جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:56:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

سینمایی ماهی سیاه کوچولو

سینمایی ماهی سیاه کوچولو.به مدت 81 دقیقه

 • شروع برنامه:00:56:00
 • پایان برنامه: 01:30:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای کمیل

دعای کمیل

 • شروع برنامه:01:30:00
 • پایان برنامه: 02:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به یانی باش

به یانی باش تکرار برنامه صیحگاهی مدت60 دقیقه

 • شروع برنامه:02:31:00
 • پایان برنامه: 03:03:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند اهل ایمان

مستند اهل ایمان قسمت 8

 • شروع برنامه:03:04:00
 • پایان برنامه: 03:37:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

سریال مرواری

سریال مرواری تکرار قسمت 8 مدت 33 دقیقه

 • شروع برنامه:03:38:00
 • پایان برنامه: 04:29:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

به ره و رووناکی

به ره و رووناکی برنامه ی ویژه سحرهای ماه رمضان مدت پخش 51 دقیقه

 • شروع برنامه:04:29:00
 • پایان برنامه: 04:36:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری و شافعی

اذان صبح در فقه جعفری و شافعی

 • شروع برنامه:04:38:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

جزء خوانی

جزء خوانی فرآن کریم جزء 9 مدت 63 دقیقه

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:57:20
 • طول برنامه:16 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 06:51:00
 • طول برنامه:13 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره مائده

تفسیر قرآن کریم سوره مائده 32 آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:06:52:15
 • پایان برنامه: 07:22:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی حسینیه

سخنرانی حسینیه مدت 30 دقیقه

 • شروع برنامه:07:24:15
 • پایان برنامه: 07:44:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن دهکده پرماجرا

انیمیشن دهکده پرماجرا قسمت 3 مدت پخش 20 دقیقه

 • شروع برنامه:07:44:15
 • پایان برنامه: 08:09:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند عبور از خط زرد

مستند عبور از خط زرد مدت 25 دقیقه

 • شروع برنامه:08:09:15
 • پایان برنامه: 08:31:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها به مدت 22 دقیقه

 • شروع برنامه:08:31:15
 • پایان برنامه: 09:01:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان قسمت ده مدت پخش 30 دقیقه

 • شروع برنامه:09:04:15
 • پایان برنامه: 09:44:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

به ر بانگ

به ر بانگ برنامه سحرهای ماه رمضان

 • شروع برنامه:09:45:15
 • پایان برنامه: 10:18:15
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان برنامه کودک مدت 33 دقیقه

 • شروع برنامه:10:24:15
 • پایان برنامه: 11:31:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

عروسکی مدرسه موشها

عروسکی مدرسه موشها مدت 67 دقیقه

 • شروع برنامه:11:33:15
 • پایان برنامه: 13:03:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

چل چرا

تکرار چل چرا مدت 90 دقیقه

 • شروع برنامه:13:03:15
 • پایان برنامه: 13:14:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:00
 • پایان برنامه: 13:27:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:30:40
 • پایان برنامه: 14:51:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

سینمایی :ماهی سیاه کوچولو

سینمایی :ماهی سیاه کوچولو .تکرار مدت 81 دقیقه

 • شروع برنامه:14:52:40
 • پایان برنامه: 15:07:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

هشت پلاک

برنامه تولیدی.مدت 15 دقیقه

 • شروع برنامه:15:08:40
 • پایان برنامه: 16:15:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

عروسکی مدرسه موشها

عروسکی مدرسه موشها مدت 67 دقیقه

 • شروع برنامه:16:15:40
 • پایان برنامه: 16:48:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

برنامه ی کودک مدت 33 دقیقه

 • شروع برنامه:16:49:40
 • پایان برنامه: 17:07:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

پذیرایی ساده

پذیرایی ساده قسمت 9 مدت 18 دقیقه

 • شروع برنامه:17:07:40
 • پایان برنامه: 17:37:40
 • طول برنامه:30 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان قسمت 10 مدت پخش 30 دقیقه

 • شروع برنامه:17:37:40
 • پایان برنامه: 18:47:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

جزء خوانی قرآن کریم

جزء خوانی قرآن کریم.جزء نهم مدت 70 دقیقه

 • شروع برنامه:18:48:40
 • پایان برنامه: 19:22:40
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال مرواری

سریال مرواری قسمت 9 مدت 34 دقیقه

 • شروع برنامه:19:22:40
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:46:00
 • پایان برنامه: 20:31:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

به ر بانگ

برنامه ویژه افطار ماه مبارک رمضان

 • شروع برنامه:20:39:38
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جای

ماموستا بهمنی

 • شروع برنامه:20:47:00
 • پایان برنامه: 20:52:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:20:59:17
 • پایان برنامه: 21:10:17
 • طول برنامه:11 دقیقه

یاد امام و شهدا

یاد امام و شهدا

 • شروع برنامه:21:10:17
 • پایان برنامه: 21:16:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

آوا

آوا میان برنامه موسیقی اصیل ایرانی مدت 7 دقیقه

 • شروع برنامه:21:18:17
 • پایان برنامه: 21:24:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

دف نوازی

دف نوازی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:56:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجله فرهنگی(ره نگامه)

مجله فرهنگی .تولیدی. مدت 33 دقیقه

 • شروع برنامه:22:35:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

سه رنج

سه رنج برنامه ی تولیدی به مدت 22 دقیقه

 • شروع برنامه:22:58:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

واژاو

آموزش زبان کردی. آشنایی با زبان کردی و الفبای آن

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:43 دقیقه

ریگا

ریگا برنامه ی تولیدی معرفی روستاهای استان