جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:03:47
 • طول برنامه:3 دقیقه

سینمایی امید زندگی مادر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:03:47
 • پایان برنامه: 00:08:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:08:28
 • پایان برنامه: 00:51:42
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی امید زندگی مادر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:51:42
 • پایان برنامه: 00:52:31
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:52:31
 • پایان برنامه: 00:58:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ مثنوی اقوام ایرانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:58:51
 • پایان برنامه: 01:00:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:00:33
 • پایان برنامه: 01:01:06
 • طول برنامه:

تیزر ترنم شبانه - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:01:06
 • پایان برنامه: 01:50:17
 • طول برنامه:49 دقیقه

ترنم شبانه (بازپخش )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:50:17
 • پایان برنامه: 01:53:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:53:14
 • پایان برنامه: 01:53:27
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:53:27
 • پایان برنامه: 01:57:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود امشب ای ماه-محمد معتمدی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:57:51
 • پایان برنامه: 02:00:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:00:27
 • پایان برنامه: 02:00:40
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:00:40
 • پایان برنامه: 02:51:16
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پایتخت 5 - ق2

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:51:16
 • پایان برنامه: 02:53:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:53:46
 • پایان برنامه: 02:59:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک اطلاعات پزشکی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:59:02
 • پایان برنامه: 02:59:33
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:59:33
 • پایان برنامه: 03:39:43
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند سرزمین نخبگان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:39:43
 • پایان برنامه: 03:41:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:41:21
 • پایان برنامه: 03:44:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود رود خروشان - امیر بدیعی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:44:53
 • پایان برنامه: 03:45:42
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:45:42
 • پایان برنامه: 03:57:26
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند میراثی از سناباد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:57:26
 • پایان برنامه: 04:00:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:00:01
 • پایان برنامه: 04:00:14
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:00:14
 • پایان برنامه: 04:47:26
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند آبی وحشی بی انتها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:47:26
 • پایان برنامه: 04:47:33
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:47:33
 • پایان برنامه: 04:50:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

کانون فرهنگی هنری مساجد کشور

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:50:07
 • پایان برنامه: 04:56:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیایش

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:56:25
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:14:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:14:38
 • پایان برنامه: 05:24:18
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:24:18
 • پایان برنامه: 05:26:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:26:22
 • پایان برنامه: 05:53:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

نیمه پنهان ماه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:53:20
 • پایان برنامه: 05:53:51
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:53:51
 • پایان برنامه: 05:55:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:55:21
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه لذت تماشا

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:04:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران وصلوات خاصه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:04:25
 • پایان برنامه: 06:04:56
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:04:56
 • پایان برنامه: 06:21:02
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه نگارستان-گنبد کاووس

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:21:02
 • پایان برنامه: 06:22:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:22:33
 • پایان برنامه: 06:26:33
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک راه نو- قدرت نه گفتن

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:26:33
 • پایان برنامه: 06:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:28:15
 • پایان برنامه: 06:51:28
 • طول برنامه:23 دقیقه

اوج هیجان - ق5

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:51:28
 • پایان برنامه: 06:53:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:53:58
 • پایان برنامه: 06:59:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

ورزش صبحگاهی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:59:39
 • پایان برنامه: 07:00:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن-فاروج-

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:07:00:17
 • پایان برنامه: 08:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبحانه(زنده)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:03:00
 • پایان برنامه: 08:07:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ آهنگ همزبانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:07:38
 • پایان برنامه: 08:08:10
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:08:10
 • پایان برنامه: 08:31:41
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه داستان غذاها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:31:41
 • پایان برنامه: 08:34:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:34:17
 • پایان برنامه: 08:47:45
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن ماجراهای کوشا

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:47:45
 • پایان برنامه: 08:48:16
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:48:16
 • پایان برنامه: 08:49:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات استانها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:49:47
 • پایان برنامه: 08:59:37
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه پنج ضلعی - ق5

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:59:37
 • پایان برنامه: 09:00:08
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:00:08
 • پایان برنامه: 09:02:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خبرگان رادیویی و تلویزیونی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:02:57
 • پایان برنامه: 09:03:09
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:03:09
 • پایان برنامه: 09:48:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:48:36
 • پایان برنامه: 09:49:25
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:49:25
 • پایان برنامه: 09:59:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:59:20
 • پایان برنامه: 09:59:50
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:59:50
 • پایان برنامه: 10:40:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

زنان قصه ما - قسمت 47

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:40:23
 • پایان برنامه: 10:42:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:42:05
 • پایان برنامه: 10:48:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک هوای پاک

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:48:03
 • پایان برنامه: 10:50:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:50:33
 • پایان برنامه: 10:56:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

انتخابات - نماهنگ مثنوی اقوام ایرانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:56:52
 • پایان برنامه: 10:58:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:58:29
 • پایان برنامه: 10:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:59:41
 • پایان برنامه: 11:15:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:15:02
 • پایان برنامه: 11:15:59
 • طول برنامه:

آرم استیشن قلعه بلقیس

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:15:59
 • پایان برنامه: 11:19:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:19:20
 • پایان برنامه: 11:21:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:21:56
 • پایان برنامه: 11:41:25
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند انجیر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:41:25
 • پایان برنامه: 11:43:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:43:55
 • پایان برنامه: 11:46:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه روشن

