جدول پخش

آذربایجان غربی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:05:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ادامه سینمایی دبیرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:21
 • پایان برنامه: 01:09:21
 • طول برنامه:4 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:21
 • پایان برنامه: 01:38:16
 • طول برنامه:28 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:16
 • پایان برنامه: 01:40:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود شمشاد قدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:40:29
 • پایان برنامه: 02:18:52
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:52
 • پایان برنامه: 02:20:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

دره شهدا-ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:36
 • پایان برنامه: 02:57:20
 • طول برنامه:36 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:57:20
 • پایان برنامه: 02:58:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

پل های ارومیه -شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:31
 • پایان برنامه: 03:53:34
 • طول برنامه:55 دقیقه

طنز پیشگان چارلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:34
 • پایان برنامه: 03:55:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:06
 • پایان برنامه: 04:03:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:03
 • پایان برنامه: 04:25:12
 • طول برنامه:22 دقیقه

سحرگاهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:12
 • پایان برنامه: 04:33:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

سوره احزاب -کرمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:27
 • پایان برنامه: 04:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 04:39:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان صبح

موقع اذان صبح 04:35:00

 • شروع برنامه:04:39:51
 • پایان برنامه: 04:46:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح به امامت مرحوم شاهرودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:19
 • پایان برنامه: 04:50:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روزچهارشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:22
 • پایان برنامه: 04:55:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تاآسمان-اهمیت نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:59
 • پایان برنامه: 05:05:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:58
 • پایان برنامه: 05:07:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:30
 • پایان برنامه: 06:37:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی زیبا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:39
 • پایان برنامه: 06:47:38
 • طول برنامه:9 دقیقه

معرفی استان- جدید-تکاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:38
 • پایان برنامه: 07:16:33
 • طول برنامه:28 دقیقه

آواهای محلی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:33
 • پایان برنامه: 07:24:12
 • طول برنامه:7 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:12
 • پایان برنامه: 07:40:55
 • طول برنامه:16 دقیقه

هرروزورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:40:55
 • پایان برنامه: 07:44:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود آذری سئوک دنیانی - علیزاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:17
 • پایان برنامه: 07:44:46
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:44:46
 • پایان برنامه: 08:21:42
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:21:42
 • پایان برنامه: 08:25:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

نگار - خاگینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:49
 • پایان برنامه: 08:29:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گراف ایران بیست-تولید ناخالص ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:31
 • پایان برنامه: 08:30:00
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:30:00
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

ساغ یاشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:18:00
 • پایان برنامه: 09:24:29
 • طول برنامه:6 دقیقه

آینا-تنورسازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:29
 • پایان برنامه: 09:24:58
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:58
 • پایان برنامه: 09:50:39
 • طول برنامه:25 دقیقه

نوژین-روستای گوبه یک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:39
 • پایان برنامه: 09:51:34
 • طول برنامه:

تایم لپس خوشاکو-ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:34
 • پایان برنامه: 09:53:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:23
 • پایان برنامه: 09:54:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جوانه های صالحین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:33
 • پایان برنامه: 09:55:02
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:02
 • پایان برنامه: 10:36:57
 • طول برنامه:41 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:36:57
 • پایان برنامه: 10:47:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:41
 • پایان برنامه: 10:48:38
 • طول برنامه:

تایم لپس -برفرازشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:38
 • پایان برنامه: 10:49:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جوانه های صالحین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:50
 • پایان برنامه: 10:51:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:25
 • پایان برنامه: 10:54:36
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر جشنواره تابستانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:36
 • پایان برنامه: 10:55:05
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:05
 • پایان برنامه: 11:33:28
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:28
 • پایان برنامه: 11:35:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:07
 • پایان برنامه: 11:51:07
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند سمرقند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:07
 • پایان برنامه: 11:53:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

گمان نیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:52
 • پایان برنامه: 11:54:21
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:21
 • پایان برنامه: 12:41:21
 • طول برنامه:47 دقیقه

ائویمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:21
 • پایان برنامه: 12:42:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:21
 • پایان برنامه: 12:45:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:40
 • پایان برنامه: 12:47:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:10
 • پایان برنامه: 12:48:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پل ارتباطی شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:42
 • پایان برنامه: 12:53:13
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود نورهدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:13
 • پایان برنامه: 12:53:42
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:42
 • پایان برنامه: 13:28:42
 • طول برنامه:35 دقیقه

