جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:50:43
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمایی-باشگاه ماجراجویی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:50:43
 • پایان برنامه: 00:59:16
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه-دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:00
 • پایان برنامه: 01:47:22
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند پنج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:48:49
 • پایان برنامه: 02:00:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

میراثی از سناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:22
 • پایان برنامه: 03:00:06
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند 23وآن یکنفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:26
 • پایان برنامه: 03:52:06
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:29
 • پایان برنامه: 04:33:50
 • طول برنامه:38 دقیقه

مستند با سیمره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:28
 • پایان برنامه: 04:41:23
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجینه احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:57
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:14
 • پایان برنامه: 05:36:46
 • طول برنامه:37 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:36:59
 • پایان برنامه: 06:00:12
 • طول برنامه:23 دقیقه

برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:41
 • پایان برنامه: 06:11:51
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:46
 • پایان برنامه: 06:48:16
 • طول برنامه:32 دقیقه

پویا نمایی-پهلوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:23
 • پایان برنامه: 06:55:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

ورزش زورخانه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:10
 • پایان برنامه: 08:05:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:47
 • پایان برنامه: 08:57:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:26
 • پایان برنامه: 10:50:26
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:54:21
 • پایان برنامه: 11:12:12
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند فرآیند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:44
 • پایان برنامه: 11:26:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:37
 • پایان برنامه: 11:41:08
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز جماعت ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:08
 • پایان برنامه: 11:55:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:07
 • پایان برنامه: 12:27:07
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:27:07
 • پایان برنامه: 12:34:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

آوا - (در هوای تو - امام زمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:47
 • پایان برنامه: 13:05:49
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند-مینو جهان، رودبار جنوب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:02
 • پایان برنامه: 13:17:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

طنزپیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:18:55
 • پایان برنامه: 13:55:34
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند-تمدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:44
 • پایان برنامه: 15:00:44
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای کرمان - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:01:19
 • پایان برنامه: 15:42:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:43:25
 • پایان برنامه: 16:06:14
 • طول برنامه:22 دقیقه

چیستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:08:19
 • پایان برنامه: 16:36:45
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند-بالاتر از افسانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 16:57:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:55
 • پایان برنامه: 17:14:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:35
 • پایان برنامه: 17:50:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:22
 • پایان برنامه: 18:51:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

سریال یوسف پیامبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:02:09
 • پایان برنامه: 19:52:09
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست - بازپخش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:04
 • پایان برنامه: 20:57:04
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:40
 • پایان برنامه: 21:46:40
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان - زنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:20:18
 • پایان برنامه: 23:05:18
 • طول برنامه:45 دقیقه

گفتگوی ویژه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:03
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:44 دقیقه

سینمایی قلمرو کمپل

توضیحات برنامه درج نشده است.