جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:33:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

سینمایی کبودی یاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:33:45
 • پایان برنامه: 02:29:10
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:29:10
 • پایان برنامه: 03:13:30
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:13:30
 • پایان برنامه: 03:19:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک ایران 20

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:19:00
 • پایان برنامه: 04:00:35
 • طول برنامه:41 دقیقه

سیتک روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:00:35
 • پایان برنامه: 04:32:05
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند یک زندگی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:05
 • پایان برنامه: 04:58:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح به افق زاهدان 4:44:00

 • شروع برنامه:04:58:00
 • پایان برنامه: 05:27:30
 • طول برنامه:29 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:30
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:32 دقیقه

سیر وسفر

سراوان

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

باکس شروع برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:12:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصر خمینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:50
 • پایان برنامه: 06:37:50
 • طول برنامه:25 دقیقه

انیمیشن موقرمزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:50
 • پایان برنامه: 07:07:10
 • طول برنامه:29 دقیقه

نسیم هامون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:10
 • پایان برنامه: 07:13:30
 • طول برنامه:6 دقیقه

بسته ظنز نسیم استانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:30
 • پایان برنامه: 07:58:45
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:45
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر بخش عنوان پویانمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:07:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

راه امام -کلیپ دوچاپی سیستان

 • شروع برنامه:08:07:00
 • پایان برنامه: 08:48:30
 • طول برنامه:41 دقیقه

سیتک روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:48:30
 • پایان برنامه: 09:00:30
 • طول برنامه:12 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:30
 • پایان برنامه: 10:06:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 6 دقیقه

جنگ شبانه

ناردونه

 • شروع برنامه:10:06:35
 • پایان برنامه: 10:30:15
 • طول برنامه:23 دقیقه

داستان غذاها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:30:15
 • پایان برنامه: 10:38:20
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:38:20
 • پایان برنامه: 11:33:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهر هنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:33:50
 • پایان برنامه: 11:56:00
 • طول برنامه:22 دقیقه

اذانگاهی

اذان ظهر به افق زاهدان 11:40:00

 • شروع برنامه:11:56:00
 • پایان برنامه: 12:41:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

سریال پایتخت 1

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:50
 • پایان برنامه: 14:17:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 35 دقیقه

سینمایی کبودی یاس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:17:25
 • پایان برنامه: 14:32:25
 • طول برنامه:15 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:32:25
 • پایان برنامه: 14:52:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

سریالی با لهجه بلوچی قسمت 20

 • شروع برنامه:14:52:35
 • پایان برنامه: 14:52:55
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:52:55
 • پایان برنامه: 15:21:55
 • طول برنامه:29 دقیقه

سریال شمبل وشاهی 2

ادامه

 • شروع برنامه:15:21:55
 • پایان برنامه: 16:19:30
 • طول برنامه:57 دقیقه

مل ترمی

برنامه تولیدی خانواده با لهجه سیستانی

 • شروع برنامه:16:19:30
 • پایان برنامه: 16:20:15
 • طول برنامه:

وله راههای ارتباطی شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:20:15
 • پایان برنامه: 16:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

راه امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:21:35
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:29:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

یاوداره شهید میر حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.