جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:59:33
 • طول برنامه:59 دقیقه

سینمایی صندلی چهار ساله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:59:33
 • پایان برنامه: 01:03:17
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ حماسه انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:17
 • پایان برنامه: 01:35:29
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:39
 • پایان برنامه: 02:03:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:21
 • پایان برنامه: 02:54:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:05:08
 • پایان برنامه: 03:42:46
 • طول برنامه:37 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:58
 • پایان برنامه: 04:08:32
 • طول برنامه:17 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:28
 • پایان برنامه: 04:39:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:24
 • پایان برنامه: 04:58:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:01:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:01:35
 • پایان برنامه: 05:05:53
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:53
 • پایان برنامه: 05:09:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:15
 • پایان برنامه: 05:58:15
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:48
 • پایان برنامه: 06:43:19
 • طول برنامه:41 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:45
 • پایان برنامه: 09:41:03
 • طول برنامه:2 ساعت و 40 دقیقه

ویژ ه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:41:03
 • پایان برنامه: 11:41:03
 • طول برنامه:2 ساعت

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:39
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 11:59:38
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:38
 • پایان برنامه: 12:03:34
 • طول برنامه:3 دقیقه

زیارت امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:03:34
 • پایان برنامه: 12:07:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:12:29
 • پایان برنامه: 12:40:01
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:00
 • پایان برنامه: 13:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:56
 • پایان برنامه: 14:54:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی سرزمین بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 16:38:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:56:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:05
 • پایان برنامه: 18:02:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:45
 • پایان برنامه: 18:10:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

شهادت حاج قاسم سلیمانی موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:14:19
 • پایان برنامه: 19:52:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخابات سخن رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:21
 • پایان برنامه: 22:10:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 40 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:08
 • پایان برنامه: 22:54:08
 • طول برنامه:40 دقیقه

محراب وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات من ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:32:32
 • پایان برنامه: 23:59:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

سینمایی چای سرد

توضیحات برنامه درج نشده است.