جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:57:08
 • طول برنامه:57 دقیقه

ادامه تله فیلم

تکرار

 • شروع برنامه:00:57:08
 • پایان برنامه: 01:43:27
 • طول برنامه:46 دقیقه

خلاصه مسابقه ضد گلوله

تکرار

 • شروع برنامه:01:43:27
 • پایان برنامه: 02:46:27
 • طول برنامه:1 ساعت و 3 دقیقه

شبهای بام ایران

تکرار

 • شروع برنامه:02:46:27
 • پایان برنامه: 03:37:23
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند(دریاها و اقیاونسها)

تکرار

 • شروع برنامه:03:37:23
 • پایان برنامه: 04:03:28
 • طول برنامه:26 دقیقه

روح الغزل

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:03:28
 • پایان برنامه: 04:27:23
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات حضرت امیرالمومنین(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:27:23
 • پایان برنامه: 04:29:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:29:34
 • پایان برنامه: 04:36:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:36:00
 • پایان برنامه: 04:48:52
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:48:52
 • پایان برنامه: 05:15:19
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی _ طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:15:19
 • پایان برنامه: 05:33:45
 • طول برنامه:18 دقیقه

مهر آزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:33:45
 • پایان برنامه: 06:01:08
 • طول برنامه:27 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:01:08
 • پایان برنامه: 06:02:16
 • طول برنامه:1 دقیقه

سرود ملی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:02:16
 • پایان برنامه: 06:34:58
 • طول برنامه:32 دقیقه

مستند(ایران _ قزوین)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:34:58
 • پایان برنامه: 06:48:16
 • طول برنامه:13 دقیقه

آزمایش های علمی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:48:16
 • پایان برنامه: 07:24:53
 • طول برنامه:36 دقیقه

طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:24:53
 • پایان برنامه: 07:52:54
 • طول برنامه:28 دقیقه

آواهای محلی سرزمین ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:52:54
 • پایان برنامه: 07:58:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

نمایی از ایران _ سرو ابرقو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:58:01
 • پایان برنامه: 07:59:30
 • طول برنامه:1 دقیقه

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:59:30
 • پایان برنامه: 08:01:15
 • طول برنامه:1 دقیقه

صلوات خاصه امام رضا(ع)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:01:15
 • پایان برنامه: 08:02:13
 • طول برنامه:

ذکر روز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:02:13
 • پایان برنامه: 08:06:51
 • طول برنامه:4 دقیقه

ترنم صیحگاهی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:51
 • پایان برنامه: 08:11:24
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ترش رو

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:11:24
 • پایان برنامه: 09:01:59
 • طول برنامه:50 دقیقه

مستند(دریاها و اقیانوسها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:59
 • پایان برنامه: 09:03:48
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:03:48
 • پایان برنامه: 09:49:51
 • طول برنامه:46 دقیقه

مسابقه ضد گلوله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:49:51
 • پایان برنامه: 09:51:26
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:51:26
 • پایان برنامه: 09:59:18
 • طول برنامه:7 دقیقه

پلهای تاریخی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:18
 • پایان برنامه: 10:00:16
 • طول برنامه:

تیزر تاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:10:00:16
 • پایان برنامه: 11:00:16
 • طول برنامه:1 ساعت

زیر یک سقف

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:00:16
 • پایان برنامه: 11:03:35
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:03:35
 • پایان برنامه: 11:10:35
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماهنگ محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:10:35
 • پایان برنامه: 11:36:17
 • طول برنامه:25 دقیقه

سیمای همدلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:36:17
 • پایان برنامه: 11:38:13
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:38:13
 • پایان برنامه: 11:39:11
 • طول برنامه:

تیزر تاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:39:11
 • پایان برنامه: 12:27:36
 • طول برنامه:48 دقیقه

مجموعه(شمعدونی)

تکرار

 • شروع برنامه:12:27:36
 • پایان برنامه: 12:28:12
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:28:12
 • پایان برنامه: 12:30:34
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:30:34
 • پایان برنامه: 12:59:04
 • طول برنامه:28 دقیقه

مستند(به نام قانون)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:59:04
 • پایان برنامه: 13:02:46
 • طول برنامه:3 دقیقه

نماهنگ چه سفرها کرده ایم

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:46
 • پایان برنامه: 13:03:44
 • طول برنامه:

تیزر تاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:03:44
 • پایان برنامه: 13:08:49
 • طول برنامه:5 دقیقه

موشن گرافیک _ شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:08:49
 • پایان برنامه: 13:09:25
 • طول برنامه:

موسیقی تصویر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:09:25
 • پایان برنامه: 13:13:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:13:00
 • پایان برنامه: 13:28:39
 • طول برنامه:15 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:28:39
 • پایان برنامه: 13:29:52
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر اجلاس نماز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:29:52
 • پایان برنامه: 13:55:52
 • طول برنامه:26 دقیقه

سخنرانی _ طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:55:52
 • پایان برنامه: 13:58:08
 • طول برنامه:2 دقیقه

تیزر _طرح تقویت مبانی اعتقادی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:58:08
 • پایان برنامه: 13:59:49
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:59:49
 • پایان برنامه: 14:02:05
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:02:05
 • پایان برنامه: 14:42:21
 • طول برنامه:40 دقیقه

سینمایی(ابلیس)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:42:21
 • پایان برنامه: 14:43:35
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:43:35
 • پایان برنامه: 15:23:35
 • طول برنامه:40 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:23:35
 • پایان برنامه: 15:24:50
 • طول برنامه:1 دقیقه

دیدنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:24:50
 • پایان برنامه: 15:47:50
 • طول برنامه:23 دقیقه

دانستنی ها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:47:50
 • پایان برنامه: 15:58:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:58:00
 • پایان برنامه: 16:58:00
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:58:00
 • پایان برنامه: 16:59:29
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:29
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:17:20
 • طول برنامه:2 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:17:20
 • پایان برنامه: 17:47:36
 • طول برنامه:30 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:47:36
 • پایان برنامه: 17:48:34
 • طول برنامه:

تیزر سالروز تاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:48:34
 • پایان برنامه: 17:50:54
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:50:54
 • پایان برنامه: 17:56:34
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ محلی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:56:34
 • پایان برنامه: 17:57:04
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:57:04
 • پایان برنامه: 18:35:00
 • طول برنامه:37 دقیقه

طنز ناخونک

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:35:00
 • پایان برنامه: 18:40:26
 • طول برنامه:5 دقیقه

اقلیم ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:40:26
 • پایان برنامه: 18:41:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:41:40
 • پایان برنامه: 19:20:43
 • طول برنامه:39 دقیقه

مستند(ساعت به وقت اوتیسم)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:20:43
 • پایان برنامه: 19:21:41
 • طول برنامه:

تیزر سالروزتاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:21:41
 • پایان برنامه: 19:51:41
 • طول برنامه:30 دقیقه

سفر نامه جهان بین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:51:41
 • پایان برنامه: 19:53:24
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:53:24
 • پایان برنامه: 19:57:00
 • طول برنامه:3 دقیقه

سلامی به بهشت

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:57:00
 • پایان برنامه: 19:59:40
 • طول برنامه:2 دقیقه

رهنمود _ نقش جوانان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:40
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:20:00
 • پایان برنامه: 20:21:14
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:21:14
 • پایان برنامه: 20:23:47
 • طول برنامه:2 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:47
 • پایان برنامه: 20:25:40
 • طول برنامه:1 دقیقه

تیزر سالروز تاسیس شورای نگهبان

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:25:40
 • پایان برنامه: 20:27:00
 • طول برنامه:1 دقیقه

ذکر الله

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:27:00
 • پایان برنامه: 20:33:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:33:00
 • پایان برنامه: 20:46:38
 • طول برنامه:13 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:38
 • پایان برنامه: 20:46:58
 • طول برنامه:

وله شبکه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:46:58
 • پایان برنامه: 20:56:58
 • طول برنامه:10 دقیقه

تک فاز

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:56:58
 • پایان برنامه: 20:58:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:46
 • پایان برنامه: 21:01:02
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:01:02
 • پایان برنامه: 21:31:02
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:31:02
 • پایان برنامه: 21:32:11
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:32:11
 • پایان برنامه: 22:02:11
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه برنامه شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:02:11
 • پایان برنامه: 22:03:37
 • طول برنامه:1 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:03:37
 • پایان برنامه: 22:06:03
 • طول برنامه:2 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:06:03
 • پایان برنامه: 22:44:03
 • طول برنامه:38 دقیقه

مجموعه(شمعدونی)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:44:03
 • پایان برنامه: 22:47:57
 • طول برنامه:3 دقیقه

رونق تولید

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:47:57
 • پایان برنامه: 22:58:07
 • طول برنامه:10 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:58:07
 • پایان برنامه: 22:59:46
 • طول برنامه:1 دقیقه

آگهی بازرگانی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:46
 • پایان برنامه: 23:20:10
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:20:10
 • پایان برنامه: 23:24:29
 • طول برنامه:4 دقیقه

نماهنگ ترکی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:29
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی(رابطه)

تکرار