جدول پخش

اردبیل
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:18:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی یاغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:22:06
 • پایان برنامه: 02:09:06
 • طول برنامه:47 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:09:52
 • پایان برنامه: 02:39:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:53
 • پایان برنامه: 02:58:53
 • طول برنامه:17 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:48
 • پایان برنامه: 03:13:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیار ماندگار-کاروانسراها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:14
 • پایان برنامه: 04:02:08
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال بازگشت-قسمت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:44:13
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در قلب کومش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:46
 • پایان برنامه: 04:52:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:00
 • پایان برنامه: 05:18:47
 • طول برنامه:22 دقیقه

برنامه مذهبی صبح پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:47
 • پایان برنامه: 05:28:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:06
 • پایان برنامه: 06:29:36
 • طول برنامه:56 دقیقه

ترتیل جزء قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:44
 • پایان برنامه: 06:52:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

فرهنگ ایثار - 1392/03/12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:08
 • پایان برنامه: 07:10:41
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:04
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:48 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:39
 • پایان برنامه: 08:27:32
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند از پنجره جنوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:51
 • پایان برنامه: 08:58:15
 • طول برنامه:29 دقیقه

یک لقمه نان

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:33:46
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:46
 • پایان برنامه: 09:46:37
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:10
 • پایان برنامه: 09:55:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران-لرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ائویم قراریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:19
 • پایان برنامه: 11:47:13
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال بازگشت - قسمت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:13
 • پایان برنامه: 11:54:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:40
 • پایان برنامه: 12:14:53
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی ظهر پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:24
 • پایان برنامه: 13:04:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:55
 • پایان برنامه: 13:24:03
 • طول برنامه:17 دقیقه

فرهنگ ایثار - شهید جوادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:02
 • پایان برنامه: 15:22:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

سینمایی یاغی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:40
 • پایان برنامه: 15:32:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:47
 • پایان برنامه: 15:57:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:46
 • پایان برنامه: 16:33:32
 • طول برنامه:33 دقیقه

اوشاقلار سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:32
 • پایان برنامه: 16:46:23
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن بشنو از نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:46:23
 • پایان برنامه: 16:53:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:30
 • پایان برنامه: 17:46:30
 • طول برنامه:53 دقیقه

ائویم قراریم (خانواده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:10
 • پایان برنامه: 18:06:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

برنامه مذهبی مغرب پنجشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:36
 • پایان برنامه: 18:31:19
 • طول برنامه:24 دقیقه

ختم یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:18
 • پایان برنامه: 18:38:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود یا مهدی (عج)

امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:18:45:56
 • پایان برنامه: 19:02:53
 • طول برنامه:16 دقیقه

مشارکتی جهاد کشاورزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:53
 • پایان برنامه: 19:10:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:33:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:36
 • پایان برنامه: 19:53:36
 • طول برنامه:18 دقیقه

با نمایندگان - بدری نماینده اردبیل، نیر، نمین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:04
 • پایان برنامه: 20:05:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

همخوانی هارداسان

امام زمان(عج)

 • شروع برنامه:20:08:09
 • پایان برنامه: 20:42:53
 • طول برنامه:34 دقیقه

نامداران - اسدی بقال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:59
 • پایان برنامه: 20:56:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:22
 • پایان برنامه: 21:20:22
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

قسمت اول

 • شروع برنامه:21:22:25
 • پایان برنامه: 21:54:46
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال هشت و نیم دقیقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:22:05
 • پایان برنامه: 22:48:35
 • طول برنامه:26 دقیقه

گئجه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:13
 • پایان برنامه: 22:58:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

اخبار استان به زبان آذری

 • شروع برنامه:23:31:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی سالی

توضیحات برنامه درج نشده است.