جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:53:45
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینمایی-حلال و حرام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:15
 • پایان برنامه: 01:15:23
 • طول برنامه:21 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:30
 • پایان برنامه: 01:35:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند برای اقدام - سمنان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:26
 • پایان برنامه: 02:24:46
 • طول برنامه:47 دقیقه

مستند پنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:04
 • پایان برنامه: 03:18:04
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:18:24
 • پایان برنامه: 04:03:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:39
 • پایان برنامه: 04:38:01
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:38:14
 • پایان برنامه: 04:48:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:48
 • پایان برنامه: 04:57:22
 • طول برنامه:5 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:56
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:30
 • پایان برنامه: 05:20:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:38
 • پایان برنامه: 05:56:38
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:36
 • پایان برنامه: 06:11:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:19
 • پایان برنامه: 06:27:21
 • طول برنامه:15 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:19
 • پایان برنامه: 06:56:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:11
 • پایان برنامه: 08:15:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:15
 • پایان برنامه: 08:53:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:37
 • پایان برنامه: 09:45:43
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:50:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:48
 • پایان برنامه: 11:08:42
 • طول برنامه:9 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:12
 • پایان برنامه: 11:16:44
 • طول برنامه:7 دقیقه

جایی که نمی شناختیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:09
 • پایان برنامه: 11:27:31
 • طول برنامه:6 دقیقه

زمزم احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:05
 • پایان برنامه: 11:34:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:37
 • پایان برنامه: 11:45:51
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:49:56
 • پایان برنامه: 12:00:02
 • طول برنامه:10 دقیقه

مساجد کرمان-مسجد گنجعلی خان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:32
 • پایان برنامه: 12:45:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:46:22
 • پایان برنامه: 13:17:09
 • طول برنامه:30 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:16
 • پایان برنامه: 13:33:27
 • طول برنامه:14 دقیقه

انرژی های تجدید پذیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:34:02
 • پایان برنامه: 14:06:24
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:09:16
 • پایان برنامه: 14:54:16
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:02:06
 • پایان برنامه: 15:51:22
 • طول برنامه:49 دقیقه

سلام بچه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:17
 • پایان برنامه: 16:30:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:41
 • پایان برنامه: 17:12:56
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:47
 • پایان برنامه: 17:35:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:32
 • پایان برنامه: 17:55:56
 • طول برنامه:15 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:09
 • پایان برنامه: 18:48:05
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:38
 • پایان برنامه: 18:57:33
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:59:32
 • پایان برنامه: 19:49:32
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:56
 • پایان برنامه: 20:54:39
 • طول برنامه:31 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:36
 • پایان برنامه: 21:45:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:04
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:02:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:57 دقیقه

سینمایی جاودانگی

توضیحات برنامه درج نشده است.