پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
انسجام جامعه مهاجر
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1603 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1755 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1781 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 1651 نفر
تاریخ درج: 96/02/26