جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سینمایی شتابزده

سینمایی شتابزده

 • شروع برنامه:01:38:00
 • پایان برنامه: 02:01:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:02:01:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:02:07:00
 • پایان برنامه: 02:09:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:02:09:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:56 دقیقه

سریال پاستا

سریال پاستا

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:06:00
 • پایان برنامه: 04:12:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

جز خوانی

جز خوانی

 • شروع برنامه:04:12:00
 • پایان برنامه: 04:18:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 04:20:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:04:20:00
 • پایان برنامه: 04:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:04:25:00
 • پایان برنامه: 04:37:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:04:37:00
 • پایان برنامه: 05:07:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:25:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:25:45
 • پایان برنامه: 06:58:45
 • طول برنامه:33 دقیقه

تفسیر قرآن کریم

تفسیر قرآن کریم

 • شروع برنامه:06:58:45
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش(صبحگاهی)

 • شروع برنامه:08:10:00
 • پایان برنامه: 08:22:45
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن ماه تی تی

انیمیشن ماه تی تی

 • شروع برنامه:08:22:45
 • پایان برنامه: 08:24:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:08:24:45
 • پایان برنامه: 08:49:45
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند شما که غریبه نیستید

مستند شما که غریبه نیستید

 • شروع برنامه:08:49:45
 • پایان برنامه: 09:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تماشا

تماشا

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:33:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په لکه زیرینه(کودک)

په لکه زیرینه(کودک)

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:55:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:09:55:00
 • پایان برنامه: 10:50:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال پاستا

سریال پاستا

 • شروع برنامه:10:50:00
 • پایان برنامه: 10:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:10:52:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:58:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:12:58:00
 • پایان برنامه: 12:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:12:59:15
 • پایان برنامه: 13:10:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:15
 • پایان برنامه: 13:13:15
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:13:13:15
 • پایان برنامه: 13:24:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:32:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:13:32:10
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:36:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

دعای روز

دعای روز

 • شروع برنامه:13:36:00
 • پایان برنامه: 13:38:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:13:38:00
 • پایان برنامه: 15:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی شتابزده

سینمایی شتابزده

 • شروع برنامه:15:07:00
 • پایان برنامه: 15:14:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:15:14:00
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:43 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

نیمکت

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:38:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

نوجوان

نوجوان

 • شروع برنامه:16:38:00
 • پایان برنامه: 16:39:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:16:39:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:1 ساعت

تکرار ژین و ئه وین

تکرار ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 19:23:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

ناخونک

ناخونک

 • شروع برنامه:19:23:00
 • پایان برنامه: 19:25:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:19:25:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:43:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:43:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 20:40:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

سریال پاستا

سریال پاستا

 • شروع برنامه:20:40:00
 • پایان برنامه: 20:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:20:51:00
 • پایان برنامه: 20:53:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:20:53:38
 • پایان برنامه: 21:01:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 21:06:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:21:06:10
 • پایان برنامه: 21:08:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:21:08:00
 • پایان برنامه: 21:09:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

خبر 60 ثانیه

 • شروع برنامه:21:09:00
 • پایان برنامه: 21:17:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

نیمکت

 • شروع برنامه:21:17:00
 • پایان برنامه: 21:23:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:21:23:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفتاب خوبان

آفتاب خوبان

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:23:02:00
 • پایان برنامه: 23:24:59
 • طول برنامه:22 دقیقه

شعار سال

شعار سال

 • شروع برنامه:23:24:59
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی دادا

سینمایی دادا