جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:01:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:01:40
 • پایان برنامه: 01:36:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی جیک بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:36:35
 • پایان برنامه: 01:42:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

راهنمایی زائر_ مسیرعشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:42:20
 • پایان برنامه: 01:43:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:43:40
 • پایان برنامه: 02:38:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهرهنکین (خانواده بلوچی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:38:40
 • پایان برنامه: 02:40:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:00
 • پایان برنامه: 03:00:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

چاروچغل _

اصلاحییه ق 6

 • شروع برنامه:03:00:35
 • پایان برنامه: 03:04:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:45
 • پایان برنامه: 04:01:15
 • طول برنامه:56 دقیقه

مستند اربعین _ باپای تو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:01:15
 • پایان برنامه: 04:02:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر عکس سلفی باشهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:02:55
 • پایان برنامه: 04:03:35
 • طول برنامه:

وله اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:35
 • پایان برنامه: 04:09:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:00
 • پایان برنامه: 04:12:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح زاهدن _ منصری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:50
 • پایان برنامه: 04:14:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:10
 • پایان برنامه: 04:19:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت صبح _محمودی

5

 • شروع برنامه:04:19:15
 • پایان برنامه: 04:20:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:20:35
 • پایان برنامه: 04:21:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:21:40
 • پایان برنامه: 04:23:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرستاد اربعین میرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:10
 • پایان برنامه: 04:28:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

راهنمای زائر _ کودک آزاری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:28:00
 • پایان برنامه: 04:46:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

ازلاک جیغ تا خدا

ق 45

 • شروع برنامه:04:46:40
 • پایان برنامه: 04:49:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

اربعین بی نظیر دوران ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:49:45
 • پایان برنامه: 05:10:55
 • طول برنامه:21 دقیقه

یک لقمه نون حلال

ق 4

 • شروع برنامه:05:10:55
 • پایان برنامه: 05:15:35
 • طول برنامه:4 دقیقه

موشن گرافیک هرسال این روزها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:35
 • پایان برنامه: 05:41:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند ریمیر

ق 9

 • شروع برنامه:05:41:15
 • پایان برنامه: 05:51:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

کلیپ بازسازی مناطق سیل زده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:51:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

یاداشت های عراق _ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود جمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:00
 • پایان برنامه: 06:12:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:05
 • پایان برنامه: 06:12:55
 • طول برنامه:

کلیپ اربعین _ فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:12:55
 • پایان برنامه: 06:14:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:30
 • پایان برنامه: 06:34:30
 • طول برنامه:20 دقیقه

صبحانه

ق7

 • شروع برنامه:06:34:30
 • پایان برنامه: 06:35:15
 • طول برنامه:

تیزر اردوهای جهادی

5

 • شروع برنامه:06:35:15
 • پایان برنامه: 06:57:20
 • طول برنامه:22 دقیقه

بچه های مدرسهوالت

ق 14

 • شروع برنامه:06:57:20
 • پایان برنامه: 07:14:15
 • طول برنامه:16 دقیقه

یک دنیا نگاه

ق 31

 • شروع برنامه:07:14:15
 • پایان برنامه: 07:14:40
 • طول برنامه:

وله راهنمای پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:14:40
 • پایان برنامه: 07:57:55
 • طول برنامه:43 دقیقه

سریال هوش سیاه _ سری 2

ت 9

 • شروع برنامه:07:57:55
 • پایان برنامه: 07:58:30
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:30
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرستاد اربعین میرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلام برحسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:00
 • پایان برنامه: 08:03:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:05
 • پایان برنامه: 08:04:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

ستاد اربعین حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:35
 • پایان برنامه: 08:04:55
 • طول برنامه:

روز شماراربعین _6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:04:55
 • پایان برنامه: 08:32:55
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند سفربه چزابه _ اربعین

ق 1

 • شروع برنامه:08:32:55
 • پایان برنامه: 08:33:45
 • طول برنامه:

تیزرتمدید جشناره قرآنی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:33:45
 • پایان برنامه: 08:40:35
 • طول برنامه:6 دقیقه

راهنمای زائز _ گزارش عملکرد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:40:35
 • پایان برنامه: 08:41:10
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:41:10
 • پایان برنامه: 08:42:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزراردوهای جهادی

2

 • شروع برنامه:08:42:40
 • پایان برنامه: 08:45:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک برگ برنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:45:30
 • پایان برنامه: 08:46:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسینما جوان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:46:30
 • پایان برنامه: 08:47:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:47:45
 • پایان برنامه: 09:29:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال نفس گرم

ت 28

 • شروع برنامه:09:29:40
 • پایان برنامه: 09:31:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید _ سری 12

1

 • شروع برنامه:09:31:55
 • پایان برنامه: 10:26:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهرهنکین (خانواده بلوچی)

بازپخش

 • شروع برنامه:10:26:55
 • پایان برنامه: 10:28:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزراپلیکیشن اربعین

3

 • شروع برنامه:10:28:15
 • پایان برنامه: 10:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزراردوهای جهادی

3

 • شروع برنامه:10:29:30
 • پایان برنامه: 10:31:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرپویش دریا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:05
 • پایان برنامه: 10:31:25
 • طول برنامه:

روزشماراربعین _6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:31:25
 • پایان برنامه: 10:57:55
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند اربعین (زائر سرای مهران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:57:55
 • پایان برنامه: 10:58:20
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:58:20
 • پایان برنامه: 11:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرعکس سلفی باشهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:05
 • پایان برنامه: 11:07:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

