جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:42:23
 • طول برنامه:42 دقیقه

ادامه سینمایی بله برون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:44:46
 • پایان برنامه: 01:41:32
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:49
 • پایان برنامه: 02:26:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه لیسانسه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:37
 • پایان برنامه: 03:28:37
 • طول برنامه:1 ساعت

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:15
 • پایان برنامه: 05:08:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 39 دقیقه

سینمایی روزبعدازفردا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:27
 • پایان برنامه: 05:43:49
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:10
 • پایان برنامه: 05:58:48
 • طول برنامه:14 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:28
 • پایان برنامه: 06:23:43
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:43
 • پایان برنامه: 07:18:36
 • طول برنامه:54 دقیقه

مستند ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:19:20
 • پایان برنامه: 07:33:36
 • طول برنامه:14 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:33:36
 • پایان برنامه: 07:41:52
 • طول برنامه:8 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:43:24
 • پایان برنامه: 08:26:56
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال اوجاداغلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:28:58
 • پایان برنامه: 09:56:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:21
 • پایان برنامه: 10:43:39
 • طول برنامه:44 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:44:26
 • پایان برنامه: 10:49:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

آوار انسان-ویژه پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:25
 • پایان برنامه: 11:18:38
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه لیسانسه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:20
 • پایان برنامه: 11:34:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

مجموعه لیسانسه ها2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:41
 • پایان برنامه: 12:17:41
 • طول برنامه:40 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:17:41
 • پایان برنامه: 12:24:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - صاد - کاشفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:40
 • پایان برنامه: 12:39:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر به امامت رهبر معظم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 13:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:45:31
 • پایان برنامه: 14:28:37
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی بله برون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:29:19
 • پایان برنامه: 15:09:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی بله برون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:09:14
 • پایان برنامه: 15:21:18
 • طول برنامه:12 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:33
 • پایان برنامه: 15:50:33
 • طول برنامه:28 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:04
 • پایان برنامه: 16:39:05
 • طول برنامه:44 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:39:23
 • پایان برنامه: 16:52:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

سکانس برتر-مجرم یاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:16
 • پایان برنامه: 16:58:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ جنگ اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر17

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:25:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه سلاله ویژه اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:46
 • پایان برنامه: 17:31:27
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت جدید-توبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 17:44:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب حجت الاسلام کریمی - مسجد خیره النساء اروم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:19
 • پایان برنامه: 18:17:09
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:28
 • پایان برنامه: 18:39:38
 • طول برنامه:17 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:49
 • پایان برنامه: 18:53:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:48
 • پایان برنامه: 19:24:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

آنا یوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:36:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

شمیم یارویژه ولادت امام حسن عسکری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:36:13
 • پایان برنامه: 19:52:26
 • طول برنامه:16 دقیقه

حدیث نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:07
 • پایان برنامه: 20:47:23
 • طول برنامه:25 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:57
 • پایان برنامه: 20:55:34
 • طول برنامه:7 دقیقه

برگی از تاریخ انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:23
 • پایان برنامه: 22:52:25
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال اوجاداغلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:53
 • پایان برنامه: 23:59:17
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی شب در موزه

توضیحات برنامه درج نشده است.