جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:18:21
 • طول برنامه:1 ساعت و 18 دقیقه

ادامه تله فیلم

تکرار

 • شروع برنامه:01:18:21
 • پایان برنامه: 01:25:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

پل های تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:25:47
 • پایان برنامه: 02:12:47
 • طول برنامه:47 دقیقه

تا فردا

تکرار

 • شروع برنامه:02:12:47
 • پایان برنامه: 02:18:12
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:12
 • پایان برنامه: 03:18:12
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های بام ایران

تکرار

 • شروع برنامه:03:18:12
 • پایان برنامه: 03:22:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:22:19
 • پایان برنامه: 03:48:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:03
 • پایان برنامه: 03:57:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:57:58
 • پایان برنامه: 04:23:10
 • طول برنامه:25 دقیقه

فصل انتخاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:10
 • پایان برنامه: 04:56:35
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:56:35
 • پایان برنامه: 05:20:30
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:20:30
 • پایان برنامه: 05:22:09
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:09
 • پایان برنامه: 05:28:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:28:00
 • پایان برنامه: 05:40:25
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان صبح + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:40:25
 • پایان برنامه: 05:58:51
 • طول برنامه:18 دقیقه

مهرآزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:51
 • پایان برنامه: 06:01:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:22
 • پایان برنامه: 06:02:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:30
 • پایان برنامه: 06:28:04
 • طول برنامه:25 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:28:04
 • پایان برنامه: 06:30:39
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:30:39
 • پایان برنامه: 07:22:32
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند دریاها و اقیانوسها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:22:32
 • پایان برنامه: 07:58:30
 • طول برنامه:35 دقیقه

طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:30
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکرروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:40
 • پایان برنامه: 08:07:03
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:07:03
 • پایان برنامه: 09:07:03
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های بام ایران

تکرار

 • شروع برنامه:09:07:03
 • پایان برنامه: 09:10:45
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:10:45
 • پایان برنامه: 09:57:22
 • طول برنامه:46 دقیقه

مجموعه پادری

تکرار

 • شروع برنامه:09:57:22
 • پایان برنامه: 10:01:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:22
 • پایان برنامه: 11:06:22
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

زیریک سقف

تکرار

 • شروع برنامه:11:06:22
 • پایان برنامه: 11:10:22
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:22
 • پایان برنامه: 11:14:37
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:37
 • پایان برنامه: 11:35:18
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند نقاب

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:35:18
 • پایان برنامه: 11:36:51
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر انتخاب اصلح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:51
 • پایان برنامه: 11:44:02
 • طول برنامه:7 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:02
 • پایان برنامه: 12:02:02
 • طول برنامه:18 دقیقه

یاد یاران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:02
 • پایان برنامه: 12:13:16
 • طول برنامه:11 دقیقه

گلبانگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:16
 • پایان برنامه: 12:13:56
 • طول برنامه:

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:13:56
 • پایان برنامه: 12:21:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:21:00
 • پایان برنامه: 12:34:18
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان ظهر + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:34:18
 • پایان برنامه: 12:36:27
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:36:27
 • پایان برنامه: 13:07:03
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر نامه جهان بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:07:03
 • پایان برنامه: 13:09:25
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:25
 • پایان برنامه: 13:56:25
 • طول برنامه:47 دقیقه

بربام افتخار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:25
 • پایان برنامه: 14:01:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:10
 • پایان برنامه: 14:37:10
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینمایی پزشک آفریقایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:37:10
 • پایان برنامه: 14:40:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:40:58
 • پایان برنامه: 15:17:23
 • طول برنامه:36 دقیقه

ادامه فیلم سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:17:23
 • پایان برنامه: 15:19:45
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:19:45
 • پایان برنامه: 15:29:46
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:29:46
 • پایان برنامه: 15:33:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:57
 • پایان برنامه: 15:47:54
 • طول برنامه:13 دقیقه

پارلمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:54
 • پایان برنامه: 15:50:52
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:50:52
 • پایان برنامه: 15:55:19
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:19
 • پایان برنامه: 16:51:39
 • طول برنامه:56 دقیقه

بچه ها سلام

تکرار

 • شروع برنامه:16:51:39
 • پایان برنامه: 16:55:19
 • طول برنامه:3 دقیقه

میان برنامه پرچم ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:55:19
 • پایان برنامه: 16:59:57
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:57
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:21:19
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:19
 • پایان برنامه: 17:46:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:17:46:56
 • پایان برنامه: 17:52:06
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:06
 • پایان برنامه: 17:57:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:16
 • پایان برنامه: 18:01:48
 • طول برنامه:4 دقیقه

رهبری و امام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:01:48
 • پایان برنامه: 18:03:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

سبک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:32
 • پایان برنامه: 18:04:08
 • طول برنامه:

ذکرالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:04:08
 • پایان برنامه: 18:11:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:11:00
 • پایان برنامه: 18:22:47
 • طول برنامه:11 دقیقه

اذان مغرب + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:22:47
 • پایان برنامه: 18:24:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

عصر خمینی(ره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:24:41
 • پایان برنامه: 19:11:41
 • طول برنامه:47 دقیقه

گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:11:41
 • پایان برنامه: 19:16:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:26
 • پایان برنامه: 19:18:37
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:18:37
 • پایان برنامه: 19:44:57
 • طول برنامه:26 دقیقه

مثبت ده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:44:57
 • پایان برنامه: 19:48:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:48:21
 • پایان برنامه: 19:52:06
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:06
 • پایان برنامه: 19:55:32
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلامی به بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:32
 • پایان برنامه: 19:59:07
 • طول برنامه:3 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:07
 • پایان برنامه: 19:59:48
 • طول برنامه:

حدیث

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:48
 • پایان برنامه: 20:25:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:00
 • پایان برنامه: 20:29:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:23
 • پایان برنامه: 20:30:15
 • طول برنامه:

موشن گرافیک انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:15
 • پایان برنامه: 20:34:56
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:34:56
 • پایان برنامه: 20:44:44
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:20:44:44
 • پایان برنامه: 20:47:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:47:09
 • پایان برنامه: 20:50:49
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:49
 • پایان برنامه: 20:52:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:50
 • پایان برنامه: 20:56:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:00
 • پایان برنامه: 21:31:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:00
 • پایان برنامه: 21:34:37
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:34:37
 • پایان برنامه: 22:04:37
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه برنامه شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:04:37
 • پایان برنامه: 22:05:34
 • طول برنامه:

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:05:34
 • پایان برنامه: 22:07:55
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:55
 • پایان برنامه: 22:31:34
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه پادری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:31:34
 • پایان برنامه: 22:35:08
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:08
 • پایان برنامه: 22:57:08
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:08
 • پایان برنامه: 22:59:09
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:09
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:25:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:00
 • پایان برنامه: 23:26:17
 • طول برنامه:1 دقیقه

ویژه انتخابات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:17
 • پایان برنامه: 23:36:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:23:36:05
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:23 دقیقه

فیلم سینمایی پزشک آفریقایی

تکرار