جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:29
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:52:34
 • پایان برنامه: 01:37:34
 • طول برنامه:45 دقیقه

ورزش بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:37:34
 • پایان برنامه: 01:59:01
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:59:01
 • پایان برنامه: 02:35:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:37:37
 • پایان برنامه: 03:47:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مستند - غولهای پرنده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:50:39
 • پایان برنامه: 04:33:49
 • طول برنامه:43 دقیقه

مستند - من نباید زنده باشم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:33:49
 • پایان برنامه: 04:58:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:58:54
 • پایان برنامه: 05:23:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:00
 • پایان برنامه: 05:40:32
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:32
 • پایان برنامه: 06:14:27
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:14:27
 • پایان برنامه: 06:37:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:37:25
 • پایان برنامه: 06:44:33
 • طول برنامه:7 دقیقه

گوناگون

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:44:33
 • پایان برنامه: 07:01:03
 • طول برنامه:16 دقیقه

جنگل بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:01:03
 • پایان برنامه: 07:16:17
 • طول برنامه:15 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:16:17
 • پایان برنامه: 07:46:23
 • طول برنامه:30 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:46:23
 • پایان برنامه: 07:55:32
 • طول برنامه:9 دقیقه

تصاویر ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:32
 • پایان برنامه: 08:17:25
 • طول برنامه:14 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:18:35
 • پایان برنامه: 08:25:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:25:19
 • پایان برنامه: 08:54:50
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند ایران -قم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:54:50
 • پایان برنامه: 09:00:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:10
 • پایان برنامه: 09:49:21
 • طول برنامه:49 دقیقه

مجموعه قصه های تبیان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:21
 • پایان برنامه: 09:57:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:58:59
 • پایان برنامه: 10:38:59
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:40:09
 • پایان برنامه: 11:20:49
 • طول برنامه:40 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:44
 • پایان برنامه: 11:41:36
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستنمد از لاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:41:59
 • پایان برنامه: 12:17:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:57
 • پایان برنامه: 12:35:22
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:38:29
 • پایان برنامه: 13:23:19
 • طول برنامه:44 دقیقه

مجموعه ارمغان تاریکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:23:19
 • پایان برنامه: 13:31:55
 • طول برنامه:8 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:31:55
 • پایان برنامه: 13:54:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:45
 • پایان برنامه: 15:31:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

تله فیلم چند کوچه پایین تر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:02
 • پایان برنامه: 15:40:38
 • طول برنامه:7 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:40:38
 • پایان برنامه: 16:00:35
 • طول برنامه:19 دقیقه

پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:03:40
 • پایان برنامه: 16:49:27
 • طول برنامه:45 دقیقه

ورزش بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:02
 • پایان برنامه: 17:51:07
 • طول برنامه:35 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:51:52
 • پایان برنامه: 18:00:40
 • طول برنامه:8 دقیقه

از خدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:06:57
 • پایان برنامه: 18:12:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:35
 • پایان برنامه: 19:26:12
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:12
 • پایان برنامه: 19:44:24
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند اقتصاد مقاومتی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:54:17
 • پایان برنامه: 19:59:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:42
 • پایان برنامه: 20:45:00
 • طول برنامه:23 دقیقه

سیمای همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:45:00
 • پایان برنامه: 20:52:36
 • طول برنامه:7 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:21
 • پایان برنامه: 21:00:30
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:30
 • پایان برنامه: 22:03:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:08:43
 • پایان برنامه: 22:54:22
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه بزم آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:35
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی شتاب

توضیحات برنامه درج نشده است.