جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 01:01:17
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:04:48
 • پایان برنامه: 02:18:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:18:48
 • پایان برنامه: 03:10:45
 • طول برنامه:51 دقیقه

مستند - ابر ماهی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:10:45
 • پایان برنامه: 03:46:54
 • طول برنامه:36 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:21
 • پایان برنامه: 04:23:30
 • طول برنامه:32 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:23:30
 • پایان برنامه: 04:50:20
 • طول برنامه:26 دقیقه

هنوز آواز می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:20
 • پایان برنامه: 05:15:20
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین (ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:22:00
 • پایان برنامه: 05:35:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:35:52
 • پایان برنامه: 06:07:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:07:21
 • پایان برنامه: 06:15:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:15:25
 • پایان برنامه: 06:38:49
 • طول برنامه:23 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:38:49
 • پایان برنامه: 07:01:53
 • طول برنامه:23 دقیقه

عروسکی جنگل بلوط

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:06:16
 • پایان برنامه: 07:50:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:50:07
 • پایان برنامه: 07:55:15
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:58
 • پایان برنامه: 08:57:59
 • طول برنامه:5 دقیقه

تا بی نهایت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:57:59
 • پایان برنامه: 09:43:42
 • طول برنامه:45 دقیقه

مجموعه( قصه های تبیان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:42
 • پایان برنامه: 10:00:23
 • طول برنامه:15 دقیقه

دایره المعارف سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:01:05
 • پایان برنامه: 11:01:05
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:17
 • پایان برنامه: 11:35:56
 • طول برنامه:33 دقیقه

حدیث سرو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:40:24
 • پایان برنامه: 12:16:00
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:20:00
 • پایان برنامه: 12:36:18
 • طول برنامه:16 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:28
 • پایان برنامه: 13:20:37
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه( بزم آخر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:05
 • پایان برنامه: 13:55:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر نامه جهان بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:57:10
 • پایان برنامه: 14:42:30
 • طول برنامه:45 دقیقه

سینمایی(زیر نور ماه)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:44:35
 • پایان برنامه: 15:29:35
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:35:09
 • پایان برنامه: 15:57:56
 • طول برنامه:22 دقیقه

دانستنی ها+ اعلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:56
 • پایان برنامه: 16:37:56
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:42:03
 • پایان برنامه: 16:52:59
 • طول برنامه:10 دقیقه

مستند- یک روز یک زندگی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:52:59
 • پایان برنامه: 16:59:38
 • طول برنامه:6 دقیقه

نمایی از ایران + آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:38
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:18:08
 • پایان برنامه: 17:38:08
 • طول برنامه:20 دقیقه

پلیس بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:37
 • پایان برنامه: 18:09:58
 • طول برنامه:29 دقیقه

روح الغزل + تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:16:00
 • پایان برنامه: 18:21:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:23:13
 • پایان برنامه: 19:23:13
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:26:25
 • پایان برنامه: 19:52:25
 • طول برنامه:26 دقیقه

نسیم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:05
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:24:30
 • پایان برنامه: 20:30:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:30:14
 • پایان برنامه: 21:17:48
 • طول برنامه:47 دقیقه

سینمایی( پارک ژوارسیک )

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:20:59
 • پایان برنامه: 22:07:59
 • طول برنامه:47 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:09:20
 • پایان برنامه: 22:54:46
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند - ابر ماهی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:45
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

ساعت خبر + خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:13
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:38 دقیقه

تله فیلم (من ، تو ، او)

توضیحات برنامه درج نشده است.