جدول پخش

کرمان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:37:37
 • طول برنامه:37 دقیقه

سینمایی-تیم رویایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:40:42
 • پایان برنامه: 01:00:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

برای اقدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:52
 • پایان برنامه: 01:50:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

مستند-علم وزندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:56
 • پایان برنامه: 02:50:56
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:53:21
 • پایان برنامه: 03:00:32
 • طول برنامه:7 دقیقه

اقلیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:00:52
 • پایان برنامه: 03:33:31
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:34:04
 • پایان برنامه: 03:50:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

مزه غذاهای ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:52:18
 • پایان برنامه: 04:24:29
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:01
 • پایان برنامه: 05:12:39
 • طول برنامه:29 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:10
 • پایان برنامه: 05:34:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

برگی از وجود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:34:45
 • پایان برنامه: 05:44:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

گل آوا-کاروان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:40
 • پایان برنامه: 05:59:04
 • طول برنامه:14 دقیقه

همراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:35
 • پایان برنامه: 06:11:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:50
 • پایان برنامه: 07:00:09
 • طول برنامه:48 دقیقه

ستاره ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:44
 • پایان برنامه: 08:15:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

صبح به خیر کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:16:39
 • پایان برنامه: 08:30:53
 • طول برنامه:14 دقیقه

تماشا 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:28
 • پایان برنامه: 08:57:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند-یاس اینجاست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:57
 • پایان برنامه: 09:33:36
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:33:36
 • پایان برنامه: 09:49:24
 • طول برنامه:15 دقیقه

جوان بمانیم - جامعه سالمند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:20
 • پایان برنامه: 10:50:20
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:52:58
 • پایان برنامه: 11:15:34
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند-آبشار هزار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:09
 • پایان برنامه: 11:42:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند-آرام و خروش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:51
 • پایان برنامه: 11:50:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:00
 • پایان برنامه: 11:55:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:55:40
 • پایان برنامه: 12:04:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:52
 • پایان برنامه: 12:14:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

سلاله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:15:19
 • پایان برنامه: 13:00:19
 • طول برنامه:45 دقیقه

ره عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:19
 • پایان برنامه: 13:21:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

حدیث کسا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:27
 • پایان برنامه: 13:55:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:00:04
 • پایان برنامه: 14:45:04
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:45:50
 • پایان برنامه: 14:53:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:18
 • پایان برنامه: 15:48:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

آخ جون کارتون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:18
 • پایان برنامه: 16:05:10
 • طول برنامه:14 دقیقه

سوغات کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:05:10
 • پایان برنامه: 16:38:52
 • طول برنامه:33 دقیقه

پلکان(نوجوان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر-ساعت 16:45

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

با نمایندگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:54
 • پایان برنامه: 17:38:09
 • طول برنامه:16 دقیقه

کرمان ورزش سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:09
 • پایان برنامه: 17:53:54
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریا دلان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:30
 • پایان برنامه: 18:09:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:07
 • پایان برنامه: 18:54:57
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال کیمیا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:50
 • پایان برنامه: 19:50:50
 • طول برنامه:50 دقیقه

زندگی زیباست

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:36
 • پایان برنامه: 20:52:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

روستا به روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:23
 • پایان برنامه: 21:45:23
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای کرمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر-ساعت 22

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:32
 • پایان برنامه: 22:58:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:05:50
 • پایان برنامه: 23:12:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:18:01
 • پایان برنامه: 23:47:54
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:50:09
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:9 دقیقه

سینمایی پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.