جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:58:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

سینمایی شیفت شب

سینمایی شیفت شب (این فیلم داستان زنی به نام ناهید است که در اثر تغیر رفتار همسرش و خبرهایی که از او می شنود به او شک می کند و به دنبال او می رود)

 • شروع برنامه:00:58:00
 • پایان برنامه: 01:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:01:00:00
 • پایان برنامه: 01:40:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش

 • شروع برنامه:01:40:00
 • پایان برنامه: 02:20:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سیاره آبی

سیاره آبی

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:02:25:00
 • پایان برنامه: 03:05:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ماتادور

سریال ماتادور 9 (یک مقام اروپایی برای شرکت در کنفرانسی درباره انرژی اتمی به ایران می آید .گروهی تروریستی شامل یک زین و دو مرد که در زمینه ایجاد نا امنی و فضای رعب و وحشت در کشورهای در حال توسعه فعال هستند)

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:07:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:07:00
 • پایان برنامه: 04:07:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی

جزء خوانی

 • شروع برنامه:04:07:00
 • پایان برنامه: 04:17:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:04:17:00
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شگفتی های خلقت

شگفتی های خلقت

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:04:55:00
 • پایان برنامه: 05:02:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:02:00
 • پایان برنامه: 05:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:05:04:00
 • پایان برنامه: 05:09:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:09:10
 • پایان برنامه: 05:12:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:05:12:10
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:38:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:38:00
 • پایان برنامه: 07:13:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر سوره نحل

تفسیر سوره نحل 15

 • شروع برنامه:07:13:00
 • پایان برنامه: 07:14:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی 22

 • شروع برنامه:07:14:15
 • پایان برنامه: 07:16:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:07:16:15
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

انیمیشن مهارتهای زندگی

انیمیشن مهارتهای زندگی

 • شروع برنامه:07:29:15
 • پایان برنامه: 07:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:07:31:00
 • پایان برنامه: 07:54:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند شما که غریبه نیستید

مستند شما که غریبه نیستید 13

 • شروع برنامه:07:54:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

به یانی باش

به یانی باش

 • شروع برنامه:09:15:00
 • پایان برنامه: 09:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

رونق تولید

 • شروع برنامه:09:17:00
 • پایان برنامه: 09:58:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ماتادور

سریال ماتادور 9 (یک مقام اروپایی برای شرکت در کنفرانسی درباره انرژی اتمی به ایران می آید .گروهی تروریستی شامل یک زین و دو مرد که در زمینه ایجاد نا امنی و فضای رعب و وحشت در کشورهای در حال توسعه فعال هستند)

 • شروع برنامه:09:58:00
 • پایان برنامه: 10:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:35:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه (کودک)

 • شروع برنامه:10:35:00
 • پایان برنامه: 10:37:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:10:37:00
 • پایان برنامه: 10:58:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:10:58:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

رونق تولید

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:08:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:08:00
 • پایان برنامه: 12:16:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:12:16:10
 • پایان برنامه: 12:18:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:12:18:00
 • پایان برنامه: 12:29:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:29:00
 • پایان برنامه: 13:47:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

سینمایی شیفت شب

سینمایی شیفت شب (این فیلم داستان زنی به نام ناهید است که در اثر تغیر رفتار همسرش و خبرهایی که از او می شنود به او شک می کند و به دنبال او می رود)

 • شروع برنامه:13:47:00
 • پایان برنامه: 13:57:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر 97

 • شروع برنامه:13:57:00
 • پایان برنامه: 14:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:14:57:00
 • پایان برنامه: 14:59:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:14:59:00
 • پایان برنامه: 15:09:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:15:09:00
 • پایان برنامه: 15:59:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:15:59:00
 • پایان برنامه: 16:05:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:16:05:00
 • پایان برنامه: 16:40:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

په لکه زیرینه

په لکه زیرینه (کودک)

 • شروع برنامه:16:40:00
 • پایان برنامه: 16:42:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

رونق تولید

 • شروع برنامه:16:42:00
 • پایان برنامه: 16:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:16:44:00
 • پایان برنامه: 17:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر+خبر

آرم خبر+خبر

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر 98

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:40:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:17:40:00
 • پایان برنامه: 17:51:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:17:51:00
 • پایان برنامه: 17:54:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:17:54:00
 • پایان برنامه: 17:59:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن کریم

تلاوت قرآن کریم

 • شروع برنامه:17:59:00
 • پایان برنامه: 18:01:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:18:01:38
 • پایان برنامه: 18:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:18:07:00
 • پایان برنامه: 18:12:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:18:12:30
 • پایان برنامه: 18:14:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:18:14:20
 • پایان برنامه: 18:24:20
 • طول برنامه:10 دقیقه

هنر ایرانی

هنر ایرانی

 • شروع برنامه:18:24:20
 • پایان برنامه: 18:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:57 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:47:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:47:00
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

سریال ماتادور

سریال ماتادور 10 (یک مقام اروپایی برای شرکت در کنفرانسی درباره انرژی اتمی به ایران می آید .گروهی تروریستی شامل یک زین و دو مرد که در زمینه ایجاد نا امنی و فضای رعب و وحشت در کشورهای در حال توسعه فعال هستند)

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:30:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:48:00
 • طول برنامه:18 دقیقه

پنجره

پنجره

 • شروع برنامه:20:48:00
 • پایان برنامه: 20:50:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:20:50:00
 • پایان برنامه: 21:20:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

شعار سال

شعار سال

 • شروع برنامه:21:20:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

رونق تولید

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:27:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:21:27:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفتاب خوبان

آفتاب خوبان

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آرم خبر+خبر

آرم خبر+خبر

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

دیسان شه و

دیسان شه و

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

خبر 60 ثانیه

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:34:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

لاله زار

لاله زار

 • شروع برنامه:23:34:00
 • پایان برنامه: 23:36:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

رونق تولید

 • شروع برنامه:23:36:00
 • پایان برنامه: 23:40:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:23:40:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:19 دقیقه

سینمایی ملک سلیمان

سینمایی ملک سلیمان