جدول پخش

سیستان و بلوچستان
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:07:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:07:30
 • پایان برنامه: 00:08:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:08:30
 • پایان برنامه: 01:01:30
 • طول برنامه:53 دقیقه

ادامه سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:01:30
 • پایان برنامه: 01:02:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله زمستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:02:55
 • پایان برنامه: 01:57:55
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهرهنکین(خانواده بلوچی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:57:55
 • پایان برنامه: 01:58:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرآزمون قرآن وعترت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:58:55
 • پایان برنامه: 02:27:35
 • طول برنامه:28 دقیقه

گلگشت زاهدان کهنه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:35
 • پایان برنامه: 02:28:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرجشنواره اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:35
 • پایان برنامه: 03:48:35
 • طول برنامه:1 ساعت و 20 دقیقه

سیمای ورزش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:35
 • پایان برنامه: 03:48:55
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه هامون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:55
 • پایان برنامه: 04:18:55
 • طول برنامه:30 دقیقه

خیلی باحالیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:55
 • پایان برنامه: 04:19:10
 • طول برنامه:

آرم استیشن شبکه هامون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:10
 • پایان برنامه: 04:39:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستندنقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:39:20
 • پایان برنامه: 04:40:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرکانون فرهنگی مساجد_فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:50
 • پایان برنامه: 04:41:15
 • طول برنامه:

کلام آسمانی_حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:15
 • پایان برنامه: 04:42:00
 • طول برنامه:

وله اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:42:00
 • پایان برنامه: 04:47:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:47:00
 • پایان برنامه: 04:50:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان صبح زاهدان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:50
 • پایان برنامه: 04:51:30
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:30
 • پایان برنامه: 04:55:45
 • طول برنامه:4 دقیقه

نمازجماعت صبح_روحانی فر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:55:45
 • پایان برنامه: 04:57:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:00
 • پایان برنامه: 04:59:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزراعطای مدرک به حافظان قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:05
 • پایان برنامه: 05:14:05
 • طول برنامه:15 دقیقه

نسیم هامون_ویزه روزمادر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:14:05
 • پایان برنامه: 05:23:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

میان برنامه مادران آسمانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:23:00
 • پایان برنامه: 05:53:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

سیروسفر

ک 33

 • شروع برنامه:05:53:00
 • پایان برنامه: 06:00:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک نماینده_انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:01:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودجمهوری اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:04:20
 • طول برنامه:3 دقیقه

آیت الکرسی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:20
 • پایان برنامه: 06:04:55
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:55
 • پایان برنامه: 06:14:50
 • طول برنامه:9 دقیقه

دعای عهد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:50
 • پایان برنامه: 06:15:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرششمین جشنواره اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:50
 • پایان برنامه: 06:27:55
 • طول برنامه:12 دقیقه

انیمیشن امام وکودک

ک 3

 • شروع برنامه:06:27:55
 • پایان برنامه: 07:16:55
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه ضدگلوله سری 12

ک 2

 • شروع برنامه:07:16:55
 • پایان برنامه: 07:22:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

میان برنامه آدرنالین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:25
 • پایان برنامه: 07:54:25
 • طول برنامه:32 دقیقه

طنزناخونک

ک 67

 • شروع برنامه:07:54:25
 • پایان برنامه: 07:59:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

نورهدایت ومذاکره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:00
 • پایان برنامه: 08:00:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرآزمون قرآن معترت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:01:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:30
 • پایان برنامه: 08:02:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

کپشن اوقات شرعی وتقویم روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:50
 • پایان برنامه: 08:04:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

کلام ناب_درجمع معلمان

ک 3

 • شروع برنامه:08:04:25
 • پایان برنامه: 08:05:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرششمین جشنواره اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:05:25
 • پایان برنامه: 08:50:50
 • طول برنامه:45 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:50:50
 • پایان برنامه: 08:51:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:51:50
 • پایان برنامه: 09:46:50
 • طول برنامه:55 دقیقه

مهرهنکین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:46:50
 • پایان برنامه: 09:47:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:50
 • پایان برنامه: 09:49:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن ایمنی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:05
 • پایان برنامه: 09:50:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

میان برنامه ذوالفقار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:55
 • پایان برنامه: 10:37:55
 • طول برنامه:47 دقیقه

نام قاسم شهرت قاسم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:37:55
 • پایان برنامه: 10:41:55
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ نفس زکیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:55
 • پایان برنامه: 11:15:30
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی حجت الاسلام میرباقری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:30
 • پایان برنامه: 11:16:25
 • طول برنامه:

تیزرپویش همگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:25
 • پایان برنامه: 11:24:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزرسینمایی هفته

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:24:25
 • پایان برنامه: 11:26:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

میان برنامه یک قاب یک آیینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:26:25
 • پایان برنامه: 11:28:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

انتخاب درکشورهای غربی_فضای مجازی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:28:25
 • پایان برنامه: 11:29:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرکانون فرهنگی مساجد_فهما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:29:50
 • پایان برنامه: 11:35:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:10
 • پایان برنامه: 11:35:35
 • طول برنامه:

