جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 01:27:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی 53 نفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:55
 • پایان برنامه: 02:19:09
 • طول برنامه:51 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:09
 • پایان برنامه: 02:19:39
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:39
 • پایان برنامه: 03:11:43
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:43
 • پایان برنامه: 03:13:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:23
 • پایان برنامه: 03:42:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:54
 • پایان برنامه: 03:47:27
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود کبوتر خسته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:27
 • پایان برنامه: 04:30:52
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال نیل در خون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:52
 • پایان برنامه: 04:32:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر منتخب رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:29
 • پایان برنامه: 04:48:42
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:42
 • پایان برنامه: 04:49:19
 • طول برنامه:

تیزر حفظ مفاهیم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:19
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:08:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:36
 • پایان برنامه: 05:18:16
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:16
 • پایان برنامه: 05:24:37
 • طول برنامه:6 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:37
 • پایان برنامه: 05:27:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود شمشاد قدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:03
 • پایان برنامه: 05:32:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه-نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:01
 • پایان برنامه: 05:55:29
 • طول برنامه:23 دقیقه

اوج هیجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:55:29
 • پایان برنامه: 06:00:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود امید دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:10
 • پایان برنامه: 06:04:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:35
 • پایان برنامه: 06:05:22
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:22
 • پایان برنامه: 06:54:25
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:25
 • پایان برنامه: 06:54:38
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:38
 • پایان برنامه: 06:56:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه راه اینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:37
 • پایان برنامه: 06:56:51
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:51
 • پایان برنامه: 06:58:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر مزگین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:04
 • پایان برنامه: 07:29:23
 • طول برنامه:31 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:23
 • پایان برنامه: 07:29:53
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:53
 • پایان برنامه: 08:33:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

هفت و سی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:05
 • پایان برنامه: 08:33:34
 • طول برنامه:

تیزر گود ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:34
 • پایان برنامه: 09:05:44
 • طول برنامه:32 دقیقه

رنگی رنگی ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:44
 • پایان برنامه: 09:05:55
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:55
 • پایان برنامه: 09:07:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

اقلیم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:37
 • پایان برنامه: 09:54:04
 • طول برنامه:46 دقیقه

آیدنلق ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:04
 • پایان برنامه: 10:00:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود ایران جان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:09
 • پایان برنامه: 10:46:54
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:46:54
 • پایان برنامه: 10:53:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود در کوی عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:48
 • پایان برنامه: 10:55:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک ایرانی می خواهم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:34
 • پایان برنامه: 10:58:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه راه اینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:50
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:14:57
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:57
 • پایان برنامه: 11:15:56
 • طول برنامه:

آرم استیشن-چهار تاقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:56
 • پایان برنامه: 11:35:23
 • طول برنامه:19 دقیقه

قاب ازاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:23
 • پایان برنامه: 11:39:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر قاچاق کالا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:14
 • پایان برنامه: 11:47:32
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه تولید ملی کلاکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:32
 • پایان برنامه: 11:48:04
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:04
 • پایان برنامه: 11:48:41
 • طول برنامه:

تیزر حفظ مفاهیم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:41
 • پایان برنامه: 11:54:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:00
 • پایان برنامه: 12:10:04
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:04
 • پایان برنامه: 12:12:23
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:23
 • پایان برنامه: 12:13:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش مردمی چهاردهمین جشنواره رادیو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:28
 • پایان برنامه: 12:57:11
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال دیوار به دیوار ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:11
 • پایان برنامه: 12:57:26
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:26
 • پایان برنامه: 13:00:56
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه-نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:56
 • پایان برنامه: 13:59:23
 • طول برنامه:58 دقیقه

شبهای اترک ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:23
 • پایان برنامه: 14:00:14
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:14
 • پایان برنامه: 15:54:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 53 دقیقه

سینمایی 53 نفر ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:54:05
 • پایان برنامه: 15:56:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر ترنم شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:56:37
 • پایان برنامه: 16:00:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود دوستم داری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:45
 • پایان برنامه: 16:12:22
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن جنگل دامون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:12:22
 • پایان برنامه: 16:16:34
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود خونه مادر بزرگه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:34
 • پایان برنامه: 16:19:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کانون پرورش فکری کودکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:32
 • پایان برنامه: 16:49:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

انیمیشن داستانهای الوند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:49:40
 • پایان برنامه: 16:55:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:14
 • پایان برنامه: 17:01:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

سرود گنجینه دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:01:53
 • پایان برنامه: 17:37:27
 • طول برنامه:35 دقیقه

آئین آدینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:27
 • پایان برنامه: 17:38:01
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:38:01
 • پایان برنامه: 17:42:07
 • طول برنامه:4 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:07
 • پایان برنامه: 17:47:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:01
 • پایان برنامه: 17:59:20
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:20
 • پایان برنامه: 17:59:59
 • طول برنامه:

تیزر حفظ مفاهیم قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:59
 • پایان برنامه: 18:04:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:01
 • پایان برنامه: 18:59:39
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال دیوار به دیوار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:39
 • پایان برنامه: 19:00:10
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:10
 • پایان برنامه: 19:52:12
 • طول برنامه:52 دقیقه

خانه مهر (بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:12
 • پایان برنامه: 19:53:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه راه اینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:58
 • پایان برنامه: 19:54:27
 • طول برنامه:

تیزر گود ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:27
 • پایان برنامه: 19:58:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:24
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:35:12
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:12
 • پایان برنامه: 20:37:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

اقلیم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:57
 • پایان برنامه: 20:56:03
 • طول برنامه:18 دقیقه

کسب و کار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:03
 • پایان برنامه: 21:00:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:05
 • پایان برنامه: 21:52:17
 • طول برنامه:52 دقیقه

شبهای اترک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:17
 • پایان برنامه: 21:53:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:31
 • پایان برنامه: 21:58:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:17
 • پایان برنامه: 22:00:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه میگفتند نمی توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:04
 • پایان برنامه: 22:54:35
 • طول برنامه:54 دقیقه

رصد ( زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:35
 • پایان برنامه: 22:54:46
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:46
 • پایان برنامه: 22:56:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:14
 • پایان برنامه: 22:59:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:10
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:19:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود دلوم رنجوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:32
 • پایان برنامه: 23:29:24
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:24
 • پایان برنامه: 23:31:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:13
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.