جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:48:31
 • پایان برنامه: 01:03:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

دایره المعارف سبز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:03:24
 • پایان برنامه: 02:05:24
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:08:41
 • پایان برنامه: 03:11:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

مستند(بازمانده ها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:11:29
 • پایان برنامه: 03:17:08
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:17:08
 • پایان برنامه: 03:48:18
 • طول برنامه:31 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:48:18
 • پایان برنامه: 04:18:38
 • طول برنامه:30 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:18:38
 • پایان برنامه: 04:43:38
 • طول برنامه:25 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:32
 • پایان برنامه: 04:53:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:53:00
 • پایان برنامه: 05:06:52
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان +نماز+دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:52
 • پایان برنامه: 05:38:21
 • طول برنامه:31 دقیقه

سخنرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:38:21
 • پایان برنامه: 05:46:25
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:46:25
 • پایان برنامه: 06:12:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:16:00
 • پایان برنامه: 06:31:46
 • طول برنامه:15 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:33:27
 • پایان برنامه: 07:06:21
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند(ایران - فارس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:07:22
 • پایان برنامه: 07:28:32
 • طول برنامه:21 دقیقه

پسر شجاع

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:28:32
 • پایان برنامه: 07:56:57
 • طول برنامه:28 دقیقه

نغمه ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:07
 • پایان برنامه: 08:17:26
 • طول برنامه:15 دقیقه

ترنم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:22:27
 • پایان برنامه: 08:59:59
 • طول برنامه:37 دقیقه

نگارستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:40
 • پایان برنامه: 09:41:28
 • طول برنامه:39 دقیقه

شایدبرای شما هم اتفاق بیفتد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:44:49
 • پایان برنامه: 09:59:43
 • طول برنامه:14 دقیقه

دریچه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:49
 • پایان برنامه: 11:00:49
 • طول برنامه:1 ساعت

خونه مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:09
 • پایان برنامه: 11:11:49
 • طول برنامه:9 دقیقه

ازخدا برکت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:11:49
 • پایان برنامه: 11:46:21
 • طول برنامه:34 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:56:44
 • پایان برنامه: 12:05:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:26
 • پایان برنامه: 12:36:16
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند(اثیر)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:37:17
 • پایان برنامه: 13:14:31
 • طول برنامه:37 دقیقه

مجموعه(پرده نشین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:25:47
 • پایان برنامه: 13:56:04
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر به شهرستان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:49
 • پایان برنامه: 15:28:05
 • طول برنامه:1 ساعت و 29 دقیقه

تله فیلم(بی خوابی شیرین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:33:41
 • پایان برنامه: 15:45:54
 • طول برنامه:12 دقیقه

نسیم نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:46:55
 • پایان برنامه: 16:12:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

یادگیری برتر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:13:23
 • پایان برنامه: 16:53:23
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:21
 • پایان برنامه: 17:33:21
 • طول برنامه:16 دقیقه

پلیس بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:40:02
 • پایان برنامه: 17:47:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:00
 • پایان برنامه: 17:52:52
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:52:52
 • پایان برنامه: 18:01:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:40
 • پایان برنامه: 19:02:40
 • طول برنامه:55 دقیقه

چشم انداز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:06:10
 • پایان برنامه: 19:36:10
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:39:17
 • پایان برنامه: 19:44:29
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:43
 • پایان برنامه: 20:27:54
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:31:54
 • پایان برنامه: 22:09:54
 • طول برنامه:1 ساعت و 38 دقیقه

سینمایی(دنیای ژوارسیک)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:13:18
 • پایان برنامه: 22:21:09
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:23:49
 • پایان برنامه: 22:50:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند(باکارون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:58
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

تله فیلم(تست)

توضیحات برنامه درج نشده است.