جدول پخش

کردستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:42:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی والو

سینمایی والو

 • شروع برنامه:00:42:00
 • پایان برنامه: 00:43:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سایت

تیزر سایت

 • شروع برنامه:00:43:00
 • پایان برنامه: 01:43:00
 • طول برنامه:1 ساعت

خوه ر هه لات

خوه ر هه لات

 • شروع برنامه:01:43:00
 • پایان برنامه: 01:44:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:01:44:00
 • پایان برنامه: 02:22:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

سریال انقلاب زیبا

 • شروع برنامه:02:22:00
 • پایان برنامه: 03:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت

جز خوانی

جز خوانی جزء 13 قران کریم

 • شروع برنامه:03:22:00
 • پایان برنامه: 03:54:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

دلنوازان

 • شروع برنامه:03:54:00
 • پایان برنامه: 03:56:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شبکه

آرم استیشن

 • شروع برنامه:03:56:00
 • پایان برنامه: 05:01:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین

 • شروع برنامه:05:01:00
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند نیمه پنهان ماه

مستند نیمه پنهان ماه

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:31:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:05:31:00
 • پایان برنامه: 05:41:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:05:41:00
 • پایان برنامه: 05:43:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان صبح در فقه شافعی

اذان صبح در فقه شافعی

 • شروع برنامه:05:43:00
 • پایان برنامه: 05:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان صبح در فقه جعفری

اذان صبح در فقه جعفری

 • شروع برنامه:05:48:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

ترنم صبحگاهی

ترنم صبحگاهی

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

سرود جمهوری اسلامی ایران

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:21:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:06:21:00
 • پایان برنامه: 06:58:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

تفسیر قرآن کریم سوره نحل

تفسیر قرآن کریم سوره نحل 20

 • شروع برنامه:06:58:00
 • پایان برنامه: 06:59:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

حدیث نبوی

حدیث نبوی

 • شروع برنامه:06:59:15
 • پایان برنامه: 07:29:15
 • طول برنامه:30 دقیقه

انیمیشن پهلوانان

انیمیشن پهلوانان 14

 • شروع برنامه:07:29:15
 • پایان برنامه: 07:54:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند نیمه پنهان ماه

مستند نیمه پنهان ماه

 • شروع برنامه:07:54:15
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 09:05:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

خوه ر هه لات

خوه ر هه لات

 • شروع برنامه:09:05:00
 • پایان برنامه: 09:06:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سایت

تیزر سایت

 • شروع برنامه:09:06:00
 • پایان برنامه: 09:28:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

چهل افق

چهل افق

 • شروع برنامه:09:28:00
 • پایان برنامه: 09:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبکه

تیزر شبکه

 • شروع برنامه:09:29:00
 • پایان برنامه: 10:02:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

جوان

 • شروع برنامه:10:02:00
 • پایان برنامه: 10:04:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آرم استیشن

آرم استیشن

 • شروع برنامه:10:04:00
 • پایان برنامه: 10:42:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال انقلاب زیبا 16

سریال انقلاب زیبا 16

 • شروع برنامه:10:42:00
 • پایان برنامه: 10:44:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر مسابقه قرآن

تیزر مسابقه قرآن

 • شروع برنامه:10:44:00
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 12:09:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

ژین و ئه وین

ژین و ئه وین برنامه خانواده

 • شروع برنامه:12:09:00
 • پایان برنامه: 12:14:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:12:14:00
 • پایان برنامه: 12:25:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:00
 • پایان برنامه: 12:28:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

نجوا

نجوا

 • شروع برنامه:12:28:00
 • پایان برنامه: 12:36:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:12:36:00
 • پایان برنامه: 12:44:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

اذان ظهر

اذان ظهر+ دعای فرج

 • شروع برنامه:12:44:20
 • پایان برنامه: 12:46:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:12:46:10
 • پایان برنامه: 12:48:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شعار سال

تیزر شعار سال

 • شروع برنامه:12:48:10
 • پایان برنامه: 14:00:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

سینمایی والو

سینمایی والو

 • شروع برنامه:14:00:10
 • پایان برنامه: 14:02:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شبکه

تیزر شبکه

 • شروع برنامه:14:02:10
 • پایان برنامه: 15:12:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:15:12:10
 • پایان برنامه: 15:13:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شبکه

