جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:07:29:28
 • پایان برنامه: 07:30:22
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:22
 • پایان برنامه: 08:35:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:22
 • پایان برنامه: 08:36:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:57
 • پایان برنامه: 08:39:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:39:30
 • پایان برنامه: 09:56:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

زن ناتمام

 • شروع برنامه:09:56:20
 • پایان برنامه: 09:57:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:20
 • پایان برنامه: 09:58:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:55
 • پایان برنامه: 10:00:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:48
 • پایان برنامه: 10:16:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

عطیه

 • شروع برنامه:10:16:30
 • پایان برنامه: 10:19:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

گل عاشق

منتخب ترانه ها

 • شروع برنامه:10:19:35
 • پایان برنامه: 11:10:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:05
 • پایان برنامه: 11:11:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:40
 • پایان برنامه: 11:18:52
 • طول برنامه:7 دقیقه

گمیشان

جایی که نمیشناختیم

 • شروع برنامه:11:18:52
 • پایان برنامه: 12:09:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار سریال در چشم باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:26
 • پایان برنامه: 12:12:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:30
 • پایان برنامه: 12:14:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:05
 • پایان برنامه: 12:20:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:52
 • پایان برنامه: 12:23:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:31
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مسجد جامع سمنان

دیدنی های استان

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:53:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:00
 • پایان برنامه: 13:18:21
 • طول برنامه:25 دقیقه

تا آسمان دو شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:21
 • پایان برنامه: 13:19:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:56
 • پایان برنامه: 13:42:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

گام دوم

دکتر عزیزی

 • شروع برنامه:13:42:36
 • پایان برنامه: 13:45:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:09
 • پایان برنامه: 14:41:05
 • طول برنامه:55 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:05
 • پایان برنامه: 14:42:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:40
 • پایان برنامه: 14:43:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:13
 • پایان برنامه: 15:43:33
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:33
 • پایان برنامه: 15:44:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:33
 • پایان برنامه: 15:46:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:05
 • پایان برنامه: 16:34:05
 • طول برنامه:48 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:05
 • پایان برنامه: 16:35:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:58
 • پایان برنامه: 16:39:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

سالم و ناسالم

اعتیاد

 • شروع برنامه:16:39:52
 • پایان برنامه: 16:41:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

قصر بهرام گرمسار

دیدنیهای استان

 • شروع برنامه:16:41:04
 • پایان برنامه: 16:42:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:39
 • پایان برنامه: 16:44:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:16:44:49
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:13:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:40
 • پایان برنامه: 18:15:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:15:15
 • پایان برنامه: 18:15:55
 • طول برنامه:

جنگل که بماند

محیط زیست و جنگل

 • شروع برنامه:18:15:55
 • پایان برنامه: 18:45:33
 • طول برنامه:29 دقیقه

گزارش ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:33
 • پایان برنامه: 18:48:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:06
 • پایان برنامه: 18:58:06
 • طول برنامه:10 دقیقه

پشت پرده سینما

طوفان کامل ( تمام عیار )

 • شروع برنامه:18:58:06
 • پایان برنامه: 18:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:41
 • پایان برنامه: 19:01:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:19:01:55
 • پایان برنامه: 19:48:59
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:59
 • پایان برنامه: 19:50:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:34
 • پایان برنامه: 19:53:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

سیاستهای اقتصاد مقاومتی

بیانات رهبر

 • شروع برنامه:19:53:40
 • پایان برنامه: 19:57:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:19:57:54
 • پایان برنامه: 19:59:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:24
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:23:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:07
 • پایان برنامه: 20:28:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:22
 • پایان برنامه: 20:31:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:01
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره شوری - 5:47

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:41:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:00
 • پایان برنامه: 20:49:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

بیارجمند

 • شروع برنامه:20:49:06
 • پایان برنامه: 20:50:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:57
 • پایان برنامه: 20:57:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:44
 • پایان برنامه: 20:59:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:19
 • پایان برنامه: 21:01:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:21:01:27
 • پایان برنامه: 22:01:27
 • طول برنامه:1 ساعت

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:27
 • پایان برنامه: 22:03:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:02
 • پایان برنامه: 22:05:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی دو شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:35
 • پایان برنامه: 22:36:27
 • طول برنامه:30 دقیقه

با نمایندگان

دکتر حسینی شاهرودی

 • شروع برنامه:22:36:27
 • پایان برنامه: 22:39:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:31
 • پایان برنامه: 22:41:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:41:06
 • پایان برنامه: 22:54:46
 • طول برنامه:13 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:46
 • پایان برنامه: 22:57:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:22
 • پایان برنامه: 22:59:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:22:59:30
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:23:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:23:23:12
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

فیلم سینمایی

اسب مسابقه