پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1596 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1773 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1754 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:55
آمادگی در قاهره برای برگزاری انتخابات
تعداد بازدید: 1642 نفر
تاریخ درج: 96/02/26