جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:45:12
 • پایان برنامه: 01:00:24
 • طول برنامه:15 دقیقه

تکرار زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:24
 • پایان برنامه: 01:47:10
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه تلویزیونی تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:10
 • پایان برنامه: 01:54:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

ویژه محرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:39
 • پایان برنامه: 02:00:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:29
 • پایان برنامه: 02:50:29
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار تا پیروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:36
 • پایان برنامه: 03:27:36
 • طول برنامه:28 دقیقه

تکرار مستند حسین سیدالشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:32:43
 • پایان برنامه: 04:06:43
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی محرمی سال 95

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:03
 • پایان برنامه: 04:24:10
 • طول برنامه:12 دقیقه

ویژه محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:10
 • پایان برنامه: 04:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلام ناب - مسئولین - جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:47
 • پایان برنامه: 04:48:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:33
 • پایان برنامه: 05:27:33
 • طول برنامه:30 دقیقه

ترتیل خوانی یک حزب قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:25
 • پایان برنامه: 05:44:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

تکرار آسمان حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:37
 • پایان برنامه: 05:55:37
 • طول برنامه:11 دقیقه

ویژه هیئات عزاداری قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:52
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:58
 • پایان برنامه: 06:59:58
 • طول برنامه:37 دقیقه

تکرار سخنرانی حرم - دو شب قبل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:04:14
 • پایان برنامه: 07:19:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:43
 • پایان برنامه: 08:00:43
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند حسین سیدالشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:43
 • پایان برنامه: 08:45:01
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مجموعه تلویزیونی آخرین دعوت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:01
 • پایان برنامه: 08:56:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

تکرار آسمان حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:27
 • پایان برنامه: 09:19:19
 • طول برنامه:18 دقیقه

انیمیشن شجاعان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:19:19
 • پایان برنامه: 10:07:36
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار مدادرنگی - 96/07/03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:20
 • پایان برنامه: 11:30:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مهربانو - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:19
 • پایان برنامه: 12:34:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:10
 • پایان برنامه: 13:08:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی حرم - شب قبل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:12
 • پایان برنامه: 13:20:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

تکرار درشهر -

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:20:12
 • پایان برنامه: 14:35:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

بازپخش مشرق عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:17
 • پایان برنامه: 16:11:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی بادیگارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:56
 • پایان برنامه: 16:34:48
 • طول برنامه:18 دقیقه

تکرار انیمیشن شجاعان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:48
 • پایان برنامه: 17:24:48
 • طول برنامه:50 دقیقه

مدادرنگی - 96/07/04

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:19
 • پایان برنامه: 17:51:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

آسمان حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:16
 • پایان برنامه: 18:02:01
 • طول برنامه:6 دقیقه

تکرار کلام ناب - دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:00
 • پایان برنامه: 18:16:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر عصرگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:36
 • پایان برنامه: 19:16:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

تکرار مستند برگی از دفتر عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:06
 • پایان برنامه: 19:22:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه محرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:10
 • پایان برنامه: 19:30:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:10
 • پایان برنامه: 20:45:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

مشرق عشق - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:55
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه دفاع مقدس - نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:55
 • پایان برنامه: 21:45:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه تلویزیونی آخرین دعوت 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:27
 • پایان برنامه: 22:49:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

تا پیروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

بازپخش مهربانو

توضیحات برنامه درج نشده است.