جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:40:33
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی-زنده باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:11
 • پایان برنامه: 00:55:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:40
 • پایان برنامه: 01:50:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند پنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:58
 • پایان برنامه: 03:50:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:56:39
 • پایان برنامه: 04:25:49
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند-باسیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:38
 • پایان برنامه: 05:30:54
 • طول برنامه:35 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:31:07
 • پایان برنامه: 05:49:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

برای اقدام - خراسان شمالی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:00
 • پایان برنامه: 06:57:52
 • طول برنامه:45 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:39
 • پایان برنامه: 08:58:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:02
 • پایان برنامه: 09:21:06
 • طول برنامه:22 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:56
 • پایان برنامه: 09:55:16
 • طول برنامه:33 دقیقه

سفرنامه غذا-بندر کنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:19
 • پایان برنامه: 11:15:07
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند فرآیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:42
 • پایان برنامه: 11:53:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:50
 • پایان برنامه: 12:46:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:24
 • پایان برنامه: 13:16:34
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند-راور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:59
 • پایان برنامه: 13:49:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:45:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:46
 • پایان برنامه: 16:29:48
 • طول برنامه:31 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:42:23
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:01
 • پایان برنامه: 17:56:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند-دیشلیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:48
 • پایان برنامه: 18:55:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:48
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:03
 • پایان برنامه: 20:56:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:15
 • پایان برنامه: 21:44:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:17:17
 • پایان برنامه: 22:37:32
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند-بیم و امید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:42:07
 • پایان برنامه: 23:12:02
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامه مشارکتی-حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:33
 • پایان برنامه: 23:59:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی-مشکلات یک مرد محترم

توضیحات برنامه درج نشده است.