جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:35:28
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی جایی برای اشتباه نیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:04
 • پایان برنامه: 00:44:24
 • طول برنامه:7 دقیقه

معرفی استانها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:46:33
 • پایان برنامه: 01:02:19
 • طول برنامه:15 دقیقه

میان برنامه - زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:39
 • پایان برنامه: 01:33:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:28
 • پایان برنامه: 02:05:06
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند-زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:07:28
 • پایان برنامه: 02:57:28
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:03:59
 • پایان برنامه: 03:50:57
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:13
 • پایان برنامه: 04:30:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:52
 • پایان برنامه: 04:39:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک ایران بیست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:51
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 05:02:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:19
 • پایان برنامه: 05:08:55
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:55
 • پایان برنامه: 05:58:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود-جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:48
 • پایان برنامه: 06:36:27
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:39:34
 • پایان برنامه: 07:00:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

امام زاده ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:18
 • پایان برنامه: 07:47:01
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند-بر فراز آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:27
 • پایان برنامه: 08:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:40
 • پایان برنامه: 08:04:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:55
 • پایان برنامه: 09:11:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

قرارگاه بیقرار - عملیات خیبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:11:26
 • پایان برنامه: 09:58:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:28
 • پایان برنامه: 10:02:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:39
 • پایان برنامه: 10:35:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

نمای نزدیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:18
 • پایان برنامه: 10:59:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند-آدرنالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:34
 • پایان برنامه: 11:23:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

مزه غذاهای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:14
 • پایان برنامه: 11:40:06
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:46
 • پایان برنامه: 11:47:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:35
 • پایان برنامه: 11:55:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:05
 • پایان برنامه: 12:09:04
 • طول برنامه:4 دقیقه

باران رحمت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:11:13
 • پایان برنامه: 12:42:26
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:16
 • پایان برنامه: 13:18:16
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:46
 • پایان برنامه: 13:26:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

دستاوردهای چهل سالگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:07
 • پایان برنامه: 13:54:31
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند ملازمان حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:18
 • پایان برنامه: 14:45:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:08
 • پایان برنامه: 16:31:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

تماشاخانه-جایزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:02
 • پایان برنامه: 17:19:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:22
 • پایان برنامه: 17:42:59
 • طول برنامه:21 دقیقه

ساحت دل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:59
 • پایان برنامه: 17:45:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:38
 • پایان برنامه: 17:52:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:00
 • پایان برنامه: 17:55:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:57
 • پایان برنامه: 18:51:56
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:46
 • پایان برنامه: 18:58:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

ملل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:15
 • پایان برنامه: 19:00:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ جانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:18
 • پایان برنامه: 19:41:18
 • طول برنامه:40 دقیقه

محراب وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:18
 • پایان برنامه: 19:43:53
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:54
 • پایان برنامه: 19:59:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:58
 • پایان برنامه: 20:56:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند منابع طبیعی جیرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:32
 • پایان برنامه: 21:45:23
 • طول برنامه:44 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:52:03
 • پایان برنامه: 22:01:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:47
 • پایان برنامه: 22:10:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

عزیزترین عزیزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:02
 • پایان برنامه: 23:11:02
 • طول برنامه:1 ساعت

عصر ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:14
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی-جوخه تبهکاران

توضیحات برنامه درج نشده است.