جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:47:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی-عاشقانها یی بر باد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:04
 • پایان برنامه: 01:38:03
 • طول برنامه:49 دقیقه

محرم-مستند میراث مرثیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:38:47
 • پایان برنامه: 01:52:12
 • طول برنامه:13 دقیقه

مستند دفاع مقدس-حماسه آبادان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:52
 • پایان برنامه: 02:18:18
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند محرم در ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:38
 • پایان برنامه: 03:08:38
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:51
 • پایان برنامه: 03:51:04
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال معراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:26
 • پایان برنامه: 04:07:34
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:06
 • پایان برنامه: 04:55:31
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:19
 • پایان برنامه: 05:20:13
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند فرماندهان-شهید بابایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:24:39
 • پایان برنامه: 05:59:32
 • طول برنامه:34 دقیقه

فراتر از تاریخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:09
 • پایان برنامه: 06:11:19
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:11
 • پایان برنامه: 06:25:25
 • طول برنامه:13 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:09
 • پایان برنامه: 06:54:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند حسین سیدالشهدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:07
 • پایان برنامه: 08:15:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:43
 • پایان برنامه: 08:24:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

ورود اهل بیت به کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:28
 • پایان برنامه: 08:57:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

سرزمین آفتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:12
 • پایان برنامه: 09:43:25
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال معراجی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:43:25
 • پایان برنامه: 09:58:22
 • طول برنامه:14 دقیقه

مستند-نذر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:57
 • پایان برنامه: 10:51:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:57
 • پایان برنامه: 10:59:06
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:20
 • پایان برنامه: 11:16:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

پایداری و پیروزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:20
 • پایان برنامه: 11:24:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:57
 • پایان برنامه: 11:34:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:34:00
 • پایان برنامه: 11:39:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر-به وقت کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:05
 • پایان برنامه: 11:47:43
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز-ظهر-آیت الله جعفری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:21
 • پایان برنامه: 12:00:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ ماه محرم شد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:22
 • پایان برنامه: 12:45:22
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:22
 • پایان برنامه: 12:52:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

زیارت وارث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:48
 • پایان برنامه: 13:09:48
 • طول برنامه:16 دقیقه

خانه های حسینی کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:48
 • پایان برنامه: 13:14:56
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ-سوره های سرخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:14:56
 • پایان برنامه: 13:31:08
 • طول برنامه:16 دقیقه

مستند دفاع مقدس-حماسه آبادان03

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:30
 • پایان برنامه: 14:15:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

مشاعره عاشورایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:16:46
 • پایان برنامه: 15:06:46
 • طول برنامه:50 دقیقه

یاران وفادار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:06:46
 • پایان برنامه: 15:13:55
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:14:17
 • پایان برنامه: 16:01:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:09:06
 • پایان برنامه: 16:39:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:05:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:22
 • پایان برنامه: 17:10:53
 • طول برنامه:5 دقیقه

از شما چه پنهون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:10:53
 • پایان برنامه: 17:31:47
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند فرماندهان-شهید بابایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:47
 • پایان برنامه: 17:42:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

مستند کوتاه-نذر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:43
 • پایان برنامه: 17:53:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:53
 • پایان برنامه: 18:02:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز-مغرب- کهنوج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:05:04
 • پایان برنامه: 19:05:36
 • طول برنامه:1 ساعت

سریال مختار نامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:56
 • پایان برنامه: 19:55:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:48
 • پایان برنامه: 20:33:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

محرم-آسمان حسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:50
 • پایان برنامه: 20:39:54
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ محبوب عاشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:39:54
 • پایان برنامه: 20:54:54
 • طول برنامه:15 دقیقه

عزاداری تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:58
 • پایان برنامه: 21:51:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

یاران وفادار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:00
 • پایان برنامه: 22:27:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

کرم گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:31
 • پایان برنامه: 22:52:06
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:06
 • پایان برنامه: 22:57:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ حریم تا حرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:01:40
 • پایان برنامه: 23:59:54
 • طول برنامه:58 دقیقه

سینمایی-دکل

توضیحات برنامه درج نشده است.