جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:56:03
 • پایان برنامه: 01:02:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:41
 • پایان برنامه: 01:17:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:23:34
 • پایان برنامه: 01:55:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:47
 • پایان برنامه: 02:49:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

بازپخش پلاک 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:32
 • پایان برنامه: 03:00:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:45
 • پایان برنامه: 03:22:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:30
 • پایان برنامه: 03:40:33
 • طول برنامه:18 دقیقه

تکرار توی گوش سالمم زمزمه کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:52
 • پایان برنامه: 04:41:27
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:13
 • پایان برنامه: 04:47:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:01:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:21
 • پایان برنامه: 05:09:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:29
 • پایان برنامه: 05:54:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار قلم (کنگره تشیع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:50
 • پایان برنامه: 06:28:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:25
 • پایان برنامه: 06:48:28
 • طول برنامه:18 دقیقه

توی گوش سالمم زمزمه کن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:28
 • پایان برنامه: 06:53:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:47
 • پایان برنامه: 07:50:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

صبحانه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:17
 • پایان برنامه: 08:38:54
 • طول برنامه:38 دقیقه

تکرار مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:54
 • پایان برنامه: 08:55:01
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن درازگوش و عرعرک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:19
 • پایان برنامه: 09:30:19
 • طول برنامه:30 دقیقه

بی تعارف - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:37:30
 • پایان برنامه: 10:13:51
 • طول برنامه:36 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی آمین 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:13:51
 • پایان برنامه: 10:23:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

تکرار تریبون آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:23:53
 • پایان برنامه: 10:35:53
 • طول برنامه:12 دقیقه

تکرار مقاومت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:42
 • پایان برنامه: 10:44:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:22
 • پایان برنامه: 10:54:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:06
 • پایان برنامه: 12:15:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:22
 • پایان برنامه: 12:52:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

قلم (کنگره تشیع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:11:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:00
 • پایان برنامه: 13:29:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:26
 • پایان برنامه: 13:48:30
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:31
 • پایان برنامه: 15:31:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تکرار سینمایی طلا و مس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:32
 • پایان برنامه: 15:56:32
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند غرب غریب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:06
 • پایان برنامه: 16:35:26
 • طول برنامه:35 دقیقه

مدادرنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:30
 • پایان برنامه: 16:48:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

انیمیشن درازگوش و عرعرک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:53
 • پایان برنامه: 18:14:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:17
 • پایان برنامه: 19:57:17
 • طول برنامه:1 ساعت

یا ایهاالعزیز - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:04
 • پایان برنامه: 20:57:24
 • طول برنامه:22 دقیقه

خاطرات انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:20
 • پایان برنامه: 21:44:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه تلویزیونی آمین 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:56
 • پایان برنامه: 22:49:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

پلاک 16 - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:49:56
 • پایان برنامه: 22:55:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:20
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی راه نجات

توضیحات برنامه درج نشده است.