جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 01:19:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 19 دقیقه

سینمایی راه آبی ابریشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:48
 • پایان برنامه: 01:19:59
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:59
 • پایان برنامه: 02:14:13
 • طول برنامه:54 دقیقه

ترنم شبانه ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:14:13
 • پایان برنامه: 02:15:09
 • طول برنامه:

آرم استیشن حمام جاجرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:15:09
 • پایان برنامه: 02:19:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:48
 • پایان برنامه: 02:20:22
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:20:22
 • پایان برنامه: 02:23:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مناسب سازی-استفاده از امکانات شهری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:13
 • پایان برنامه: 02:24:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:24:42
 • پایان برنامه: 02:30:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:30:41
 • پایان برنامه: 02:39:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:45
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

تاج بندگی ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:59:11
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:11
 • پایان برنامه: 04:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تاج بندگی ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:00
 • پایان برنامه: 04:05:12
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:12
 • پایان برنامه: 04:34:12
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی پناهیان - ق12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:12
 • پایان برنامه: 04:36:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:35
 • پایان برنامه: 05:04:34
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ملازمان حرم - قسمت 19

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:34
 • پایان برنامه: 05:08:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود - فرزاد قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:09
 • پایان برنامه: 05:23:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

تصاویر آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:34
 • پایان برنامه: 05:24:31
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:31
 • پایان برنامه: 05:58:52
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند اهل ایمان - قسمتن 25

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:52
 • پایان برنامه: 06:00:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

رمضان - ناجا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:06
 • پایان برنامه: 06:04:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران و صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:30
 • پایان برنامه: 06:05:16
 • طول برنامه:

آرم استیشن-حمزه رضا-16به9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:16
 • پایان برنامه: 07:11:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

جزء خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:11:39
 • پایان برنامه: 07:12:12
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:12
 • پایان برنامه: 07:26:06
 • طول برنامه:13 دقیقه

نشانه ها-مایع حیات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:26:06
 • پایان برنامه: 07:29:52
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:52
 • پایان برنامه: 08:12:41
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال قلبهای شکسته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:41
 • پایان برنامه: 08:16:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ماه ضیافت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:09
 • پایان برنامه: 08:33:15
 • طول برنامه:17 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:15
 • پایان برنامه: 08:33:47
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:47
 • پایان برنامه: 08:40:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:27
 • پایان برنامه: 08:42:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

سفره سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:42:42
 • پایان برنامه: 08:48:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:16
 • پایان برنامه: 08:51:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:21
 • پایان برنامه: 08:53:44
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:44
 • پایان برنامه: 08:57:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک راه نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:47
 • پایان برنامه: 09:00:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مناسب سازی-کودکان در جامعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:27
 • پایان برنامه: 09:47:40
 • طول برنامه:47 دقیقه

آیدنلق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:40
 • پایان برنامه: 09:48:38
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:38
 • پایان برنامه: 09:54:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

آلبوم جیران - سرود شکارچی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:43
 • پایان برنامه: 09:56:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

امثال و حکم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:56:00
 • پایان برنامه: 09:59:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه غذای ارزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:27
 • پایان برنامه: 10:00:01
 • طول برنامه:

تیزر سبک زندگی- بنیان خانواده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:01
 • پایان برنامه: 10:53:18
 • طول برنامه:53 دقیقه

خانه مهر ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:53:18
 • پایان برنامه: 10:55:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:42
 • پایان برنامه: 10:58:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه-نور هدایت-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:34
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:14:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:52
 • پایان برنامه: 11:15:25
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:25
 • پایان برنامه: 12:03:57
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال سر دلبران - قسمت 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:57
 • پایان برنامه: 12:04:32
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:32
 • پایان برنامه: 12:07:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر ترنم شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:35
 • پایان برنامه: 12:09:03
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:03
 • پایان برنامه: 12:11:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:48
 • پایان برنامه: 12:26:40
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:26:40
 • پایان برنامه: 12:30:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:37
 • پایان برنامه: 12:37:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:00
 • پایان برنامه: 12:52:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:23
 • پایان برنامه: 12:54:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای روز سیزدهم ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:54:08
 • پایان برنامه: 12:57:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

