جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:39:41
 • طول برنامه:39 دقیقه

سینمایی-جری کاتن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:42:03
 • پایان برنامه: 00:57:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

مانیزان انگور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:57:38
 • پایان برنامه: 01:00:43
 • طول برنامه:3 دقیقه

لحظه های دیدنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:30
 • پایان برنامه: 01:32:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:32:42
 • پایان برنامه: 02:00:22
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند - زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:42
 • پایان برنامه: 02:51:11
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:59:29
 • پایان برنامه: 03:47:35
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:11
 • پایان برنامه: 04:20:22
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:07:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:34
 • پایان برنامه: 05:58:28
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:35
 • پایان برنامه: 06:51:55
 • طول برنامه:38 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:22
 • پایان برنامه: 08:54:28
 • طول برنامه:48 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:50
 • پایان برنامه: 09:44:04
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند-وزرا - دکتر محمد حسین طریقت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:55
 • پایان برنامه: 09:59:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:32
 • پایان برنامه: 10:49:32
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:49:32
 • پایان برنامه: 10:51:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:51:44
 • پایان برنامه: 11:14:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

ارمغان انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:19
 • پایان برنامه: 11:49:06
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند-بانوای فاطمیون- شهید بافنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:00:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:59:00
 • طول برنامه:46 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:16
 • پایان برنامه: 13:32:27
 • طول برنامه:32 دقیقه

شهر به شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:57
 • پایان برنامه: 14:02:44
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند - شهری برای همه-علی جباری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:44
 • پایان برنامه: 14:03:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:04:32
 • پایان برنامه: 14:54:34
 • طول برنامه:50 دقیقه

چله افتخار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پزشک شما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:48
 • پایان برنامه: 15:57:57
 • طول برنامه:10 دقیقه

میان برنامه-طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:00:10
 • پایان برنامه: 16:29:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

پلکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:25
 • پایان برنامه: 16:44:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:01
 • طول برنامه:30 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:49:00
 • پایان برنامه: 17:53:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:52
 • پایان برنامه: 18:02:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:30
 • پایان برنامه: 18:50:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:50:30
 • پایان برنامه: 18:54:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:58:57
 • پایان برنامه: 19:48:57
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:56:04
 • پایان برنامه: 19:58:11
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:41
 • پایان برنامه: 20:54:42
 • طول برنامه:31 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:31
 • پایان برنامه: 20:59:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

چله افتخار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:41
 • پایان برنامه: 21:59:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:40
 • پایان برنامه: 22:33:10
 • طول برنامه:9 دقیقه

اقتصاد مقاومتی-مستند مردم آبادی-پرورش ماهی تنکا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:31
 • پایان برنامه: 23:06:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند-شهید دریجانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:11:45
 • پایان برنامه: 23:13:44
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی-آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:09
 • پایان برنامه: 23:59:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی-یتیم خانه ایرانیان

توضیحات برنامه درج نشده است.