جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:16:05
 • پایان برنامه: 00:21:17
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه ماه

سرود - دفاع مقدس

 • شروع برنامه:00:21:17
 • پایان برنامه: 01:22:38
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال مختارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:21
 • پایان برنامه: 02:27:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سالهای عاشقی

تکرار 97/07/01

 • شروع برنامه:02:29:23
 • پایان برنامه: 04:07:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

بازگشت پرستوها

سینمایی

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:41:09
 • طول برنامه:32 دقیقه

تا فلق(14)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:09
 • پایان برنامه: 04:47:59
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:59
 • پایان برنامه: 05:37:03
 • طول برنامه:49 دقیقه

میراث مرثیه

ویژه برنامه - محرم

 • شروع برنامه:05:38:41
 • پایان برنامه: 06:15:24
 • طول برنامه:36 دقیقه

بالهای اشتیاق

ویژه برنامه -دفاع مقدس

 • شروع برنامه:06:25:05
 • پایان برنامه: 06:42:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

زنگ تاریخ

ویژه برنامه - دهه فجر

 • شروع برنامه:06:42:28
 • پایان برنامه: 06:48:57
 • طول برنامه:6 دقیقه

سفر به چزابه

مستند - قصه های سینما

 • شروع برنامه:06:48:57
 • پایان برنامه: 07:29:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال شکوه یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:31:22
 • پایان برنامه: 08:36:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:28
 • پایان برنامه: 09:48:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

دیده بان

 • شروع برنامه:09:50:38
 • پایان برنامه: 09:57:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

خاطرات سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:42
 • پایان برنامه: 10:04:57
 • طول برنامه:7 دقیقه

جاودانگی

مدافعان حرم - ملازمان حرم

 • شروع برنامه:10:04:57
 • پایان برنامه: 10:10:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه ما

سرود - دفاع مقدس

 • شروع برنامه:10:11:09
 • پایان برنامه: 11:04:39
 • طول برنامه:53 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:39
 • پایان برنامه: 11:12:26
 • طول برنامه:7 دقیقه

پرواز در شب

مستند - قصه های سینما

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:00
 • پایان برنامه: 12:08:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:28
 • پایان برنامه: 12:15:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

سخن دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:18
 • پایان برنامه: 12:22:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:15
 • پایان برنامه: 13:22:45
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار سال های عاشقی

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:13:24:51
 • پایان برنامه: 14:05:24
 • طول برنامه:40 دقیقه

تکرار سریال شکوه یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:24
 • پایان برنامه: 14:10:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:10:49
 • پایان برنامه: 14:55:19
 • طول برنامه:44 دقیقه

تکرار شیرین بیان

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:14:58:12
 • پایان برنامه: 16:12:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

فیلم سینمایی

شکوه بازگشت

 • شروع برنامه:16:13:54
 • پایان برنامه: 16:43:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

بال های اشتیاق

ویژه برنامه - دفاع مقدس

 • شروع برنامه:16:44:38
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اسلاید + خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:00:10
 • طول برنامه:59 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

تایم تقریبی است

 • شروع برنامه:18:11:20
 • پایان برنامه: 18:18:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز مغرب

سرخه

 • شروع برنامه:18:21:17
 • پایان برنامه: 19:14:47
 • طول برنامه:53 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:25
 • پایان برنامه: 19:49:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

یادواره شهدای خورزان - دامغان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:05
 • پایان برنامه: 19:54:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

لحظه های عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 21:05:52
 • طول برنامه:44 دقیقه

چهل برگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:10:58
 • پایان برنامه: 22:10:58
 • طول برنامه:1 ساعت

سال های عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:36
 • پایان برنامه: 22:53:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند در محاصره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:32
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اسلاید + خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:18
 • پایان برنامه: 23:59:58
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال شکوه یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.