جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی-آغاز تا آغاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:41
 • پایان برنامه: 01:51:28
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسابقه-خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:51:28
 • پایان برنامه: 01:55:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ خواب آرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:47
 • پایان برنامه: 02:01:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

اعتیاد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:02:33
 • پایان برنامه: 02:52:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:52:33
 • پایان برنامه: 02:57:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

سقوط آزاد باچتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:55
 • پایان برنامه: 03:41:22
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:52
 • پایان برنامه: 03:53:53
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:33
 • پایان برنامه: 03:58:43
 • طول برنامه:4 دقیقه

مناجات-ارحماک ربی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:59:55
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:06:00
 • پایان برنامه: 04:09:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:55
 • پایان برنامه: 04:20:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:29
 • پایان برنامه: 04:26:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:50
 • پایان برنامه: 05:12:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:50
 • پایان برنامه: 05:27:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

برگی از وجود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:30:29
 • پایان برنامه: 05:59:15
 • طول برنامه:28 دقیقه

روستا به روستا -فیض آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:06
 • پایان برنامه: 06:01:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود-جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:14
 • پایان برنامه: 06:11:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:23
 • پایان برنامه: 06:51:57
 • طول برنامه:37 دقیقه

خانواده دکتر ارنست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:57
 • پایان برنامه: 06:55:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

سه نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:40
 • پایان برنامه: 08:05:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:40
 • پایان برنامه: 08:47:07
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:07
 • پایان برنامه: 08:51:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:35
 • پایان برنامه: 08:55:52
 • طول برنامه:4 دقیقه

منهای نفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:50
 • پایان برنامه: 09:48:26
 • طول برنامه:2 دقیقه

اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:48:26
 • پایان برنامه: 09:52:01
 • طول برنامه:3 دقیقه

توی چشات نوشته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:01
 • پایان برنامه: 09:55:11
 • طول برنامه:3 دقیقه

روزگار حمید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:17
 • پایان برنامه: 10:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:42
 • پایان برنامه: 11:54:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه-خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:49
 • پایان برنامه: 12:01:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

دستهای خلاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:11
 • پایان برنامه: 12:30:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

روستا به روستا - فیض آباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:39
 • پایان برنامه: 12:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:44:00
 • پایان برنامه: 12:48:41
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:41
 • پایان برنامه: 12:57:19
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز-ظهر به امامت آیت ا... جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:57:19
 • پایان برنامه: 13:01:28
 • طول برنامه:4 دقیقه

زیارت امام حسن(ع) وامام حسین(ع) درروزدوشنبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:28
 • پایان برنامه: 13:37:33
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:37:33
 • پایان برنامه: 14:04:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:07:26
 • پایان برنامه: 14:52:26
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:07
 • پایان برنامه: 15:46:19
 • طول برنامه:46 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:19
 • پایان برنامه: 15:54:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:05
 • پایان برنامه: 16:32:17
 • طول برنامه:32 دقیقه

تازه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:26
 • پایان برنامه: 17:53:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:26
 • پایان برنامه: 17:59:39
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:29
 • پایان برنامه: 18:44:28
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال در حاشیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:18
 • پایان برنامه: 18:54:12
 • طول برنامه:8 دقیقه

مستند مردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:12
 • پایان برنامه: 18:57:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:58
 • پایان برنامه: 19:31:40
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:34:36
 • پایان برنامه: 19:45:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

بناهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:14
 • پایان برنامه: 19:52:04
 • طول برنامه:2 دقیقه

طلیعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:39
 • پایان برنامه: 19:57:31
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:07:00
 • پایان برنامه: 20:09:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:09:39
 • پایان برنامه: 20:22:39
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:08
 • پایان برنامه: 20:36:08
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:36:38
 • پایان برنامه: 20:56:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:38
 • پایان برنامه: 20:59:48
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:43
 • پایان برنامه: 21:46:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:48:18
 • پایان برنامه: 21:52:47
 • طول برنامه:4 دقیقه

شهرستانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:15
 • پایان برنامه: 22:45:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:50
 • پایان برنامه: 22:55:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:55:15
 • پایان برنامه: 22:59:03
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:45
 • پایان برنامه: 23:26:58
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:31:01
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:28 دقیقه

سینمایی-ستوپاتی

توضیحات برنامه درج نشده است.