامه:51 دقیقه

شاید برای شما هم اتفاق بیافتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:14
 • پایان برنامه: 22:40:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

صلای وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:45
 • پایان برنامه: 22:51:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه وفات حضرت خدیجه - کارشناسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:31:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

چشمه معرفت - آیة ا... سبحانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:51
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سیمای ورزش - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.