جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:06:16
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:06:16
 • پایان برنامه: 00:08:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:11
 • پایان برنامه: 00:08:42
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:42
 • پایان برنامه: 00:25:14
 • طول برنامه:16 دقیقه

پرسمان

بازپخش

 • شروع برنامه:00:25:14
 • پایان برنامه: 00:26:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر دو بنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:26:31
 • پایان برنامه: 00:28:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی-وفای به عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:28:34
 • پایان برنامه: 00:33:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ ارباب تشنه لب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:33:38
 • پایان برنامه: 01:06:40
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند قرارگاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:06:40
 • پایان برنامه: 01:13:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

بازار محبت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:13:47
 • پایان برنامه: 01:14:40
 • طول برنامه:

تیزر فیلم 114 ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:14:40
 • پایان برنامه: 01:15:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:11
 • پایان برنامه: 02:35:41
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم تلویزیونی

فرزندان

 • شروع برنامه:02:35:41
 • پایان برنامه: 02:36:29
 • طول برنامه:

تیزر سفره قندی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:36:29
 • پایان برنامه: 02:39:41
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک طرح بازگشت زائرن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:41
 • پایان برنامه: 02:40:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:12
 • پایان برنامه: 03:07:12
 • طول برنامه:27 دقیقه

دعوت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:07:12
 • پایان برنامه: 03:08:54
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر کشمو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:08:54
 • پایان برنامه: 03:57:42
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند حکایت این رودخانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:42
 • پایان برنامه: 03:58:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:58:00
 • پایان برنامه: 04:07:12
 • طول برنامه:9 دقیقه

آواهنگ کل ارض کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:07:12
 • پایان برنامه: 04:08:23
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:08:23
 • پایان برنامه: 04:15:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قبل از اذان صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:15:00
 • پایان برنامه: 04:26:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان صبح

اذان صبح به افق بیرجند

 • شروع برنامه:04:26:00
 • پایان برنامه: 04:26:19
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:26:19
 • پایان برنامه: 04:27:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه می دانم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:48
 • پایان برنامه: 05:24:21
 • طول برنامه:56 دقیقه

گلشن وحی

جزء 11

 • شروع برنامه:05:24:21
 • پایان برنامه: 05:25:20
 • طول برنامه:

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:20
 • پایان برنامه: 06:01:29
 • طول برنامه:36 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:29
 • پایان برنامه: 06:02:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

5روز مانده به اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:38
 • پایان برنامه: 06:12:38
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:38
 • پایان برنامه: 06:13:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:13:38
 • پایان برنامه: 06:14:16
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:16
 • پایان برنامه: 06:14:47
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:47
 • پایان برنامه: 06:48:47
 • طول برنامه:34 دقیقه

رو به آبادی

سرچاه تازیان

 • شروع برنامه:06:48:47
 • پایان برنامه: 06:49:47
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر از پس پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:49:47
 • پایان برنامه: 06:50:05
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:05
 • پایان برنامه: 06:58:59
 • طول برنامه:8 دقیقه

بی مار و خارانو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:59
 • پایان برنامه: 07:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی-اکبریه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 ساعت

صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فرستاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:05
 • پایان برنامه: 08:03:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:09
 • پایان برنامه: 08:03:40
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:40
 • پایان برنامه: 08:23:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:40
 • پایان برنامه: 08:24:08
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:08
 • پایان برنامه: 08:24:30
 • طول برنامه:

راهنمای زائر-وله 5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:30
 • پایان برنامه: 09:04:29
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه دولت مخفی

قسمت 30 / بازپخش

 • شروع برنامه:09:04:29
 • پایان برنامه: 09:05:39
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فرصت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:05:39
 • پایان برنامه: 09:25:56
 • طول برنامه:20 دقیقه

کشمو

بازپخش

 • شروع برنامه:09:25:56
 • پایان برنامه: 09:27:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:27:14
 • پایان برنامه: 09:50:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

مستند علم هایی در مه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:30
 • پایان برنامه: 09:50:57
 • طول برنامه:

تیزر رد خون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:57
 • پایان برنامه: 10:55:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سفره قندی

برنامه خانواده

 • شروع برنامه:10:55:57
 • پایان برنامه: 10:59:51
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 11

 • شروع برنامه:11:11:51
 • پایان برنامه: 11:12:29
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:12:29
 • پایان برنامه: 11:13:27
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:27
 • پایان برنامه: 11:15:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:15
 • پایان برنامه: 11:19:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:19:00
 • پایان برنامه: 11:24:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

اذان ظهر به افق بیرجند

 • شروع برنامه:11:24:20
 • پایان برنامه: 11:31:46
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:46
 • پایان برنامه: 11:37:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:37:48
 • پایان برنامه: 11:39:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:05
 • پایان برنامه: 11:40:04
 • طول برنامه:

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:04
 • پایان برنامه: 11:40:13
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:13
 • پایان برنامه: 11:41:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

