جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:09:29
 • طول برنامه:9 دقیقه

مجموعه سریال هاتف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:10:21
 • پایان برنامه: 00:30:36
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:32:13
 • پایان برنامه: 01:25:41
 • طول برنامه:53 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:26:12
 • پایان برنامه: 03:03:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 37 دقیقه

فیلم تلویزیونی

شیار 143

 • شروع برنامه:03:04:38
 • پایان برنامه: 03:53:30
 • طول برنامه:48 دقیقه

روزنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:20
 • پایان برنامه: 04:02:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

پارت قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:00
 • پایان برنامه: 04:14:40
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:40
 • پایان برنامه: 04:22:03
 • طول برنامه:7 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:30:09
 • پایان برنامه: 05:33:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:13
 • پایان برنامه: 06:06:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:10:55
 • پایان برنامه: 06:20:55
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:23:12
 • پایان برنامه: 06:54:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:00:23
 • پایان برنامه: 08:00:23
 • طول برنامه:1 ساعت

صبح خاوران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:34:38
 • طول برنامه:32 دقیقه

منصور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:36:54
 • پایان برنامه: 09:29:23
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال هاتف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:30:15
 • پایان برنامه: 09:51:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:15
 • پایان برنامه: 10:59:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:51
 • پایان برنامه: 11:11:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:49
 • پایان برنامه: 11:36:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:41
 • پایان برنامه: 11:48:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

احکام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:02
 • پایان برنامه: 12:06:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:06:55
 • پایان برنامه: 12:27:16
 • طول برنامه:20 دقیقه

شجاعان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:08
 • پایان برنامه: 13:20:52
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:13
 • پایان برنامه: 14:35:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:35:53
 • پایان برنامه: 15:58:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

فیلم تلویزیونی

عهدی بستم با تو

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:28
 • پایان برنامه: 17:13:28
 • طول برنامه:49 دقیقه

برای وطن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:09
 • پایان برنامه: 17:35:09
 • طول برنامه:21 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:28
 • پایان برنامه: 17:44:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:36
 • پایان برنامه: 17:54:43
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:11
 • پایان برنامه: 18:16:04
 • طول برنامه:20 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:57
 • پایان برنامه: 19:21:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

سیمای سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:23:31
 • پایان برنامه: 19:54:14
 • طول برنامه:30 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:19:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:11
 • پایان برنامه: 21:00:36
 • طول برنامه:40 دقیقه

ترنم انقلاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:02:08
 • پایان برنامه: 22:12:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

شب های بارانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:14:08
 • پایان برنامه: 22:36:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:08
 • پایان برنامه: 22:56:31
 • طول برنامه:18 دقیقه

فانوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:14:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سریال هاتف

توضیحات برنامه درج نشده است.