جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:48
 • طول برنامه:49 دقیقه

سینمایی طلا و مس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:48
 • پایان برنامه: 00:54:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

بهترین انتخاب ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:58
 • پایان برنامه: 01:43:02
 • طول برنامه:48 دقیقه

نوای شرجی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:02
 • پایان برنامه: 02:28:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:00
 • پایان برنامه: 03:12:07
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند سیاره آبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:12:07
 • پایان برنامه: 03:42:49
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند آب و رنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:49
 • پایان برنامه: 03:46:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ میهن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:53
 • پایان برنامه: 04:27:04
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند ایران

زنجان

 • شروع برنامه:04:27:04
 • پایان برنامه: 04:30:18
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ قاسم سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:18
 • پایان برنامه: 04:56:33
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:33
 • پایان برنامه: 05:16:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان صبح

اذان صبح به افق بندرعباس 5:04

 • شروع برنامه:05:16:47
 • پایان برنامه: 06:21:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم

جزء پانزدهم

 • شروع برنامه:06:21:01
 • پایان برنامه: 06:22:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:06
 • پایان برنامه: 06:54:23
 • طول برنامه:32 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:23
 • پایان برنامه: 06:58:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ حماسه حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:59
 • پایان برنامه: 07:09:48
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:48
 • پایان برنامه: 07:11:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:40
 • پایان برنامه: 07:13:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:46
 • پایان برنامه: 07:18:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر انتخابات استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:27
 • پایان برنامه: 07:26:56
 • طول برنامه:8 دقیقه

این تنها یک نشست و برخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:56
 • پایان برنامه: 08:37:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

گاه گمن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:34
 • پایان برنامه: 08:40:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:00
 • پایان برنامه: 08:59:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:00
 • پایان برنامه: 09:45:30
 • طول برنامه:46 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:09:45:30
 • پایان برنامه: 09:55:30
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:30
 • پایان برنامه: 09:59:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:40
 • پایان برنامه: 11:02:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سرپناه

ویژه خانه و خانواده – شامل ( آموزش آشپزی –آموزش هنرهای دستی - مشاوره و گفتگو با مهمان – نماهنگ و ..) / پیامک :30000761

 • شروع برنامه:11:02:16
 • پایان برنامه: 11:08:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثل یک لشکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:31
 • پایان برنامه: 11:26:20
 • طول برنامه:17 دقیقه

برای اقدام

پیچیده در بوی نان

 • شروع برنامه:11:26:20
 • پایان برنامه: 11:51:46
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:46
 • پایان برنامه: 12:11:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان ظهر

اذان ظهر به وقت شرعی بندرعباس 11:59

 • شروع برنامه:12:11:35
 • پایان برنامه: 12:13:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:05
 • پایان برنامه: 13:45:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی طلا و مس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:10
 • پایان برنامه: 13:47:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:13
 • پایان برنامه: 14:47:13
 • طول برنامه:1 ساعت

شوبندر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:13
 • پایان برنامه: 14:50:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:02
 • پایان برنامه: 15:35:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:04
 • پایان برنامه: 16:37:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

پرپروک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:12
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:04:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:52
 • پایان برنامه: 17:32:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:03
 • پایان برنامه: 17:36:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ قاسم سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:01
 • پایان برنامه: 17:46:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماینده تاریک ، نماینده روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:27
 • پایان برنامه: 17:47:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

سخنان رهبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:59
 • پایان برنامه: 18:06:07
 • طول برنامه:18 دقیقه

تا آسمان ویژه اذان مغرب

اذان مغرب به افق بندرعباس 17:54

 • شروع برنامه:18:06:07
 • پایان برنامه: 18:51:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

شامل : گزارش پزشکی / تازه های پزشکی / معرفی بیماری ها و کلینیک سلامت...پیامک 30000761

 • شروع برنامه:18:51:07
 • پایان برنامه: 18:57:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

شفافیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:40
 • پایان برنامه: 19:05:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:22
 • پایان برنامه: 19:08:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ شهادت سردار سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:08:05
 • پایان برنامه: 19:54:05
 • طول برنامه:46 دقیقه

برگزین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:05
 • پایان برنامه: 19:58:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:50
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا ( ع )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:19:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:24:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:49
 • پایان برنامه: 20:32:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:31
 • پایان برنامه: 20:38:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

یک کلیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:39
 • پایان برنامه: 20:51:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

شهر من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:51:39
 • پایان برنامه: 20:54:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

مستند رقص در خون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:02
 • پایان برنامه: 20:59:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:53
 • پایان برنامه: 22:03:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

شوبندر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:01
 • پایان برنامه: 22:08:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:18
 • پایان برنامه: 22:46:09
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال مامور بدرقه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:09
 • پایان برنامه: 22:53:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثنوی اقوام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:08
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.