جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:52:11
 • طول برنامه:52 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:30
 • پایان برنامه: 01:33:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:52
 • پایان برنامه: 02:01:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:47
 • پایان برنامه: 02:51:47
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:51:47
 • پایان برنامه: 02:55:33
 • طول برنامه:3 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:33
 • پایان برنامه: 02:59:46
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:11
 • پایان برنامه: 03:39:11
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:39:11
 • پایان برنامه: 03:45:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:47:16
 • پایان برنامه: 04:00:29
 • طول برنامه:13 دقیقه

قهرمان ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:59
 • پایان برنامه: 04:26:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:59
 • پایان برنامه: 04:31:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:22
 • پایان برنامه: 04:48:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:13
 • پایان برنامه: 04:53:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

شاخه گل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:04
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:00
 • پایان برنامه: 05:08:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:01
 • پایان برنامه: 05:12:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:15
 • پایان برنامه: 05:15:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:55
 • پایان برنامه: 05:18:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:18:01
 • پایان برنامه: 05:57:55
 • طول برنامه:39 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:55
 • پایان برنامه: 06:00:32
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ-شهادت حاج قاسم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:32
 • پایان برنامه: 06:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:40
 • پایان برنامه: 06:11:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:51
 • پایان برنامه: 06:56:42
 • طول برنامه:42 دقیقه

مستند سردار وحدت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:56:42
 • پایان برنامه: 06:58:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:09
 • پایان برنامه: 08:05:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح بخیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:28
 • پایان برنامه: 08:09:30
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:10:50
 • پایان برنامه: 08:49:50
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:49:50
 • پایان برنامه: 08:55:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:22
 • پایان برنامه: 09:19:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

من قاسم سلیمانی هستم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:24:13
 • پایان برنامه: 09:49:24
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:30
 • پایان برنامه: 09:59:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:21
 • پایان برنامه: 10:50:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:50:22
 • پایان برنامه: 10:54:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:23
 • پایان برنامه: 10:59:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:20
 • پایان برنامه: 11:10:37
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:37
 • پایان برنامه: 11:14:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:45
 • پایان برنامه: 11:27:43
 • طول برنامه:12 دقیقه

نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:02
 • پایان برنامه: 11:35:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

شهادت حاج قاسم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:39
 • پایان برنامه: 11:41:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

راز خوشبختی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:16
 • پایان برنامه: 11:48:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

شهادت حاج قاسم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:13
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:00:16
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:16
 • پایان برنامه: 12:08:44
 • طول برنامه:8 دقیقه

نمازظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:44
 • پایان برنامه: 12:11:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای بعد از نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:14:24
 • پایان برنامه: 13:00:24
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:25
 • پایان برنامه: 13:04:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:05:19
 • پایان برنامه: 13:50:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

فجر41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:50:51
 • پایان برنامه: 14:00:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

ویژه برنامه چهلم حاج قاسم سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:52:37
 • پایان برنامه: 15:57:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:50
 • پایان برنامه: 16:01:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:45
 • پایان برنامه: 16:31:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:45
 • پایان برنامه: 16:38:45
 • طول برنامه:7 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:20
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:35:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:35
 • پایان برنامه: 17:39:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

شهادت حاج قاسم سلیمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:04
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:51:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:55
 • پایان برنامه: 17:58:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:58:40
 • پایان برنامه: 17:59:39
 • طول برنامه:

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:51
 • پایان برنامه: 18:37:31
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال نفس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:42
 • پایان برنامه: 18:54:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:59
 • پایان برنامه: 18:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:21
 • پایان برنامه: 19:50:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:21
 • پایان برنامه: 19:53:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:51
 • پایان برنامه: 19:57:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:45
 • پایان برنامه: 20:51:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:28
 • پایان برنامه: 21:00:28
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:58
 • پایان برنامه: 21:45:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

فجر 41

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:12
 • پایان برنامه: 21:57:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

آشپزی ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:10
 • پایان برنامه: 22:44:09
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند مکتب سلیمانی در روستای قنات ملک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:22
 • پایان برنامه: 22:54:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:10
 • پایان برنامه: 22:59:14
 • طول برنامه:3 دقیقه

اگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصر خمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:40
 • پایان برنامه: 23:19:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصویر یک مرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:19:12
 • پایان برنامه: 23:24:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:12
 • پایان برنامه: 23:29:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:30 دقیقه

سینمایی بادیگارد

توضیحات برنامه درج نشده است.