چند رسانه ای

اثر انگشت
اثر انگشت

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:32
تشخیص درست مشکلات کشور
تعداد بازدید: 598 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
04:18
معیار انتخاب رئیس جمهور
تعداد بازدید: 590 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
03:55
ویژگی های رئیس جمهور
تعداد بازدید: 587 نفر
تاریخ درج: 96/02/16
02:07
ملزومات اقتصاد مقاومتی
تعداد بازدید: 629 نفر
تاریخ درج: 96/02/13