مناجات - مربی مهد کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:40
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به قاریان و مدرسان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:00
 • پایان برنامه: 12:59:13
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:13
 • پایان برنامه: 13:00:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کمیته امداد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:16
 • پایان برنامه: 14:00:12
 • طول برنامه:59 دقیقه

قبول باشه ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:12
 • پایان برنامه: 14:00:23
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:23
 • پایان برنامه: 14:04:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

اقلیم استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:26
 • پایان برنامه: 14:05:09
 • طول برنامه:

تیزر سومین جشنواره مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:09
 • پایان برنامه: 14:40:30
 • طول برنامه:35 دقیقه

زلال معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:30
 • پایان برنامه: 14:41:26
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:41:26
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند اهل ایمان - قسمت 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:16:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر 24 ساعته شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:16:54
 • پایان برنامه: 16:09:27
 • طول برنامه:52 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:27
 • پایان برنامه: 16:10:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فراخوان گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:10:56
 • پایان برنامه: 16:22:33
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:22:33
 • پایان برنامه: 16:26:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود آتش سودا - سالار عقیلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:47
 • پایان برنامه: 16:54:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

ملازمان حرم - شهید مصطفی بختی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:54:15
 • پایان برنامه: 17:00:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:34
 • پایان برنامه: 18:02:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

جمع خوانی قرآن کریم ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:05
 • پایان برنامه: 18:02:18
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:18
 • پایان برنامه: 18:03:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه کلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:19
 • پایان برنامه: 18:37:45
 • طول برنامه:34 دقیقه

سلام آبادی قسمت هشتم روستای نادر آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:37:45
 • پایان برنامه: 18:40:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:02
 • پایان برنامه: 18:55:16
 • طول برنامه:15 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:16
 • پایان برنامه: 18:58:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ماه نو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:11
 • پایان برنامه: 18:58:57
 • طول برنامه:

کلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:57
 • پایان برنامه: 19:00:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:10
 • پایان برنامه: 19:57:08
 • طول برنامه:56 دقیقه

قبول باشه ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:08
 • پایان برنامه: 19:58:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اعطای مدرک به قاریان و مدرسان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:28
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:11:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:11:41
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:25:47
 • طول برنامه:

کلام بزرگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:47
 • پایان برنامه: 20:35:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

بقاع متبرکه-قلعه جلال الدین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:45
 • پایان برنامه: 20:39:24
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه غذای ارزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:24
 • پایان برنامه: 20:41:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:41:18
 • پایان برنامه: 20:44:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:44:30
 • پایان برنامه: 21:26:32
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال سر دلبران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:26:32
 • پایان برنامه: 21:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک اولین ها - اولین رادار ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:15
 • پایان برنامه: 21:30:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر پویش کتاب خوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:21
 • پایان برنامه: 21:32:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سبک زندگی- گامهای شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:16
 • پایان برنامه: 21:54:26
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند درختان کهنسال - قسمت 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:26
 • پایان برنامه: 21:54:40
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:40
 • پایان برنامه: 21:55:38
 • طول برنامه:

آنونس برنامه های ماه رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:38
 • پایان برنامه: 22:00:02
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه پزشکی و رمضان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:02
 • پایان برنامه: 22:55:11
 • طول برنامه:55 دقیقه

ترنم شبانه ( زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:11
 • پایان برنامه: 22:55:29
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:29
 • پایان برنامه: 22:56:14
 • طول برنامه:

تیزر سومین جشنواره مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:14
 • پایان برنامه: 22:59:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه جان کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:10
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:01
 • پایان برنامه: 23:15:13
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:13
 • پایان برنامه: 23:17:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

کارشناس مذهبی تولیدی - حسن زاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:57
 • پایان برنامه: 23:29:12
 • طول برنامه:11 دقیقه

اماکن تاریخی -حسینیه جاجرمیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:12
 • پایان برنامه: 23:29:44
 • طول برنامه:

آنونس معرفی برنامه ها 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:44
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینمایی افسر پلیس تیران

توضیحات برنامه درج نشده است.