جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:17:04
 • پایان برنامه: 00:26:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

چهار شگفت انگیز

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:00:28:48
 • پایان برنامه: 00:38:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:38:35
 • پایان برنامه: 01:22:44
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال خورشید و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:01
 • پایان برنامه: 02:29:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

با ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:33:31
 • پایان برنامه: 03:50:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

جنجال بزرگ

سینمایی

 • شروع برنامه:03:50:42
 • پایان برنامه: 03:57:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:18
 • پایان برنامه: 04:46:27
 • طول برنامه:49 دقیقه

حیات وحش برزیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:27
 • پایان برنامه: 04:55:57
 • طول برنامه:9 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:57
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

حقیقت آمریکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:40:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

تا فلق (25)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:50
 • پایان برنامه: 06:17:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

محدوده خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:49
 • پایان برنامه: 06:46:21
 • طول برنامه:22 دقیقه

تاریخ از این ور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:21
 • پایان برنامه: 07:31:23
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال شمعدونی

قسمت 21

 • شروع برنامه:07:32:42
 • پایان برنامه: 08:37:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:15
 • پایان برنامه: 10:15:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

وثیقه

 • شروع برنامه:10:20:11
 • پایان برنامه: 10:39:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

انیمیشن

تاریخ از این ور

 • شروع برنامه:10:40:29
 • پایان برنامه: 10:54:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن

دوان

 • شروع برنامه:10:55:40
 • پایان برنامه: 11:40:41
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار سریال خورشید و ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:00
 • پایان برنامه: 12:09:25
 • طول برنامه:24 دقیقه

تا آسمان دوشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:25
 • پایان برنامه: 12:17:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:19:12
 • پایان برنامه: 12:32:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

لبخند - لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:16
 • پایان برنامه: 13:28:46
 • طول برنامه:56 دقیقه

تکرار زندگی همینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:24
 • پایان برنامه: 14:19:26
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار سریال شمعدونی

قسمت 21

 • شروع برنامه:14:21:27
 • پایان برنامه: 14:57:52
 • طول برنامه:36 دقیقه

محدوده خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:02
 • پایان برنامه: 16:25:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم سینمایی

پاییز

 • شروع برنامه:16:26:58
 • پایان برنامه: 16:38:38
 • طول برنامه:11 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:38
 • پایان برنامه: 16:44:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:04
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:09:00
 • پایان برنامه: 17:16:53
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

سمنان

 • شروع برنامه:17:19:15
 • پایان برنامه: 18:16:15
 • طول برنامه:57 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:10
 • پایان برنامه: 19:13:10
 • طول برنامه:55 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:37
 • پایان برنامه: 19:47:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه 100

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:42
 • پایان برنامه: 19:57:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:59:03
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:49:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

سیب ترش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:04
 • پایان برنامه: 20:56:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:20:56:55
 • پایان برنامه: 21:51:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

زندگی همینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:34
 • پایان برنامه: 22:53:34
 • طول برنامه:52 دقیقه

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:34
 • پایان برنامه: 22:59:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:43
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:08
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال شمعدونی

قسمت 22