اذان نغمه سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:42
 • پایان برنامه: 13:34:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن - لقمان - سبزعلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:32
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:40:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

موقع اذان ظهر 13:36:00

 • شروع برنامه:13:40:40
 • پایان برنامه: 13:47:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازظهر - حجت الاسلام محمودی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:47:06
 • پایان برنامه: 13:48:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:24
 • پایان برنامه: 13:48:44
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:44
 • پایان برنامه: 13:49:13
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:49:13
 • پایان برنامه: 15:36:19
 • طول برنامه:1 ساعت و 47 دقیقه

سینمایی دبیرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:19
 • پایان برنامه: 15:46:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:12
 • پایان برنامه: 15:48:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:08
 • پایان برنامه: 15:48:37
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:37
 • پایان برنامه: 16:16:37
 • طول برنامه:28 دقیقه

تروسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:37
 • پایان برنامه: 16:18:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:59
 • پایان برنامه: 16:20:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جوانه های صالحین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:21
 • پایان برنامه: 16:20:50
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:50
 • پایان برنامه: 17:02:45
 • طول برنامه:41 دقیقه

سلام اوشاقلار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:02:45
 • پایان برنامه: 17:03:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:45
 • پایان برنامه: 17:05:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:26
 • پایان برنامه: 17:06:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر صد ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:06:56
 • پایان برنامه: 17:07:25
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:25
 • پایان برنامه: 17:38:06
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:06
 • پایان برنامه: 17:43:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

سکانس برتر شوخی کردم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:52
 • پایان برنامه: 17:54:33
 • طول برنامه:10 دقیقه

تماشا5-دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:33
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:00:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:05
 • پایان برنامه: 18:00:34
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:34
 • پایان برنامه: 18:38:36
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:36
 • پایان برنامه: 18:41:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:18
 • پایان برنامه: 18:51:11
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر کوتاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:11
 • پایان برنامه: 18:55:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود جوانه های صالحین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:02
 • پایان برنامه: 18:55:31
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:31
 • پایان برنامه: 19:24:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

گامهای جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:24:17
 • پایان برنامه: 19:28:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:28:18
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

برق و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:50:59
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:59
 • پایان برنامه: 19:53:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

تا 20 شهریور تیزر کنگره ملی شیخ محمد هادی تالهی هم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:48
 • پایان برنامه: 19:57:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:29
 • پایان برنامه: 19:58:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

سوره مبارکه ابراهیم آیه 27

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:43
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع- جدید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:00
 • پایان برنامه: 20:21:29
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:29
 • پایان برنامه: 20:55:48
 • طول برنامه:34 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:48
 • پایان برنامه: 21:05:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی- استان آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:05:14
 • پایان برنامه: 21:06:04
 • طول برنامه:

کلام معصوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:04
 • پایان برنامه: 21:09:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت شیخ احمد محمد عامر-مطففین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:09:27
 • پایان برنامه: 21:11:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیک تاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:11:00
 • پایان برنامه: 21:14:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

موقع اذان مغرب 21:11:00

 • شروع برنامه:21:14:51
 • پایان برنامه: 21:16:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:09
 • پایان برنامه: 21:16:14
 • طول برنامه:

لوگو شبکه آذربایجان غربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:16:14
 • پایان برنامه: 21:20:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:50
 • پایان برنامه: 21:21:19
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:21:19
 • پایان برنامه: 22:11:19
 • طول برنامه:50 دقیقه

اولدوز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:19
 • پایان برنامه: 22:12:01
 • طول برنامه:

تایم لپس بند-سیلوانا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:12:01
 • پایان برنامه: 22:15:16
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:16
 • پایان برنامه: 22:15:45
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:45
 • پایان برنامه: 22:33:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:45
 • پایان برنامه: 22:35:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:45
 • پایان برنامه: 22:53:22
 • طول برنامه:17 دقیقه

سریال باریشاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:22
 • پایان برنامه: 22:55:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

شهروشب - ارومیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:45
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر 23

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:18:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:17
 • پایان برنامه: 23:18:46
 • طول برنامه:

هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:46
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی ازدواج به سبک هندی

توضیحات برنامه درج نشده است.