جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

خلیج فارس
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:48:08
 • طول برنامه:48 دقیقه

سینمایی مسیر آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:50
 • پایان برنامه: 01:49:50
 • طول برنامه:1 ساعت

سرپناه - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:44
 • پایان برنامه: 02:45:17
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال ماه و پلنگ - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 03:42:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:00
 • پایان برنامه: 04:13:26
 • طول برنامه:26 دقیقه

فوتبال 120

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:49:06
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند مسجد ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 06:16:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم - جز 7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:44:25
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:07:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورزش صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:00
 • پایان برنامه: 07:20:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

برای اقدام - خاک خوبی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:41
 • پایان برنامه: 07:30:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:00
 • پایان برنامه: 08:00:13
 • طول برنامه:28 دقیقه

فوتبال 120

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:00
 • پایان برنامه: 08:20:51
 • طول برنامه:15 دقیقه

گزیده خندوانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:00
 • پایان برنامه: 08:34:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ناشتا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:00
 • پایان برنامه: 08:43:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:00
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:00
 • پایان برنامه: 10:04:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

انیمیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:15:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سرپناه - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:28
 • پایان برنامه: 12:07:01
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال ماه و پلنگ - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:00
 • پایان برنامه: 13:58:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

پرپروک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 55 دقیقه

دعای عرفه - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:09:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ناشتا - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:00
 • پایان برنامه: 17:36:15
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 18:12:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

زیر آسمون نیله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 19:12:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

کیله - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

گوهر دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

روز خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

لبخند زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

شو بندر - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:55:06
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال ماه و پلنگ - قسمت 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.