جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

مجموعه هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:11:00
 • پایان برنامه: 00:12:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:02
 • پایان برنامه: 00:12:50
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره سوانح وحوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:12:50
 • پایان برنامه: 00:14:04
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:04
 • پایان برنامه: 00:14:35
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:14:35
 • پایان برنامه: 00:35:54
 • طول برنامه:21 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:54
 • پایان برنامه: 00:37:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

موشن گرافیک ما توانستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:37:07
 • پایان برنامه: 00:43:50
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:50
 • پایان برنامه: 00:45:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:11
 • پایان برنامه: 00:47:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:47:15
 • پایان برنامه: 00:48:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:29
 • پایان برنامه: 00:49:00
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:00
 • پایان برنامه: 01:59:36
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مستند پای پرواز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:36
 • پایان برنامه: 02:00:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:00:50
 • پایان برنامه: 02:01:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:21
 • پایان برنامه: 03:31:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

فیلم تلویزیونی

راز فانوس

 • شروع برنامه:03:31:48
 • پایان برنامه: 03:40:41
 • طول برنامه:8 دقیقه

مادران آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:40:41
 • پایان برنامه: 03:41:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:41:41
 • پایان برنامه: 03:42:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:42:12
 • پایان برنامه: 04:09:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:21
 • پایان برنامه: 04:10:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:35
 • پایان برنامه: 04:11:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:06
 • پایان برنامه: 04:43:49
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:49
 • پایان برنامه: 04:45:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:20
 • پایان برنامه: 04:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پارت قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:52:00
 • پایان برنامه: 05:04:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:41
 • پایان برنامه: 05:06:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:39
 • پایان برنامه: 05:07:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:39
 • پایان برنامه: 05:07:58
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:58
 • پایان برنامه: 05:12:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

آستان باوفا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:50
 • پایان برنامه: 06:14:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:52
 • پایان برنامه: 06:16:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دعا و اذان برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:34
 • پایان برنامه: 06:26:34
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:34
 • پایان برنامه: 06:27:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:27:34
 • پایان برنامه: 06:30:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:58
 • پایان برنامه: 06:31:29
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:29
 • پایان برنامه: 06:57:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:04
 • پایان برنامه: 06:59:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

قول مردونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:14
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:59:20
 • طول برنامه:59 دقیقه

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:20
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:12
 • پایان برنامه: 08:01:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:43
 • پایان برنامه: 08:35:20
 • طول برنامه:33 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:35:20
 • پایان برنامه: 08:36:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:34
 • پایان برنامه: 08:37:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:37:05
 • پایان برنامه: 09:31:05
 • طول برنامه:54 دقیقه

مجموعه هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:31:05
 • پایان برنامه: 09:32:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:32:19
 • پایان برنامه: 09:52:19
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:19
 • پایان برنامه: 09:53:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:41
 • پایان برنامه: 10:55:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:55:51
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:13:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:05
 • پایان برنامه: 11:20:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

مادران آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:15
 • پایان برنامه: 11:20:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:20:46
 • پایان برنامه: 11:38:31
 • طول برنامه:17 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:31
 • پایان برنامه: 11:39:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:31
 • پایان برنامه: 11:40:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:35
 • پایان برنامه: 11:42:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:23
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 11:51:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:50
 • پایان برنامه: 11:58:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:10
 • پایان برنامه: 11:59:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:27
 • پایان برنامه: 12:00:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:27
 • پایان برنامه: 12:00:36
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:36
 • پایان برنامه: 12:01:06
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:01:06
 • پایان برنامه: 12:51:06
 • طول برنامه:50 دقیقه

ترنم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:06
 • پایان برنامه: 12:51:54
 • طول برنامه:

تیزر سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:51:54
 • پایان برنامه: 12:52:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:52:25
 • پایان برنامه: 13:07:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

ماجراهای کوشا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:32
 • پایان برنامه: 13:08:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:46
 • پایان برنامه: 14:19:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:19:07
 • پایان برنامه: 14:20:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر جشنواره پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:16
 • پایان برنامه: 14:20:47
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:20:47
 • پایان برنامه: 15:58:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

سینمایی

شیار 143

 • شروع برنامه:15:58:05
 • پایان برنامه: 15:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:16:40
 • پایان برنامه: 16:19:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:19:40
 • پایان برنامه: 16:20:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:11
 • پایان برنامه: 16:32:41
 • طول برنامه:12 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:41
 • پایان برنامه: 16:33:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر موزه دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:41
 • پایان برنامه: 16:40:24
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:24
 • پایان برنامه: 16:44:54
 • طول برنامه:4 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:54
 • پایان برنامه: 16:45:25
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:25
 • پایان برنامه: 17:27:45
 • طول برنامه:42 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:45
 • پایان برنامه: 17:31:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

کلام رهبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:35
 • پایان برنامه: 17:32:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:56
 • پایان برنامه: 17:34:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:23
 • پایان برنامه: 17:39:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:39:00
 • پایان برنامه: 17:43:50
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:50
 • پایان برنامه: 17:50:10
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:10
 • پایان برنامه: 17:53:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:23
 • پایان برنامه: 17:55:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:00
 • پایان برنامه: 17:56:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:01
 • پایان برنامه: 17:56:29
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:29
 • پایان برنامه: 18:00:42
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:42
 • پایان برنامه: 18:01:13
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:13
 • پایان برنامه: 18:18:58
 • طول برنامه:17 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:18:58
 • پایان برنامه: 18:26:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

یاقوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:33
 • پایان برنامه: 18:27:04
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:27:04
 • پایان برنامه: 18:51:29
 • طول برنامه:24 دقیقه

مطبخ آبگوشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:51:29
 • پایان برنامه: 18:52:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:50
 • پایان برنامه: 18:53:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:53:21
 • پایان برنامه: 19:50:21
 • طول برنامه:57 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:21
 • پایان برنامه: 19:54:05
 • طول برنامه:3 دقیقه

ساخت ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:05
 • پایان برنامه: 19:58:09
 • طول برنامه:4 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:09
 • پایان برنامه: 19:58:29
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:29
 • پایان برنامه: 19:59:42
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:42
 • پایان برنامه: 20:19:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:42
 • پایان برنامه: 20:20:17
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:17
 • پایان برنامه: 20:20:37
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:37
 • پایان برنامه: 20:30:49
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:49
 • پایان برنامه: 20:32:49
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:49
 • پایان برنامه: 20:59:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

گدار تا گدار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:49
 • پایان برنامه: 21:00:24
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:24
 • پایان برنامه: 21:00:55
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:55
 • پایان برنامه: 22:15:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 15 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:15:55
 • پایان برنامه: 22:18:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:18:55
 • پایان برنامه: 22:19:26
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:19:26
 • پایان برنامه: 22:33:29
 • طول برنامه:14 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:33:29
 • پایان برنامه: 22:36:29
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:29
 • پایان برنامه: 22:46:29
 • طول برنامه:10 دقیقه

کمدی آقای پنچبری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:29
 • پایان برنامه: 22:51:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:29
 • پایان برنامه: 22:56:35
 • طول برنامه:5 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:56:35
 • پایان برنامه: 22:58:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:15
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:15:13
 • طول برنامه:

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:13
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.