جدول پخش

قم
 • شروع برنامه:01:00:03
 • پایان برنامه: 02:20:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی جنون زدگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:19
 • پایان برنامه: 02:22:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:22:53
 • پایان برنامه: 02:25:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرای معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:25:45
 • پایان برنامه: 02:57:32
 • طول برنامه:31 دقیقه

زیارت جامعه کبیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:32
 • پایان برنامه: 02:58:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:33
 • پایان برنامه: 03:00:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:25
 • پایان برنامه: 03:52:16
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند جانوران بزرگ امریکای جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:16
 • پایان برنامه: 04:01:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:29
 • پایان برنامه: 04:03:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:57
 • پایان برنامه: 04:07:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه های اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:09
 • پایان برنامه: 04:11:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:02
 • پایان برنامه: 04:12:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صنایع دستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:50
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

ترتیل یک جزء قران کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:07:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

تکرار کلام ناب - کنفرانس اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:31
 • پایان برنامه: 05:12:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:47
 • پایان برنامه: 05:13:40
 • طول برنامه:

وله شبکه - قم حرم اهل بیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:40
 • پایان برنامه: 05:19:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:05
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:21:00
 • پایان برنامه: 05:26:57
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح حرم مطهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:26:57
 • پایان برنامه: 05:33:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:36
 • پایان برنامه: 05:35:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:46
 • پایان برنامه: 05:36:39
 • طول برنامه:

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:39
 • پایان برنامه: 05:37:21
 • طول برنامه:

وله شبکه - وله امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:37:21
 • پایان برنامه: 05:38:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:51
 • پایان برنامه: 05:54:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

زمزم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:40
 • پایان برنامه: 05:56:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:46
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

وله راه های ارتباطی - روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:03
 • پایان برنامه: 06:02:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:36
 • پایان برنامه: 06:03:29
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:29
 • پایان برنامه: 07:50:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

دعای ندبه و سخنرانی - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:00
 • پایان برنامه: 07:50:42
 • طول برنامه:

وله شبکه - وله امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:42
 • پایان برنامه: 07:55:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:58
 • پایان برنامه: 07:58:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرای معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:50
 • پایان برنامه: 07:59:43
 • طول برنامه:

وله شبکه - قم حرم اهل بیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:43
 • پایان برنامه: 08:26:14
 • طول برنامه:26 دقیقه

تکرار مستند نیمه پنهان ماه - شهید شهریاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:14
 • پایان برنامه: 08:29:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:27
 • پایان برنامه: 08:30:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:30
 • پایان برنامه: 09:00:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

تکرار راه آبادی - وشنوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:38
 • پایان برنامه: 09:45:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار مجموعهء تلویزیونی جنایات سفید 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:07
 • پایان برنامه: 09:46:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:23
 • پایان برنامه: 09:47:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه من ایرانی ام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:24
 • پایان برنامه: 09:49:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

روایت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:08
 • پایان برنامه: 09:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه های اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:00
 • پایان برنامه: 09:55:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:49
 • پایان برنامه: 10:00:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:19
 • پایان برنامه: 11:30:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

آب و آینه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:19
 • پایان برنامه: 11:31:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:52
 • پایان برنامه: 11:38:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:39
 • پایان برنامه: 11:45:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

کلیپ های گردشگری استان قم - جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:42
 • پایان برنامه: 11:47:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:07
 • پایان برنامه: 11:48:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:07
 • پایان برنامه: 11:51:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

تکرار کلام ناب - کنفرانس اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:12
 • پایان برنامه: 11:52:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:53
 • پایان برنامه: 11:53:46
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:46
 • پایان برنامه: 12:09:56
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث کساء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:56
 • پایان برنامه: 12:10:49
 • طول برنامه:

وله شبکه - قم حرم اهل بیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:49
 • پایان برنامه: 12:16:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:54
 • پایان برنامه: 12:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:24:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:38
 • پایان برنامه: 12:29:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

ادعیه - دعای امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:02
 • پایان برنامه: 12:30:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:18
 • پایان برنامه: 12:31:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:19
 • پایان برنامه: 12:32:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:56
 • پایان برنامه: 12:33:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه من ایرانی ام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:57
 • پایان برنامه: 12:34:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:57
 • پایان برنامه: 13:09:08
 • طول برنامه:34 دقیقه

