جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:36:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 36 دقیقه

سینمایی پرواز تا خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:35
 • پایان برنامه: 02:32:55
 • طول برنامه:56 دقیقه

مل ترمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:32:55
 • پایان برنامه: 02:55:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:55
 • پایان برنامه: 03:46:40
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:40
 • پایان برنامه: 04:09:15
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح به افق زاهدان 3:54:00

 • شروع برنامه:04:09:15
 • پایان برنامه: 04:42:35
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:35
 • پایان برنامه: 05:09:50
 • طول برنامه:27 دقیقه

خط عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:50
 • پایان برنامه: 05:19:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:19:50
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مستند ایرانگرد

شیراز -قسمت 3

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

شروع باکس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:12:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:15
 • پایان برنامه: 06:43:50
 • طول برنامه:31 دقیقه

سیر وسفر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:43:50
 • پایان برنامه: 07:08:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:08:55
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:51 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلام امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:45
 • پایان برنامه: 08:06:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:59:30
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال لژیونر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:30
 • پایان برنامه: 09:35:35
 • طول برنامه:36 دقیقه

کلگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:35:35
 • پایان برنامه: 10:27:05
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:27:05
 • پایان برنامه: 11:25:20
 • طول برنامه:58 دقیقه

مل ترمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:20
 • پایان برنامه: 12:16:10
 • طول برنامه:50 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:10
 • پایان برنامه: 12:23:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:23:35
 • پایان برنامه: 12:44:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

اذانگاهی

اذان ظهر به افق زاهدذان 12:29:00

 • شروع برنامه:12:44:20
 • پایان برنامه: 13:30:35
 • طول برنامه:46 دقیقه

گزیده شبهای کویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:30:35
 • پایان برنامه: 15:00:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

سینمایی پرواز خورشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:00:20
 • پایان برنامه: 15:26:40
 • طول برنامه:26 دقیقه

انیمیشن معمای بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:26:40
 • پایان برنامه: 16:21:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:40
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:18:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

حرف اخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:00
 • پایان برنامه: 18:00:20
 • طول برنامه:42 دقیقه

سیتک روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:20
 • پایان برنامه: 18:41:55
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال ناخونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:55
 • پایان برنامه: 18:52:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:52:15
 • پایان برنامه: 19:32:15
 • طول برنامه:40 دقیقه

منور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:32:15
 • پایان برنامه: 19:41:05
 • طول برنامه:8 دقیقه

کلیپ تب کنگو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:41:05
 • پایان برنامه: 19:59:20
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذانگاهی

اذان مغرب به افق زاهدان 19:49:00

 • شروع برنامه:19:59:20
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:

یک آیه یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:45
 • پایان برنامه: 20:33:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:40
 • پایان برنامه: 20:34:25
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:25
 • پایان برنامه: 21:51:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 16 دقیقه

شبهای پرستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:51:00
 • پایان برنامه: 21:58:05
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:05
 • پایان برنامه: 22:50:20
 • طول برنامه:52 دقیقه

سریال سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:50:20
 • پایان برنامه: 22:58:45
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:45
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:

یک آیه یک پیام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:25:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:45
 • پایان برنامه: 23:59:00
 • طول برنامه:33 دقیقه

کلگ

توضیحات برنامه درج نشده است.