جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:19:54
 • پایان برنامه: 00:40:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنیها

مستند

 • شروع برنامه:00:41:32
 • پایان برنامه: 01:29:02
 • طول برنامه:47 دقیقه

پشت کوههای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:29:02
 • پایان برنامه: 01:34:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:01:34:35
 • پایان برنامه: 02:34:05
 • طول برنامه:59 دقیقه

ستاره بارون

تکرار 97/08/20

 • شروع برنامه:02:37:30
 • پایان برنامه: 04:11:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

ارواح سیاه

سینمایی

 • شروع برنامه:04:15:35
 • پایان برنامه: 04:37:35
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند خانه های قومس

تولید مرکز

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 05:17:37
 • طول برنامه:38 دقیقه

تا فلق(24)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:37
 • پایان برنامه: 05:24:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:07
 • پایان برنامه: 05:50:49
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند بهشت گمشده

خاک و گیاه در گلشن

 • شروع برنامه:05:50:49
 • پایان برنامه: 05:59:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

مستند

 • شروع برنامه:06:09:59
 • پایان برنامه: 06:32:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند بیم و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:39
 • پایان برنامه: 07:13:14
 • طول برنامه:37 دقیقه

تن تن کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:14
 • پایان برنامه: 07:19:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

تصاویر ورزشی

زنگ تفریح

 • شروع برنامه:07:19:29
 • پایان برنامه: 07:29:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

شوینده ها

 • شروع برنامه:07:30:01
 • پایان برنامه: 08:34:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:17
 • پایان برنامه: 09:59:53
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

احمق و احمق تر 2

 • شروع برنامه:10:03:23
 • پایان برنامه: 10:55:43
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار شادی خانه

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:10:56:58
 • پایان برنامه: 11:07:32
 • طول برنامه:10 دقیقه

دزدان دریایی کارائیب

پشت پرده سینما

 • شروع برنامه:11:09:00
 • پایان برنامه: 11:35:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:00
 • پایان برنامه: 12:01:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:28
 • پایان برنامه: 12:08:58
 • طول برنامه:7 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:08
 • پایان برنامه: 12:25:08
 • طول برنامه:15 دقیقه

زنگ تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:08
 • پایان برنامه: 13:25:08
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار ستاره بارون

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:13:27:14
 • پایان برنامه: 14:15:14
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:15:14
 • پایان برنامه: 14:20:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

قزوین

معرفی استان ها

 • شروع برنامه:14:20:59
 • پایان برنامه: 15:09:29
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار شیرین بیان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:15:11:01
 • پایان برنامه: 15:57:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

فیلم سینمایی

سفر دریایی

 • شروع برنامه:15:59:48
 • پایان برنامه: 16:38:53
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند بهشت گم شده

گلشنهای معاصر

 • شروع برنامه:16:44:52
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 17:09:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:16:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:20
 • پایان برنامه: 17:23:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

لاسجرد

 • شروع برنامه:17:24:42
 • پایان برنامه: 18:16:42
 • طول برنامه:52 دقیقه

ادامه تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:18:18:20
 • پایان برنامه: 19:11:50
 • طول برنامه:53 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:12:50
 • پایان برنامه: 19:50:50
 • طول برنامه:38 دقیقه

محدوده خاص

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:19:53:05
 • پایان برنامه: 19:58:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:19:59:46
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:02:11
 • طول برنامه:40 دقیقه

چهل برگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:08:01
 • پایان برنامه: 21:13:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:21:13:47
 • پایان برنامه: 22:12:47
 • طول برنامه:59 دقیقه

ستاره بارون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:47
 • پایان برنامه: 22:18:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:22
 • پایان برنامه: 22:54:22
 • طول برنامه:36 دقیقه

تورانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:22
 • پایان برنامه: 22:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:22:59:50
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:07
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال زن بابا

توضیحات برنامه درج نشده است.