جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سینمایی مظفرنامه

سینمایی مظفرنامه داستان سفر مظفرالدین شاه به اروپا

 • شروع برنامه:01:07:00
 • پایان برنامه: 02:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به یانی باش

به یانی باش برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:02:07:00
 • پایان برنامه: 02:33:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

کونه هه واران 2

کونه هه واران 2 معرفی شعرا و مشاهیر کرد از زبان مرحوم عباس کمندی

 • شروع برنامه:02:34:00
 • پایان برنامه: 03:09:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال هیلانه ی به خته وه ری 21

سریال هیلانه ی به خته وه ری 21 با تم طنز در فضای خانواده

 • شروع برنامه:03:14:00
 • پایان برنامه: 04:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی 21

جزء خوانی 21

 • شروع برنامه:04:18:00
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسابقه خانه ما 8

مسابقه خانه ما 8 مسابقه ای که در به چند خانواده مبلغی پول داده می شود و در بخشهای مختلفی از آنان می خواهد که به شکل بهینه مصرف کنند.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:38:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:05:38:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:05:52:10
 • پایان برنامه: 05:57:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:27:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:27:00
 • پایان برنامه: 06:55:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره بقره 9

تفسیر قرآن کریم سوره بقره 9

 • شروع برنامه:06:56:45
 • پایان برنامه: 07:11:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

انیمیشن چوپان دروغگو 13

انیمیشن چوپان دروغگو 13

 • شروع برنامه:07:11:45
 • پایان برنامه: 07:57:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

مسابقه خانه ما 9

مسابقه خانه ما 9 مسابقه ای که در به چند خانواده مبلغی پول داده می شود و در بخشهای مختلفی از آنان می خواهد که به شکل بهینه مصرف کنند.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

به یانی باش (زنده)

به یانی باش (زنده) برنامه صبحگاهی

 • شروع برنامه:09:04:00
 • پایان برنامه: 09:37:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پوو له کانی نیشتمان

په پوو له کانی نیشتمان برنامه کودک

 • شروع برنامه:09:37:00
 • پایان برنامه: 09:47:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

کمدی کلاسیک

کمدی کلاسیک

 • شروع برنامه:09:47:00
 • پایان برنامه: 10:12:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند دیار ماندگار 2

مستند دیار ماندگار2 معرفی دیدنیهای ایران به ویژه استان همدان

 • شروع برنامه:10:12:00
 • پایان برنامه: 10:18:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایی از ایران

نمایی از ایران

 • شروع برنامه:10:18:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

سریال هیلانه ی به خته وه ری 21

سریال هیلانه ی به خته وه ری 21 با موضوع خانواده و تم طنز

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو رفع سفیدی

شامپو رفع سفیدی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه ویژه خانواده

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:16:00
 • پایان برنامه: 12:24:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:26:10
 • پایان برنامه: 12:37:10
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:12:39:10
 • پایان برنامه: 13:39:10
 • طول برنامه:1 ساعت

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و برنامه ای با موضوع موسیقی و شعر کردی

 • شروع برنامه:13:40:10
 • پایان برنامه: 15:13:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی مظفرنامه

سینمایی مظفرنامه داستان سفر مظفرالدین شاه به اروپاست

 • شروع برنامه:15:13:10
 • پایان برنامه: 15:20:10
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو رفع سفیدی

شامپو رفع سفیدی

 • شروع برنامه:15:20:10
 • پایان برنامه: 15:50:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی

 • شروع برنامه:15:50:10
 • پایان برنامه: 15:59:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:16:02:00
 • پایان برنامه: 16:35:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان برنامه کودک

 • شروع برنامه:16:35:00
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو رفع سفیدی

شامپو رفع سفیدی

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

میراث ماندگار

میراث ماندگار

 • شروع برنامه:17:23:38
 • پایان برنامه: 17:30:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:17:34:19
 • پایان برنامه: 17:40:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

اقامه نماز رهبری

اقامه نماز رهبری

 • شروع برنامه:17:42:28
 • پایان برنامه: 17:53:28
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:17:53:28
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 18:56:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو رفع سفیدی

شامپو رفع سفیدی

 • شروع برنامه:18:56:00
 • پایان برنامه: 19:26:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر 9

حرف آخر 9 آموزش کنکور

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال هیلانه ی به خته وه ری 22

سریال هیلانه ی به خته وه ری 22 برنامه خانودگی با تم طنز.

 • شروع برنامه:20:26:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 21:15:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

ریگا

ریگا

 • شروع برنامه:21:15:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

گلهای برتر

گلهای برتر

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:21:47:00
 • پایان برنامه: 21:53:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه ئه زموون 3

میان برنامه ئه زموون 3 برنامه ای با موضوع خانوده و مسائل مختلف مربوطه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:10:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:23:11:00
 • پایان برنامه: 23:41:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سه رنج

سه رنج

 • شروع برنامه:23:42:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:17 دقیقه

سینمایی خسیس

سینمایی خسیس " خسیس " عنوان فیلم سینمایی بامداد شنبه 29 خرداد است که ساعت یک از شبکه پنج پخش می شود. به گزارش روابط عمومی شبکه پنج سیما، این اثر به کارگردانی احمد کاوری در ژانر کمدی است که اکبر عبدی، زویا امامی، سینا رازانی، فاطیما بهارمست و....