جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

سینمایی آمبولانس

سینمایی آمبولانس

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

روژمان

روژمان(صبحگاهی)

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سیاره آبی

سیاره آبی

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:50:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان

 • شروع برنامه:02:50:00
 • پایان برنامه: 02:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:02:54:00
 • پایان برنامه: 03:24:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال دسترنج

سریال دسترنج 1

 • شروع برنامه:03:24:00
 • پایان برنامه: 03:25:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:03:25:00
 • پایان برنامه: 03:35:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:36:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:03:36:00
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزخوانی

جزخوانی_25

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:33:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:05:33:00
 • پایان برنامه: 05:42:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:42:00
 • پایان برنامه: 05:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:05:44:00
 • پایان برنامه: 05:49:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:49:10
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نسیم آفرینش

نسیم آفرینش

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:07:00
 • پایان برنامه: 06:59:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

تفسیر سوره یوسف

تفسیر سوره یوسف 36

 • شروع برنامه:06:59:00
 • پایان برنامه: 07:00:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی 27

 • شروع برنامه:07:00:15
 • پایان برنامه: 07:11:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

انیمیشن مسافران

انیمیشن مسافران

 • شروع برنامه:07:11:15
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:45 دقیقه

بانوی عمارت

بانوی عمارت 19

 • شروع برنامه:07:56:15
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش(روژمان)

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:09:20:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه(کودک)

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 11:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین وئه وین (اجرای مشترک با شبکه شما)

ژین وئه وین (اجرای مشترک با شبکه شما)

 • شروع برنامه:11:05:00
 • پایان برنامه: 11:09:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:11:09:00
 • پایان برنامه: 11:39:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سریال دسترنج

سریال دسترنج 1

 • شروع برنامه:11:39:00
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 12:11:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

مستند

مستند

 • شروع برنامه:12:11:00
 • پایان برنامه: 12:22:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوارهدایت

انوارهدایت

 • شروع برنامه:12:22:00
 • پایان برنامه: 12:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:12:26:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:44:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:44:10
 • پایان برنامه: 12:46:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:12:46:00
 • پایان برنامه: 12:48:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:12:48:00
 • پایان برنامه: 14:18:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آمبولانس

سینمایی آمبولانس

 • شروع برنامه:14:18:00
 • پایان برنامه: 15:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

پویش

پویش

 • شروع برنامه:15:00:00
 • پایان برنامه: 15:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:15:10:00
 • پایان برنامه: 15:12:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:15:12:00
 • پایان برنامه: 15:42:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

گفتمان

گفتمان

 • شروع برنامه:15:42:00
 • پایان برنامه: 16:02:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نماز جمعه شهرستان

نماز جمعه شهرستان

 • شروع برنامه:16:02:00
 • پایان برنامه: 16:03:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:16:03:00
 • پایان برنامه: 16:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:16:06:00
 • پایان برنامه: 16:41:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه(کودک)

 • شروع برنامه:16:41:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر+خبر

آرم خبر+خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

ضربان

ضربان

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:14:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قران کریم

تلاوت قران کریم

 • شروع برنامه:18:14:00
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:18:23:00
 • پایان برنامه: 18:28:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب درفقه جعفری

اذان مغرب درفقه جعفری

 • شروع برنامه:18:28:30
 • پایان برنامه: 18:30:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:18:30:20
 • پایان برنامه: 18:32:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:18:32:20
 • پایان برنامه: 18:36:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:18:36:00
 • پایان برنامه: 19:07:00
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر 50

 • شروع برنامه:19:07:00
 • پایان برنامه: 19:11:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:19:11:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

بارانه

بارانه

 • شروع برنامه:19:21:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 19:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:50:00
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سریال دسترنج

سریال دسترنج 2

 • شروع برنامه:20:22:00
 • پایان برنامه: 20:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:20:24:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 21:19:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:21:19:00
 • پایان برنامه: 21:25:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:21:25:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آفتاب خوبان

آفتاب خوبان

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:55:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

آرم خبر+خبر

آرم خبر+خبر

 • شروع برنامه:21:55:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:45:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

پویش

پویش

 • شروع برنامه:22:45:00
 • پایان برنامه: 22:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی میان

آگهی میان

 • شروع برنامه:22:46:30
 • پایان برنامه: 22:51:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:51:00
 • پایان برنامه: 23:26:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

ژیله مو

ژیله مو

 • شروع برنامه:23:26:00
 • پایان برنامه: 23:49:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

سینمایی مهمان مامان

 • شروع برنامه:23:49:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

سینمایی آمبولانس

سینمایی آمبولانس