جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

سینمایی هیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:18
 • پایان برنامه: 01:35:58
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان جدید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:33
 • پایان برنامه: 02:10:47
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند-ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:11:00
 • پایان برنامه: 03:01:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:32
 • پایان برنامه: 03:44:22
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:54
 • پایان برنامه: 04:24:54
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:58
 • پایان برنامه: 05:36:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:00
 • پایان برنامه: 06:25:05
 • طول برنامه:19 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:00
 • پایان برنامه: 06:57:13
 • طول برنامه:31 دقیقه

تازه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:29:48
 • پایان برنامه: 08:50:05
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند-از بیشاپور تا کازرون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:03
 • پایان برنامه: 09:42:53
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 11:23:25
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند-استارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:00
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند-یمن قلب عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:23:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:04:00
 • پایان برنامه: 13:49:38
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 14:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:46:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:29:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:00
 • پایان برنامه: 17:55:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:55
 • پایان برنامه: 18:47:18
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال لیسانسه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:53
 • پایان برنامه: 19:19:46
 • طول برنامه:31 دقیقه

آسیب های اجتماعی-الف تا یا 10

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:20
 • پایان برنامه: 20:55:50
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

شب فیروزه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:00
 • پایان برنامه: 22:51:32
 • طول برنامه:26 دقیقه

برنامه مشارکتی-حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی-شوخی ممنون

توضیحات برنامه درج نشده است.