جدول پخش

خراسان شمالی
 • شروع برنامه:00:00:01
 • پایان برنامه: 00:55:44
 • طول برنامه:55 دقیقه

فیلم سینمایی نابودگر 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:55:44
 • پایان برنامه: 00:58:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:58:21
 • پایان برنامه: 01:00:36
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه لذت تماشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:36
 • پایان برنامه: 01:01:09
 • طول برنامه:

تیزر طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:09
 • پایان برنامه: 01:48:04
 • طول برنامه:46 دقیقه

طنز پیشگان -جری لوئیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:04
 • پایان برنامه: 01:50:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:50:41
 • پایان برنامه: 01:55:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه کرمان دل عالم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:26
 • پایان برنامه: 02:00:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

سرود امشب در سر شوری دارم - محمد اصفهانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:53
 • پایان برنامه: 02:41:50
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:41:50
 • پایان برنامه: 02:44:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:44:27
 • پایان برنامه: 02:55:56
 • طول برنامه:11 دقیقه

میان برنامه پشت صحنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:56
 • پایان برنامه: 02:56:25
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:56:25
 • پایان برنامه: 02:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:00
 • پایان برنامه: 03:29:52
 • طول برنامه:30 دقیقه

نیمه پنهان ماه-شهید محمد اثری نژاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:29:52
 • پایان برنامه: 03:38:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:38:56
 • پایان برنامه: 03:46:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:00
 • پایان برنامه: 03:59:09
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان صبح به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:09
 • پایان برنامه: 04:08:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:49
 • پایان برنامه: 04:10:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه دهنه شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:02
 • پایان برنامه: 04:33:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه مستند سرزمین نخبگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:59
 • پایان برنامه: 04:36:35
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:35
 • پایان برنامه: 05:11:33
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:11:33
 • پایان برنامه: 05:12:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر استان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:38
 • پایان برنامه: 05:17:11
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود شاد دلوم رنجوره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:11
 • پایان برنامه: 05:59:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند پارکهای ملی آمریکای شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:53
 • پایان برنامه: 06:00:52
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:52
 • پایان برنامه: 06:05:17
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران و صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:17
 • پایان برنامه: 06:06:13
 • طول برنامه:

آرم استیشن-حمزه رضا-16به9

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:13
 • پایان برنامه: 06:56:48
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند ایرانگردی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:48
 • پایان برنامه: 06:59:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:26
 • پایان برنامه: 07:29:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

جوانشو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:29:34
 • پایان برنامه: 07:30:07
 • طول برنامه:

تیزر هفت و سی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:07
 • پایان برنامه: 08:33:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

هفت و سی(زنده)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:16
 • پایان برنامه: 08:35:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:53
 • پایان برنامه: 08:37:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:33
 • پایان برنامه: 08:53:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:53:07
 • پایان برنامه: 08:59:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

نوای محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:17
 • پایان برنامه: 09:00:16
 • طول برنامه:

تیزر ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:16
 • پایان برنامه: 09:38:22
 • طول برنامه:38 دقیقه

ناخونک - ق15

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:38:22
 • پایان برنامه: 09:40:58
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:40:58
 • پایان برنامه: 09:54:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:27
 • پایان برنامه: 09:59:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:25
 • پایان برنامه: 10:00:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:51
 • پایان برنامه: 10:48:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند دکوپاژ - قسمت 8

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:48:43
 • پایان برنامه: 10:49:14
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:14
 • پایان برنامه: 10:52:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:23
 • پایان برنامه: 10:57:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه کرمان دل عالم - ارگ راین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:35
 • پایان برنامه: 10:58:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه دهنه شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:48
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات بر حضرت معصومه (س)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:00
 • پایان برنامه: 11:18:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

سرود دلبریتو کمترش کن - شهاب مظفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:06
 • پایان برنامه: 11:20:17
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:17
 • پایان برنامه: 12:01:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:14
 • پایان برنامه: 12:05:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:08
 • پایان برنامه: 12:05:40
 • طول برنامه:

