جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:56
 • طول برنامه:10 دقیقه

ادامه سریال هانسی دوز هانسی یالان ق2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:42
 • پایان برنامه: 01:42:49
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی تمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:47:01
 • پایان برنامه: 02:30:19
 • طول برنامه:43 دقیقه

افسانه زدایان ق3_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:19
 • پایان برنامه: 02:38:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران ق (9)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:18
 • پایان برنامه: 03:28:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پژمان ق1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:28:40
 • پایان برنامه: 03:35:28
 • طول برنامه:6 دقیقه

آینا(17)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:35:28
 • پایان برنامه: 04:06:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند استارت7

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:45
 • پایان برنامه: 05:37:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی تمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:04
 • پایان برنامه: 06:42:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

افسانه زدایان ق3_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:22
 • پایان برنامه: 06:59:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

دیدنیها (35)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:31
 • پایان برنامه: 07:14:31
 • طول برنامه:15 دقیقه

هرروز ورزش (26)_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:59
 • پایان برنامه: 08:04:42
 • طول برنامه:44 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:21
 • پایان برنامه: 08:11:37
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ امام زمانی (3)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:48
 • پایان برنامه: 08:55:52
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال هانسی دوز هانسی یالان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:52
 • پایان برنامه: 09:01:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

چشمه گراوان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:16
 • پایان برنامه: 09:29:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

دیار به دیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:29:16
 • پایان برنامه: 09:36:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:36:31
 • پایان برنامه: 09:42:47
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیک آشناآبشاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:47
 • پایان برنامه: 11:02:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

انیمیشن پت و مت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:07:13
 • پایان برنامه: 11:57:35
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پژمان ق1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:39
 • پایان برنامه: 12:33:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

اداب بندگی 44- اهمیت مساجد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:10
 • پایان برنامه: 12:42:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن-قاریان ایرانی- کلاکت5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:48
 • پایان برنامه: 12:54:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

کلیپ امام زمانی (4)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:38
 • پایان برنامه: 13:04:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری گیاهان داروئی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:28
 • پایان برنامه: 13:44:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد - رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:43
 • پایان برنامه: 13:57:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر - ماموریت غیر ممکن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:2 ساعت

من و شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:08
 • پایان برنامه: 16:50:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی تمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:59
 • پایان برنامه: 17:36:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی تمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:59
 • پایان برنامه: 17:44:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:19
 • پایان برنامه: 18:29:19
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:29:19
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن-قاریان ایرانی- کلاکت2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:00
 • پایان برنامه: 18:41:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:36:00

 • شروع برنامه:18:43:35
 • پایان برنامه: 18:49:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود ای قلم سوزلرینده اثر یوخ - جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:22
 • پایان برنامه: 18:57:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

مشارکتی ستاد رنگ مو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:55
 • پایان برنامه: 19:45:04
 • طول برنامه:42 دقیقه

میعاد عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:25
 • پایان برنامه: 19:57:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:36
 • پایان برنامه: 20:54:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

تولید و اشتغال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:43
 • پایان برنامه: 22:14:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سیری در ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:14
 • پایان برنامه: 22:38:32
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند سکوت آب و خاک ق8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:32
 • پایان برنامه: 22:47:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

کلیپ نغمه عاشقی_

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:41
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:23:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

اگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.