چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث آزادی رسانه ها
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:08
بحث رفع معضل بیکاری
تعداد بازدید: 457 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 531 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 547 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 594 نفر
تاریخ درج: 96/02/26