جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:13
 • طول برنامه:11 دقیقه

ادامه سریال بزم آخر3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:11:13
 • پایان برنامه: 00:18:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیک آشناآبشاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:18:06
 • پایان برنامه: 01:27:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سینمایی مامور انتقال 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:13
 • پایان برنامه: 02:15:57
 • طول برنامه:43 دقیقه

چهارسوی علم ق 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:57
 • پایان برنامه: 02:23:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

پل های تاریخی ایران ق (3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:59
 • پایان برنامه: 02:57:05
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال نفس ق27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:10
 • پایان برنامه: 03:55:58
 • طول برنامه:57 دقیقه

داستان علم ق2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:58
 • پایان برنامه: 04:01:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

مارمیشو زمستان 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:28
 • پایان برنامه: 05:10:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

سینمایی مامور انتقال 3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:37
 • پایان برنامه: 05:35:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

سحرگاهان (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:43:20
 • پایان برنامه: 05:48:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -ولی زاده-نور-62-64_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:17
 • پایان برنامه: 05:58:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام شامی - حوزه علمیه امام خامنه ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:33
 • پایان برنامه: 06:04:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روزدوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:36
 • پایان برنامه: 06:12:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:42
 • پایان برنامه: 06:57:26
 • طول برنامه:43 دقیقه

چهارسوی علم ق 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:26
 • پایان برنامه: 07:09:18
 • طول برنامه:11 دقیقه

دیدنیها (72

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:09:18
 • پایان برنامه: 07:18:35
 • طول برنامه:9 دقیقه

سکانس برتر - تشنه سرعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:18:35
 • پایان برنامه: 07:35:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

هرروز ورزش (20)_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:39
 • پایان برنامه: 08:18:48
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال بزم آخر ق3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:19:56
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ویژه سلامت -قاب سفید (1)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

گون آیدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:41
 • پایان برنامه: 09:57:40
 • طول برنامه:28 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:40
 • پایان برنامه: 10:10:22
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر - سه ایکس_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:10:22
 • پایان برنامه: 10:17:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:17:37
 • پایان برنامه: 10:55:13
 • طول برنامه:37 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:17
 • پایان برنامه: 11:07:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری فرش کلاکت6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:54
 • پایان برنامه: 11:26:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال نفس ق27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:50
 • پایان برنامه: 11:41:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

سریال نفس ق27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:50
 • پایان برنامه: 11:51:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت-18

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:06
 • پایان برنامه: 12:37:19
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:19
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-قاریان ایرانی- کلاکت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:44
 • پایان برنامه: 12:55:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

نمازظهرحجت الاسلام برنج آبادی - مسجد امام رضا(ع) ا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:54
 • پایان برنامه: 13:53:54
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:39
 • پایان برنامه: 14:03:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:10
 • پایان برنامه: 14:40:19
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی مامور انتقال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:59
 • پایان برنامه: 15:14:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

سینمایی مامور انتقال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:21:00
 • پایان برنامه: 15:51:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:26
 • پایان برنامه: 16:01:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه بازارمحبت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:05
 • پایان برنامه: 16:38:41
 • طول برنامه:37 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:38:41
 • پایان برنامه: 16:45:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستادی رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:00
 • پایان برنامه: 17:26:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:03
 • پایان برنامه: 18:02:09
 • طول برنامه:35 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:08
 • پایان برنامه: 18:08:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی شهادت حضرت فاطمه (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:08:38
 • پایان برنامه: 18:13:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه کوثر قرائتی2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:54
 • پایان برنامه: 18:22:29
 • طول برنامه:8 دقیقه

زیارت نامه حضرت فاطمه زهرا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:55
 • پایان برنامه: 18:31:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -حج -پناهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:39
 • پایان برنامه: 18:41:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز مغرب کریمی - خیرالنسا ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:15
 • پایان برنامه: 22:12:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

مداحی شهادت حضرت فاطمه (23)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:30
 • پایان برنامه: 22:47:30
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی ویژه شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:30
 • پایان برنامه: 22:57:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

عزاداری حسینیه اعظم ارومیه - شهادت حضرت فاطمه3

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال بزم آخر ق4

توضیحات برنامه درج نشده است.