جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:54:24
 • طول برنامه:54 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:54:24
 • پایان برنامه: 01:05:41
 • طول برنامه:11 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:41
 • پایان برنامه: 02:39:07
 • طول برنامه:1 ساعت و 33 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:39:07
 • پایان برنامه: 03:37:08
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند( یک میلیون نیش مار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:37:08
 • پایان برنامه: 04:09:08
 • طول برنامه:32 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:09:08
 • پایان برنامه: 04:34:51
 • طول برنامه:25 دقیقه

هنوز آواز می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:51
 • پایان برنامه: 04:58:46
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:02:01
 • پایان برنامه: 05:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:09:00
 • پایان برنامه: 05:22:57
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:57
 • پایان برنامه: 05:47:50
 • طول برنامه:24 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:50:51
 • پایان برنامه: 06:45:51
 • طول برنامه:55 دقیقه

داستانی ( مستر بین پلیس میشود )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:46:39
 • پایان برنامه: 06:54:11
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:54:11
 • پایان برنامه: 07:28:19
 • طول برنامه:34 دقیقه

مستند( ایران - اردبیل)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:19
 • پایان برنامه: 07:57:06
 • طول برنامه:28 دقیقه

آواهای سرزمین ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:23
 • پایان برنامه: 08:55:50
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:00:20
 • پایان برنامه: 09:22:15
 • طول برنامه:21 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:23:08
 • پایان برنامه: 09:50:58
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند( سفری دیگر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:52:41
 • پایان برنامه: 10:02:52
 • طول برنامه:10 دقیقه

تابستانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:03:45
 • پایان برنامه: 10:43:45
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:47:54
 • پایان برنامه: 11:21:04
 • طول برنامه:33 دقیقه

مجموعه( جاده چالوس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:21:56
 • پایان برنامه: 11:30:26
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:26
 • پایان برنامه: 12:19:50
 • طول برنامه:49 دقیقه

مستند( داستان حیات)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:54
 • پایان برنامه: 12:27:52
 • طول برنامه:6 دقیقه

ویژه عید قربان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:16
 • پایان برنامه: 13:04:19
 • طول برنامه:36 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:21:17
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:17
 • پایان برنامه: 13:26:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:27:48
 • پایان برنامه: 13:57:42
 • طول برنامه:29 دقیقه

سرزمین من - روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:42
 • پایان برنامه: 15:33:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 30 دقیقه

تله فیلم( تمره)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:36:48
 • پایان برنامه: 15:52:28
 • طول برنامه:15 دقیقه

مستند( اسرار حج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:55:38
 • پایان برنامه: 16:55:38
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:48
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:53
 • پایان برنامه: 17:30:53
 • طول برنامه:15 دقیقه

یخ در بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:32:53
 • پایان برنامه: 17:59:12
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:15
 • پایان برنامه: 19:00:15
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:15
 • پایان برنامه: 19:05:36
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:36
 • پایان برنامه: 19:44:51
 • طول برنامه:39 دقیقه

دیار مهر - فرصتهای طلایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:03:39
 • پایان برنامه: 20:23:39
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:31
 • پایان برنامه: 20:54:31
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر نامه جهان بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:54:31
 • پایان برنامه: 21:01:07
 • طول برنامه:6 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:07
 • پایان برنامه: 21:46:07
 • طول برنامه:45 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:49:06
 • پایان برنامه: 22:34:06
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:35:10
 • پایان برنامه: 22:51:32
 • طول برنامه:16 دقیقه

بر بلندای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:18
 • پایان برنامه: 23:30:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

دوربین مخفی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:08
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی ( ابراهیم خلیل الله )

توضیحات برنامه درج نشده است.