جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:56:55
 • طول برنامه:56 دقیقه

سینمایی سکسکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:56:55
 • پایان برنامه: 01:00:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:24
 • پایان برنامه: 01:55:02
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترنم شبانه ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:02
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران-دزفول

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:00:32
 • طول برنامه:

تیزر سریال سرنوشت یک مبارز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:32
 • پایان برنامه: 03:01:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سریال سرنوشت یک مبارز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:52
 • پایان برنامه: 03:02:47
 • طول برنامه:

آرم استیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:02:47
 • پایان برنامه: 03:09:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

طلیعه - معلم مهربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:09:17
 • پایان برنامه: 03:11:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:55
 • پایان برنامه: 03:13:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:06
 • پایان برنامه: 03:22:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:10
 • پایان برنامه: 03:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:00
 • پایان برنامه: 03:42:50
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:50
 • پایان برنامه: 03:52:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:30
 • پایان برنامه: 03:53:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:53:44
 • پایان برنامه: 04:10:22
 • طول برنامه:16 دقیقه

نشانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:22
 • پایان برنامه: 04:16:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود امشب در سر شوری دارم - محمد اصفهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:20
 • پایان برنامه: 04:26:27
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:27
 • پایان برنامه: 04:30:26
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ - سالار عقیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:26
 • پایان برنامه: 04:58:29
 • طول برنامه:28 دقیقه

نیمه پنهان ماه-شهید بلوکات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:29
 • پایان برنامه: 04:59:03
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:03
 • پایان برنامه: 05:06:07
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت-حق همسایه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:07
 • پایان برنامه: 05:08:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:42
 • پایان برنامه: 05:11:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:20
 • پایان برنامه: 05:52:46
 • طول برنامه:41 دقیقه

مستند آبهای نیلگون باهاما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:52:46
 • پایان برنامه: 05:53:42
 • طول برنامه:

آرم استیشن قلعه بلقیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:53:42
 • پایان برنامه: 05:56:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مناسب سازی-استفاده از امکانات شهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:56:33
 • پایان برنامه: 05:59:53
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر قوه قضائیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:53
 • پایان برنامه: 06:00:05
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:05
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران و صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:05:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن-حمزه رضا-16به9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:17
 • پایان برنامه: 06:36:36
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:36
 • پایان برنامه: 06:48:30
 • طول برنامه:11 دقیقه

مستند ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:30
 • پایان برنامه: 06:51:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:08
 • پایان برنامه: 06:52:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:42
 • پایان برنامه: 07:28:15
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلام آبادی - روستای آبچور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:15
 • پایان برنامه: 07:28:47
 • طول برنامه:

تیزر هفت و سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:47
 • پایان برنامه: 07:30:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک راه نو-سیگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:31
 • پایان برنامه: 07:30:47
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:47
 • پایان برنامه: 08:33:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

هفت و سی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:00
 • پایان برنامه: 08:33:34
 • طول برنامه:

تیزر انیمیشن حنا در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:34
 • پایان برنامه: 08:35:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:08
 • پایان برنامه: 08:50:47
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن حنا دختری در مزرعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:47
 • پایان برنامه: 08:51:01
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:01
 • پایان برنامه: 08:58:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:42
 • پایان برنامه: 08:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر استان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:47
 • پایان برنامه: 09:50:58
 • طول برنامه:51 دقیقه

رصد (بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:58
 • پایان برنامه: 09:51:56
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:56
 • پایان برنامه: 09:53:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:31
 • پایان برنامه: 09:58:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

هنر ایرانی-چادر شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:58
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:

تیزر خانه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:30
 • پایان برنامه: 10:00:05
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی- بنیان خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:05
 • پایان برنامه: 10:54:34
 • طول برنامه:54 دقیقه

خانه مهر( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:34
 • پایان برنامه: 10:57:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:11
 • پایان برنامه: 10:58:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:45
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:14:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:56
 • پایان برنامه: 11:16:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:30
 • پایان برنامه: 11:20:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

