جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:05:22
 • پایان برنامه: 00:26:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:31:43
 • پایان برنامه: 01:31:00
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:35:49
 • پایان برنامه: 03:18:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 42 دقیقه

سینمایی

هتل کارتن

 • شروع برنامه:03:28:45
 • پایان برنامه: 04:19:53
 • طول برنامه:51 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:47:28
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:54:14
 • پایان برنامه: 05:56:52
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:41
 • پایان برنامه: 06:18:03
 • طول برنامه:19 دقیقه

دیدار آزادگان با نماینده ولی فقیه در استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:19:24
 • پایان برنامه: 06:29:24
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:32:05
 • پایان برنامه: 07:00:25
 • طول برنامه:28 دقیقه

علم و زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:02:38
 • پایان برنامه: 07:36:09
 • طول برنامه:33 دقیقه

روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:36:29
 • پایان برنامه: 08:46:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

صبح خاوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:46
 • پایان برنامه: 09:29:46
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:39
 • پایان برنامه: 09:51:39
 • طول برنامه:21 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:55:31
 • پایان برنامه: 10:59:31
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:37
 • پایان برنامه: 11:20:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

مسافران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:22:52
 • پایان برنامه: 11:39:17
 • طول برنامه:16 دقیقه

کشمو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:28
 • پایان برنامه: 12:24:48
 • طول برنامه:40 دقیقه

روایت رنگ ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:53:11
 • پایان برنامه: 13:10:34
 • طول برنامه:17 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:16
 • پایان برنامه: 13:21:06
 • طول برنامه:8 دقیقه

خاله ریزه و قاشق سحرآمیز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:36
 • پایان برنامه: 14:24:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:27:46
 • پایان برنامه: 15:55:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

فیلم تلویزیونی

چرخ و فلک

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:40
 • پایان برنامه: 16:43:35
 • طول برنامه:24 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 18:15:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

دعای روز عرفه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 19:21:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 4 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:18
 • پایان برنامه: 22:10:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:55
 • پایان برنامه: 22:33:55
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:34:57
 • پایان برنامه: 22:50:50
 • طول برنامه:15 دقیقه

جلوه های نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.