چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای روحانی
تاریخ بارگذاری: 96/07/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 707 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 601 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 546 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
03:15
حضور آقای روحانی در زنجان و اهواز
تعداد بازدید: 643 نفر
تاریخ درج: 96/02/27