جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:17:28
 • طول برنامه:17 دقیقه

سینمایی جاودانگی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:17:28
 • پایان برنامه: 00:21:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:00:21:41
 • پایان برنامه: 01:02:40
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی جاودانگی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:02:40
 • پایان برنامه: 01:03:11
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:03:11
 • پایان برنامه: 01:42:55
 • طول برنامه:39 دقیقه

ناخونک -ق2

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:42:55
 • پایان برنامه: 01:46:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ گونو - آذربایجان شرقی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:46:15
 • پایان برنامه: 01:46:22
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:46:22
 • پایان برنامه: 01:57:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:01:57:50
 • پایان برنامه: 02:00:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:00:20
 • پایان برنامه: 02:51:19
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال پایتخت 5 - ق6

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:51:19
 • پایان برنامه: 02:52:17
 • طول برنامه:

تیزر عکس و فیلم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:52:17
 • پایان برنامه: 02:55:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخاب اول

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:55:53
 • پایان برنامه: 02:58:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:58:50
 • پایان برنامه: 02:59:21
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:02:59:21
 • پایان برنامه: 03:40:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند سرزمین نخبگان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:40:40
 • پایان برنامه: 03:40:51
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:40:51
 • پایان برنامه: 03:44:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:44:49
 • پایان برنامه: 03:46:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخابات استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:03:46:22
 • پایان برنامه: 04:18:12
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند دریای خدمت - بوشهر

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:18:12
 • پایان برنامه: 04:20:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:20:42
 • پایان برنامه: 04:48:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:48:32
 • پایان برنامه: 04:50:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه روشن - نماینده لایق

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:50:34
 • پایان برنامه: 04:52:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

نیایش

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:52:14
 • پایان برنامه: 04:59:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:04:59:00
 • پایان برنامه: 05:11:32
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:11:32
 • پایان برنامه: 05:21:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:21:12
 • پایان برنامه: 05:36:27
 • طول برنامه:15 دقیقه

نشانه ها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:36:27
 • پایان برنامه: 05:37:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه روشن

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:37:58
 • پایان برنامه: 05:38:04
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:38:04
 • پایان برنامه: 05:41:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه خرده روایتها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:41:37
 • پایان برنامه: 05:43:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر تبلیغاتی فهما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:43:06
 • پایان برنامه: 05:59:11
 • طول برنامه:16 دقیقه

میان برنامه نگارستان-گنبد کاووس

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:05:59:11
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:02:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

سرود جمهوری و صلوات خاصه امام رضا (ع)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:02:11
 • پایان برنامه: 06:02:42
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:02:42
 • پایان برنامه: 06:24:48
 • طول برنامه:22 دقیقه

اوج هیجان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:24:48
 • پایان برنامه: 06:25:37
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:25:37
 • پایان برنامه: 06:55:57
 • طول برنامه:30 دقیقه

سلام آبادی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:55:57
 • پایان برنامه: 06:59:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر تولیدی انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:06:59:24
 • پایان برنامه: 07:00:11
 • طول برنامه:

آرم استیشن رویین

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:07:00:11
 • پایان برنامه: 08:03:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

صبحانه(زنده)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:03:01
 • پایان برنامه: 08:06:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:06:28
 • پایان برنامه: 08:10:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ حماسه انتخاب

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:10:11
 • پایان برنامه: 08:33:43
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند تا اوج

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:33:43
 • پایان برنامه: 08:35:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فضای مجازی - انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:35:25
 • پایان برنامه: 08:50:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

انیمیشن کوشا

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:50:20
 • پایان برنامه: 08:52:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:52:50
 • پایان برنامه: 08:56:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انقلابی - بچه های مهد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:56:41
 • پایان برنامه: 08:59:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر آمادگی سفر در زمستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:59:17
 • پایان برنامه: 08:59:50
 • طول برنامه:

تیزر طنز ناخونک - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:39:33
 • طول برنامه:39 دقیقه

ناخونک -ق2

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:39:33
 • پایان برنامه: 09:44:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ من ایرانیم - خوزستان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:44:40
 • پایان برنامه: 09:57:27
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاب ازاد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:09:57:27
 • پایان برنامه: 10:00:24
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:00:24
 • پایان برنامه: 10:46:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما- قسمت48

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:46:05
 • پایان برنامه: 10:46:17
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:46:17
 • پایان برنامه: 10:50:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه خرده روایتها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:50:18
 • پایان برنامه: 10:54:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پیمان وحدت - همدان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:54:32
 • پایان برنامه: 10:55:20
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:55:20
 • پایان برنامه: 10:58:19
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه با قانون آشنا شویم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:58:19
 • پایان برنامه: 10:58:29
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:58:29
 • پایان برنامه: 10:59:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:10:59:41
 • پایان برنامه: 11:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:15:01
 • پایان برنامه: 11:15:54
 • طول برنامه:

آرم استیشن قلعه اسپاخو

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:15:54
 • پایان برنامه: 11:19:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ رود خروشان - امیر بدیعی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:19:26
 • پایان برنامه: 11:19:33
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:19:33
 • پایان برنامه: 11:45:19
 • طول برنامه:25 دقیقه

