جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:47:13
 • طول برنامه:47 دقیقه

فیلم سینمایی روز لیلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:13
 • پایان برنامه: 00:47:48
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:48
 • پایان برنامه: 01:00:16
 • طول برنامه:12 دقیقه

میان برنامه پشت صحنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:16
 • پایان برنامه: 01:00:34
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:34
 • پایان برنامه: 01:01:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:42
 • پایان برنامه: 01:58:07
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند پیاده روی به پای تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:07
 • پایان برنامه: 02:00:16
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:16
 • پایان برنامه: 02:48:46
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سارق روح - قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:48:46
 • پایان برنامه: 02:52:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

همخوانی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:52
 • پایان برنامه: 03:20:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ما ه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:01
 • پایان برنامه: 03:20:13
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:13
 • پایان برنامه: 04:12:39
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند پیاده روی از دیار حبیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:39
 • پایان برنامه: 04:13:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کمیته امداد-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:13:50
 • پایان برنامه: 04:17:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:17:01
 • پایان برنامه: 04:23:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:00
 • پایان برنامه: 04:36:51
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:51
 • پایان برنامه: 04:46:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:30
 • پایان برنامه: 04:46:44
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:46:44
 • پایان برنامه: 04:48:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاه های هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:39
 • پایان برنامه: 04:51:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سامانه تردد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:17
 • پایان برنامه: 04:53:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:26
 • پایان برنامه: 05:57:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

مستند ایرانگرد - قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:48
 • پایان برنامه: 05:58:19
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:19
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پویش قطره دریاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:04:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران وصلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:24
 • پایان برنامه: 06:05:17
 • طول برنامه:

آرم استیشن-حسینیه جاجرمی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:17
 • پایان برنامه: 06:10:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

نورهدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:20
 • پایان برنامه: 06:10:54
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:54
 • پایان برنامه: 06:55:38
 • طول برنامه:44 دقیقه

سودای مهارت - قسمت 4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:55:38
 • پایان برنامه: 07:00:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

یاران چه غریبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:26
 • پایان برنامه: 07:00:39
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:39
 • پایان برنامه: 08:02:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

صبحانه(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:08
 • پایان برنامه: 08:02:27
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:27
 • پایان برنامه: 08:31:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

قصه های مدرسه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:42
 • پایان برنامه: 08:34:54
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود نماز کودکانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:34:54
 • پایان برنامه: 08:37:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سبک زندگی- دنیای مجازی کودکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:06
 • پایان برنامه: 08:50:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

پویانمایی ماه تی تی - قسمت 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:08
 • پایان برنامه: 08:55:06
 • طول برنامه:4 دقیقه

تیزر کانون پرورش فکری کودکان-باژ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:06
 • پایان برنامه: 08:55:19
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:55:19
 • پایان برنامه: 08:56:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

پویش اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:51
 • پایان برنامه: 08:57:22
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:22
 • پایان برنامه: 08:59:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:31
 • پایان برنامه: 09:01:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاه های هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:26
 • پایان برنامه: 09:30:21
 • طول برنامه:28 دقیقه

تیپ مخصوص - ق4

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:21
 • پایان برنامه: 09:30:34
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:34
 • پایان برنامه: 09:31:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهنمای زائران - تیزر اپلیکیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:53
 • پایان برنامه: 09:54:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند کمی تربت برای قاره سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:11
 • پایان برنامه: 09:54:42
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:42
 • پایان برنامه: 09:59:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران-تهران - موزه فرش ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:48
 • پایان برنامه: 10:00:20
 • طول برنامه:

تیزر خانه مهر - هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:51:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانه مهر (زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:27
 • پایان برنامه: 10:51:40
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:40
 • پایان برنامه: 10:53:36
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاه های هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:36
 • پایان برنامه: 10:57:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آواهنگ موکب داران عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:30
 • پایان برنامه: 10:58:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک در مسیر بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:49
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:15:32
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:32
 • پایان برنامه: 11:17:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عکس سلفی با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:17:11
 • پایان برنامه: 11:22:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام آوران وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:05
 • پایان برنامه: 11:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:00
 • پایان برنامه: 11:40:21
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:21
 • پایان برنامه: 11:44:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

دعای روز سه شنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:56
 • پایان برنامه: 11:45:27
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:27
 • پایان برنامه: 11:49:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه نور هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:57
 • پایان برنامه: 11:50:32
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:32
 • پایان برنامه: 11:57:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

