پخش زنده

اخبار انتخابات

دوازدهمین روز تبلیغات نامزدها چگونه گذشت؟

تبلیغات نامزدها برای جلب آرای مردم برای در دست گرفتن سکان قوه مجریه، امروز دوازهمین روز را پشت سر گذاشت.. برخی ها سفر انتخاباتی داشتند، برخی ها انتخاباتی حرف زدند و برخی هم ضبط و پخش برنامه هایشان را در رسانه ی ملی، پی گرفتند.

تبلیغات نامزدها برای جلب آرای مردم برای در دست گرفتن سکان قوه مجریه، امروز دوازهمین روز را پشت سر گذاشت.. برخی ها سفر انتخاباتی داشتند، برخی ها انتخاباتی حرف زدند و برخی هم ضبط و پخش برنامه هایشان را در رسانه ی ملی، پی گرفتند.

آمار بازدید خبر: 437

آخرین خبر