پخش زنده

اخبار انتخابات

مقایسه چگونگی انتخابات در برخی کشورها

در بسیاری از کشورهای جهان مشارکت مردم در تعیین آینده سیاسی سرزمینشان، با شرکت در انتخابات محقق می شود اما سازو کار انتخابات و شرایط رای دهندگان در همه آنها یکسان نیست.

در بسیاری از کشورهای جهان مشارکت مردم در تعیین آینده سیاسی سرزمینشان، با شرکت در انتخابات محقق می شود اما سازو کار انتخابات و شرایط رای دهندگان در همه آنها یکسان نیست.
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 455

آخرین خبر