جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:43:15
 • طول برنامه:43 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:43:15
 • پایان برنامه: 00:49:42
 • طول برنامه:6 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:42
 • پایان برنامه: 01:50:42
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:55:29
 • پایان برنامه: 02:53:30
 • طول برنامه:58 دقیقه

مستند( یک میلیون نیش مار)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:58:30
 • پایان برنامه: 04:03:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 5 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:57
 • پایان برنامه: 04:18:44
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:44
 • پایان برنامه: 04:25:11
 • طول برنامه:6 دقیقه

آنونس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:25:11
 • پایان برنامه: 04:54:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:57:58
 • پایان برنامه: 05:22:58
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:25:47
 • پایان برنامه: 05:32:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:00
 • پایان برنامه: 05:44:56
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:44:56
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:11:13
 • پایان برنامه: 06:36:54
 • طول برنامه:25 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:36:54
 • پایان برنامه: 06:50:43
 • طول برنامه:13 دقیقه

شکرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:50:43
 • پایان برنامه: 07:20:29
 • طول برنامه:29 دقیقه

ایران _ اردبیل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:20:29
 • پایان برنامه: 07:54:12
 • طول برنامه:33 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:12
 • پایان برنامه: 08:16:10
 • طول برنامه:13 دقیقه

ترنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:17:20
 • پایان برنامه: 08:23:16
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:23:16
 • پایان برنامه: 08:50:37
 • طول برنامه:27 دقیقه

یک دنیا نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:21
 • پایان برنامه: 08:58:48
 • طول برنامه:6 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:48
 • پایان برنامه: 09:45:48
 • طول برنامه:47 دقیقه

طنز پیشگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:47:32
 • پایان برنامه: 09:54:15
 • طول برنامه:6 دقیقه

انیمیشن - اینها اسباب بازی اند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:54:15
 • پایان برنامه: 10:01:30
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:30
 • پایان برنامه: 10:41:30
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:42:40
 • پایان برنامه: 11:03:12
 • طول برنامه:20 دقیقه

پرورش دنیای سبزتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:12
 • پایان برنامه: 11:09:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

تا بی نهایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:09:10
 • پایان برنامه: 11:17:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

گلبانگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:18:14
 • پایان برنامه: 11:53:19
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:53:19
 • پایان برنامه: 12:00:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:00:00
 • پایان برنامه: 12:05:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:05:33
 • پایان برنامه: 12:14:27
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:18:29
 • پایان برنامه: 12:36:04
 • طول برنامه:17 دقیقه

مستند( از لاک جیغ تا خدا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:12
 • پایان برنامه: 13:25:27
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه( زن بابا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:27
 • پایان برنامه: 13:32:42
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:32:42
 • پایان برنامه: 14:02:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

شور نوجوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:05:20
 • پایان برنامه: 14:52:20
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی( مبارزی که از کوه پایین آمد )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:55:20
 • پایان برنامه: 15:41:38
 • طول برنامه:46 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:41:38
 • پایان برنامه: 15:47:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:03
 • پایان برنامه: 16:47:03
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:48
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:33
 • پایان برنامه: 17:21:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:21:00
 • پایان برنامه: 17:26:07
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:26:07
 • پایان برنامه: 17:34:08
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:36:27
 • پایان برنامه: 17:46:43
 • طول برنامه:10 دقیقه

فوت کوزه گری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:19
 • پایان برنامه: 17:52:44
 • طول برنامه:5 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:44
 • پایان برنامه: 17:59:59
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:41
 • پایان برنامه: 19:00:41
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:00:41
 • پایان برنامه: 19:05:46
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:05:46
 • پایان برنامه: 19:35:47
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:35:47
 • پایان برنامه: 19:44:39
 • طول برنامه:8 دقیقه

گلچین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:30
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:27:15
 • طول برنامه:7 دقیقه

شامپو گیاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:15
 • پایان برنامه: 20:55:13
 • طول برنامه:27 دقیقه

جوونی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:00:45
 • پایان برنامه: 21:30:45
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:33:35
 • پایان برنامه: 22:03:35
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:02
 • پایان برنامه: 22:30:02
 • طول برنامه:24 دقیقه

مجموعه( زن بابا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:38
 • پایان برنامه: 22:56:18
 • طول برنامه:23 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:52
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:27
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

تله فیلم (خانه همین جاست)

توضیحات برنامه درج نشده است.