جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:21
 • طول برنامه:49 دقیقه

سینمایی آخرین ملاقات کننده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:52
 • پایان برنامه: 01:50:52
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:53
 • پایان برنامه: 02:40:11
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:17
 • پایان برنامه: 03:28:17
 • طول برنامه:47 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:03
 • پایان برنامه: 03:59:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:34
 • پایان برنامه: 04:31:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

چراغ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:26
 • پایان برنامه: 05:06:32
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند ایران - زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:21
 • پایان برنامه: 05:38:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بی آزار تهرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:19
 • پایان برنامه: 05:59:49
 • طول برنامه:17 دقیقه

برنامه مذهبی صبح دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:49
 • پایان برنامه: 06:09:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:08
 • پایان برنامه: 07:20:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم- 97

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:21:47
 • پایان برنامه: 07:37:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:39:26
 • پایان برنامه: 07:59:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند یکسال کشاورزی و دامپروری در ایرلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:04
 • پایان برنامه: 08:46:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

تزه گون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:22
 • پایان برنامه: 09:28:26
 • طول برنامه:40 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:00
 • پایان برنامه: 09:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:25
 • پایان برنامه: 09:59:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:31
 • پایان برنامه: 11:48:49
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:37
 • پایان برنامه: 12:23:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:31
 • پایان برنامه: 12:58:44
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین بی آزار تهرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:45
 • پایان برنامه: 13:23:44
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند یکسال کشاورزی و دامپروری در ایرلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:42
 • پایان برنامه: 13:37:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

بازیهای محلی-توپ عربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:38:11
 • پایان برنامه: 15:04:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

سینمایی آخرین ملاقات کننده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:12:10
 • پایان برنامه: 15:31:51
 • طول برنامه:19 دقیقه

چراغ سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:05
 • پایان برنامه: 15:44:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:41
 • پایان برنامه: 16:26:13
 • طول برنامه:40 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:13
 • پایان برنامه: 16:45:22
 • طول برنامه:19 دقیقه

عروسکی خونه مادر بزرگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:22
 • پایان برنامه: 17:09:22
 • طول برنامه:24 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:46
 • پایان برنامه: 17:30:06
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب دوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:10
 • پایان برنامه: 18:35:10
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم-بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:33
 • پایان برنامه: 19:07:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

مشارکتی حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:40
 • پایان برنامه: 19:53:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

مشارکتی هلال سبلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:40
 • پایان برنامه: 19:59:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

صدای مردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

با مسئولان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:25
 • پایان برنامه: 21:07:22
 • طول برنامه:21 دقیقه

مشارکتی نسیم سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:21
 • پایان برنامه: 21:32:21
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:22
 • پایان برنامه: 21:53:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شمعدونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:35
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:20
 • پایان برنامه: 22:49:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:51
 • پایان برنامه: 22:59:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سینمایی تیغ آفتاب

چهل سالگی انقلاب