جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:08:21:16
 • پایان برنامه: 08:49:27
 • طول برنامه:28 دقیقه

نسیم خراسان جنوبی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:08:52:44
 • پایان برنامه: 09:26:09
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند روستا

روستای تخویج

 • شروع برنامه:09:34:07
 • پایان برنامه: 10:38:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سینمایی کودک

سفر به سرزمین آرزوها

 • شروع برنامه:10:47:45
 • پایان برنامه: 11:21:37
 • طول برنامه:33 دقیقه

پلاک 20

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:11:23:37
 • پایان برنامه: 11:31:23
 • طول برنامه:7 دقیقه

یاد یاران

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:11:38:56
 • پایان برنامه: 11:44:55
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:56:51
 • پایان برنامه: 12:33:30
 • طول برنامه:36 دقیقه

چشم به راه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:12:36:15
 • پایان برنامه: 13:04:15
 • طول برنامه:28 دقیقه

کارستان

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:13:04:57
 • پایان برنامه: 14:14:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

زیر بازارچه

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:14:19:21
 • پایان برنامه: 15:46:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 27 دقیقه

سینمایی

اون روی زندگی

 • شروع برنامه:15:47:21
 • پایان برنامه: 16:13:51
 • طول برنامه:26 دقیقه

شادمانه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:16:19:33
 • پایان برنامه: 16:41:39
 • طول برنامه:22 دقیقه

گیاهان شفابخش

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:16:42:10
 • پایان برنامه: 17:10:32
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازتاب

بازپخش

 • شروع برنامه:17:12:20
 • پایان برنامه: 17:31:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

دعای سمات

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:17:35:32
 • پایان برنامه: 17:42:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:17:47:30
 • پایان برنامه: 17:53:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:18:04:18
 • پایان برنامه: 18:43:18
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

مسابقه تلفنی

 • شروع برنامه:18:50:15
 • پایان برنامه: 19:48:15
 • طول برنامه:58 دقیقه

سیمای سلامت

برنامه پزشکی / بازپخش

 • شروع برنامه:19:59:36
 • پایان برنامه: 20:19:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:22:55
 • پایان برنامه: 21:12:55
 • طول برنامه:50 دقیقه

قنوت وصال

خطبه های نماز جمعه

 • شروع برنامه:21:18:38
 • پایان برنامه: 22:12:53
 • طول برنامه:54 دقیقه

گزیده زیر بازارچه

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:22:24:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

گزیده مجموعه هشت بهشت

سامانه پیام کوتاه : 30000565