تیزر مستند ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:40
 • پایان برنامه: 12:35:03
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند مدافعان حرم - شهید سید مهدی سادات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:35:03
 • پایان برنامه: 12:36:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:52
 • پایان برنامه: 12:37:03
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:03
 • پایان برنامه: 12:40:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

نیایش قبل اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:14
 • پایان برنامه: 12:47:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:00
 • پایان برنامه: 13:02:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان ظهر به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:23
 • پایان برنامه: 13:03:03
 • طول برنامه:

راه روشن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:03
 • پایان برنامه: 13:55:37
 • طول برنامه:52 دقیقه

شبهای اترک ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:37
 • پایان برنامه: 13:58:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:14
 • پایان برنامه: 14:00:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:31
 • پایان برنامه: 15:25:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 25 دقیقه

فیلم سینمایی نابودگر 1 ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:40
 • پایان برنامه: 15:25:56
 • طول برنامه:

تیزر شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:56
 • پایان برنامه: 16:00:21
 • طول برنامه:34 دقیقه

مسابقه ربات های جنگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:21
 • پایان برنامه: 16:00:52
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:52
 • پایان برنامه: 16:52:39
 • طول برنامه:51 دقیقه

انیمیشن شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:39
 • پایان برنامه: 16:55:13
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:13
 • پایان برنامه: 16:59:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود بوی بوی- عیسی قلی پور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:00:02
 • طول برنامه:

تیزر سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:02
 • پایان برنامه: 17:49:07
 • طول برنامه:49 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:07
 • پایان برنامه: 17:50:05
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:05
 • پایان برنامه: 17:59:23
 • طول برنامه:9 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:23
 • پایان برنامه: 17:59:54
 • طول برنامه:

تیزر پخش سیما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:54
 • پایان برنامه: 18:51:03
 • طول برنامه:51 دقیقه

خانه مهر ( بازپخش )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:03
 • پایان برنامه: 18:55:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

سرود درپناه تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:43
 • پایان برنامه: 18:58:31
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر فراخوان کنگره شیخ همدانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:31
 • پایان برنامه: 19:00:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:06
 • پایان برنامه: 19:00:38
 • طول برنامه:

تیزر سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:38
 • پایان برنامه: 19:35:48
 • طول برنامه:35 دقیقه

سلام آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:48
 • پایان برنامه: 19:38:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:38:25
 • پایان برنامه: 19:47:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

داستان روشنایی-خراسان شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:41
 • پایان برنامه: 19:48:30
 • طول برنامه:

میان برنامه طوبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:30
 • پایان برنامه: 19:53:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

بر اریکه شکوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:23
 • پایان برنامه: 19:54:28
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر استان در مسیر توسعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:28
 • پایان برنامه: 19:57:06
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:06
 • پایان برنامه: 19:58:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعای ندبه دهنه شیرین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:19
 • پایان برنامه: 19:59:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:50
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:26:18
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب به افق بجنورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:18
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:42:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:42:37
 • پایان برنامه: 20:52:39
 • طول برنامه:10 دقیقه

بقاع متیرکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:39
 • پایان برنامه: 20:55:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر اینترنت ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:14
 • پایان برنامه: 20:56:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:40
 • پایان برنامه: 20:59:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:58
 • پایان برنامه: 21:00:31
 • طول برنامه:

تیزر شبهای اترک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:31
 • پایان برنامه: 21:51:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

شبهای اترک( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:26
 • پایان برنامه: 21:54:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:54:03
 • پایان برنامه: 21:55:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:51
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:53:36
 • طول برنامه:53 دقیقه

ترنم شبانه ( زنده )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:53:36
 • پایان برنامه: 22:59:11
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:11
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

سلام بر امام حسین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:15:58
 • طول برنامه:

آنونس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:58
 • پایان برنامه: 23:17:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:23
 • پایان برنامه: 23:23:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه معرفی استان ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:44
 • پایان برنامه: 23:29:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:44
 • پایان برنامه: 23:30:17
 • طول برنامه:

تیزر فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:17
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

فیلم سینمایی شبح کژدم

توضیحات برنامه درج نشده است.