جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

مجموعه هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:09
 • پایان برنامه: 00:07:37
 • طول برنامه:

تیزر جشنواره سوانح وحوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:37
 • پایان برنامه: 00:08:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:08
 • پایان برنامه: 00:29:38
 • طول برنامه:21 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:29:38
 • پایان برنامه: 00:35:28
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:28
 • پایان برنامه: 00:35:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:35:59
 • پایان برنامه: 01:08:12
 • طول برنامه:32 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:08:12
 • پایان برنامه: 01:09:10
 • طول برنامه:

موشن گرافیک ما توانستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:09:10
 • پایان برنامه: 01:15:17
 • طول برنامه:6 دقیقه

قصه های سینما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:15:17
 • پایان برنامه: 01:16:43
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:16:43
 • پایان برنامه: 01:18:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:18:47
 • پایان برنامه: 01:19:18
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:19:18
 • پایان برنامه: 02:18:18
 • طول برنامه:59 دقیقه

رادیو شب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:18
 • پایان برنامه: 02:19:18
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:19:18
 • پایان برنامه: 02:29:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:25
 • پایان برنامه: 02:32:21
 • طول برنامه:2 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:21
 • پایان برنامه: 02:32:52
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:52
 • پایان برنامه: 04:09:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی

عبور

 • شروع برنامه:04:09:17
 • پایان برنامه: 04:10:27
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:10:27
 • پایان برنامه: 04:40:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:45
 • پایان برنامه: 04:41:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:49
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

پارت قبل از اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:00
 • پایان برنامه: 05:00:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:00:16
 • پایان برنامه: 05:02:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

طعم مهربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:01
 • پایان برنامه: 05:03:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:02
 • پایان برنامه: 05:03:21
 • طول برنامه:

وله پایان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:03:21
 • پایان برنامه: 06:06:04
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:06:04
 • پایان برنامه: 06:07:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه توبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:14
 • پایان برنامه: 06:46:05
 • طول برنامه:38 دقیقه

دعای ندبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:05
 • پایان برنامه: 06:47:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:05
 • پایان برنامه: 06:47:25
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:25
 • پایان برنامه: 06:47:56
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:47:56
 • پایان برنامه: 07:12:20
 • طول برنامه:24 دقیقه

مستند روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:12:20
 • پایان برنامه: 07:13:15
 • طول برنامه:

تیزر شکلک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:15
 • پایان برنامه: 07:13:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:46
 • پایان برنامه: 09:03:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 50 دقیقه

گزیده صبحانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:46
 • پایان برنامه: 09:08:14
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:14
 • پایان برنامه: 09:08:45
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:08:45
 • پایان برنامه: 09:42:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

شبخند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:42:27
 • پایان برنامه: 09:45:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

ما مسرفیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:45:15
 • پایان برنامه: 09:46:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:15
 • پایان برنامه: 09:46:46
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:46
 • پایان برنامه: 11:01:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

سینمایی کودک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:13
 • پایان برنامه: 11:03:51
 • طول برنامه:2 دقیقه

روایت یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:51
 • پایان برنامه: 11:04:22
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:04:22
 • پایان برنامه: 11:38:42
 • طول برنامه:34 دقیقه

چشم به راه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:42
 • پایان برنامه: 11:39:22
 • طول برنامه:

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:22
 • پایان برنامه: 11:41:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:10
 • پایان برنامه: 11:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:00
 • پایان برنامه: 11:50:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:50:55
 • پایان برنامه: 11:52:12
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:12
 • پایان برنامه: 11:53:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

گوهر سعادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:13
 • پایان برنامه: 11:53:22
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:22
 • پایان برنامه: 11:59:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:12
 • پایان برنامه: 11:59:43
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:59:43
 • پایان برنامه: 12:41:00
 • طول برنامه:41 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:00
 • پایان برنامه: 12:41:28
 • طول برنامه:

تیزر سوانح و حوادث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:28
 • پایان برنامه: 12:41:59
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:59
 • پایان برنامه: 13:27:59
 • طول برنامه:46 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:59
 • پایان برنامه: 13:31:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:37
 • پایان برنامه: 13:32:08
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:08
 • پایان برنامه: 14:44:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:08
 • پایان برنامه: 14:46:43
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:43
 • پایان برنامه: 14:47:14
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:47:14
 • پایان برنامه: 16:22:40
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی

خانه خراب کن

 • شروع برنامه:16:22:40
 • پایان برنامه: 16:24:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:24:00
 • پایان برنامه: 16:48:26
 • طول برنامه:24 دقیقه

صد فرسخ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:48:26
 • پایان برنامه: 16:51:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:51:40
 • پایان برنامه: 17:11:00
 • طول برنامه:19 دقیقه

گزیده چشم به راه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:11:00
 • پایان برنامه: 17:12:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استاننی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:40
 • پایان برنامه: 17:32:09
 • طول برنامه:19 دقیقه

دعای سمات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:09
 • پایان برنامه: 17:33:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

تصاویر مکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:31
 • پایان برنامه: 17:34:58
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیتراژ به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:34:58
 • پایان برنامه: 17:42:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:00
 • پایان برنامه: 17:48:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:00
 • پایان برنامه: 17:53:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:53:29
 • پایان برنامه: 17:55:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:07
 • پایان برنامه: 17:55:35
 • طول برنامه:

وله به سوی نیاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:55:35
 • پایان برنامه: 17:57:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

فرازی از سخن بزرکان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:11
 • پایان برنامه: 18:24:49
 • طول برنامه:27 دقیقه

شاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:49
 • پایان برنامه: 18:25:20
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:25:20
 • پایان برنامه: 19:19:42
 • طول برنامه:54 دقیقه

ایرانگرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:19:42
 • پایان برنامه: 19:20:40
 • طول برنامه:

ما توانستیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:40
 • پایان برنامه: 19:21:11
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:11
 • پایان برنامه: 19:52:27
 • طول برنامه:31 دقیقه

چهل تکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:27
 • پایان برنامه: 19:57:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:48
 • پایان برنامه: 19:58:18
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:58:18
 • پایان برنامه: 19:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:19:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:19:30
 • پایان برنامه: 20:21:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:50
 • پایان برنامه: 20:22:21
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:21
 • پایان برنامه: 21:12:21
 • طول برنامه:50 دقیقه

قنوت وصال

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:12:21
 • پایان برنامه: 21:13:31
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:13:31
 • پایان برنامه: 21:17:10
 • طول برنامه:3 دقیقه

پیام بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:17:10
 • پایان برنامه: 22:47:37
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

گزیده شب های زعفرونی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:37
 • پایان برنامه: 22:52:05
 • طول برنامه:4 دقیقه

ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:05
 • پایان برنامه: 22:52:36
 • طول برنامه:

اعلام برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:52:36
 • پایان برنامه: 23:16:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

ایران فوق العاده است

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:36
 • پایان برنامه: 23:17:00
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

مجموعه هفت سنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.