درس آیة ا.. مومن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:08
 • پایان برنامه: 13:11:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری عزیز - دردمند اما سربلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:11:55
 • پایان برنامه: 13:13:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:28
 • پایان برنامه: 14:31:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

تکرار سینمایی سریع و بازنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:19
 • پایان برنامه: 14:36:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی میان تکرار سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:36:19
 • پایان برنامه: 14:37:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:35
 • پایان برنامه: 14:38:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:38:56
 • پایان برنامه: 14:43:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام سلامتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:08
 • پایان برنامه: 14:44:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:49
 • پایان برنامه: 15:45:45
 • طول برنامه:1 ساعت

قطار قصه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:45
 • پایان برنامه: 15:47:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:01
 • پایان برنامه: 16:22:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند قرارگاه بی قرار - خیبر 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:01
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

روایت مجنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:50
 • پایان برنامه: 16:31:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:23
 • پایان برنامه: 17:30:58
 • طول برنامه:59 دقیقه

بازپخش یا ایهاالعزیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:58
 • پایان برنامه: 17:32:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:14
 • پایان برنامه: 17:57:47
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند مدافعان حرم - شهید تمام زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:47
 • پایان برنامه: 18:00:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 18:03:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام ناب - کنفرانس اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:46
 • پایان برنامه: 18:04:29
 • طول برنامه:

تیزر شهید مغنیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:29
 • پایان برنامه: 18:11:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:08
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:18:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:51
 • پایان برنامه: 18:26:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب جمکران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:23
 • پایان برنامه: 18:27:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای سلامتی امام زمان (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:28
 • پایان برنامه: 18:28:21
 • طول برنامه:

وله شبکه - حرم حضرت معصومه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:21
 • پایان برنامه: 18:29:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

زیارتنامه حضرت معصومه سلام ا..علیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:28
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:00
 • پایان برنامه: 18:52:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:54
 • پایان برنامه: 19:13:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

راه سبز - نظام مهندسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:18
 • پایان برنامه: 19:16:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلیپ های گردشگری استان قم - جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:03
 • پایان برنامه: 19:17:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:19
 • پایان برنامه: 19:18:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:40
 • پایان برنامه: 19:19:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه من ایرانی ام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:41
 • پایان برنامه: 19:23:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:43
 • پایان برنامه: 19:24:10
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:10
 • پایان برنامه: 19:30:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:02
 • پایان برنامه: 20:45:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سروستان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:02
 • پایان برنامه: 20:46:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:18
 • پایان برنامه: 20:47:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:59
 • پایان برنامه: 20:53:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

شهروند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:53:02
 • پایان برنامه: 20:56:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:17
 • پایان برنامه: 20:56:57
 • طول برنامه:

تیزر مفاهیم قران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:57
 • پایان برنامه: 20:57:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:57
 • پایان برنامه: 21:00:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:10
 • پایان برنامه: 22:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت

سیمای ورزش - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:01:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:31
 • پایان برنامه: 22:02:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:47
 • پایان برنامه: 22:03:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه من ایرانی ام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:48
 • پایان برنامه: 22:05:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:21
 • پایان برنامه: 22:45:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

صلای وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:45:21
 • پایان برنامه: 22:47:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

کلام رهبری عزیز - نتیجهء محاسباتی امریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:56
 • پایان برنامه: 22:48:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله راه های ارتباطی - عمومی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:59
 • پایان برنامه: 22:54:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:36
 • پایان برنامه: 22:57:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

بربال سخن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:45
 • پایان برنامه: 22:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا علیه السلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:15
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

ساعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر شبانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر برنامه های منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:41
 • پایان برنامه: 23:23:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس رادیو قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:02
 • پایان برنامه: 23:24:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مجموعهء تلویزیونی پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:18
 • پایان برنامه: 23:28:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام سلامتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:28:30
 • پایان برنامه: 23:30:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:03
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

بازپخش آب و آینه

توضیحات برنامه درج نشده است.