جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:02:00
 • پایان برنامه: 00:07:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

سیمای دفاع مقدس02

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:48
 • پایان برنامه: 01:45:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سینمایی ایستاده در غبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:52
 • پایان برنامه: 01:54:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما کلاکت 26

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:38
 • پایان برنامه: 02:44:37
 • طول برنامه:49 دقیقه

میراث مرثیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:31
 • پایان برنامه: 03:30:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:20
 • پایان برنامه: 04:00:05
 • طول برنامه:25 دقیقه

فرماندهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:07
 • پایان برنامه: 04:26:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

سحرگاهان (17)_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:31
 • پایان برنامه: 04:44:23
 • طول برنامه:17 دقیقه

نیایش01 (2)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:44:23
 • پایان برنامه: 04:50:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - ص - لطفی نیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:26
 • پایان برنامه: 05:01:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازصبح حجت الاسلام والمسلمین قریشی - مسجد ولیعصر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:41
 • پایان برنامه: 06:41:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی ایستاده در غبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:52
 • پایان برنامه: 07:35:51
 • طول برنامه:49 دقیقه

میراث مرثیه ق1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:35:51
 • پایان برنامه: 07:43:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما کلاکت 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:48:20
 • پایان برنامه: 08:28:15
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال فرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:43
 • پایان برنامه: 09:19:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

ویژه بازگشایی مدارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:22:46
 • پایان برنامه: 09:50:26
 • طول برنامه:27 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:41
 • پایان برنامه: 10:01:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:50
 • پایان برنامه: 10:45:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:30
 • پایان برنامه: 11:27:55
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:55
 • پایان برنامه: 11:34:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاب ماندگار ویژه دفاع مقدس کلاکت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:22
 • پایان برنامه: 12:14:22
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:22
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن -غافر 2-پرهیزکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:34
 • پایان برنامه: 12:32:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازظهر حجت الاسلام مهدوی - مسجد ابوالفضل ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:15
 • پایان برنامه: 12:45:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

یک خاطره یک راز - ق 2- سید رضا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:40:00
 • پایان برنامه: 13:47:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:17
 • پایان برنامه: 15:27:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

ایستاده در غبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:31
 • پایان برنامه: 15:57:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:31
 • پایان برنامه: 16:04:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

قاب ماندگار ویژه دفاع مقدس کلاکت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:06:16
 • پایان برنامه: 16:50:16
 • طول برنامه:44 دقیقه

غنچه لر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:17
 • پایان برنامه: 16:58:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر17

شنبه 17:00:00 [زنده] يک شنبه 17:00:00 [زنده] دو شنبه 17:00:00 [زنده] سه شنبه 17:00:00 [زنده] چهار شنبه 17:00:00 [زنده] پنج شنبه 17:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:22:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:13
 • پایان برنامه: 17:49:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:39:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:18
 • پایان برنامه: 18:53:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام ارجمندی - مسجد لطفعلی خان ارو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:47:27
 • طول برنامه:47 دقیقه

ویژه دفاع دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

همه روزه 20:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:20:23:32
 • پایان برنامه: 20:29:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

جرعه های عاشورایی7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:48
 • پایان برنامه: 20:52:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:52
 • پایان برنامه: 22:00:12
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:35
 • پایان برنامه: 22:15:01
 • طول برنامه:14 دقیقه

چاووش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:01
 • پایان برنامه: 22:45:12
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای محرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر23

همه روزه 23:00:00 [زنده]

 • شروع برنامه:23:17:55
 • پایان برنامه: 23:40:19
 • طول برنامه:22 دقیقه

سریال فرات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال فرات

توضیحات برنامه درج نشده است.