کلام آسمانی_حدیث

ک 6

 • شروع برنامه:11:35:35
 • پایان برنامه: 11:36:10
 • طول برنامه:

وله اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:10
 • پایان برنامه: 11:41:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:00
 • پایان برنامه: 11:46:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان ظهرزاهدان_محمدپور

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:00
 • پایان برنامه: 11:46:40
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:46:40
 • پایان برنامه: 11:53:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمازجماعت ظهر_مرحوم میری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:15
 • پایان برنامه: 11:54:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

دعای فرج امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:54:30
 • پایان برنامه: 11:55:25
 • طول برنامه:

تیزرپویش همگانی

ک 1

 • شروع برنامه:11:55:25
 • پایان برنامه: 12:40:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

میزگردسیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:40:25
 • پایان برنامه: 12:42:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

مجله ترازدرقانون اساسی _انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:42:00
 • پایان برنامه: 13:12:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خیلی باحالیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:12:00
 • پایان برنامه: 13:13:10
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن ایمنی گاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:10
 • پایان برنامه: 13:34:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

انیمیشن سندباد

ک 17

 • شروع برنامه:13:34:00
 • پایان برنامه: 13:35:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:35:00
 • پایان برنامه: 14:25:00
 • طول برنامه:50 دقیقه

سینمایی میهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:25:00
 • پایان برنامه: 14:26:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:26:00
 • پایان برنامه: 15:19:00
 • طول برنامه:53 دقیقه

سینمایی مهمان مامان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:00
 • پایان برنامه: 15:20:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:20:00
 • پایان برنامه: 16:15:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

مل ترمی (خانواده سیستانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:15:00
 • پایان برنامه: 16:24:40
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه 100

ک 51

 • شروع برنامه:16:24:40
 • پایان برنامه: 16:29:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:29:50
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:45:00
 • پایان برنامه: 17:10:40
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

ک 51

 • شروع برنامه:17:10:40
 • پایان برنامه: 17:12:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

نحوه بررسی انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:12:15
 • پایان برنامه: 17:13:25
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن ایمنی گاز

ک 25

 • شروع برنامه:17:13:25
 • پایان برنامه: 17:18:15
 • طول برنامه:4 دقیقه

کلیپ عشق ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:15
 • پایان برنامه: 17:27:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

کارنامه 100

ک 51

 • شروع برنامه:17:27:55
 • پایان برنامه: 17:28:20
 • طول برنامه:

کلام آسمانی _حدیث

ک2

 • شروع برنامه:17:28:20
 • پایان برنامه: 17:28:50
 • طول برنامه:

وله اذانگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:28:50
 • پایان برنامه: 17:33:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن مجید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:33:00
 • پایان برنامه: 17:36:55
 • طول برنامه:3 دقیقه

اذان مغرب زاهدان_منصوری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:55
 • پایان برنامه: 17:37:35
 • طول برنامه:

وله صلوات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:35
 • پایان برنامه: 18:20:35
 • طول برنامه:43 دقیقه

هلک و آبادی

برنامه روستاهای بلوچستان

 • شروع برنامه:18:20:35
 • پایان برنامه: 18:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزرششمین جشنواره اعتکاف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:21:35
 • پایان برنامه: 18:26:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:26:45
 • پایان برنامه: 18:46:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

مجموعه شمبل وشاهی

ک 19

 • شروع برنامه:18:46:45
 • پایان برنامه: 18:48:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:30
 • پایان برنامه: 19:13:10
 • طول برنامه:24 دقیقه

ادامه سریال شمبل وشاهی

ک 19

 • شروع برنامه:19:13:10
 • پایان برنامه: 19:43:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

درشهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:43:10
 • پایان برنامه: 19:59:45
 • طول برنامه:16 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:45
 • پایان برنامه: 20:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:23:50
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:50
 • پایان برنامه: 20:44:35
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستندنقاب

ک 13

 • شروع برنامه:20:44:35
 • پایان برنامه: 20:50:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:20
 • پایان برنامه: 21:55:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

جنگ شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:55:20
 • پایان برنامه: 22:04:20
 • طول برنامه:9 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:20
 • پایان برنامه: 22:24:20
 • طول برنامه:20 دقیقه

سریال حانیه

ک 8

 • شروع برنامه:22:24:20
 • پایان برنامه: 22:25:20
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:25:20
 • پایان برنامه: 22:46:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

ادامه سریال حانیه

ک 8

 • شروع برنامه:22:46:50
 • پایان برنامه: 22:48:05
 • طول برنامه:1 دقیقه

انیمیشن ایمنی گاز

ک 28

 • شروع برنامه:22:48:05
 • پایان برنامه: 22:59:45
 • طول برنامه:11 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:00:00
 • طول برنامه:

تیک تاک خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخباراستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:15:00
 • پایان برنامه: 23:17:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:17:50
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:42 دقیقه

سینمایی شمشیراژدها

توضیحات برنامه درج نشده است.