میان برنامه نقاب - ق5

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:45:19
 • پایان برنامه: 11:47:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه روشن - نماینده لایق

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:47:21
 • پایان برنامه: 11:54:02
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:11:54:02
 • پایان برنامه: 12:07:35
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:07:35
 • پایان برنامه: 12:11:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز پنجشنبه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:11:43
 • پایان برنامه: 12:17:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نور هدایت

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:17:05
 • پایان برنامه: 12:17:36
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:17:36
 • پایان برنامه: 12:18:08
 • طول برنامه:

تیزر آینه خانه - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:18:08
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

آینه خانه

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 12:50:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:50:30
 • پایان برنامه: 12:54:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ پیمان وحدت - همدان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:54:45
 • پایان برنامه: 12:58:12
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر تولیدی انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:12:58:12
 • پایان برنامه: 13:00:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه منوکسید کربن

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:00:13
 • پایان برنامه: 13:53:13
 • طول برنامه:53 دقیقه

شبهای اترک (بازپخش )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:53:13
 • پایان برنامه: 13:56:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:56:10
 • پایان برنامه: 13:59:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخابات 98 - نماهنگ ایران

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:59:01
 • پایان برنامه: 13:59:50
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:13:59:50
 • پایان برنامه: 15:27:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی جاودانگی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:27:21
 • پایان برنامه: 15:29:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:29:51
 • پایان برنامه: 15:36:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

موشن گرافیک کدام نامزدا

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:36:24
 • پایان برنامه: 15:40:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:15:40:01
 • پایان برنامه: 16:25:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

رنگی رنگی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:25:32
 • پایان برنامه: 16:28:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ بچه های غلامان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:28:11
 • پایان برنامه: 16:28:43
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:16:28:43
 • پایان برنامه: 17:00:31
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:00:31
 • پایان برنامه: 17:02:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:02:08
 • پایان برنامه: 17:02:41
 • طول برنامه:

تیزر پلاک هشت - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:02:41
 • پایان برنامه: 17:33:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلاک هشت

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:33:08
 • پایان برنامه: 17:33:39
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:33:39
 • پایان برنامه: 17:37:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعوت به انتخابات 11

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:37:51
 • پایان برنامه: 17:43:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:53:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:53:57
 • پایان برنامه: 17:58:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

نور هدایت - ملت توانا

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:17:58:28
 • پایان برنامه: 18:00:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:00:06
 • پایان برنامه: 18:00:39
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:00:39
 • پایان برنامه: 18:34:06
 • طول برنامه:33 دقیقه

سلام آبادی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:34:06
 • پایان برنامه: 18:37:42
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:37:42
 • پایان برنامه: 18:40:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه با قانون آشنا شویم

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:40:04
 • پایان برنامه: 18:42:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:42:34
 • پایان برنامه: 18:45:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ گونو - آذربایجان شرقی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:45:52
 • پایان برنامه: 18:48:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شورای نگهبان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:48:49
 • پایان برنامه: 18:52:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه خرده روایتها

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:18:52:51
 • پایان برنامه: 19:00:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:00:22
 • پایان برنامه: 19:45:24
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پایتخت 5 - ق7

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:45:24
 • پایان برنامه: 19:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:49:00
 • پایان برنامه: 19:57:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:57:38
 • پایان برنامه: 19:58:27
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:58:27
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:35:01
 • طول برنامه:35 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:35:01
 • پایان برنامه: 20:35:50
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:20:35:50
 • پایان برنامه: 21:06:22
 • طول برنامه:30 دقیقه

خیابان ملت پلاک 11

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:06:22
 • پایان برنامه: 21:06:53
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:06:53
 • پایان برنامه: 21:15:31
 • طول برنامه:8 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:21:15:31
 • پایان برنامه: 22:07:44
 • طول برنامه:52 دقیقه

شبهای اترک

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:07:44
 • پایان برنامه: 22:14:54
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:14:54
 • پایان برنامه: 22:15:26
 • طول برنامه:

تیزر ترنم شبانه - هم اکنون

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:22:15:26
 • پایان برنامه: 23:05:54
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترنم شبانه(زنده )

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:05:54
 • پایان برنامه: 23:13:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:13:02
 • پایان برنامه: 23:13:51
 • طول برنامه:

تیزر برنامه های انتخابات

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:13:51
 • پایان برنامه: 23:14:41
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:14:41
 • پایان برنامه: 23:30:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:30:01
 • پایان برنامه: 23:32:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر رادیو - انتخابات 98

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:32:31
 • پایان برنامه: 23:38:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

دستاوردهای استان خراسان شمالی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:38:06
 • پایان برنامه: 23:45:39
 • طول برنامه:7 دقیقه

پیام بازرگانی

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058

 • شروع برنامه:23:45:39
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:14 دقیقه

سینمایی اخراجی های 3

شماره پیامک 30000664 و شماره فضای مجازی 09108993825 تارنما : www . Bojnourd . Irib . Ir شماره تلفن 31166000-058