جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:52:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 52 دقیقه

سینمایی حرفه ای

سینمایی حرفه ای

 • شروع برنامه:01:52:00
 • پایان برنامه: 02:26:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای کمیل

دعای کمیل

 • شروع برنامه:02:26:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

روژمان

روژمان(صبحگاهی)

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 03:08:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:03:08:00
 • پایان برنامه: 03:10:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:03:10:00
 • پایان برنامه: 03:39:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال دسترنج

سریال دسترنج 6

 • شروع برنامه:03:39:00
 • پایان برنامه: 03:49:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:03:49:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جز خوانی

جز خوانی 10

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:19:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

ژین وئه وین

ژین وئه وین

 • شروع برنامه:05:19:00
 • پایان برنامه: 05:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:05:20:00
 • پایان برنامه: 05:36:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:36:00
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:43:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:43:10
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:57:00
 • طول برنامه:47 دقیقه

تفسیر سوره یوسف

تفسیر سوره یوسف 40

 • شروع برنامه:06:57:00
 • پایان برنامه: 06:58:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی 2

 • شروع برنامه:06:58:15
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 09:59:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 59 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:09:59:00
 • پایان برنامه: 10:09:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 49 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:11:58:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

مناجات خمسه عشر

مناجات خمسه عشر

 • شروع برنامه:12:13:00
 • پایان برنامه: 12:24:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:12:24:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:44:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:44:10
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:49:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:12:49:00
 • پایان برنامه: 14:35:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 46 دقیقه

سینمایی حرفه ای

سینمایی حرفه ای

 • شروع برنامه:14:35:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:2 ساعت و 9 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:18:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:18:18:00
 • پایان برنامه: 18:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم

 • شروع برنامه:18:20:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:18:29:00
 • پایان برنامه: 18:34:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب درفقه جعفری

اذان مغرب درفقه جعفری

 • شروع برنامه:18:34:10
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:36:00
 • پایان برنامه: 19:30:00
 • طول برنامه:54 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 44 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:05:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ویژه انتخابات

ویژه انتخابات

 • شروع برنامه:22:05:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

تصاویر انتخابات

تصاویر انتخابات

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 23:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

دیاری هه ینی

دیاری هه ینی

 • شروع برنامه:23:55:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:4 دقیقه

سینمایی آشیانه ای بر باد

سینمایی آشیانه ای بر باد