جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:31:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی آخرین قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:31:20
 • پایان برنامه: 01:46:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:46:00
 • پایان برنامه: 01:52:25
 • طول برنامه:6 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:52:25
 • پایان برنامه: 02:47:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:47:50
 • پایان برنامه: 03:55:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 7 دقیقه

شبهای پرستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:55:00
 • پایان برنامه: 04:19:45
 • طول برنامه:24 دقیقه

اذانگاهی

اذان صبح به افق زاهدان 4:06:00

 • شروع برنامه:04:19:45
 • پایان برنامه: 04:50:20
 • طول برنامه:30 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:20
 • پایان برنامه: 05:04:45
 • طول برنامه:14 دقیقه

آوای شرقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:04:45
 • پایان برنامه: 05:15:50
 • طول برنامه:11 دقیقه

بارانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:50
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:44 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

شروع باکس برنامه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:00
 • پایان برنامه: 06:11:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:15
 • پایان برنامه: 06:57:55
 • طول برنامه:46 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:55
 • پایان برنامه: 07:17:50
 • طول برنامه:19 دقیقه

سیروسفر

نیکشهر 2

 • شروع برنامه:07:17:50
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:02:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

سلام مام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:45
 • پایان برنامه: 08:09:50
 • طول برنامه:7 دقیقه

سرود امام زمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:09:50
 • پایان برنامه: 08:15:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:15:20
 • پایان برنامه: 09:09:05
 • طول برنامه:53 دقیقه

سریال لژیونر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:09:05
 • پایان برنامه: 09:54:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزیده حرف حساب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:35
 • پایان برنامه: 10:45:05
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند فاز

قسمت 28

 • شروع برنامه:10:45:05
 • پایان برنامه: 11:41:20
 • طول برنامه:56 دقیقه

مل ترمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:20
 • پایان برنامه: 12:28:35
 • طول برنامه:47 دقیقه

سریال افسانه سامبونگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:35
 • پایان برنامه: 12:53:55
 • طول برنامه:25 دقیقه

اذانگاهی

اذان ظهر به افق زاهدان 12:33:00

 • شروع برنامه:12:53:55
 • پایان برنامه: 13:56:55
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

گزیده جنگ شبانه شبهای پرستاره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:55
 • پایان برنامه: 15:27:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

سینمایی آخرین قربانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:05
 • پایان برنامه: 16:26:00
 • طول برنامه:58 دقیقه

مهر هنکین

برنامه تولیدی خانواده با لهجه بلوچی

 • شروع برنامه:16:26:00
 • پایان برنامه: 16:29:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:40
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:17:45
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:45
 • پایان برنامه: 17:43:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

مجله علمی

ماتیکان

 • شروع برنامه:17:43:10
 • پایان برنامه: 17:56:15
 • طول برنامه:13 دقیقه

کارنامه صد

قسمت 56

 • شروع برنامه:17:56:15
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:00
 • پایان برنامه: 18:39:00
 • طول برنامه:39 دقیقه

سریال ناخونگ

قسمت 17

 • شروع برنامه:18:39:00
 • پایان برنامه: 18:48:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

کلیپ وزارت نیرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:55
 • پایان برنامه: 19:40:45
 • طول برنامه:51 دقیقه

هم راه

ویژه پایانه ها

 • شروع برنامه:19:40:45
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:18 دقیقه

اذانگاهی

اذان مغرب به افق زاهدان 19:46:00

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:45
 • پایان برنامه: 20:29:20
 • طول برنامه:6 دقیقه

میان برنامه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:20
 • پایان برنامه: 21:40:30
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

جنگ شبانه

شبهای پرستاره

 • شروع برنامه:21:40:30
 • پایان برنامه: 21:50:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:50:20
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:38:25
 • طول برنامه:38 دقیقه

افسانه سامبونگ

قسمت 41

 • شروع برنامه:22:38:25
 • پایان برنامه: 22:48:15
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه صد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:15
 • پایان برنامه: 22:59:40
 • طول برنامه:11 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:40
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار استان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:20:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:45
 • پایان برنامه: 23:59:30
 • طول برنامه:38 دقیقه

سیتک روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.