جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:43:23
 • طول برنامه:43 دقیقه

سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:23
 • پایان برنامه: 00:59:20
 • طول برنامه:15 دقیقه

دست ساخته ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:21:45
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند ماجراجوهای طبیعت نیستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:12
 • پایان برنامه: 01:50:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند روز چهلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:05
 • پایان برنامه: 02:51:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:10
 • پایان برنامه: 04:02:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مختار نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:31
 • پایان برنامه: 04:08:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسیر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:03
 • پایان برنامه: 04:24:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:29:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:01
 • پایان برنامه: 04:33:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:37:46
 • پایان برنامه: 05:11:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:26
 • پایان برنامه: 05:44:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:01
 • پایان برنامه: 05:55:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

مغناطیس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:07
 • پایان برنامه: 06:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:15
 • پایان برنامه: 06:11:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:05
 • پایان برنامه: 06:44:18
 • طول برنامه:32 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:18
 • پایان برنامه: 06:51:09
 • طول برنامه:6 دقیقه

شیفولی و نی نی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:52:50
 • پایان برنامه: 06:58:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسین شهادت میدهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:12
 • پایان برنامه: 07:00:12
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلام برحسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:42
 • پایان برنامه: 08:05:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح بخیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:07
 • پایان برنامه: 09:03:13
 • طول برنامه:57 دقیقه

مختارنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:06:30
 • پایان برنامه: 09:26:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:26:24
 • پایان برنامه: 09:53:59
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند سفر از چزابه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:37
 • پایان برنامه: 10:50:37
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:18
 • پایان برنامه: 11:02:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

سلام برحسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:51
 • پایان برنامه: 11:17:21
 • طول برنامه:14 دقیقه

چاووش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:17
 • پایان برنامه: 11:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:00
 • پایان برنامه: 11:33:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:40
 • پایان برنامه: 11:40:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:42
 • پایان برنامه: 11:46:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

زیارت وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:34
 • پایان برنامه: 12:46:34
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:09
 • پایان برنامه: 13:31:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:34
 • پایان برنامه: 13:55:01
 • طول برنامه:22 دقیقه

سازه های عجیب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:48
 • پایان برنامه: 14:45:48
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:11
 • پایان برنامه: 15:46:11
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:11
 • پایان برنامه: 15:55:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:17
 • پایان برنامه: 16:30:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:04:00
 • پایان برنامه: 17:15:43
 • طول برنامه:11 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:46
 • پایان برنامه: 17:26:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

نکات ناب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:40
 • پایان برنامه: 17:31:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:00
 • پایان برنامه: 17:34:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:35:40
 • پایان برنامه: 18:07:03
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:03
 • پایان برنامه: 19:05:02
 • طول برنامه:57 دقیقه

مختار نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:07
 • پایان برنامه: 19:56:07
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:13
 • پایان برنامه: 20:54:13
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:31
 • پایان برنامه: 21:45:31
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:14
 • پایان برنامه: 21:52:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

حسین شهادت می دهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:39
 • پایان برنامه: 22:41:14
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند نخل ها نمی میرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:51
 • پایان برنامه: 22:53:39
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:17
 • پایان برنامه: 23:27:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی یک نفر از میان ما

توضیحات برنامه درج نشده است.