جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:08:19:57
 • پایان برنامه: 08:59:57
 • طول برنامه:40 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:09:09:52
 • پایان برنامه: 09:57:22
 • طول برنامه:47 دقیقه

مجموعه هشت بهشت

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:10:00:02
 • پایان برنامه: 10:59:02
 • طول برنامه:59 دقیقه

شوق زندگی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:10:59:50
 • پایان برنامه: 11:11:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:11:13:40
 • پایان برنامه: 11:26:14
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:12:05:47
 • پایان برنامه: 12:52:42
 • طول برنامه:46 دقیقه

یادواره شهدای روستای کوشکک

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:13:11:02
 • پایان برنامه: 14:05:17
 • طول برنامه:54 دقیقه

گزیده زیر بازارچه

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:14:07:42
 • پایان برنامه: 15:56:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 48 دقیقه

فیلم سینمایی

فریاد قهرمانان

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:16:17:40
 • پایان برنامه: 16:45:53
 • طول برنامه:28 دقیقه

بازتاب

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:17:06:44
 • پایان برنامه: 17:34:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

حرف آخر

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:18:03:56
 • پایان برنامه: 18:42:56
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:18:44:21
 • پایان برنامه: 19:15:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

چهل تکه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:19:15:52
 • پایان برنامه: 19:50:52
 • طول برنامه:35 دقیقه

پلاک 20

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:19:59:34
 • پایان برنامه: 20:19:34
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:20:22:27
 • پایان برنامه: 20:47:27
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:20:58:39
 • پایان برنامه: 22:08:39
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

زیر بازارچه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:22:09:58
 • پایان برنامه: 22:29:58
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:22:59:32
 • پایان برنامه: 23:14:32
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:23:30:14
 • پایان برنامه: 23:59:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

مجموعه هشت بهشت

وب سایت: http://birjand.irib.ir