کلیپ اقامه نماز

1

 • شروع برنامه:11:07:20
 • پایان برنامه: 11:08:00
 • طول برنامه:

وله اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:00
 • پایان برنامه: 11:13:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:13:00
 • پایان برنامه: 11:16:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان ظهر زاهدن _ منصوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:50
 • پایان برنامه: 11:17:30
 • طول برنامه:

وله صلوات

8

 • شروع برنامه:11:17:30
 • پایان برنامه: 11:25:50
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز جماعت ظهر _ محمدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:50
 • پایان برنامه: 11:27:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمان (عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:05
 • پایان برنامه: 11:27:55
 • طول برنامه:

کلیپ اربعین _ فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:27:55
 • پایان برنامه: 11:47:55
 • طول برنامه:20 دقیقه

ارتباط زنده با مرز میرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:47:55
 • پایان برنامه: 11:48:30
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:48:30
 • پایان برنامه: 11:58:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

کلیپ بازسازی مناطق سیل زده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:58:15
 • پایان برنامه: 12:00:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید _ سری 12

2

 • شروع برنامه:12:00:25
 • پایان برنامه: 13:10:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

حرف حساب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:10:15
 • پایان برنامه: 13:32:50
 • طول برنامه:22 دقیقه

بچه های مدرسه والت

ق 15

 • شروع برنامه:13:32:50
 • پایان برنامه: 13:52:50
 • طول برنامه:20 دقیقه

ارتباط زنده بامرزمیرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:52:50
 • پایان برنامه: 13:54:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:05
 • پایان برنامه: 15:28:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 34 دقیقه

سینمایی جیک بزرگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:28:55
 • پایان برنامه: 15:30:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:30
 • پایان برنامه: 16:25:30
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی (خانواده سیستانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:25:30
 • پایان برنامه: 16:26:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

چلزاد_ امنیت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:26:55
 • پایان برنامه: 16:28:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:28:00
 • پایان برنامه: 16:28:25
 • طول برنامه:

تیزرخادمین اربعین

2

 • شروع برنامه:16:28:25
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:44:30
 • طول برنامه:14 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:44:30
 • پایان برنامه: 17:15:30
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

ق 98

 • شروع برنامه:17:15:30
 • پایان برنامه: 17:16:00
 • طول برنامه:

تصاویرحرم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:00
 • پایان برنامه: 17:20:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

اذان مغرب زاهدان _ ابوذید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:20:40
 • پایان برنامه: 17:21:20
 • طول برنامه:

وله صلوات

8

 • شروع برنامه:17:21:20
 • پایان برنامه: 17:26:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمازجماعت مغرب _ رهبرمعظم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:30
 • پایان برنامه: 17:27:45
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:27:45
 • پایان برنامه: 17:29:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرعکس سلفی باشهداء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:29:25
 • پایان برنامه: 17:30:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرخیمه گاه حسینی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:30
 • پایان برنامه: 17:32:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلیپ ستاداربعین میرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:00
 • پایان برنامه: 17:32:20
 • طول برنامه:

روزشماراربعین _ 6

6

 • شروع برنامه:17:32:20
 • پایان برنامه: 17:32:45
 • طول برنامه:

وله راهنمای زائر

3

 • شروع برنامه:17:32:45
 • پایان برنامه: 17:50:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

ارتباط بامرز شلمچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:45
 • پایان برنامه: 17:50:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:55
 • پایان برنامه: 18:00:30
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه 100

ق 98

 • شروع برنامه:18:00:30
 • پایان برنامه: 18:02:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:02:40
 • پایان برنامه: 18:43:40
 • طول برنامه:41 دقیقه

سریال نفس گرم

ق29

 • شروع برنامه:18:43:40
 • پایان برنامه: 18:44:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرسینماجوان ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:44:40
 • پایان برنامه: 18:45:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:45:55
 • پایان برنامه: 19:15:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

درشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:15:55
 • پایان برنامه: 19:18:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

موشن گرافیک بازگشت زائران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:55
 • پایان برنامه: 19:20:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله پاییز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:05
 • پایان برنامه: 19:52:55
 • طول برنامه:32 دقیقه

کلگ روستای بلوچستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:55
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی قبل ازخبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:15
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بعدازخبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:15
 • پایان برنامه: 20:31:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

مستندیادداشت های عراق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:15
 • پایان برنامه: 20:32:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید _ سری 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:25
 • پایان برنامه: 20:35:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی قبل تولیدی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:35:55
 • پایان برنامه: 21:47:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

جنگ شبانه ناردونه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:47:25
 • پایان برنامه: 21:57:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه 100

ق 98

 • شروع برنامه:21:57:00
 • پایان برنامه: 21:59:10
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید سری 12

ق 4

 • شروع برنامه:21:59:10
 • پایان برنامه: 22:06:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:40
 • پایان برنامه: 22:26:40
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال هوش سیاه_ سری 2

ق 10

 • شروع برنامه:22:26:40
 • پایان برنامه: 22:27:20
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی میان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:27:20
 • پایان برنامه: 22:52:35
 • طول برنامه:25 دقیقه

ادامه هوش سیاه

ق 10

 • شروع برنامه:22:52:35
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:7 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:16:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرستاداربعین میرجاوه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:16:30
 • پایان برنامه: 23:17:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید_ سری 12

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:35
 • پایان برنامه: 23:27:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

قاب سفید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:35
 • پایان برنامه: 23:29:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرهلال احمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:29:30
 • پایان برنامه: 23:48:30
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستندابومنتظر _ اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:48:30
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:11 دقیقه

نگارگری

توضیحات برنامه درج نشده است.