چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
گفتگو با آقای میر سلیم قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 96/07/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 501 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 508 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 520 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 493 نفر
تاریخ درج: 96/02/26