جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:12:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

ادامه سریال پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:43
 • پایان برنامه: 00:14:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پیست اسکی خوشاکو ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:29
 • پایان برنامه: 01:55:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سینمایی گروه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:45
 • پایان برنامه: 01:56:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:56:53
 • پایان برنامه: 02:43:33
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال غیر علنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:43:33
 • پایان برنامه: 02:44:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

پل های ارومیه -شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:44
 • پایان برنامه: 03:15:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:15:47
 • پایان برنامه: 03:18:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:28
 • پایان برنامه: 03:58:04
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:04
 • پایان برنامه: 03:59:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:22
 • پایان برنامه: 05:40:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 41 دقیقه

سینمایی آواز های مادرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:39
 • پایان برنامه: 05:42:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:42:27
 • پایان برنامه: 05:45:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

نجوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:15
 • پایان برنامه: 05:46:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرازی از سخن ویژه اذان گاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:51
 • پایان برنامه: 05:52:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن -غافر -پرهیزکار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:50
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 05:58:09
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 05:53:00

 • شروع برنامه:05:58:09
 • پایان برنامه: 06:03:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمازصبح - حجت الاسلام اسدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:03:05
 • پایان برنامه: 06:07:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روزیکشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:38
 • پایان برنامه: 06:42:51
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی پناهیان - رشد وتعالی انسان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:42:51
 • پایان برنامه: 06:44:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:23
 • پایان برنامه: 06:45:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:45:32
 • پایان برنامه: 06:46:05
 • طول برنامه:

تیزر سامانه 162

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:05
 • پایان برنامه: 07:25:41
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:41
 • پایان برنامه: 07:26:15
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:15
 • پایان برنامه: 07:41:30
 • طول برنامه:15 دقیقه

هرروز ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:30
 • پایان برنامه: 07:41:59
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:59
 • پایان برنامه: 08:26:45
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:26:45
 • پایان برنامه: 08:28:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح-سیمای استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:28:19
 • پایان برنامه: 08:29:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

فوتو کلیپ ویزه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:40
 • پایان برنامه: 08:30:09
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:09
 • پایان برنامه: 09:20:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:20:09
 • پایان برنامه: 09:21:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:09
 • پایان برنامه: 09:24:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری یاشاغربی آذربایجان (تصاویر انتخابات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:52
 • پایان برنامه: 09:25:21
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:25:21
 • پایان برنامه: 09:55:48
 • طول برنامه:30 دقیقه

دوچرخه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:48
 • پایان برنامه: 09:59:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن ما به کی رای میدیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:31
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:29:38
 • طول برنامه:29 دقیقه

پهلوانان - عیار سیاه پوش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:29:38
 • پایان برنامه: 10:35:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس برتر شوخی کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:35:29
 • پایان برنامه: 10:45:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف اخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:45:31
 • پایان برنامه: 10:55:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:18
 • پایان برنامه: 10:56:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح-سیمای استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:39
 • پایان برنامه: 10:58:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

فوتو کلیپ ویزه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:51
 • پایان برنامه: 11:01:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

اگهی سریال 11

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:46
 • پایان برنامه: 11:02:15
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:15
 • پایان برنامه: 11:27:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

سریال غیر علنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:15
 • پایان برنامه: 11:31:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی میان سریال 11.20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:24
 • پایان برنامه: 11:53:04
 • طول برنامه:21 دقیقه

سریال غیر علنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:04
 • پایان برنامه: 11:59:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

نگار- ساخت گلهای پارچه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:31
 • پایان برنامه: 12:01:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر رادیو انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:25
 • پایان برنامه: 12:02:11
 • طول برنامه:

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:11
 • پایان برنامه: 12:02:40
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:40
 • پایان برنامه: 12:37:40
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:40
 • پایان برنامه: 12:43:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن - الرحمن - محمود حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:53
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 12:48:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 12:44:00

 • شروع برنامه:12:48:50
 • پایان برنامه: 12:50:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:27
 • پایان برنامه: 12:52:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:27
 • پایان برنامه: 12:53:12
 • طول برنامه:

