جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:58:52
 • طول برنامه:58 دقیقه

ادامه تله فیلم

تکرار

 • شروع برنامه:00:58:52
 • پایان برنامه: 01:04:13
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:13
 • پایان برنامه: 01:56:56
 • طول برنامه:52 دقیقه

مسابقه خانه ما

تکرار

 • شروع برنامه:01:56:56
 • پایان برنامه: 02:57:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شبهای بام ایران

تکرار

 • شروع برنامه:02:57:56
 • پایان برنامه: 03:42:50
 • طول برنامه:44 دقیقه

مستند(بر فراز آلپ)

تکرار

 • شروع برنامه:03:42:50
 • پایان برنامه: 03:48:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:00
 • پایان برنامه: 04:11:55
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:11:55
 • پایان برنامه: 04:14:14
 • طول برنامه:2 دقیقه

نیایش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:14:14
 • پایان برنامه: 04:16:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:16:00
 • پایان برنامه: 04:22:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:22:00
 • پایان برنامه: 04:32:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:32:14
 • پایان برنامه: 04:59:51
 • طول برنامه:27 دقیقه

سخنرانی_ طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:59:51
 • پایان برنامه: 05:32:04
 • طول برنامه:32 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:04
 • پایان برنامه: 05:57:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:57:13
 • پایان برنامه: 05:58:21
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:58:21
 • پایان برنامه: 06:29:44
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند(ایران _قم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:29:44
 • پایان برنامه: 06:35:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

تماشا5

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:35:56
 • پایان برنامه: 07:13:51
 • طول برنامه:37 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:13:51
 • پایان برنامه: 07:24:14
 • طول برنامه:10 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:14
 • پایان برنامه: 07:45:40
 • طول برنامه:21 دقیقه

آواهای سرزمین ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:45:40
 • پایان برنامه: 07:55:41
 • طول برنامه:10 دقیقه

ما می توانیم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:55:41
 • پایان برنامه: 07:57:38
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:57:38
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

نماهنگ بدون کلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:11
 • طول برنامه:

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:11
 • پایان برنامه: 08:06:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:26
 • پایان برنامه: 08:56:44
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند(بر فراز آلپ)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:56:44
 • پایان برنامه: 08:58:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:58:19
 • پایان برنامه: 09:49:54
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسابقه خانه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:54
 • پایان برنامه: 09:57:47
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:57:47
 • پایان برنامه: 09:59:22
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:22
 • پایان برنامه: 10:59:41
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:59:41
 • پایان برنامه: 11:01:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:01:16
 • پایان برنامه: 11:31:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

دل افروزان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:31:29
 • پایان برنامه: 11:32:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:32:41
 • پایان برنامه: 12:02:27
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند(فلافل آبادان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:27
 • پایان برنامه: 12:04:02
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:04:02
 • پایان برنامه: 12:40:15
 • طول برنامه:36 دقیقه

مجموعه(شمعدونی)

تکرار

 • شروع برنامه:12:40:15
 • پایان برنامه: 12:41:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:41:50
 • پایان برنامه: 12:55:14
 • طول برنامه:13 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:55:14
 • پایان برنامه: 13:01:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

گل آوا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:01:10
 • پایان برنامه: 13:02:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

آفاق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:37
 • پایان برنامه: 13:09:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:00
 • پایان برنامه: 13:21:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:21:49
 • پایان برنامه: 13:24:58
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:58
 • پایان برنامه: 13:26:33
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:33
 • پایان برنامه: 13:48:58
 • طول برنامه:22 دقیقه

دسترنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:48:58
 • پایان برنامه: 13:54:38
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:38
 • پایان برنامه: 13:56:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:56:13
 • پایان برنامه: 15:39:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 43 دقیقه

سینمایی(ای ایران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:39:24
 • پایان برنامه: 15:44:31
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران _ خانه روستایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:44:31
 • پایان برنامه: 15:46:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:06
 • پایان برنامه: 15:48:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ _ یک روز به شیدایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:30
 • پایان برنامه: 15:58:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:19
 • پایان برنامه: 16:58:19
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:19
 • پایان برنامه: 16:59:05
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:05
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:16:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:16:35
 • پایان برنامه: 17:19:44
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ ماهیگیر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:19:44
 • پایان برنامه: 17:50:54
 • طول برنامه:31 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:54
 • پایان برنامه: 17:52:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:29
 • پایان برنامه: 18:00:21
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:21
 • پایان برنامه: 18:41:56
 • طول برنامه:41 دقیقه

طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:56
 • پایان برنامه: 18:47:18
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنی ها _ ورزشی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:47:18
 • پایان برنامه: 18:48:53
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:48:53
 • پایان برنامه: 18:55:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:06
 • پایان برنامه: 18:55:52
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:55:52
 • پایان برنامه: 19:16:23
 • طول برنامه:20 دقیقه

مستند(مطبخ _ شیرینی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:16:23
 • پایان برنامه: 19:20:32
 • طول برنامه:4 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:32
 • پایان برنامه: 19:22:07
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:22:07
 • پایان برنامه: 19:47:07
 • طول برنامه:25 دقیقه

نگین زاگرس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:47:07
 • پایان برنامه: 19:50:27
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه دادگستری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:50:27
 • پایان برنامه: 19:51:13
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:13
 • پایان برنامه: 19:55:09
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلامی به بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:09
 • پایان برنامه: 19:59:10
 • طول برنامه:4 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:10
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:35
 • پایان برنامه: 20:31:35
 • طول برنامه:10 دقیقه

تک فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:35
 • پایان برنامه: 20:32:08
 • طول برنامه:

ذکر الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:32:08
 • پایان برنامه: 20:37:00
 • طول برنامه:4 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:37:00
 • پایان برنامه: 20:49:49
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز _ دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:49:49
 • پایان برنامه: 20:52:00
 • طول برنامه:2 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:52:00
 • پایان برنامه: 20:55:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

ویژه دادگستری

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:40
 • پایان برنامه: 20:56:41
 • طول برنامه:1 دقیقه

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:41
 • پایان برنامه: 20:58:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:16
 • پایان برنامه: 20:59:32
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:59:32
 • پایان برنامه: 21:29:32
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:32
 • پایان برنامه: 21:30:18
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:30:18
 • پایان برنامه: 22:00:18
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:00:18
 • پایان برنامه: 22:01:04
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:04
 • پایان برنامه: 22:24:04
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه(شمعدونی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:04
 • پایان برنامه: 22:24:50
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:50
 • پایان برنامه: 22:47:25
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:25
 • پایان برنامه: 22:57:14
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:57:14
 • پایان برنامه: 22:58:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

راز شکوفایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:49
 • پایان برنامه: 22:59:35
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:35
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:26:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

نیمکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:13
 • پایان برنامه: 23:30:40
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ جوانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:30:40
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:29 دقیقه

سینمایی(نجات آقای وو)

تکرار