جدول پخش شبکه های تلویزیونی و رادیویی | زمان پخش برنامه ها

جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:45:58
 • طول برنامه:45 دقیقه

ادامه تله فیلم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:58
 • پایان برنامه: 00:51:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:51:00
 • پایان برنامه: 01:54:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:54:20
 • پایان برنامه: 02:23:17
 • طول برنامه:28 دقیقه

یک دنیا نگاه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:02:23:17
 • پایان برنامه: 03:33:01
 • طول برنامه:1 ساعت و 9 دقیقه

مستند لاک پشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:33:01
 • پایان برنامه: 04:04:11
 • طول برنامه:31 دقیقه

سینما پشت پرده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:04:11
 • پایان برنامه: 04:31:01
 • طول برنامه:26 دقیقه

هنوز آواز می آید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:31:01
 • پایان برنامه: 04:54:56
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیر المومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:07:00
 • پایان برنامه: 05:15:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:16:08
 • پایان برنامه: 05:42:24
 • طول برنامه:26 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:45:45
 • پایان برنامه: 06:57:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 11 دقیقه

داستانی جزیره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:57:27
 • پایان برنامه: 07:25:15
 • طول برنامه:27 دقیقه

مستند ایران-شیراز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:25:15
 • پایان برنامه: 07:30:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

نما

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:23
 • پایان برنامه: 07:51:50
 • طول برنامه:21 دقیقه

آوای سرزمین ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:03:17
 • پایان برنامه: 08:54:52
 • طول برنامه:51 دقیقه

مسابقه فرمانده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:59:50
 • پایان برنامه: 09:45:50
 • طول برنامه:46 دقیقه

خنده بازار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:50:59
 • پایان برنامه: 10:00:41
 • طول برنامه:9 دقیقه

هنر ایرانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:41
 • پایان برنامه: 10:40:41
 • طول برنامه:40 دقیقه

سلامت باشید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:41:51
 • پایان برنامه: 11:25:02
 • طول برنامه:43 دقیقه

مجموعه جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:25:02
 • پایان برنامه: 11:30:14
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران-مازندران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:30:14
 • پایان برنامه: 12:30:14
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:32:03
 • پایان برنامه: 13:07:45
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:15:20
 • پایان برنامه: 13:25:04
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:29
 • پایان برنامه: 13:54:03
 • طول برنامه:25 دقیقه

جوونی سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:54:03
 • پایان برنامه: 13:59:25
 • طول برنامه:5 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:25
 • پایان برنامه: 15:27:48
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

تله فیلم به خاطر تهمینه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:30:01
 • پایان برنامه: 15:58:30
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند داستان یک شهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:01:31
 • پایان برنامه: 16:29:21
 • طول برنامه:27 دقیقه

دلنوازان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:32:35
 • پایان برنامه: 16:59:02
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:40
 • پایان برنامه: 17:30:40
 • طول برنامه:15 دقیقه

یخ در بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:31:33
 • پایان برنامه: 18:31:33
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:34:35
 • پایان برنامه: 19:29:35
 • طول برنامه:55 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:29:35
 • پایان برنامه: 19:57:02
 • طول برنامه:27 دقیقه

دیار مهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:11:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:13:39
 • پایان برنامه: 20:23:00
 • طول برنامه:9 دقیقه

ادامه خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:26:44
 • پایان برنامه: 20:57:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرزمین من

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:52
 • پایان برنامه: 22:01:52
 • طول برنامه:1 ساعت

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:07:57
 • پایان برنامه: 22:46:57
 • طول برنامه:39 دقیقه

مجموعه جاده چالوس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:48:40
 • پایان برنامه: 22:53:43
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:21:12
 • پایان برنامه: 23:27:26
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:27:26
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:32 دقیقه

سینمایی پاک باخته

توضیحات برنامه درج نشده است.