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:46:20
 • پایان برنامه: 11:48:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

نیایش

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:48:16
 • پایان برنامه: 11:55:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:55:02
 • پایان برنامه: 12:08:07
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:08:07
 • پایان برنامه: 12:12:44
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز یکشنبه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:12:44
 • پایان برنامه: 12:13:14
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی- اهمیت حجاب

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:13:14
 • پایان برنامه: 12:59:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

آیدنلق

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:59:59
 • پایان برنامه: 13:02:46
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خبرگان رادیویی و تلویزیونی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:02:46
 • پایان برنامه: 13:55:46
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای اترک (بازپخش )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:55:46
 • پایان برنامه: 13:56:18
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:56:18
 • پایان برنامه: 13:59:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود رود خروشان - امیر بدیعی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:00:38
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:14:00:38
 • پایان برنامه: 15:18:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

سینمایی امید زندگی مادر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:18:01
 • پایان برنامه: 15:19:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:19:39
 • پایان برنامه: 15:23:02
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:23:02
 • پایان برنامه: 15:25:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:25:37
 • پایان برنامه: 15:30:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه 100 ترفند

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:30:45
 • پایان برنامه: 15:34:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود کودکانه - علی کوچولو

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:34:10
 • پایان برنامه: 15:34:42
 • طول برنامه:

تیزر برنامه رنگی رنگی- هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:34:42
 • پایان برنامه: 16:20:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنگی رنگی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:20:16
 • پایان برنامه: 16:21:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:21:58
 • پایان برنامه: 16:25:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات - آذربایجان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:25:14
 • پایان برنامه: 16:27:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:27:44
 • پایان برنامه: 16:28:17
 • طول برنامه:

تیزر برنامه جوان شو - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:28:17
 • پایان برنامه: 16:58:16
 • طول برنامه:29 دقیقه

جوان شو

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:58:16
 • پایان برنامه: 16:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تبلیغاتی فهما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:59:45
 • پایان برنامه: 17:29:51
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند کارنامه -مرکز سمنان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:29:51
 • پایان برنامه: 17:32:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خبرگان رادیویی و تلویزیونی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:32:40
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:53:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

باکس اذان مغرب به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:53:22
 • پایان برنامه: 17:54:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعتکاف

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:54:23
 • پایان برنامه: 17:54:56
 • طول برنامه:

تیزر خانه مهر - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:54:56
 • پایان برنامه: 18:34:54
 • طول برنامه:39 دقیقه

خانه مهر (زنده )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:34:54
 • پایان برنامه: 18:42:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:42:37
 • پایان برنامه: 19:31:29
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال پایتخت 5 - ق3

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:31:29
 • پایان برنامه: 19:49:25
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبرگان ملت

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:49:25
 • پایان برنامه: 19:57:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:57:39
 • پایان برنامه: 19:58:28
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:58:28
 • پایان برنامه: 19:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:59:41
 • پایان برنامه: 20:20:01
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:20:01
 • پایان برنامه: 20:21:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن آیینه خانه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:21:04
 • پایان برنامه: 20:24:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات 98 - آبادان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:24:27
 • پایان برنامه: 20:24:58
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:24:58
 • پایان برنامه: 20:45:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

کسب و کار

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:45:38
 • پایان برنامه: 20:48:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:48:08
 • پایان برنامه: 20:57:51
 • طول برنامه:9 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:57:51
 • پایان برنامه: 20:59:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:59:33
 • پایان برنامه: 21:02:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خبرگان رادیویی و تلویزیونی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:02:22
 • پایان برنامه: 21:02:44
 • طول برنامه:

تیزر بازپخش خبرگان - محمدی خراسانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:02:44
 • پایان برنامه: 21:49:31
 • طول برنامه:46 دقیقه

شبهای اترک (زنده )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:49:31
 • پایان برنامه: 21:50:02
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:50:02
 • پایان برنامه: 21:50:33
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:50:33
 • پایان برنامه: 21:58:49
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:58:49
 • پایان برنامه: 22:00:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:00:20
 • پایان برنامه: 22:03:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر خبرگان رادیویی و تلویزیونی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:03:09
 • پایان برنامه: 22:03:31
 • طول برنامه:

تیزر بازپخش خبرگان - محمدی خراسانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:03:31
 • پایان برنامه: 22:04:03
 • طول برنامه:

تیزر ترنم شبانه - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:04:03
 • پایان برنامه: 22:49:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

ترنم شبانه (زنده )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:49:07
 • پایان برنامه: 22:58:02
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:58:02
 • پایان برنامه: 22:58:51
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:58:51
 • پایان برنامه: 22:59:41
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:59:41
 • پایان برنامه: 23:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:15:01
 • پایان برنامه: 23:15:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن عمارت مفخم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:15:56
 • پایان برنامه: 23:22:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

انتخابات 98 - نماهنگ مثنوی اقوام ایرانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:22:13
 • پایان برنامه: 23:23:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:23:55
 • پایان برنامه: 23:30:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیامهای بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:30:37
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی عملیات پایتخت

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058