جدول پخش

سمنان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:18:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

ادامه برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:31
 • پایان برنامه: 01:19:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:43
 • پایان برنامه: 01:21:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:21:13
 • پایان برنامه: 02:13:33
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:13:33
 • پایان برنامه: 02:18:20
 • طول برنامه:4 دقیقه

ارگ رین

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:02:18:20
 • پایان برنامه: 02:39:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:54
 • پایان برنامه: 02:41:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

بهزیست

سلامت

 • شروع برنامه:02:41:44
 • پایان برنامه: 03:39:24
 • طول برنامه:57 دقیقه

شیرین بیان

تکرار 98/04/23

 • شروع برنامه:03:39:24
 • پایان برنامه: 03:51:57
 • طول برنامه:12 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:57
 • پایان برنامه: 03:53:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

احسان و نیکوکاری

از خدا برکت

 • شروع برنامه:03:53:00
 • پایان برنامه: 04:30:49
 • طول برنامه:37 دقیقه

تا فلق(17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:49
 • پایان برنامه: 05:33:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جزءخوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:13
 • پایان برنامه: 05:33:49
 • طول برنامه:

مردم

سبک زندگی

 • شروع برنامه:05:33:49
 • پایان برنامه: 06:00:05
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

فصل سوم

 • شروع برنامه:06:00:05
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:05:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قران

سوره دهر- آیات 5 تا 13

 • شروع برنامه:06:05:29
 • پایان برنامه: 06:06:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:42
 • پایان برنامه: 06:30:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

پرورش دنیای سبز تر

مستند

 • شروع برنامه:06:30:23
 • پایان برنامه: 06:40:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:40:27
 • پایان برنامه: 07:29:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:18
 • پایان برنامه: 07:30:06
 • طول برنامه:

تصویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:06
 • پایان برنامه: 07:32:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی 1

 • شروع برنامه:07:32:13
 • پایان برنامه: 08:34:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

یه صبح تازه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:13
 • پایان برنامه: 08:36:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:19
 • پایان برنامه: 08:41:08
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 2

 • شروع برنامه:08:41:08
 • پایان برنامه: 10:29:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

تکرار فیلم سینمایی

فریاد قهرمانان

 • شروع برنامه:10:29:49
 • پایان برنامه: 10:30:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:49
 • پایان برنامه: 10:32:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:32:42
 • پایان برنامه: 11:22:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

تکرار شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:42
 • پایان برنامه: 11:28:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 3

 • شروع برنامه:11:28:02
 • پایان برنامه: 12:20:22
 • طول برنامه:52 دقیقه

تکرار سریال پاستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:22
 • پایان برنامه: 12:22:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:22:48
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:56:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

به افق بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:00
 • پایان برنامه: 13:22:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

تا آسمان سه شنبه ( 6 )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:28
 • پایان برنامه: 13:27:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

یاوران

سرود - موسیقی تصویر

 • شروع برنامه:13:27:28
 • پایان برنامه: 13:34:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

برنامه شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:10
 • پایان برنامه: 13:36:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:16
 • پایان برنامه: 13:40:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 4

 • شروع برنامه:13:40:28
 • پایان برنامه: 14:29:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

تکرار سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:18
 • پایان برنامه: 14:31:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:31:24
 • پایان برنامه: 15:00:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

در محضر آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:54
 • پایان برنامه: 15:01:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:54
 • پایان برنامه: 15:05:04
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:05:04
 • پایان برنامه: 15:42:34
 • طول برنامه:37 دقیقه

از آسمان باز باران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:34
 • پایان برنامه: 15:43:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:37
 • پایان برنامه: 15:45:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:09
 • پایان برنامه: 16:34:09
 • طول برنامه:49 دقیقه

شادی خانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:09
 • پایان برنامه: 16:36:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

آنونس سریال ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:36:02
 • پایان برنامه: 16:37:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:37:54
 • پایان برنامه: 16:44:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 5

 • شروع برنامه:16:44:48
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:00:40
 • طول برنامه:

معرفی برنامه متنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:40
 • پایان برنامه: 18:13:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

تکرار زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:40
 • پایان برنامه: 18:14:03
 • طول برنامه:

با طبیعت

سلامت

 • شروع برنامه:18:14:03
 • پایان برنامه: 18:16:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:09
 • پایان برنامه: 18:19:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:42
 • پایان برنامه: 18:57:15
 • طول برنامه:37 دقیقه

به وقت جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:15
 • پایان برنامه: 19:04:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی

آگهی 6

 • شروع برنامه:19:04:23
 • پایان برنامه: 19:49:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال دردسرهای عظیم 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:05
 • پایان برنامه: 19:51:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:08
 • پایان برنامه: 19:53:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

سخنان رهبر - نوروز 98

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:31
 • پایان برنامه: 19:58:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 7

 • شروع برنامه:19:58:13
 • پایان برنامه: 19:59:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:43
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:32
 • پایان برنامه: 20:24:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:12
 • پایان برنامه: 20:26:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

جان کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:59
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن + ذکر صلوات

سوره فتح - 5:55

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:38:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:38:00
 • پایان برنامه: 20:46:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز مغرب

عبد خدایی

 • شروع برنامه:20:46:40
 • پایان برنامه: 20:48:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:18
 • پایان برنامه: 20:54:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

با ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:48
 • پایان برنامه: 20:56:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:44
 • پایان برنامه: 21:02:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی 8

 • شروع برنامه:21:02:38
 • پایان برنامه: 22:02:38
 • طول برنامه:1 ساعت

شیرین بیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:38
 • پایان برنامه: 22:04:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

معرفی فیلمهای سینمایی سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:44
 • پایان برنامه: 22:07:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

جاذبه های دیدنی استان

اقلیم ایران

 • شروع برنامه:22:07:54
 • پایان برنامه: 22:34:34
 • طول برنامه:26 دقیقه

باورهای استوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:34
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:00
 • پایان برنامه: 22:50:20
 • طول برنامه:13 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:20
 • پایان برنامه: 22:52:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:38
 • پایان برنامه: 22:59:05
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی 9

 • شروع برنامه:22:59:05
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 23:00

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

معرفی برنامه شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:32
 • پایان برنامه: 23:22:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:56
 • پایان برنامه: 23:27:31
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی 10

 • شروع برنامه:23:27:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

فیلم سینمایی

باشگاه ماجراجویی