چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
آمادگی برگزاری انتخابات از دیدگاه وزیر کشور
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 499 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 575 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 661 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 570 نفر
تاریخ درج: 96/02/26