جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:17:11
 • پایان برنامه: 16:39:11
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:40:04
 • پایان برنامه: 17:35:34
 • طول برنامه:55 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:34
 • پایان برنامه: 18:36:34
 • طول برنامه:1 ساعت

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:38:34
 • پایان برنامه: 19:00:28
 • طول برنامه:21 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 20:58:21
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند بالاتر از افسانه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:17
 • پایان برنامه: 22:12:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:30
 • پایان برنامه: 22:36:30
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:39:30
 • پایان برنامه: 22:56:30
 • طول برنامه:17 دقیقه

فاتحان ثریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.