پخش زنده

اخبار انتخابات

قدردانی وزیر کشور از زحمات رسانه ملی در برنامه های تبلیغات انتخابات

اظهار رضایت و قدردانی وزیرکشور از عملکرد صداوسیما در برنامه های تبلیغات انتخابات

اظهار رضایت و قدردانی وزیرکشور از عملکرد صداوسیما در برنامه های تبلیغات انتخابات
https://t.me/iribentekhabat
http://www.irib.ir/entekhabat

آمار بازدید خبر: 459

آخرین خبر