جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی-ابراهیم خلیل الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:32
 • پایان برنامه: 01:31:37
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:12
 • پایان برنامه: 02:00:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند-ایران - یزد - دارالعباده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:14
 • پایان برنامه: 02:54:14
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:51
 • پایان برنامه: 03:44:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:16
 • پایان برنامه: 04:33:16
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:48
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:13:11
 • پایان برنامه: 05:46:46
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:52
 • پایان برنامه: 06:27:17
 • طول برنامه:20 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:06
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

تازه شو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:35
 • پایان برنامه: 08:05:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:27:35
 • پایان برنامه: 08:43:48
 • طول برنامه:16 دقیقه

حج-عرفه - عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:07
 • پایان برنامه: 09:44:23
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:33
 • پایان برنامه: 10:50:33
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:31
 • پایان برنامه: 11:25:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند استارت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:30
 • پایان برنامه: 11:55:18
 • طول برنامه:28 دقیقه

حج-مستند فرصت پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:57:05
 • پایان برنامه: 12:29:05
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:51:03
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:32
 • پایان برنامه: 13:51:32
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:36
 • پایان برنامه: 14:46:36
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:48:36
 • پایان برنامه: 14:59:55
 • طول برنامه:11 دقیقه

روز خدا - نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:30
 • پایان برنامه: 15:48:07
 • طول برنامه:47 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:04
 • پایان برنامه: 16:28:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:01
 • پایان برنامه: 16:41:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

در شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:15
 • پایان برنامه: 18:35:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

دعای روز عرفه (چترود)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:25
 • پایان برنامه: 19:21:26
 • طول برنامه:36 دقیقه

سریال سه دونگ سه دونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:00
 • پایان برنامه: 19:40:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:40:01
 • پایان برنامه: 19:48:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز-جماعت مغرب - زرند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:02
 • پایان برنامه: 20:57:20
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:33
 • پایان برنامه: 21:46:33
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:02
 • پایان برنامه: 22:51:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:05
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:41 دقیقه

سینمایی-سجل

توضیحات برنامه درج نشده است.