جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 01:02:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:14
 • پایان برنامه: 01:35:01
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:04
 • پایان برنامه: 01:47:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا - عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:17
 • پایان برنامه: 01:56:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:21
 • پایان برنامه: 02:50:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش ماهتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:51
 • پایان برنامه: 03:06:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:16
 • پایان برنامه: 03:26:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:26:49
 • پایان برنامه: 03:49:22
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار توی گوش سالمم زمزمه کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:08
 • پایان برنامه: 04:48:40
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:40
 • پایان برنامه: 04:53:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:30
 • پایان برنامه: 05:15:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:26
 • پایان برنامه: 05:52:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

تکرار زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:50
 • پایان برنامه: 06:28:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:06
 • پایان برنامه: 06:51:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

توی گوش سالمم زمزمه کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:29
 • پایان برنامه: 07:50:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:39
 • پایان برنامه: 08:47:42
 • طول برنامه:47 دقیقه

تکرار مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:25
 • پایان برنامه: 09:30:25
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:31
 • پایان برنامه: 10:12:57
 • طول برنامه:36 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی آمین 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:12:57
 • پایان برنامه: 10:23:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار تریبون آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:44
 • پایان برنامه: 10:41:12
 • طول برنامه:16 دقیقه

تکرار مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:18
 • پایان برنامه: 10:56:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:17
 • پایان برنامه: 12:15:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:02
 • پایان برنامه: 12:47:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:00
 • پایان برنامه: 13:28:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:23
 • پایان برنامه: 13:46:27
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:28
 • پایان برنامه: 13:56:19
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار ویژه آبفا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:51
 • پایان برنامه: 14:10:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

تکرار درشهر - اوتیسم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:12:54
 • پایان برنامه: 14:49:57
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند دوباره لبیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:54
 • پایان برنامه: 18:19:54
 • طول برنامه:3 ساعت و 20 دقیقه

مراسم ویژه پخش دعای عرفه از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:19
 • پایان برنامه: 19:47:19
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند دکوپاژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:00
 • پایان برنامه: 20:06:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:06:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:36
 • پایان برنامه: 20:54:10
 • طول برنامه:19 دقیقه

خاطرات انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:44
 • پایان برنامه: 21:42:16
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه تلویزیونی آمین 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:11
 • پایان برنامه: 22:50:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

ماهتاب - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:11
 • پایان برنامه: 22:56:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:16
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی ببرهای پرنده

توضیحات برنامه درج نشده است.