نمایی از ایران-بازار سنتی یزد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:23
 • پایان برنامه: 11:20:37
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:37
 • پایان برنامه: 11:57:27
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:27
 • پایان برنامه: 12:00:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:05
 • پایان برنامه: 12:05:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ طایفه سلطان-صابر خراسانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:05
 • پایان برنامه: 12:31:56
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:31:56
 • پایان برنامه: 12:32:31
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:31
 • پایان برنامه: 12:36:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:28
 • پایان برنامه: 12:43:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:43:00
 • پایان برنامه: 12:58:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:23
 • پایان برنامه: 12:58:36
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:36
 • پایان برنامه: 13:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:10
 • پایان برنامه: 13:50:41
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبهای اترک( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:41
 • پایان برنامه: 13:53:18
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:53:18
 • پایان برنامه: 13:57:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:07
 • پایان برنامه: 13:58:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر استان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:13
 • پایان برنامه: 13:59:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:47
 • پایان برنامه: 13:59:59
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:59
 • پایان برنامه: 15:23:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی تانکها نبرد مخوف ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:20
 • پایان برنامه: 15:24:17
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:17
 • پایان برنامه: 16:00:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند تمدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:30
 • پایان برنامه: 16:02:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:02:04
 • پایان برنامه: 16:50:51
 • طول برنامه:48 دقیقه

عروسکی شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:50:51
 • پایان برنامه: 16:51:25
 • طول برنامه:

تیزر سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:25
 • پایان برنامه: 16:59:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:00
 • پایان برنامه: 17:00:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:34
 • پایان برنامه: 17:42:26
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:26
 • پایان برنامه: 17:42:39
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:39
 • پایان برنامه: 17:51:38
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:38
 • پایان برنامه: 17:52:36
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:36
 • پایان برنامه: 17:56:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

عیسی قلی پور - بوی بوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:52
 • پایان برنامه: 17:59:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مناسب سازی-کودکان در جامعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:33
 • پایان برنامه: 18:00:06
 • طول برنامه:

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:06
 • پایان برنامه: 18:41:11
 • طول برنامه:41 دقیقه

ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:11
 • پایان برنامه: 18:51:11
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه پنج ضلعی - ق6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:11
 • پایان برنامه: 18:52:09
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:09
 • پایان برنامه: 18:55:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر کانون پرورش فکری کودکان-پرواز کاغذی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:08
 • پایان برنامه: 18:59:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود شاد دلوم رنجوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:41
 • پایان برنامه: 19:00:13
 • طول برنامه:

تیزر جوان شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:13
 • پایان برنامه: 19:30:21
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوانشو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:21
 • پایان برنامه: 19:32:59
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:59
 • پایان برنامه: 19:33:27
 • طول برنامه:

تیزر گود ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:33:27
 • پایان برنامه: 19:35:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر قوه قضائیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:42
 • پایان برنامه: 19:45:25
 • طول برنامه:9 دقیقه

امداد و نجات - قسمت 1 - زلزله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:25
 • پایان برنامه: 19:45:41
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:45:41
 • پایان برنامه: 19:46:40
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی-جمعیت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:40
 • پایان برنامه: 19:54:37
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:37
 • پایان برنامه: 19:55:10
 • طول برنامه:

تیزر شبهای اترک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:10
 • پایان برنامه: 19:57:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:17
 • پایان برنامه: 19:58:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر استان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:22
 • پایان برنامه: 19:59:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:53
 • پایان برنامه: 20:22:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:53
 • پایان برنامه: 20:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:28:00
 • پایان برنامه: 20:39:27
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:27
 • پایان برنامه: 20:43:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:43:54
 • پایان برنامه: 20:46:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر قوه قضائیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:08
 • پایان برنامه: 20:56:21
 • طول برنامه:10 دقیقه

اماکن تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:21
 • پایان برنامه: 20:56:34
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:34
 • پایان برنامه: 20:57:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک جدید رهبری - دیدار با ژاپن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:54
 • پایان برنامه: 20:59:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:29
 • پایان برنامه: 21:00:04
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:04
 • پایان برنامه: 21:49:11
 • طول برنامه:49 دقیقه

شبهای اترک( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:11
 • پایان برنامه: 21:51:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:47
 • پایان برنامه: 21:53:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین معدن اورانیوم در ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:53:24
 • پایان برنامه: 21:55:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود محلی - له یاره - علی محمد شریف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:15
 • پایان برنامه: 21:57:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر قوه قضائیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:20
 • پایان برنامه: 21:57:53
 • طول برنامه:

تیزر ترنم شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:53
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:53:06
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترنم شبانه ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:06
 • پایان برنامه: 22:54:04
 • طول برنامه:

آرم استیشن حسینیه جاجرمی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:04
 • پایان برنامه: 22:56:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک جاذبه های گردشگری خراسان شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:10
 • پایان برنامه: 22:57:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:54
 • پایان برنامه: 22:59:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر یادواره شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:08
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:18:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه لذت تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:28
 • پایان برنامه: 23:19:26
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:26
 • پایان برنامه: 23:29:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

غذاهای محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:38
 • پایان برنامه: 23:30:10
 • طول برنامه:

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:10
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی زنده باد مربی

توضیحات برنامه درج نشده است.