جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:08:01:00
 • پایان برنامه: 08:06:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

شبکه خاوران نگین شرق ایران

 • شروع برنامه:08:10:56
 • پایان برنامه: 08:23:06
 • طول برنامه:12 دقیقه

یاد یاران

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:08:25:38
 • پایان برنامه: 09:15:42
 • طول برنامه:50 دقیقه

سوگ خورشید

برنامه شبانه/بازبخش

 • شروع برنامه:09:18:47
 • پایان برنامه: 09:56:17
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه تنهایی لیلا

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:09:59:18
 • پایان برنامه: 10:58:18
 • طول برنامه:59 دقیقه

شوق زندگی

برنامه خانواده

 • شروع برنامه:10:59:16
 • پایان برنامه: 11:11:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

مقتل خوانی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:11:25:00
 • پایان برنامه: 11:35:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز

اذان ظهر به افق بیرجند

 • شروع برنامه:11:39:40
 • پایان برنامه: 12:22:06
 • طول برنامه:42 دقیقه

دیدار نمانیده ولی فقیه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:12:23:14
 • پایان برنامه: 12:42:45
 • طول برنامه:19 دقیقه

شجاعان

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:12:44:30
 • پایان برنامه: 13:20:44
 • طول برنامه:36 دقیقه

پلاک بهشت

شبکه خاوران نگین شرق ایران

 • شروع برنامه:13:22:44
 • پایان برنامه: 14:25:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

بصیرت عاشورایی

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:14:26:09
 • پایان برنامه: 15:58:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سینمایی

هور در آتش

 • شروع برنامه:15:59:45
 • پایان برنامه: 16:16:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 16

 • شروع برنامه:16:19:17
 • پایان برنامه: 16:45:36
 • طول برنامه:26 دقیقه

یادگیری برتر

شبکه خاوران نگین شرق ایران

 • شروع برنامه:16:54:44
 • پایان برنامه: 17:29:44
 • طول برنامه:35 دقیقه

پلاک بهشت

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:17:33:49
 • پایان برنامه: 17:42:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

احکام

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:17:43:00
 • پایان برنامه: 17:53:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز

اذان مغرب به افق بیرجند

 • شروع برنامه:17:53:07
 • پایان برنامه: 17:59:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

سبک زندگی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:18:03:09
 • پایان برنامه: 18:40:09
 • طول برنامه:37 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

مسابقه تلفنی/زنده

 • شروع برنامه:18:40:34
 • پایان برنامه: 18:50:09
 • طول برنامه:9 دقیقه

آسمان حسین

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:18:51:09
 • پایان برنامه: 19:56:09
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

بصیرت عاشورایی

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:22:27
 • پایان برنامه: 20:51:37
 • طول برنامه:29 دقیقه

مدرسه عشق

وب سایت: http://birjand.irib.ir

 • شروع برنامه:20:58:03
 • پایان برنامه: 22:03:03
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سوگ خورشید

ویژه برنامه محرم

 • شروع برنامه:22:04:03
 • پایان برنامه: 22:34:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

بازار در سوگ

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:22:34:20
 • پایان برنامه: 22:57:05
 • طول برنامه:22 دقیقه

سفرنامه

سامانه پیام کوتاه : 30000565

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 23

 • شروع برنامه:23:14:40
 • پایان برنامه: 23:57:03
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه تنهایی لیلا

وب سایت: http://birjand.irib.ir