جدول پخش

خراسان جنوبی
 • شروع برنامه:00:10:29
 • پایان برنامه: 00:31:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:39:22
 • پایان برنامه: 01:09:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

یادگارها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:12:10
 • پایان برنامه: 02:29:10
 • طول برنامه:1 ساعت و 17 دقیقه

فیلم تلویزیونی

آذر

 • شروع برنامه:02:52:06
 • پایان برنامه: 03:19:09
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:20
 • پایان برنامه: 04:05:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

بر فراز کوههای آلپ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:00
 • پایان برنامه: 04:24:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

اذان صبح به افق بیرجند

 • شروع برنامه:04:52:22
 • پایان برنامه: 05:52:55
 • طول برنامه:1 ساعت

گلشن وحی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:54:43
 • پایان برنامه: 06:26:53
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:18
 • پایان برنامه: 06:37:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:03
 • پایان برنامه: 07:27:43
 • طول برنامه:36 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:31
 • پایان برنامه: 07:59:45
 • طول برنامه:31 دقیقه

چهل تکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:38
 • پایان برنامه: 08:23:38
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:24:22
 • پایان برنامه: 09:11:38
 • طول برنامه:47 دقیقه

نوروز باصفا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:12:22
 • پایان برنامه: 09:57:59
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:24
 • پایان برنامه: 10:59:24
 • طول برنامه:59 دقیقه

سیمای سلامت

برنامه پزشکی

 • شروع برنامه:10:59:50
 • پایان برنامه: 11:11:50
 • طول برنامه:12 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 11

 • شروع برنامه:11:18:15
 • پایان برنامه: 11:30:15
 • طول برنامه:12 دقیقه

مهارت های زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:51:53
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان و نماز

اذان ظهر به افق بیرجند

 • شروع برنامه:11:59:31
 • پایان برنامه: 12:47:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:48:37
 • پایان برنامه: 12:54:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

بابا دریا

اسلامیه

 • شروع برنامه:12:58:22
 • پایان برنامه: 13:28:17
 • طول برنامه:29 دقیقه

سفرنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:21
 • پایان برنامه: 14:40:58
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

زیربازارچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:51
 • پایان برنامه: 15:56:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سینمایی

خروس جنگی

 • شروع برنامه:15:59:40
 • پایان برنامه: 16:16:40
 • طول برنامه:17 دقیقه

خبر استان

بخش خبری 16

 • شروع برنامه:16:17:49
 • پایان برنامه: 16:37:49
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:28
 • پایان برنامه: 17:08:55
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:05:32
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:59
 • پایان برنامه: 18:55:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

مسابقه باغ شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:56:50
 • پایان برنامه: 19:41:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:39
 • پایان برنامه: 20:19:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:24
 • پایان برنامه: 20:48:26
 • طول برنامه:25 دقیقه

شادمانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:57:01
 • پایان برنامه: 22:07:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

زیربازارچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:10:20
 • پایان برنامه: 22:30:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

بازتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:51
 • پایان برنامه: 22:57:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

جلوه های نور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:38
 • پایان برنامه: 23:14:38
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:00
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.