جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

سینمایی سنگ اول

سینمایی سنگ اول

 • شروع برنامه:01:11:00
 • پایان برنامه: 01:56:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار خوه ر هه لات

تکرار خوه ر هه لات

 • شروع برنامه:01:58:00
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال تاقانه

سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

شرح پریشانی من

شرح پریشانی من

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 04:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جز خوانی

جز خوانی جزء 11 قران کریم

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:11:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند برای اقدام

مستند برای اقدام- نگین توران

 • شروع برنامه:05:11:00
 • پایان برنامه: 05:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراث ماندگار

میراث ماندگار

 • شروع برنامه:05:29:00
 • پایان برنامه: 05:34:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:34:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:28:00
 • پایان برنامه: 07:03:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره نحل

تفسیر قرآن کریم سوره نحل 105

 • شروع برنامه:07:04:15
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن بل و سباستیان

انیمیشن بل و سباستیان قسمت 8

 • شروع برنامه:07:29:15
 • پایان برنامه: 07:58:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند سفیران هدایت

مستند سفیران هدایت قسمت 1

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

خور هه لات(زنده)

خور هه لات(زنده) برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:09:11:00
 • پایان برنامه: 09:41:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند ایران یزد

مستند ایران یزد 6

 • شروع برنامه:09:45:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان (کودک)

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تکرار سریال تاقانه

تکرار سریال تاقانه 1

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:12:06:00
 • پایان برنامه: 12:16:10
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:12:16:10
 • پایان برنامه: 12:27:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:10
 • پایان برنامه: 13:50:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی سنگ اول

سینمایی سنگ اول

 • شروع برنامه:13:55:10
 • پایان برنامه: 15:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 16:08:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

تکرار پرسمان

تکرار پرسمان

 • شروع برنامه:16:09:00
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان (کودک)

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:26:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر قسمت 45

 • شروع برنامه:17:30:38
 • پایان برنامه: 17:36:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:17:36:00
 • پایان برنامه: 17:41:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:17:43:09
 • پایان برنامه: 18:28:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

تکرار ژین و ئه وین

تکرار ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:18:29:09
 • پایان برنامه: 19:28:09
 • طول برنامه:59 دقیقه

خور هه لات

خور هه لات تکرار برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:46:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر +خبر

آرم خبر +خبر

 • شروع برنامه:19:48:00
 • پایان برنامه: 20:26:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال تاقانه

سریال تاقانه 2

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تماشا

تماشا

 • شروع برنامه:20:39:00
 • پایان برنامه: 21:24:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ریگا

ریگا

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه هاودلی

میان برنامه هاودلی

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی(5)

آگهی(5)

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:23:11:59
 • پایان برنامه: 23:42:59
 • طول برنامه:31 دقیقه

تکرار جوان

تکرار جوان

 • شروع برنامه:23:42:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

سینمایی داستان ناتمام

سینمایی داستان ناتمام