جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 01:12:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی آخرین جنگجوی قهرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:10
 • پایان برنامه: 02:08:17
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترنم شبانه(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:10:32
 • پایان برنامه: 03:14:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند ایرانگرد - قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:16:05
 • پایان برنامه: 04:12:41
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال قلبهای شکسته - ق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:13
 • پایان برنامه: 04:42:20
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند حدیث سرو-آیت الله قریشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:02:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:02
 • پایان برنامه: 05:31:49
 • طول برنامه:28 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:51
 • پایان برنامه: 05:57:24
 • طول برنامه:23 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:10
 • پایان برنامه: 06:48:27
 • طول برنامه:43 دقیقه

مسابقه ضد گلوله - فصل 7 - ق 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:44
 • پایان برنامه: 06:54:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:22
 • پایان برنامه: 07:27:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

سلام آبادی ق 63 (روستای شور)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:30
 • پایان برنامه: 08:30:30
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح اترک ( زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:10
 • پایان برنامه: 09:24:14
 • طول برنامه:47 دقیقه

رنگی رنگی قسمت 21

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:26
 • پایان برنامه: 09:55:42
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:14
 • پایان برنامه: 10:52:12
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانه مهر(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:12
 • پایان برنامه: 10:58:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود عطر گل سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:02
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:28
 • پایان برنامه: 11:21:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:41:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:39
 • پایان برنامه: 11:50:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات آوای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:48
 • پایان برنامه: 12:08:31
 • طول برنامه:16 دقیقه

قاب ازاد قسمت 85

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:48
 • پایان برنامه: 12:53:49
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال لیسانسه ها 2 (بازپخش)- ق 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:14
 • پایان برنامه: 13:53:43
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای اترک (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 15:42:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی آخرین جنگجوی قهرمان(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:25
 • پایان برنامه: 16:07:57
 • طول برنامه:23 دقیقه

میان برنامه داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:43
 • پایان برنامه: 16:22:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن هر کار راهی داره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:51
 • پایان برنامه: 16:43:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

انیمیشن کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:46
 • پایان برنامه: 16:51:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم(سوره قصص)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:01
 • پایان برنامه: 17:02:23
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:07:26
 • پایان برنامه: 17:52:08
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند ایران انار دارد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:44
 • پایان برنامه: 18:27:47
 • طول برنامه:29 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:30:56
 • پایان برنامه: 19:08:40
 • طول برنامه:37 دقیقه

کارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:13:27
 • پایان برنامه: 19:54:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال لیسانسه ها 2- ق 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:03
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:53
 • پایان برنامه: 20:43:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند زکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:47
 • پایان برنامه: 20:55:06
 • طول برنامه:9 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:08
 • پایان برنامه: 21:53:30
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای اترک(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:59:56
 • پایان برنامه: 22:53:43
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترنم شبانه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:09
 • پایان برنامه: 23:26:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:47
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینمایی عبور

توضیحات برنامه درج نشده است.