جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:02:23
 • پایان برنامه: 00:21:48
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرسمان

بازپخش

 • شروع برنامه:00:22:48
 • پایان برنامه: 00:53:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

کارستان

بازپخش

 • شروع برنامه:00:55:27
 • پایان برنامه: 01:48:04
 • طول برنامه:52 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:49:47
 • پایان برنامه: 03:35:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 45 دقیقه

سینمایی

قلعه / بازپخش

 • شروع برنامه:03:36:12
 • پایان برنامه: 04:31:03
 • طول برنامه:54 دقیقه

جاسوسی در حیات وحش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:05
 • پایان برنامه: 04:39:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پارت قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:00
 • پایان برنامه: 04:51:28
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان

اذان صبح به افق بیرجند

 • شروع برنامه:04:52:47
 • پایان برنامه: 05:56:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

گلشن وحی

جزء 2

 • شروع برنامه:05:57:50
 • پایان برنامه: 06:32:00
 • طول برنامه:34 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:38
 • پایان برنامه: 06:59:16
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند روستا

روستای پدمرود

 • شروع برنامه:07:00:18
 • پایان برنامه: 07:55:18
 • طول برنامه:55 دقیقه

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:42
 • پایان برنامه: 08:38:42
 • طول برنامه:35 دقیقه

مسابقه چهلچراغ

مسابقه تلفنی / بازپخش

 • شروع برنامه:08:41:55
 • پایان برنامه: 09:26:25
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه قرعه

قسمت 5 / بازپخش

 • شروع برنامه:09:28:51
 • پایان برنامه: 09:48:51
 • طول برنامه:20 دقیقه

زکات برکت زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:51
 • پایان برنامه: 10:54:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جشن برداشت زعفران-سرایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 11

 • شروع برنامه:11:22:41
 • پایان برنامه: 11:28:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:32
 • پایان برنامه: 11:38:40
 • طول برنامه:10 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:42:14
 • پایان برنامه: 12:12:04
 • طول برنامه:29 دقیقه

شاهدان

شهید حسنی گازار/بازپخش

 • شروع برنامه:12:16:35
 • پایان برنامه: 12:59:15
 • طول برنامه:42 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:00:46
 • پایان برنامه: 13:16:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

ماجراهای کوشا

کودک

 • شروع برنامه:13:18:20
 • پایان برنامه: 14:28:50
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه / بازپخش

 • شروع برنامه:14:30:43
 • پایان برنامه: 15:58:47
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فیلم تلویزیونی

خط مقدم

 • شروع برنامه:15:59:41
 • پایان برنامه: 16:16:41
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 16

 • شروع برنامه:16:17:34
 • پایان برنامه: 16:36:29
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

بازپخش

 • شروع برنامه:16:36:29
 • پایان برنامه: 16:42:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:10
 • پایان برنامه: 16:51:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:59
 • پایان برنامه: 17:03:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:03:04
 • پایان برنامه: 17:13:12
 • طول برنامه:10 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:28
 • پایان برنامه: 17:31:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:50
 • پایان برنامه: 17:50:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

شاهدان

شهید گرامی

 • شروع برنامه:17:50:40
 • پایان برنامه: 17:59:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:59:40
 • پایان برنامه: 19:58:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 58 دقیقه

ارتباط با حرم مطهر رضوی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:43
 • پایان برنامه: 20:19:43
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:19:43
 • پایان برنامه: 20:25:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

مداحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:19
 • پایان برنامه: 20:56:37
 • طول برنامه:24 دقیقه

جلوه های نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:57
 • پایان برنامه: 22:09:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه

 • شروع برنامه:22:13:04
 • پایان برنامه: 22:33:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:28
 • پایان برنامه: 22:58:36
 • طول برنامه:22 دقیقه

نیمه پنهان ماه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:43
 • پایان برنامه: 23:14:43
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 23

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.