جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:00:31:59
 • پایان برنامه: 00:39:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

تکرار مستند پر کاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:16
 • پایان برنامه: 00:52:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

قاصدک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:37
 • پایان برنامه: 01:01:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:31
 • پایان برنامه: 01:36:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:27
 • پایان برنامه: 02:38:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:08
 • پایان برنامه: 02:45:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:45:42
 • پایان برنامه: 02:50:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:56
 • پایان برنامه: 02:56:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:40
 • پایان برنامه: 03:50:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند قلمرو گیاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:12
 • پایان برنامه: 04:00:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:24
 • پایان برنامه: 04:06:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:33
 • پایان برنامه: 04:22:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز صبح حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:06
 • پایان برنامه: 05:28:41
 • طول برنامه:58 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:41
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تکرار درس آیة ا.. مومن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

زیارتنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:47
 • پایان برنامه: 06:22:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادعیه - دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:28
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

دعای ندبه و سخنرانی از جمکران - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:10:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:44
 • پایان برنامه: 08:55:56
 • طول برنامه:45 دقیقه

انیمیشن دوستی خرگوش و لاک پشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:23
 • پایان برنامه: 10:30:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی زیر نور ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:34:30
 • پایان برنامه: 11:04:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند سفره های نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:53
 • پایان برنامه: 11:22:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

زنگ تفریح - در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:23
 • پایان برنامه: 11:28:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:10
 • پایان برنامه: 12:19:11
 • طول برنامه:51 دقیقه

تکرار مستند چورک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:30
 • پایان برنامه: 12:26:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:52
 • پایان برنامه: 12:37:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:16
 • پایان برنامه: 12:48:41
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:41
 • پایان برنامه: 12:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:55
 • پایان برنامه: 13:05:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:24
 • پایان برنامه: 13:50:43
 • طول برنامه:31 دقیقه

درس آیة ا.. مومن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:39
 • پایان برنامه: 16:03:07
 • طول برنامه:2 ساعت و 4 دقیقه

تکرار سینمایی چ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:47
 • پایان برنامه: 16:51:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار انیمیشن دوستی خرگوش و لاک پشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:26
 • پایان برنامه: 17:50:26
 • طول برنامه:58 دقیقه

بازپخش یا ایهاالعزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:26
 • پایان برنامه: 18:19:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

تکرار مثبت قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:28
 • پایان برنامه: 19:33:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

صلای وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:48
 • پایان برنامه: 20:22:39
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:00
 • پایان برنامه: 20:44:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

قران از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:00
 • پایان برنامه: 21:02:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذان و نماز و احکام از حرم مطهر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:07
 • پایان برنامه: 22:50:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

یادواره شهدای دروازه ری - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:07
 • پایان برنامه: 22:55:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:55
 • پایان برنامه: 23:30:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سیمای ورزش - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.