جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:44:33
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی-نیزارهای بلند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:55
 • پایان برنامه: 00:59:53
 • طول برنامه:9 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:21
 • پایان برنامه: 01:34:51
 • طول برنامه:34 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:04
 • پایان برنامه: 02:02:47
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند-جانور مرگبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:03:22
 • پایان برنامه: 02:53:22
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:00
 • پایان برنامه: 03:44:11
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال پاورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:54:54
 • پایان برنامه: 04:24:28
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:52
 • پایان برنامه: 05:03:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:21
 • پایان برنامه: 05:59:21
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:41
 • پایان برنامه: 06:35:18
 • طول برنامه:22 دقیقه

پویانمایی تاریخ از این ور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:41:44
 • پایان برنامه: 06:51:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقتصاد مقاومتی-مستندمردم آبادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:00
 • پایان برنامه: 08:53:11
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال پاورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:14
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:20
 • پایان برنامه: 11:15:59
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند-گزارشی- زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:25
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:30
 • پایان برنامه: 12:32:23
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:51
 • پایان برنامه: 13:02:25
 • طول برنامه:29 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:53
 • پایان برنامه: 13:32:45
 • طول برنامه:29 دقیقه

برنامه مشارکتی-مسیر برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:33:18
 • پایان برنامه: 14:01:50
 • طول برنامه:28 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:15
 • پایان برنامه: 14:50:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:59:56
 • پایان برنامه: 15:46:07
 • طول برنامه:46 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:26
 • پایان برنامه: 16:35:37
 • طول برنامه:32 دقیقه

عصر جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:59:15
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:10
 • پایان برنامه: 17:57:16
 • طول برنامه:30 دقیقه

برنامه مشارکتی-حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:12
 • پایان برنامه: 18:32:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال پاورچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:19
 • پایان برنامه: 18:53:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند-گزارشی- زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:42
 • پایان برنامه: 20:33:42
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:17
 • پایان برنامه: 20:56:14
 • طول برنامه:21 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:49
 • پایان برنامه: 23:05:49
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی-روشنایی می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.