جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:39:43
 • پایان برنامه: 02:27:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی داستان زندگی مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:22
 • پایان برنامه: 03:17:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش پلاک 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:22
 • پایان برنامه: 03:18:08
 • طول برنامه:

ویژه های انتخابات - موسیقی و تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:08
 • پایان برنامه: 03:41:25
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:25
 • پایان برنامه: 03:42:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:26
 • پایان برنامه: 03:54:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

مستند ایرانشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:50
 • پایان برنامه: 04:47:28
 • طول برنامه:52 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:28
 • پایان برنامه: 05:04:16
 • طول برنامه:16 دقیقه

زندگی به توان خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:16
 • پایان برنامه: 05:18:16
 • طول برنامه:14 دقیقه

ما کجای جهان هستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:16
 • پایان برنامه: 05:19:09
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:09
 • پایان برنامه: 05:21:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

هنر متعهد به حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:01
 • پایان برنامه: 05:22:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:52
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:33:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:57
 • پایان برنامه: 05:42:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح - حرم مطهر رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:50
 • پایان برنامه: 05:44:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

ادعیه - دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:16
 • پایان برنامه: 05:45:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:53
 • پایان برنامه: 05:46:29
 • طول برنامه:

وله شبکه - تصاویر حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:29
 • پایان برنامه: 05:50:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام ناب - دیدار با اقشار مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:02
 • پایان برنامه: 05:56:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

انوار حکمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:57
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله راه های ارتباطی - روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:10:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:53
 • پایان برنامه: 06:13:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

لطف بی انتها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:26
 • پایان برنامه: 06:14:19
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:19
 • پایان برنامه: 06:24:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:24:36
 • پایان برنامه: 06:25:30
 • طول برنامه:

وله شبکه - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:30
 • پایان برنامه: 06:26:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های جمعیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:32
 • پایان برنامه: 06:55:43
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال جستجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:43
 • پایان برنامه: 06:56:03
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:03
 • پایان برنامه: 06:59:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

قران - آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:20
 • پایان برنامه: 07:00:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:23
 • پایان برنامه: 07:50:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:23
 • پایان برنامه: 07:51:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر ایام هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:51:28
 • پایان برنامه: 07:55:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:51
 • پایان برنامه: 08:53:55
 • طول برنامه:58 دقیقه

تکرار برگ سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:55
 • پایان برنامه: 08:55:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:58
 • پایان برنامه: 08:56:48
 • طول برنامه:

ویژه های انتخابات - موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:48
 • پایان برنامه: 09:01:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:26
 • پایان برنامه: 09:29:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:26
 • پایان برنامه: 09:30:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:28
 • پایان برنامه: 10:19:29
 • طول برنامه:49 دقیقه

تکرار مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:19:29
 • پایان برنامه: 10:20:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:20:38
 • پایان برنامه: 10:22:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:22:12
 • پایان برنامه: 10:24:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:24:09
 • پایان برنامه: 10:25:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:12
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:00
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر 120 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:00
 • پایان برنامه: 11:43:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تکرار درشهر -

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:00
 • پایان برنامه: 11:48:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه های انتخابات - موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:10
 • پایان برنامه: 11:53:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

ویژه های انتخابات - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 11:56:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

صد ترفند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:38
 • پایان برنامه: 11:57:19
 • طول برنامه:

تیزر مجموعۀ تلویزیونی گروه تجسس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:19
 • پایان برنامه: 12:00:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

حکیمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:46
 • پایان برنامه: 12:02:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

هنر متعهد به حقیقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:50
 • پایان برنامه: 12:04:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:37
 • پایان برنامه: 12:08:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام ناب - دیدار با اقشار مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:10
 • پایان برنامه: 12:11:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:39:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:39:00
 • پایان برنامه: 12:40:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

ادعیه - دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:28
 • پایان برنامه: 12:41:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:32
 • پایان برنامه: 12:57:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:42
 • پایان برنامه: 12:59:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت و حکایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:52
 • پایان برنامه: 13:16:40
 • طول برنامه:16 دقیقه

زندگی به توان خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:16:40
 • پایان برنامه: 13:30:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

ما کجای جهان هستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 13:31:09
 • طول برنامه:

ویژه میلاد حضرت زهرا (س) - وله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:09
 • پایان برنامه: 13:32:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:43
 • پایان برنامه: 13:35:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:45
 • پایان برنامه: 15:00:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

تکرار سینمایی گلناز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:45
 • پایان برنامه: 15:04:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:04:44
 • پایان برنامه: 15:31:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

تکرار حرف آخر - بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:01
 • پایان برنامه: 16:19:23
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:23
 • پایان برنامه: 16:20:04
 • طول برنامه:

تیزر مجموعۀ تلویزیونی گروه تجسس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:04
 • پایان برنامه: 16:23:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های ملی - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:23:21
 • پایان برنامه: 16:27:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:27:47
 • پایان برنامه: 17:27:47
 • طول برنامه:1 ساعت

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:47
 • پایان برنامه: 17:38:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - سری جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:36
 • پایان برنامه: 17:47:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

تریبون آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:36
 • پایان برنامه: 17:53:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه های انتخابات - موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:57
 • پایان برنامه: 17:55:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:54
 • پایان برنامه: 17:58:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قرآن از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:26:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:00
 • پایان برنامه: 18:27:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

ادعیه - دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:11
 • پایان برنامه: 18:28:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:24
 • پایان برنامه: 18:29:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه حضرت معصومه سلام ا..علیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:31
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:04:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:41
 • پایان برنامه: 19:06:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:15
 • پایان برنامه: 19:43:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

صلای وحدت بخشها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:15
 • پایان برنامه: 19:45:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های ملی - کلام امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:40
 • پایان برنامه: 19:48:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های انتخابات - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:16
 • پایان برنامه: 19:50:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک رونق تولید - سری جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:58
 • پایان برنامه: 19:52:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - موسیقی و تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:12
 • پایان برنامه: 19:52:53
 • طول برنامه:

تیزر مجموعۀ تلویزیونی گروه تجسس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:53
 • پایان برنامه: 19:55:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های انتخابات - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:25
 • پایان برنامه: 20:00:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:30
 • پایان برنامه: 20:52:30
 • طول برنامه:52 دقیقه

برگ سرنوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:30
 • پایان برنامه: 20:54:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:27
 • پایان برنامه: 21:00:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:13
 • پایان برنامه: 21:40:31
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعهء تلویزیونی گروه تجسس 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:40:31
 • پایان برنامه: 21:46:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی میان برنامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:46:37
 • پایان برنامه: 21:49:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:59
 • پایان برنامه: 21:52:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های انتخابات - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:51
 • پایان برنامه: 21:54:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:09
 • پایان برنامه: 21:54:36
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:36
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

پلاک 16 - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:00
 • پایان برنامه: 22:55:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:26
 • پایان برنامه: 22:57:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

بربال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:57
 • پایان برنامه: 22:59:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:28
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:34:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:34:10
 • پایان برنامه: 23:42:46
 • طول برنامه:8 دقیقه

تکرار تریبون آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:42:46
 • پایان برنامه: 23:44:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه های انتخابات - کلام رهبری عزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:44:43
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:15 دقیقه

بازپخش بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.