تیزر شبکه

 • شروع برنامه:15:13:10
 • پایان برنامه: 16:13:10
 • طول برنامه:1 ساعت

گفتمان

گفتمان

 • شروع برنامه:16:13:10
 • پایان برنامه: 16:14:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:16:14:10
 • پایان برنامه: 16:19:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

نماهنگ

 • شروع برنامه:16:19:10
 • پایان برنامه: 16:20:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سایت

تیزر سایت

 • شروع برنامه:16:20:10
 • پایان برنامه: 16:53:10
 • طول برنامه:33 دقیقه

جوان

جوان

 • شروع برنامه:16:53:10
 • پایان برنامه: 16:54:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:16:54:10
 • پایان برنامه: 16:56:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

نشان سرخ

نشان سرخ

 • شروع برنامه:16:56:10
 • پایان برنامه: 16:58:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

قوه قضائیه

قوه قضائیه

 • شروع برنامه:16:58:10
 • پایان برنامه: 17:28:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

حرف آخر 3

 • شروع برنامه:17:28:10
 • پایان برنامه: 17:34:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارنامه 100

کارنامه 100

 • شروع برنامه:17:34:10
 • پایان برنامه: 17:57:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

نماز جمعه

نماز جمعه

 • شروع برنامه:17:57:00
 • پایان برنامه: 18:08:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

انوار هدایت

انوار هدایت

 • شروع برنامه:18:08:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

تلاوت قرآن

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:17:38
 • طول برنامه:2 دقیقه

اذان مغرب در فقه شافعی

اذان مغرب در فقه شافعی

 • شروع برنامه:18:17:38
 • پایان برنامه: 18:24:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

صهبای جان

صهبای جان

 • شروع برنامه:18:24:00
 • پایان برنامه: 18:29:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان مغرب در فقه جعفری

اذان مغرب در فقه جعفری

 • شروع برنامه:18:29:10
 • پایان برنامه: 18:31:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

دعای فرج

 • شروع برنامه:18:31:00
 • پایان برنامه: 18:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

خبر 60 ثانیه

 • شروع برنامه:18:32:00
 • پایان برنامه: 18:33:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:00
 • پایان برنامه: 18:48:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

مسابقه چهل ستاره(شبکه شما)

مسابقه چهل ستاره(شبکه شما)

 • شروع برنامه:18:48:00
 • پایان برنامه: 18:49:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:18:49:00
 • پایان برنامه: 19:27:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سریال انقلاب زیبا

سریال انقلاب زیبا 7

 • شروع برنامه:19:27:00
 • پایان برنامه: 19:29:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:00
 • پایان برنامه: 19:45:00
 • طول برنامه:16 دقیقه

آرم خبر +خبر

آرم خبر +خبر

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

کارنامه 100

کارنامه 100(مشارکتی)

 • شروع برنامه:19:51:00
 • پایان برنامه: 19:53:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:19:53:00
 • پایان برنامه: 20:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

موج ورزش

موج ورزش

 • شروع برنامه:20:58:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر شبکه

تیزر شبکه

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:22:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

چهل افق

چهل افق

 • شروع برنامه:21:22:00
 • پایان برنامه: 21:26:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:21:26:00
 • پایان برنامه: 21:28:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

نشان سرخ

نشان سرخ

 • شروع برنامه:21:28:00
 • پایان برنامه: 21:29:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفتاب خوبان

آفتاب خوبان

 • شروع برنامه:21:29:00
 • پایان برنامه: 21:50:00
 • طول برنامه:21 دقیقه

آرم خبر + خبر

آرم خبر + خبر

 • شروع برنامه:21:50:00
 • پایان برنامه: 21:54:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

چهل نغمه

چهل نغمه

 • شروع برنامه:21:54:00
 • پایان برنامه: 22:02:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:22:02:00
 • پایان برنامه: 23:14:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

چریکه ی شه و

چریکه ی شه و

 • شروع برنامه:23:14:00
 • پایان برنامه: 23:16:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی

آگهی

 • شروع برنامه:23:16:00
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

خبر 60 ثانیه

خبر 60 ثانیه

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:34:00
 • طول برنامه:17 دقیقه

مسابقه چهل ستاره(شبکه شما)

مسابقه چهل ستاره(شبکه شما)

 • شروع برنامه:23:34:00
 • پایان برنامه: 23:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر

تیزر

 • شروع برنامه:23:35:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:24 دقیقه

سینمایی زمستان آخر

سینمایی زمستان آخر