جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:08:12:08
 • پایان برنامه: 08:21:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

یاد یاران

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:08:25:18
 • پایان برنامه: 09:04:32
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:09:05:27
 • پایان برنامه: 09:19:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

مجموعه زن بابا

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:10:00:24
 • پایان برنامه: 11:04:11
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

سیمای سلامت

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:06:22
 • پایان برنامه: 11:13:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

شیفولی ونی نی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:16:58
 • پایان برنامه: 11:26:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

احکام

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:31:52
 • پایان برنامه: 11:38:34
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:43:31
 • پایان برنامه: 11:50:31
 • طول برنامه:7 دقیقه

سبک زندگی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:11:53:21
 • پایان برنامه: 12:31:21
 • طول برنامه:38 دقیقه

سخنرانی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:12:34:17
 • پایان برنامه: 12:49:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

گلستان سرزمین من

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:12:51:05
 • پایان برنامه: 13:13:13
 • طول برنامه:22 دقیقه

موج ورزش

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:13:13:44
 • پایان برنامه: 14:18:44
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شب شرقی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:14:23:26
 • پایان برنامه: 15:59:06
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

فیلم تلویزیونی

بیگانه با خود

 • شروع برنامه:15:59:37
 • پایان برنامه: 16:16:37
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:16:18:13
 • پایان برنامه: 16:38:26
 • طول برنامه:20 دقیقه

آفرینش

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:16:51:36
 • پایان برنامه: 16:58:41
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:17:05:03
 • پایان برنامه: 17:12:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

سبک زندگی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:17:14:34
 • پایان برنامه: 17:23:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

یاد یاران

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:17:24:27
 • پایان برنامه: 17:55:37
 • طول برنامه:31 دقیقه

صد فرسخ

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:18:01:12
 • پایان برنامه: 18:39:12
 • طول برنامه:38 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:19:59:41
 • پایان برنامه: 20:19:41
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:20:23:26
 • پایان برنامه: 20:51:26
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازتاب

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:20:58:07
 • پایان برنامه: 22:03:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

شب شرقی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:22:08:22
 • پایان برنامه: 22:53:12
 • طول برنامه:44 دقیقه

خنده بازار

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:22:59:34
 • پایان برنامه: 23:14:34
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:23:24:33
 • پایان برنامه: 23:54:27
 • طول برنامه:29 دقیقه

مجموعه زن بابا

وب سایت: http://birjand.irib.ir