جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

ریگا

ریگا برنامه ی تولیدی معرفی روستاهای استان

 • شروع برنامه:00:07:00
 • پایان برنامه: 01:38:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی مبارزان

سینمایی مبارزان مدت پخش 91 دقیقه

 • شروع برنامه:01:39:00
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

سالکان

سالکان 8 به مدت 21 دقیقه

 • شروع برنامه:02:04:00
 • پایان برنامه: 02:38:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند اهل ایمان

مستند اهل ایمان قسمت 17

 • شروع برنامه:02:42:00
 • پایان برنامه: 03:16:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سریال مرواری

سریال مرواری تکرار قسمت 23 مدت 34 دقیقه

 • شروع برنامه:03:16:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

نسیم آفرینش

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به ره و رووناکی

به ره و رووناکی برنامه ویژه سحرهای رمضان مدت 60 دقیقه

 • شروع برنامه:04:24:00
 • پایان برنامه: 04:29:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:04:30:40
 • پایان برنامه: 05:32:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

جزء خوانی

جزء خوانی قرآن کریم جزء 24

 • شروع برنامه:05:32:40
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:22:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره مائده

تفسیر قرآن کریم سوره مائده 48 حجت الاسلام قرائتی

 • شروع برنامه:06:23:15
 • پایان برنامه: 06:55:15
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی حسینیه

مدت 32 دقیقه

 • شروع برنامه:06:56:15
 • پایان برنامه: 07:17:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

انیمیشن دهکده پرماجرا

انیمیشن دهکده پرماجرا قسمت 14

 • شروع برنامه:07:17:15
 • پایان برنامه: 07:56:15
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند ضد گلوله

مستند ضد گلوله قسمت 7 مدت 39 دقیقه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:52:00
 • طول برنامه:52 دقیقه

به یانی باش (زنده)

به یانی باش (زنده) برنامه ی صبحگاهی

 • شروع برنامه:08:53:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

مستند اهل ایمان

مستند اهل ایمان قسمت 25 مدت 35 دقیقه

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 10:02:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

برنامه ی انگیزشی ویژه جوانان استان و معرفی جوانان برتر

 • شروع برنامه:10:03:00
 • پایان برنامه: 10:43:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

به ربانگ

تکرار برنامه به ربانگ

 • شروع برنامه:10:43:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

واژاو

تکرار واژاو به مدت 17 دقیقه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه ویین

ژین و ئه ویین برنامه ی خانواده مدت 65 دقیقه

 • شروع برنامه:12:05:00
 • پایان برنامه: 12:15:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

لبخند

لبخند میان برنامه

 • شروع برنامه:12:15:00
 • پایان برنامه: 13:00:00
 • طول برنامه:45 دقیقه

ریگا

برنامه معرفی روستاهای استان

 • شروع برنامه:13:05:00
 • پایان برنامه: 13:16:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت ویژه برنامه های قبل اذان

 • شروع برنامه:13:24:00
 • پایان برنامه: 13:32:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر

 • شروع برنامه:13:36:10
 • پایان برنامه: 14:56:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سینمایی دلبری

سینمایی دلبری تکرار به مدت 80 دقیقه

 • شروع برنامه:15:00:10
 • پایان برنامه: 15:35:10
 • طول برنامه:35 دقیقه

مجله فرهنگی

مجله فرهنگی تکرار مدت 35 دقیقه

 • شروع برنامه:15:35:10
 • پایان برنامه: 15:43:10
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

دوربین مخفی

 • شروع برنامه:15:43:10
 • پایان برنامه: 16:05:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

انیمیشن دهکده پر ماجرا

انیمیشن دهکده پر ماجرا قسمت به مدت 22 دقیقه

 • شروع برنامه:16:07:10
 • پایان برنامه: 16:40:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

برنامه ی انگیزشی ویژه جوانان استان و معرفی جوانان برتر مدت:33 دقیقه

 • شروع برنامه:16:45:10
 • پایان برنامه: 17:00:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:17:00:10
 • پایان برنامه: 18:05:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

تکرار برنامه خانواده به مدت 65 دقیقه

 • شروع برنامه:18:10:10
 • پایان برنامه: 18:30:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

دانستنیها

دانستنیها

 • شروع برنامه:18:30:32
 • پایان برنامه: 19:28:32
 • طول برنامه:58 دقیقه

سریال مدار صفر درجه

سریال مدار صفر درجه قسمت 9 مدت 58 دقیقه

 • شروع برنامه:19:30:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:54:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

میان برنامه هنر ایرانی

میان برنامه هنر ایرانی

 • شروع برنامه:19:54:00
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

لبخند3

لبخند3 میان برنامه

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ده ستکه وت

مسابقه ی زنده مدت:15 دقیقه

 • شروع برنامه:20:15:00
 • پایان برنامه: 20:35:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

نماز جمعه

خطبه های نماز جمعه سنندج

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:46:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:20:53:38
 • پایان برنامه: 20:59:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:21:01:00
 • پایان برنامه: 21:06:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:21:13:17
 • پایان برنامه: 21:20:17
 • طول برنامه:7 دقیقه

آوا

آوا میان برنامه موسیقی اصیل ایرانی

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:52:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پی که نیین

پی که نیین میان برنامه

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 23:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و برنام زنده شبانه به مدت 62 دقیقه.تهییه کنندگان فرید آریا نژاد کیانوش مشیروزیری.مجری آرمان مهرپناهی

 • شروع برنامه:23:04:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:55 دقیقه

گفتمان

گفتمان بررسی مسائل روز استان