جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:07:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:07:44
 • پایان برنامه: 01:08:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:45
 • پایان برنامه: 01:10:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:10:15
 • پایان برنامه: 01:33:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

سریال جستجو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:49
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

چشمه نگار من

چشمه ساران قومس

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:39:16
 • طول برنامه:59 دقیقه

اینجا شب نیست

تکرار 97/11/30

 • شروع برنامه:02:39:16
 • پایان برنامه: 02:46:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

اردبیل

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:02:46:16
 • پایان برنامه: 04:15:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

مارسی

سینمایی

 • شروع برنامه:04:15:38
 • پایان برنامه: 04:19:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

ویژه چهل سالگی انقلاب

 • شروع برنامه:04:19:03
 • پایان برنامه: 04:42:13
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام اکرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:13
 • پایان برنامه: 04:43:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:26
 • پایان برنامه: 04:50:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

روستای کوهستانی

زکات

 • شروع برنامه:04:50:00
 • پایان برنامه: 05:33:38
 • طول برنامه:43 دقیقه

تا فلق (23)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:38
 • پایان برنامه: 05:39:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:39:09
 • پایان برنامه: 05:58:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:45
 • پایان برنامه: 06:00:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

سمنان - دیدنیهای استان

دیدنیهای استان با تایتل

 • شروع برنامه:06:00:19
 • پایان برنامه: 06:01:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:19
 • پایان برنامه: 06:05:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

سوره بلد - آیات 1 الی آخر

 • شروع برنامه:06:05:46
 • پایان برنامه: 06:06:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:49
 • پایان برنامه: 06:10:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایرانی ام

سرود - ایران

 • شروع برنامه:06:10:03
 • پایان برنامه: 06:53:32
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال کوچک جنگلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:32
 • پایان برنامه: 06:59:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:06:59:44
 • پایان برنامه: 07:26:37
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماجراهای ژول ورن

انیمیشن

 • شروع برنامه:07:26:37
 • پایان برنامه: 07:29:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

زمستون

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:07:29:42
 • پایان برنامه: 07:31:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:05
 • پایان برنامه: 08:32:23
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

مسابقه خانه ما

فصل پنجم

 • شروع برنامه:08:32:23
 • پایان برنامه: 08:36:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

شور انگیز

سرود - عام - همه پسند

 • شروع برنامه:08:36:44
 • پایان برنامه: 08:37:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:55
 • پایان برنامه: 10:15:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

زمانی برای ماندن

 • شروع برنامه:10:15:50
 • پایان برنامه: 10:17:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:43
 • پایان برنامه: 10:25:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:25:16
 • پایان برنامه: 11:17:16
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:16
 • پایان برنامه: 11:21:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

باران

طبیعت و مردم

 • شروع برنامه:11:21:16
 • پایان برنامه: 11:28:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:47
 • پایان برنامه: 11:30:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

تا آسمان پنجشنبه ( 5 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:10
 • پایان برنامه: 12:30:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

چقدر سرده

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:12:30:10
 • پایان برنامه: 13:31:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار اینجا شب نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:10
 • پایان برنامه: 13:32:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

بهزیست

سلامت

 • شروع برنامه:13:32:43
 • پایان برنامه: 13:33:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:58
 • پایان برنامه: 14:17:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

تکرار سریال کوچک جنگلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:27
 • پایان برنامه: 14:18:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:18:38
 • پایان برنامه: 14:41:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام اکرمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:48
 • پایان برنامه: 14:44:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

نکیسا

سرود - ایران

 • شروع برنامه:14:44:22
 • پایان برنامه: 14:57:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:15
 • پایان برنامه: 14:57:47
 • طول برنامه:

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:57:47
 • پایان برنامه: 15:38:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

محدوده خاص

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:59
 • پایان برنامه: 15:40:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:31
 • پایان برنامه: 16:31:01
 • طول برنامه:50 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:01
 • پایان برنامه: 16:32:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:54
 • پایان برنامه: 16:40:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

منطقه آزاد ارس

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:16:40:39
 • پایان برنامه: 16:43:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

کمال سیاسی

بیانات رهبر

 • شروع برنامه:16:43:06
 • پایان برنامه: 16:44:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:16:44:37
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نماز از امام علی (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:00
 • پایان برنامه: 18:05:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:20
 • پایان برنامه: 18:12:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

لاسجرد

 • شروع برنامه:18:12:04
 • پایان برنامه: 18:13:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:35
 • پایان برنامه: 18:16:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

صدایم کن

سرود - عرفانی

 • شروع برنامه:18:16:32
 • پایان برنامه: 18:47:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:02
 • پایان برنامه: 18:50:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

اوج هیجان

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:18:50:22
 • پایان برنامه: 19:03:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

نهضت خدمت رسانی برای ازدواج آسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:12
 • پایان برنامه: 19:04:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:27
 • پایان برنامه: 19:05:05
 • طول برنامه:

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:05:05
 • پایان برنامه: 19:52:07
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال کوچک جنگلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:07
 • پایان برنامه: 19:58:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:19:58:01
 • پایان برنامه: 19:59:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:31
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:21:32
 • طول برنامه:1 ساعت

شب چراغ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:32
 • پایان برنامه: 21:22:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی پنج شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:22:43
 • پایان برنامه: 21:29:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:21:29:31
 • پایان برنامه: 21:59:56
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند نامه ای از دمشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:56
 • پایان برنامه: 22:01:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:49
 • پایان برنامه: 22:02:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:57
 • پایان برنامه: 22:07:12
 • طول برنامه:4 دقیقه

طلای کثیف

زکات

 • شروع برنامه:22:07:12
 • پایان برنامه: 22:11:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

تولید ملی

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:22:11:34
 • پایان برنامه: 22:52:34
 • طول برنامه:41 دقیقه

خط امان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:34
 • پایان برنامه: 22:59:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:22:59:30
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:23:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:23:23:43
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

فیلم سینمایی

یتیم خانه ایران