جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:09:02:00
 • پایان برنامه: 09:38:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

آرم استیشن + آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 09:53:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

تیزر پویانمایی + رنگین کمون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:08:00
 • پایان برنامه: 10:57:00
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:17:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:00
 • پایان برنامه: 11:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

جلوه های آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:00
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

باکس اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:00
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ پاییزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال لیسانسه ها ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:00
 • پایان برنامه: 13:04:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

تیزر جشنواره عمار+دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 14:00:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

شبهای اترک ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:00
 • پایان برنامه: 15:32:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 23 دقیقه

سینمایی ماه را قول بده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:00
 • پایان برنامه: 15:38:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:38:00
 • پایان برنامه: 15:49:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

دست ساخته های عشایر شاهسون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:00
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:27:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

پلاک هشت ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:34:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 16:56:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:37:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

مسابقه کوشش ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:00
 • پایان برنامه: 18:57:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

کولاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:08:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:52:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

پیام بازرگانی+ ادامه سریال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:29:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 21:40:00
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای اترک (زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:42:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

قاب آزاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:00
 • پایان برنامه: 22:37:00
 • طول برنامه:36 دقیقه

سلام آبادی(بازپخش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:00
 • پایان برنامه: 22:54:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:13:00
 • پایان برنامه: 23:44:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:49:00
 • پایان برنامه: 23:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نجوا+تصویر شب

توضیحات برنامه درج نشده است.