میان برنامه کوتاه انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:12
 • پایان برنامه: 12:56:22
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی اویمییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:22
 • پایان برنامه: 12:56:51
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:51
 • پایان برنامه: 13:44:51
 • طول برنامه:48 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:44:51
 • پایان برنامه: 13:46:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

فوتو کلیپ ویزه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:46:08
 • پایان برنامه: 13:48:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی سینمایی 13.45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:06
 • پایان برنامه: 13:48:35
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:35
 • پایان برنامه: 14:43:35
 • طول برنامه:55 دقیقه

سینمایی گروه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:35
 • پایان برنامه: 14:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

اگهی میان سینمایی 15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:20
 • پایان برنامه: 15:31:36
 • طول برنامه:46 دقیقه

سینمایی گروه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:31:36
 • پایان برنامه: 15:32:32
 • طول برنامه:

تایم لپس ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:32
 • پایان برنامه: 15:42:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:42:19
 • پایان برنامه: 15:51:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:51:32
 • پایان برنامه: 15:54:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

ایران جاویدان ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:42
 • پایان برنامه: 16:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی والیبال 16

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه والیبال شهرداری-راه یاب ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:34:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی میان والیبال 16.20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:42
 • پایان برنامه: 17:04:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه والیبال شهرداری-راه یاب ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:42
 • پایان برنامه: 17:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی والیبال 16.30

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:08:00
 • پایان برنامه: 17:38:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مسابقه والیبال شهرداری-راه یاب ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:00
 • پایان برنامه: 17:43:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گراف این یک نشست و برخاست نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:18
 • پایان برنامه: 17:43:37
 • طول برنامه:

تایم لپس زمستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:37
 • پایان برنامه: 17:44:06
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:06
 • پایان برنامه: 18:09:43
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:43
 • پایان برنامه: 18:19:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:08
 • پایان برنامه: 18:19:40
 • طول برنامه:

تایم لپس زمستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:19:40
 • پایان برنامه: 18:20:19
 • طول برنامه:

ترنم تذکر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:19
 • پایان برنامه: 18:20:50
 • طول برنامه:

کلام امیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:20:50
 • پایان برنامه: 18:27:36
 • طول برنامه:6 دقیقه

سوره یونس-بیگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:36
 • پایان برنامه: 18:28:00
 • طول برنامه:

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:00
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 18:28:00

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:39:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازمغرب - حجت الاسلام نظم ده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:39:24
 • پایان برنامه: 18:41:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:05
 • پایان برنامه: 18:43:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزرکانون های مساجد-فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:43:39
 • پایان برنامه: 18:47:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی کردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:14
 • پایان برنامه: 18:47:43
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:43
 • پایان برنامه: 19:14:43
 • طول برنامه:27 دقیقه

پنجره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:14:43
 • پایان برنامه: 19:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ ویژه انتخابات حضور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:40
 • پایان برنامه: 19:17:09
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:17:09
 • پایان برنامه: 19:48:47
 • طول برنامه:31 دقیقه

اغازی دوباره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:47
 • پایان برنامه: 19:53:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

بیانات رهبری درروز کارگر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:01
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:26:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:13
 • پایان برنامه: 20:31:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی بعد خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:19
 • پایان برنامه: 20:31:48
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:48
 • پایان برنامه: 21:03:48
 • طول برنامه:32 دقیقه

آنا یوردوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:48
 • پایان برنامه: 21:13:13
 • طول برنامه:9 دقیقه

گزارش روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:13
 • پایان برنامه: 21:18:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگهای انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:18:09
 • پایان برنامه: 21:23:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:28
 • پایان برنامه: 21:23:57
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:23:57
 • پایان برنامه: 22:46:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

یاشا ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:34
 • پایان برنامه: 22:50:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگهای انتخاباتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:45
 • پایان برنامه: 22:54:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

بیانات رهبری درروز مبعث -انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:32
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:22:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی سریال 23.15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:22:33
 • پایان برنامه: 23:23:02
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:02
 • پایان برنامه: 23:41:44
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال حورمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:41:44
 • پایان برنامه: 23:47:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

اگهی میان سریال 23.45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:47:31
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:12 دقیقه

سریال پروانه

توضیحات برنامه درج نشده است.