جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:32
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:05:56
 • پایان برنامه: 02:05:56
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:05:56
 • پایان برنامه: 02:28:41
 • طول برنامه:22 دقیقه

مستند( آفرینش)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:28:41
 • پایان برنامه: 02:40:15
 • طول برنامه:11 دقیقه

ثمر قند

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:40:15
 • پایان برنامه: 03:04:51
 • طول برنامه:24 دقیقه

هنوز آواز می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:51
 • پایان برنامه: 03:16:03
 • طول برنامه:11 دقیقه

رمضان در کشورهای اسلامی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:20:56
 • پایان برنامه: 03:45:56
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:00
 • پایان برنامه: 04:30:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

در آستان آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:34:00
 • پایان برنامه: 04:48:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

ادامه در آستان آسمان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:00
 • پایان برنامه: 05:47:20
 • طول برنامه:59 دقیقه

ترتیل جزء ششم قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:49:47
 • پایان برنامه: 06:22:55
 • طول برنامه:33 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:25:04
 • پایان برنامه: 06:58:39
 • طول برنامه:33 دقیقه

مستند( اهل ایمان )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:58:39
 • پایان برنامه: 07:10:14
 • طول برنامه:11 دقیقه

تفسیر سوره اسراء

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:10:14
 • پایان برنامه: 07:55:54
 • طول برنامه:45 دقیقه

زنان قصه ما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:17
 • پایان برنامه: 08:31:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:31:54
 • پایان برنامه: 09:03:24
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند(اهل ایمان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:57
 • پایان برنامه: 09:52:09
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه( رستاخیز تفنگها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:08
 • پایان برنامه: 10:42:43
 • طول برنامه:49 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:43:53
 • پایان برنامه: 11:22:18
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه( لیسانسه ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:23:50
 • پایان برنامه: 12:25:25
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

زیر یک سقف+ تیزر جز خوانی قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:25:37
 • پایان برنامه: 13:01:06
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:00
 • پایان برنامه: 13:08:33
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:33
 • پایان برنامه: 13:18:17
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:26:38
 • پایان برنامه: 13:51:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

سخنرانی مذهبی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:51:38
 • پایان برنامه: 14:01:05
 • طول برنامه:9 دقیقه

رمضان در زنجان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:01:38
 • پایان برنامه: 15:33:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 31 دقیقه

سینمایی( خداحافظی طولانی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:34:14
 • پایان برنامه: 16:34:14
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:35:13
 • پایان برنامه: 16:59:34
 • طول برنامه:24 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:34
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:40
 • پایان برنامه: 17:28:56
 • طول برنامه:13 دقیقه

پذیرایی ساده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:30:15
 • پایان برنامه: 17:45:41
 • طول برنامه:15 دقیقه

در مسیر سلامت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:45:41
 • پایان برنامه: 17:58:01
 • طول برنامه:12 دقیقه

رمضان در تاجیکستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:00:01
 • پایان برنامه: 19:00:01
 • طول برنامه:1 ساعت

جزء خوانی قرآن کریم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:03:26
 • پایان برنامه: 19:29:26
 • طول برنامه:26 دقیقه

دیار مهر - روستا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:06
 • پایان برنامه: 19:50:06
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:21
 • پایان برنامه: 20:22:00
 • طول برنامه:26 دقیقه

ماه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:01
 • پایان برنامه: 20:55:01
 • طول برنامه:29 دقیقه

ادامه ماه عاشقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:06:36
 • پایان برنامه: 21:36:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:38:57
 • پایان برنامه: 22:08:57
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:51
 • پایان برنامه: 22:30:51
 • طول برنامه:21 دقیقه

مجموعه( لیسانسه ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:32:48
 • پایان برنامه: 22:52:48
 • طول برنامه:20 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:54:20
 • پایان برنامه: 22:59:41
 • طول برنامه:5 دقیقه

رمضان در اصفهان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:41
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:54
 • پایان برنامه: 23:26:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:26:19
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:33 دقیقه

سینمایی( اسب آبی)

توضیحات برنامه درج نشده است.