جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:14
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی-دستیار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:37
 • پایان برنامه: 00:58:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری-منبت کاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:10
 • پایان برنامه: 01:23:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند نفوذ اقتصادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:27:32
 • پایان برنامه: 01:58:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند-طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:19
 • پایان برنامه: 02:50:19
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:50:19
 • پایان برنامه: 02:58:16
 • طول برنامه:7 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:45
 • پایان برنامه: 03:54:35
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:48
 • پایان برنامه: 04:27:08
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:37
 • پایان برنامه: 04:43:52
 • طول برنامه:14 دقیقه

آفتاب گردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:27
 • پایان برنامه: 04:54:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:45
 • پایان برنامه: 05:04:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:08:07
 • پایان برنامه: 05:41:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:41:27
 • پایان برنامه: 05:59:02
 • طول برنامه:17 دقیقه

میان برنامه-برگی از وجود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:51
 • پایان برنامه: 06:11:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:34
 • پایان برنامه: 06:53:25
 • طول برنامه:40 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:53:25
 • پایان برنامه: 06:59:33
 • طول برنامه:6 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:08
 • پایان برنامه: 08:15:33
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:49
 • پایان برنامه: 08:33:13
 • طول برنامه:15 دقیقه

از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:38:28
 • پایان برنامه: 08:48:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری-حلوا شکری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:35
 • پایان برنامه: 08:53:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:10
 • پایان برنامه: 09:54:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:25
 • پایان برنامه: 10:53:25
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:41
 • پایان برنامه: 11:36:07
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند علما-آیت الله هادی باریک بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:37
 • پایان برنامه: 11:47:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

تابینهایت - مصطفی مرادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:00
 • پایان برنامه: 12:00:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:19
 • پایان برنامه: 12:07:04
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:22
 • پایان برنامه: 13:00:22
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:22
 • پایان برنامه: 13:15:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:23
 • پایان برنامه: 13:23:22
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:57
 • پایان برنامه: 13:56:17
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:10
 • پایان برنامه: 14:45:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:09
 • پایان برنامه: 15:48:21
 • طول برنامه:48 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:54
 • پایان برنامه: 16:01:31
 • طول برنامه:12 دقیقه

آفتابگردان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:31
 • پایان برنامه: 16:33:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:00
 • پایان برنامه: 16:39:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:44
 • پایان برنامه: 17:29:13
 • طول برنامه:16 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:23
 • پایان برنامه: 17:45:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:59
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:41
 • پایان برنامه: 18:06:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:13:18
 • پایان برنامه: 18:59:21
 • طول برنامه:46 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:27
 • پایان برنامه: 19:53:27
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:20
 • پایان برنامه: 20:53:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:33
 • پایان برنامه: 21:45:33
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:30
 • پایان برنامه: 22:31:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه-شیطان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:53
 • پایان برنامه: 22:59:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:03:31
 • پایان برنامه: 23:12:43
 • طول برنامه:9 دقیقه

معرفی استانها -گلستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:45
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی خداحافظ تهران

توضیحات برنامه درج نشده است.