جدول پخش

چهارمحال و بختیاری
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:41:15
 • طول برنامه:41 دقیقه

ادامه سینمایی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:00:45:19
 • پایان برنامه: 01:45:19
 • طول برنامه:1 ساعت

شب های بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:01:45:19
 • پایان برنامه: 03:00:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 14 دقیقه

مستند همزیستان خلیج فارس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:04:45
 • پایان برنامه: 03:46:56
 • طول برنامه:42 دقیقه

در محاصره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:03:46:56
 • پایان برنامه: 04:05:22
 • طول برنامه:18 دقیقه

مهرآزی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:05:22
 • پایان برنامه: 04:29:17
 • طول برنامه:23 دقیقه

مناجات

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:41:00
 • پایان برنامه: 04:49:00
 • طول برنامه:8 دقیقه

نماز صبح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:04:50:08
 • پایان برنامه: 05:17:31
 • طول برنامه:27 دقیقه

فیروزه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:05:17:31
 • پایان برنامه: 06:26:13
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

مستند روایت صادق

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:26:13
 • پایان برنامه: 06:31:58
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماهنگ

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:31:58
 • پایان برنامه: 06:59:58
 • طول برنامه:28 دقیقه

بهشت گمشده

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:06:59:58
 • پایان برنامه: 07:29:24
 • طول برنامه:29 دقیقه

مستند قرار گاه بی قرار

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:07:30:53
 • پایان برنامه: 07:57:38
 • طول برنامه:26 دقیقه

مستند داستان مسعود وصدام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:06:00
 • پایان برنامه: 08:47:44
 • طول برنامه:41 دقیقه

روایت فتح-در محاصره

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:08:52:17
 • پایان برنامه: 09:01:36
 • طول برنامه:9 دقیقه

عقبه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:01:36
 • پایان برنامه: 09:47:25
 • طول برنامه:45 دقیقه

مستند دریاها واقیانوسها

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:53:18
 • پایان برنامه: 09:59:56
 • طول برنامه:6 دقیقه

شایستگان-دفاع مقدس

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:09:59:56
 • پایان برنامه: 11:10:08
 • طول برنامه:1 ساعت و 10 دقیقه

مستند قنات قبضه گناباد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:15:54
 • پایان برنامه: 11:51:11
 • طول برنامه:35 دقیقه

گلدسته های دعا

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:11:51:11
 • پایان برنامه: 11:58:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:02:20
 • پایان برنامه: 12:11:55
 • طول برنامه:9 دقیقه

نماز ظهر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:12:16:39
 • پایان برنامه: 12:58:08
 • طول برنامه:41 دقیقه

مجموعه(سیمرغ)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:02:21
 • پایان برنامه: 13:39:42
 • طول برنامه:37 دقیقه

مستند آلزایمر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:13:41:31
 • پایان برنامه: 14:02:37
 • طول برنامه:21 دقیقه

مستند شهید قلعه ای

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:14:03:37
 • پایان برنامه: 15:25:56
 • طول برنامه:1 ساعت و 22 دقیقه

سینمایی ( خانه ای کنار ابرها)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:25:56
 • پایان برنامه: 15:32:22
 • طول برنامه:6 دقیقه

قابهای ماندگار - میدان مین

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:32:22
 • پایان برنامه: 15:57:48
 • طول برنامه:25 دقیقه

مستند- یک دست صدا دارد + موسیقی

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:15:57:48
 • پایان برنامه: 16:57:48
 • طول برنامه:1 ساعت

بچه ها سلام

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:16:59:15
 • پایان برنامه: 17:15:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 18:10:00
 • طول برنامه:55 دقیقه

دستاورد

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:10:47
 • پایان برنامه: 18:17:00
 • طول برنامه:6 دقیقه

تلاوت قرآن

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:17:00
 • پایان برنامه: 18:29:38
 • طول برنامه:12 دقیقه

اذان + نماز + دعای فرج

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:18:33:53
 • پایان برنامه: 19:00:08
 • طول برنامه:26 دقیقه

حرف آخر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:01:05
 • پایان برنامه: 19:46:05
 • طول برنامه:45 دقیقه

طلایه داران فتح

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:19:59:34
 • پایان برنامه: 20:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:23:34
 • پایان برنامه: 20:53:34
 • طول برنامه:30 دقیقه

سرزمین من ( روستا)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:20:58:42
 • پایان برنامه: 21:28:42
 • طول برنامه:30 دقیقه

شبهای بام ایران

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:21:29:27
 • پایان برنامه: 21:59:27
 • طول برنامه:30 دقیقه

ادامه شبانه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:01:20
 • پایان برنامه: 22:29:20
 • طول برنامه:28 دقیقه

مجموعه( سیمرغ)

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:30:05
 • پایان برنامه: 22:58:05
 • طول برنامه:28 دقیقه

ادامه مجموعه

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:22:59:48
 • پایان برنامه: 23:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر

توضیحات برنامه درج نشده است.

 • شروع برنامه:23:24:42
 • پایان برنامه: 23:59:59
 • طول برنامه:35 دقیقه

سینمایی( ماجرای نیمروز)

توضیحات برنامه درج نشده است.