5روز مانده به اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:22
 • پایان برنامه: 11:47:02
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه چله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:02
 • پایان برنامه: 12:08:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:08:51
 • پایان برنامه: 12:09:19
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:19
 • پایان برنامه: 12:10:14
 • طول برنامه:

تیزر قاب دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:10:14
 • پایان برنامه: 12:20:02
 • طول برنامه:9 دقیقه

تیزر بازسازی مناطق سیل زده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:02
 • پایان برنامه: 12:20:33
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:33
 • پایان برنامه: 12:38:21
 • طول برنامه:17 دقیقه

روباه کلک و خروس زیرک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:21
 • پایان برنامه: 12:38:42
 • طول برنامه:

تیزر رویدادهای ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:42
 • پایان برنامه: 12:40:56
 • طول برنامه:2 دقیقه

تولید ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:56
 • پایان برنامه: 12:41:27
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:27
 • پایان برنامه: 13:10:05
 • طول برنامه:28 دقیقه

خسته نباشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:05
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 14:22:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه / بازپخش

 • شروع برنامه:14:22:00
 • پایان برنامه: 14:24:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:24:00
 • پایان برنامه: 14:25:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عمومی ثبت عکس-قطره دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:41
 • پایان برنامه: 14:30:47
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ اربعین تا اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:30:47
 • پایان برنامه: 14:32:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:21
 • پایان برنامه: 15:52:51
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

فیلم تلویزیونی

فرزندان / بازپخش

 • شروع برنامه:15:52:51
 • پایان برنامه: 15:58:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

مسیر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:36
 • پایان برنامه: 15:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی-موزه مشاهیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:59:45
 • پایان برنامه: 16:16:45
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 16

 • شروع برنامه:16:16:45
 • پایان برنامه: 16:18:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:18:55
 • پایان برنامه: 16:20:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:50
 • پایان برنامه: 16:31:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

ارتباط با عمود 285

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:31:50
 • پایان برنامه: 16:33:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

آواهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:33:41
 • پایان برنامه: 16:34:12
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:34:12
 • پایان برنامه: 16:52:12
 • طول برنامه:18 دقیقه

بازتاب

بازپخش

 • شروع برنامه:16:52:12
 • پایان برنامه: 16:53:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:19
 • پایان برنامه: 16:53:47
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:53:47
 • پایان برنامه: 17:05:35
 • طول برنامه:11 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:05:35
 • پایان برنامه: 17:14:22
 • طول برنامه:8 دقیقه

ارتباط با مرز مهران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:22
 • پایان برنامه: 17:15:19
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:19
 • پایان برنامه: 17:16:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:46
 • پایان برنامه: 17:20:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:00
 • پایان برنامه: 17:30:09
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز

اذان ظهر به افق بیرجند

 • شروع برنامه:17:30:09
 • پایان برنامه: 17:36:18
 • طول برنامه:6 دقیقه

دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:18
 • پایان برنامه: 17:37:56
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:56
 • پایان برنامه: 17:43:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:43:36
 • پایان برنامه: 17:44:35
 • طول برنامه:

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:44:35
 • پایان برنامه: 17:45:03
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:03
 • پایان برنامه: 17:52:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

لاله های صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:09
 • پایان برنامه: 17:53:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

راهنمای زائر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:32
 • پایان برنامه: 18:46:02
 • طول برنامه:52 دقیقه

سفره قندی

برنامه خانواده / بازپخش

 • شروع برنامه:18:46:02
 • پایان برنامه: 18:47:57
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:57
 • پایان برنامه: 18:48:28
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:28
 • پایان برنامه: 19:20:45
 • طول برنامه:32 دقیقه

پلاک 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:45
 • پایان برنامه: 19:22:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عمومی ثبت عکس-قطره دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:26
 • پایان برنامه: 19:22:57
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:57
 • پایان برنامه: 19:57:57
 • طول برنامه:35 دقیقه

کارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:57
 • پایان برنامه: 19:58:25
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:25
 • پایان برنامه: 19:59:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:38
 • پایان برنامه: 20:19:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 20

 • شروع برنامه:20:19:38
 • پایان برنامه: 20:21:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:12
 • پایان برنامه: 20:22:05
 • طول برنامه:

تیزر فیلم 114 ثانیه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:05
 • پایان برنامه: 20:22:43
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:43
 • پایان برنامه: 20:58:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

قاب دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:43
 • پایان برنامه: 21:00:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:18
 • پایان برنامه: 22:10:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های زعفرونی

برنامه شبانه

 • شروع برنامه:22:10:18
 • پایان برنامه: 22:11:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:11:52
 • پایان برنامه: 22:14:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:34
 • پایان برنامه: 22:16:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر هلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:16:29
 • پایان برنامه: 22:36:29
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:36:29
 • پایان برنامه: 22:37:34
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر فرستاده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:37:34
 • پایان برنامه: 22:57:42
 • طول برنامه:20 دقیقه

از شلمچه تا ...

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:42
 • پایان برنامه: 22:58:10
 • طول برنامه:

تیزر اربعین 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:10
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:14:45
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 23

 • شروع برنامه:23:14:45
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

تصاویر طبیعت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه دولت مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.