جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:03:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:46
 • پایان برنامه: 02:05:46
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:46
 • پایان برنامه: 02:27:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:27:32
 • پایان برنامه: 03:23:55
 • طول برنامه:56 دقیقه

مسابقه - کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:23:55
 • پایان برنامه: 04:12:18
 • طول برنامه:48 دقیقه

مستند( موریانه ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:12:18
 • پایان برنامه: 04:40:03
 • طول برنامه:27 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:40:03
 • پایان برنامه: 05:03:58
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:05:39
 • پایان برنامه: 05:12:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:12:00
 • پایان برنامه: 05:27:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:27:01
 • پایان برنامه: 05:59:24
 • طول برنامه:32 دقیقه

سخنرانی - طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:59:24
 • پایان برنامه: 06:22:48
 • طول برنامه:23 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:22:48
 • پایان برنامه: 06:36:08
 • طول برنامه:13 دقیقه

آزمایشات علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:08
 • پایان برنامه: 06:51:48
 • طول برنامه:15 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:51:48
 • پایان برنامه: 07:25:56
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند( ایران - اردبیل)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:56
 • پایان برنامه: 07:55:46
 • طول برنامه:29 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:14
 • پایان برنامه: 08:55:45
 • طول برنامه:49 دقیقه

مسابقه - کوچ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:42
 • پایان برنامه: 09:21:14
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:21:39
 • پایان برنامه: 10:02:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:02:35
 • پایان برنامه: 11:07:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:08:38
 • پایان برنامه: 11:44:08
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:08
 • پایان برنامه: 11:51:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:00
 • پایان برنامه: 12:04:17
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:04
 • پایان برنامه: 12:45:31
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه( ساخت ایران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:47:21
 • پایان برنامه: 13:01:56
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:06:14
 • پایان برنامه: 13:19:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

فرقه های سری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:22:59
 • پایان برنامه: 13:50:19
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند( کرامت ایل)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:43
 • پایان برنامه: 14:43:43
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی( نغمه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:46:27
 • پایان برنامه: 15:33:14
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:39
 • پایان برنامه: 15:55:26
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند( کیتل)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:26
 • پایان برنامه: 16:55:56
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:30
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:25:00
 • پایان برنامه: 17:37:36
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:37:36
 • پایان برنامه: 17:42:45
 • طول برنامه:5 دقیقه

شب هجران - ویژه شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:42:45
 • پایان برنامه: 18:12:35
 • طول برنامه:29 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:12:35
 • پایان برنامه: 18:23:51
 • طول برنامه:11 دقیقه

سراج منیر- ویژه شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:28:09
 • پایان برنامه: 19:13:09
 • طول برنامه:45 دقیقه

چشم انداز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:34
 • پایان برنامه: 19:46:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:46:34
 • پایان برنامه: 19:51:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آوای ماندگار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:10
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:25:39
 • طول برنامه:5 دقیقه

ویژه شهادت امام حسن عسکری(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:39
 • پایان برنامه: 21:02:21
 • طول برنامه:36 دقیقه

مستند( هزار ساله)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:03:13
 • پایان برنامه: 21:50:07
 • طول برنامه:46 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:57:54
 • پایان برنامه: 22:38:00
 • طول برنامه:40 دقیقه

مجموعه( قصه های تبیان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:38:00
 • پایان برنامه: 22:43:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

نوحه خوانی - ویژه شهادت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:43:51
 • پایان برنامه: 22:51:04
 • طول برنامه:7 دقیقه

قصه های سینما - بوی پیراهن یوسف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:51:04
 • پایان برنامه: 22:56:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ به طه به یاسین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:14
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:23:33
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی( قانون سرزمین)

توضیحات برنامه درج نشده است.