چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
رسانه های نوین و اعتماد
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 448 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 511 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 507 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 505 نفر
تاریخ درج: 96/02/26