جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:43:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:41
 • پایان برنامه: 02:27:29
 • طول برنامه:40 دقیقه

فصل دوم ضد گلوله ق2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:30
 • پایان برنامه: 03:17:50
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آسمان من 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:30
 • پایان برنامه: 03:51:35
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان ق 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:10
 • پایان برنامه: 04:11:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

سحرگاهان (7)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:12
 • پایان برنامه: 05:47:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

سینمایی سریع و خشن2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:43
 • پایان برنامه: 06:40:03
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال آسمان من 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:26
 • پایان برنامه: 07:25:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

فصل دوم ضد گلوله ق2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:27:32
 • پایان برنامه: 07:41:32
 • طول برنامه:14 دقیقه

هرروز ورزش 43

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:16
 • پایان برنامه: 08:24:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال آجی بال ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:48
 • پایان برنامه: 09:45:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند شیفتگان خدمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:16
 • پایان برنامه: 10:04:12
 • طول برنامه:14 دقیقه

دوربین مخفی (25)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:12
 • پایان برنامه: 10:29:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن روزی بود روزی نبودق4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:54
 • پایان برنامه: 10:44:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

قصه های حسنک ق4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:01
 • پایان برنامه: 10:49:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنیهای آذربایجان غربی1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:59
 • پایان برنامه: 11:17:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

سریال آسمان من 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:41
 • پایان برنامه: 11:37:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آسمان من 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:43:40
 • پایان برنامه: 12:33:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:33:47
 • پایان برنامه: 12:40:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

از خدا برکت-55

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:38
 • پایان برنامه: 13:23:38
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:38
 • پایان برنامه: 13:30:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت جدید12-انفال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:37
 • پایان برنامه: 13:43:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز ظهر حجت الاسلام جمشیدی -مسجد جامع چایپاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:29
 • پایان برنامه: 14:45:29
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:20
 • پایان برنامه: 15:29:23
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:16
 • پایان برنامه: 15:58:45
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:01
 • پایان برنامه: 16:09:30
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی (30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:30
 • پایان برنامه: 16:31:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

به رنگ دوستی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:06
 • پایان برنامه: 16:56:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

سرو قامتان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:57:27
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال آجی بال ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 19:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:04:05
 • پایان برنامه: 19:52:52
 • طول برنامه:48 دقیقه

توسعه استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:48
 • پایان برنامه: 20:59:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

باز هم زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:59
 • پایان برنامه: 21:05:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود-مذهبی3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:09
 • پایان برنامه: 21:15:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت جدید4-غافر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:51
 • پایان برنامه: 21:28:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام کریمی - مسجد خیره النساء اروم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:24
 • پایان برنامه: 21:57:05
 • طول برنامه:23 دقیقه

قانون و قضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:30
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:56 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:54
 • پایان برنامه: 23:31:58
 • طول برنامه:14 دقیقه

سریال آجی بال ق9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:49
 • پایان برنامه: 23:52:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال آجی بال ق9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:52:49
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنیهای کوتاه (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.