جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:51:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

سینمایی کلاهی برای باران

سینمایی کلاهی برای باران بازیگران رضا عطاران حدیث فولادوند مدت پخش 81 دقیقه

 • شروع برنامه:00:51:00
 • پایان برنامه: 00:57:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایی از ایران

نمایی از ایران مستند ایران شناسی مدت 6 دقیقه

 • شروع برنامه:00:57:00
 • پایان برنامه: 01:57:00
 • طول برنامه:1 ساعت

به یانی باش

به یانی باش برنامه ی صبحگاهی موضوع:انصاف مداری در بازار شب عید

 • شروع برنامه:01:59:00
 • پایان برنامه: 02:43:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال روزی روزگاری

سریال روزی روزگاری تکرار قسمتبیست و پنجم مدت 44 دقیقه

 • شروع برنامه:02:43:00
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین تکرار برنامه ی خانواده باموضوع تفکر جدید برای ورود به سال جدید

 • شروع برنامه:03:48:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی

جزء خوانی قرآن کریم جزء بیست و هفتم

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 04:55:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

نسیم آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:05:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن قبل از اذان

 • شروع برنامه:05:05:00
 • پایان برنامه: 05:12:20
 • طول برنامه:7 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح در فقه شافعی و جعفری

 • شروع برنامه:05:12:20
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:28 دقیقه

آفرینش

آفرینش

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:58:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:17:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:17:00
 • پایان برنامه: 06:52:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره حجر 40

تفسیر قرآن کریم سوره نحل 2 آیت الله جوادی آملی

 • شروع برنامه:06:53:15
 • پایان برنامه: 07:13:15
 • طول برنامه:20 دقیقه

عروسکی ری منگو

عروسکی ری منگو قسمت بیست و یکم

 • شروع برنامه:07:13:15
 • پایان برنامه: 07:57:40
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستندتیاب

مستند تیاب قسمت دوم این مستند با مدت 44 دقیقه

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:02:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

به یانی باش (زنده)

به یانی باش (زنده) برنامه ی صبحگاهی فرصتی برای جبران کدورتها

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:36:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

په پووله کانی نیشتمان

په پووله کانی نیشتمان برنامه کودک موضوع:مراقبت از کوچکترها

 • شروع برنامه:09:38:00
 • پایان برنامه: 10:07:00
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند سیمای پرشکوه زاگرس

مستند سیمای پرشکوه زاگرس قسمت اول مدت 29 دقیقه

 • شروع برنامه:10:09:00
 • پایان برنامه: 10:53:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال روزی روزگاری

سریال روزی روزگاری تکرار قسمت بیست و پنجم مدت 44 دقیقه

 • شروع برنامه:10:53:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

لبخند 3

میان برنامه لبخند 3 مدت 7 دقیقه

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:06:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

ژین و ئه ویین

ژین و ئه ویین برنامه ی خانواده موضوع قوانین برخورد با گرانفروشی مدت 66 دقیقه

 • شروع برنامه:12:10:00
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت ویژه برنامه های قبل اذان

 • شروع برنامه:12:24:24
 • پایان برنامه: 12:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:30:00
 • پایان برنامه: 12:38:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر