جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:49:06
 • طول برنامه:49 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:49:06
 • پایان برنامه: 01:00:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:00:34
 • پایان برنامه: 02:01:34
 • طول برنامه:1 ساعت و 1 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:01:34
 • پایان برنامه: 02:04:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

راه عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:04:02
 • پایان برنامه: 02:55:27
 • طول برنامه:51 دقیقه

میراث مرثیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:55:27
 • پایان برنامه: 03:01:27
 • طول برنامه:6 دقیقه

چله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:01:27
 • پایان برنامه: 03:51:36
 • طول برنامه:50 دقیقه

مجموعه دلدادگان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:51:36
 • پایان برنامه: 04:19:14
 • طول برنامه:27 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:19:14
 • پایان برنامه: 04:43:09
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:43:09
 • پایان برنامه: 04:45:48
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:45:48
 • پایان برنامه: 04:51:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:51:00
 • پایان برنامه: 05:06:01
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:06:01
 • پایان برنامه: 05:32:21
 • طول برنامه:26 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:32:21
 • پایان برنامه: 06:04:47
 • طول برنامه:32 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:04:47
 • پایان برنامه: 06:05:55
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرودملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:05:55
 • پایان برنامه: 07:32:45
 • طول برنامه:1 ساعت و 26 دقیقه

مستند(شماچه کسی هستید)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:32:45
 • پایان برنامه: 07:41:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

کل ارض کربلا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:41:55
 • پایان برنامه: 07:56:55
 • طول برنامه:15 دقیقه

ازلاک جیغ تا خدا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:56:55
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:2 دقیقه

آفرینش

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکرروز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:16
 • پایان برنامه: 08:06:49
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترنم صبحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:49
 • پایان برنامه: 08:12:05
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ_ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:12:05
 • پایان برنامه: 09:02:58
 • طول برنامه:50 دقیقه

میراث مرثیه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:02:58
 • پایان برنامه: 09:07:36
 • طول برنامه:4 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:07:36
 • پایان برنامه: 09:59:01
 • طول برنامه:51 دقیقه

مجموعه(سارق روح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:01
 • پایان برنامه: 10:04:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

چله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:04:10
 • پایان برنامه: 10:56:35
 • طول برنامه:52 دقیقه

مستند(ازدیار حبیب)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:56:35
 • پایان برنامه: 11:02:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

پیاده روی اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:02:10
 • پایان برنامه: 11:14:12
 • طول برنامه:12 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:14:12
 • پایان برنامه: 11:16:22
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:16:22
 • پایان برنامه: 11:44:05
 • طول برنامه:27 دقیقه

رهپویان _ طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:44:05
 • پایان برنامه: 11:45:19
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:45:19
 • پایان برنامه: 11:52:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:52:00
 • پایان برنامه: 12:07:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان+ نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:07:39
 • پایان برنامه: 12:09:42
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:09:42
 • پایان برنامه: 12:28:13
 • طول برنامه:18 دقیقه

مستند(حاتم حیران)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:13
 • پایان برنامه: 12:30:50
 • طول برنامه:2 دقیقه

باهرقدم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:50
 • پایان برنامه: 13:19:20
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه(دلدادگان)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:19:20
 • پایان برنامه: 13:24:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

کهکشان اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:24:58
 • پایان برنامه: 13:28:40
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:40
 • پایان برنامه: 13:59:44
 • طول برنامه:31 دقیقه

مستند(مسیر عشق)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:44
 • پایان برنامه: 15:22:02
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی(خانه ای کنار ابرها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:22:02
 • پایان برنامه: 15:27:01
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:27:01
 • پایان برنامه: 15:45:32
 • طول برنامه:18 دقیقه

کمی تربت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:45:32
 • پایان برنامه: 15:48:59
 • طول برنامه:3 دقیقه

عقیق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:48:59
 • پایان برنامه: 15:57:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:00
 • پایان برنامه: 15:57:30
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:30
 • پایان برنامه: 16:57:30
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

تکرار

 • شروع برنامه:16:57:30
 • پایان برنامه: 16:59:01
 • طول برنامه:1 دقیقه

اولین ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:01
 • پایان برنامه: 16:59:47
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:47
 • پایان برنامه: 17:14:20
 • طول برنامه:14 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:14:20
 • پایان برنامه: 17:46:29
 • طول برنامه:32 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:17:46:29
 • پایان برنامه: 17:46:58
 • طول برنامه:

اسماءالله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:46:58
 • پایان برنامه: 17:50:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:00
 • پایان برنامه: 18:03:24
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:03:24
 • پایان برنامه: 18:07:25
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:25
 • پایان برنامه: 18:07:55
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:07:55
 • پایان برنامه: 18:09:57
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:09:57
 • پایان برنامه: 18:54:57
 • طول برنامه:45 دقیقه

سخنرانی گام دوم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:54:57
 • پایان برنامه: 18:57:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:57:05
 • پایان برنامه: 19:27:05
 • طول برنامه:30 دقیقه

نسیم معرفت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:27:05
 • پایان برنامه: 19:30:30
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:30:30
 • پایان برنامه: 19:40:21
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:19:40:21
 • پایان برنامه: 19:49:15
 • طول برنامه:8 دقیقه

گزارش مسیر _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:49:15
 • پایان برنامه: 19:52:21
 • طول برنامه:3 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:52:21
 • پایان برنامه: 19:55:23
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلامی به بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:55:23
 • پایان برنامه: 19:59:23
 • طول برنامه:4 دقیقه

رهنمود

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:23
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:22:41
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:22:41
 • پایان برنامه: 20:29:14
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:29:14
 • پایان برنامه: 20:48:20
 • طول برنامه:19 دقیقه

مستند کیلومتر 6

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:48:20
 • پایان برنامه: 20:50:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:50:20
 • پایان برنامه: 20:55:21
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ_ ویژه امام زمان(عج)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:55:21
 • پایان برنامه: 20:58:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:07
 • پایان برنامه: 21:28:07
 • طول برنامه:30 دقیقه

شهر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:07
 • پایان برنامه: 21:28:53
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:28:53
 • پایان برنامه: 21:58:53
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه برنامه شهر عشق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:58:53
 • پایان برنامه: 22:01:01
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:01
 • پایان برنامه: 22:24:01
 • طول برنامه:23 دقیقه

مجموعه(سارق روح)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:01
 • پایان برنامه: 22:24:47
 • طول برنامه:

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:24:47
 • پایان برنامه: 22:46:47
 • طول برنامه:22 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:46:47
 • پایان برنامه: 22:47:07
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:07
 • پایان برنامه: 22:56:58
 • طول برنامه:9 دقیقه

حرف آخر

تکرار

 • شروع برنامه:22:56:58
 • پایان برنامه: 22:59:07
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:07
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:00
 • پایان برنامه: 23:21:06
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:06
 • پایان برنامه: 23:25:26
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ _ ویژه اربعین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:25:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:34 دقیقه

دعای کمیل

توضیحات برنامه درج نشده است.