راهنمای زائران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:19
 • پایان برنامه: 11:59:28
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:28
 • پایان برنامه: 12:01:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک - زودتر سفر کنید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:32
 • پایان برنامه: 12:50:01
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سارق روح - قسمت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:01
 • پایان برنامه: 12:50:32
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:50:32
 • پایان برنامه: 12:51:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهنمای زائران - تیزر اپلیکیشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:51
 • پایان برنامه: 12:55:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:51
 • پایان برنامه: 12:56:04
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:56:04
 • پایان برنامه: 12:58:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:58:44
 • پایان برنامه: 12:59:34
 • طول برنامه:

تیزر کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:34
 • پایان برنامه: 13:00:06
 • طول برنامه:

تیزر شبهای اترک - هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:06
 • پایان برنامه: 13:52:14
 • طول برنامه:52 دقیقه

شبهای اترک (بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:14
 • پایان برنامه: 13:52:25
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:25
 • پایان برنامه: 14:00:36
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه پشت صحنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:36
 • پایان برنامه: 14:02:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:44
 • پایان برنامه: 14:05:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مناسب سازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:03
 • پایان برنامه: 14:11:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک هوای پاک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:02
 • پایان برنامه: 14:11:11
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:11:11
 • پایان برنامه: 14:24:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

تصاویر ورزشی-فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:52
 • پایان برنامه: 16:43:03
 • طول برنامه:2 ساعت و 18 دقیقه

پخش زنده فوتبال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:43:03
 • پایان برنامه: 16:45:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:11
 • پایان برنامه: 16:45:42
 • طول برنامه:

تیزر برنامه جوان شو - هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:42
 • پایان برنامه: 17:19:21
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوانشو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:21
 • پایان برنامه: 17:19:30
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:30
 • پایان برنامه: 17:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:23:00
 • پایان برنامه: 17:37:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:15
 • پایان برنامه: 17:43:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:01
 • پایان برنامه: 17:48:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ نزار القطری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:11
 • پایان برنامه: 17:50:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:20
 • پایان برنامه: 17:52:29
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:29
 • پایان برنامه: 17:54:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه خشت آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:54:25
 • پایان برنامه: 17:57:25
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک - جامع پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:25
 • پایان برنامه: 17:59:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیامهای بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:56
 • پایان برنامه: 18:48:11
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سارق روح - قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:11
 • پایان برنامه: 19:44:36
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند پیاده روی به پای تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:36
 • پایان برنامه: 19:44:43
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:43
 • پایان برنامه: 19:51:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:10
 • پایان برنامه: 19:53:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:13
 • پایان برنامه: 19:57:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیامهای بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:55
 • پایان برنامه: 19:58:24
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:24
 • پایان برنامه: 19:59:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:56
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:20:31
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:31
 • پایان برنامه: 20:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنام رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:35
 • پایان برنامه: 20:22:08
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی - هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:08
 • پایان برنامه: 20:56:23
 • طول برنامه:34 دقیقه

سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:23
 • پایان برنامه: 20:59:38
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیامهای بازرکانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:38
 • پایان برنامه: 21:00:09
 • طول برنامه:

تیزر شبهای اترک - هم اکنون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:09
 • پایان برنامه: 21:51:10
 • طول برنامه:51 دقیقه

شبهای اترک (زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:10
 • پایان برنامه: 21:51:41
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:41
 • پایان برنامه: 21:56:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ حیرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:56:53
 • پایان برنامه: 21:58:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک - زودتر سفر کنید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:57
 • پایان برنامه: 22:01:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:06
 • پایان برنامه: 22:06:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک اطلاعات پزشکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:10
 • پایان برنامه: 22:11:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر بسیج صدا و سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:21
 • پایان برنامه: 22:11:30
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:30
 • پایان برنامه: 22:14:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:10
 • پایان برنامه: 22:16:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیامهای بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:51
 • پایان برنامه: 22:48:29
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند 313

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:29
 • پایان برنامه: 22:50:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر نذر زینب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:23
 • پایان برنامه: 22:52:33
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک - طرح روزهای اوج بازگشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:33
 • پایان برنامه: 22:53:04
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:04
 • پایان برنامه: 22:55:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:01
 • پایان برنامه: 22:57:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیامهای بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:31
 • پایان برنامه: 22:59:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عکس سلفی با شهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:10
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:15:32
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:32
 • پایان برنامه: 23:18:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر سامانه تردد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:08
 • پایان برنامه: 23:23:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ چتر سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:42
 • پایان برنامه: 23:25:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:51
 • پایان برنامه: 23:27:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر پایگاه های هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:47
 • پایان برنامه: 23:30:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیامهای بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:02
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی اورست

توضیحات برنامه درج نشده است.