چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
موضوع تهدید ده یاران در روستاها
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 495 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 572 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 659 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 567 نفر
تاریخ درج: 96/02/26